Varguolius iš ligoninės parveš greitoji

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Ne­tu­rin­tiems ga­li­my­bės iš li­go­ni­nės va­ka­re ar nak­tį grįž­ti na­mo, ten­ka ieš­ko­ti ki­tų išei­čių.
Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je su me­di­ci­nos įstai­gų va­do­vais ap­tar­tos pro­ble­mos, ak­tua­lios vie­ni­šiems, gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­tiems rad­vi­liš­kie­čiams, ku­riems pri­rei­kia me­di­ci­ni­nių ir so­cia­li­nių pa­slau­gų.
Tarp jų – ir var­guo­lių pa­vė­žė­ji­mo na­mo pa­slau­ga.

Ten­ka spręs­ti ir so­cia­li­nes pro­ble­mas

Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės di­rek­to­rius Vai­das Sma­lins­kas iš­kė­lė pro­ble­mą: kas ir kaip tu­rė­tų pa­gel­bė­ti žmo­nėms, ku­rie, ku­rį lai­ką pa­gu­lė­ję li­go­ni­nė­je, iš jos išei­na – jiems sta­cio­na­raus gy­dy­mo ne­be­rei­kia, ta­čiau rei­kia so­cia­li­nių pa­slau­gų, nes sa­vi­mi pa­si­rū­pin­ti jie ne­ga­li.

Anot V. Sma­lins­ko, pro­ble­mų bū­na ir su sa­vi­mi ne­be­ga­lin­čiais pa­si­rū­pin­ti vie­ni­šais, ne­re­tai – aso­cia­liais žmo­nė­mis, ku­rie gu­lė­jo Slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­riu­je mak­si­ma­liai leis­ti­ną lai­ką.

Jie už li­go­nių ka­sų ski­ria­mą fi­nan­sa­vi­mą Slau­gos sky­riu­je gu­lė­ti ne­be­ga­li, o išei­ti ne­tu­ri kur. Glo­bos na­mai – pil­ni, o lau­ke spau­džia žie­mos šal­tis.

"Bū­na ir to­kių at­ve­jų, kai žmo­gų grei­to­ji at­ve­ža į Priė­mi­mo ir sku­bio­sios pa­gal­bos sky­rių, čia jam su­tei­kia­ma rei­kia­ma me­di­ci­ni­nė pa­gal­ba, o grįž­ti na­mo jis ne­be­tu­ri kaip ar­ba ne­tu­ri tam pi­ni­gų.

Tuo­met mū­sų per­so­na­lui ten­ka su­kti gal­vas, kaip pa­sielg­ti to­kiu at­ve­ju. Ten­ka rū­pin­tis ne me­di­ci­ni­nė­mis bė­do­mis. Di­džiau­sia pro­ble­ma bū­na šal­tuo­ju me­tų lai­ku", – var­di­jo pro­ble­mas įstai­gos va­do­vas, pa­sak ku­rio, to­kios bė­dos ak­tua­lios tik ra­jo­no li­go­ni­nė­se – esą di­džio­sios gy­dy­mo įstai­gos to­kių so­cia­li­nių di­le­mų ne­spren­džia.

V. Sma­lins­kas kaip vie­ną iš spren­di­mo bū­dų pa­siū­lė: gal ga­lė­tų Sa­vi­val­dy­bė, esant rei­ka­lui, ap­mo­kė­ti to­kių žmo­nių hos­pi­ta­li­za­vi­mo li­go­ni­nė­je kaš­tus iki 60-ies die­nų?

Esą tuo­met to­kie so­cia­liai rem­ti­ni gy­ven­to­jai ga­lė­tų bū­ti gy­do­mi Slau­gos sky­riu­je ir po to, kai jau bus iš­nau­do­ję 120-ies die­nų per me­tus gu­lė­ji­mo sky­riu­je li­mi­tą.

Ar­ba kad bū­tų ap­mo­ka­mi nak­tį grįž­ti į na­mus ne­ga­lin­čio pa­cien­to ap­nak­vyn­di­ni­mo li­go­ni­nė­je kaš­tai.

Su­tar­ta glau­džiau bend­ra­dar­biau­ti

Iš­sa­ky­ti li­go­ni­nės va­do­vo pa­siū­ly­mai su­lau­kė gau­sių dis­ku­si­jų.

"Ar pa­si­keis žmo­gaus sta­tu­sas po pa­pil­do­mų Slau­gos sky­riu­je pra­leis­tų 60-ies die­nų? Jei jis bu­vo be­na­mis ar vie­ni­šas, jis ir po to toks liks. Jei į li­go­ni­nę at­si­gu­lė iš Nak­vy­nės na­mų, jis ten ir grįš", – iš­sa­miau ban­dė iš­siaiš­kin­ti si­tua­ci­ją me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis.

"Kal­bė­ki­me konk­re­čiai: ku­riuo žmo­gu­mi ne­bu­vo pa­si­rū­pin­ta po to, kai jis bu­vo iš­leis­tas iš li­go­ni­nės? Ga­liu pa­teik­ti sta­tis­ti­ką, kiek žmo­nių bu­vo ap­gy­ven­din­ta, ga­vus jū­sų pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją", – kal­bė­jo So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­jas Da­rius Bra­zys.

Pa­sak D. Bra­zio, jei as­me­niui yra nu­sta­ty­ti spe­cia­lie­ji po­rei­kiai, jis in­teg­ra­lią pa­gal­bą gau­na na­muo­se. Esą yra ki­ta pro­ble­ma: praei­na lai­ko, kol jie nu­sta­to­mi, ka­dan­gi li­go­ni­nė jų ne­nus­ta­to – nu­sta­ty­ti ga­li tik šei­mos gy­dy­to­jas.

"Rei­kė­tų ge­res­nio tar­pu­sa­vio ry­šio – kad mes gau­tu­me ži­nią, jog žmo­gus yra iš­leis­tas iš li­go­ni­nės ir jam rei­kia to­li­mes­nės prie­žiū­ros. Elekt­ro­ni­nė­je sis­te­mo­je mes ma­to­me tik tai, kad li­go­nis gu­lė­jo li­go­ni­nė­je ir jam nu­sta­ty­tą diag­no­zę.

Jei dar li­go­ni­nė­je bū­tų su­rink­ti at­lik­ti ty­ri­mai ir rei­kia­mos spe­cia­lis­tų kon­sul­ta­ci­jos, šei­mos gy­dy­to­jas ga­lė­tų grei­čiau su­tvar­ky­ti spe­cia­lių­jų po­rei­kių do­ku­men­ta­ci­ją", – tei­gė Še­du­vos pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro di­rek­to­rė Auš­ra Čiū­da­rie­nė.

Su­tar­ta, jog li­go­ni­nės spe­cia­lis­tai apie iš­lei­džia­mus li­go­nius, ku­riems rei­ka­lin­ga to­li­mes­nė slau­ga, elekt­ro­ni­niu bū­du in­for­muos pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rų va­do­vus, o šie pa­si­rū­pins to­li­mes­ne pa­slau­gų ei­ga.

Me­ras pri­mi­nė, jog iki me­tų pa­bai­gos Aukš­tel­kuo­se star­tuos Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mai, to­dėl net ir ne­sant vie­tų Glo­bos na­muo­se, esą bus ga­li­ma po­rą kam­ba­rių re­zer­vuo­ti nau­jo­jo­je įstai­go­je ir ten ap­gy­ven­din­ti iš li­go­ni­nės iš­leis­tus ne­tu­rin­čius kur pri­si­glaus­ti ge­res­nės svei­ka­tos būk­lės li­go­nius.

Nu­ma­ty­ta nau­ja pa­slau­ga

Anot D. Bra­zio, su­dė­tin­giau bū­tų ta­da, jei at­si­ras­tų dia­li­zuo­ja­mas li­go­nis, ku­riam rei­ka­lin­ga slau­ga. To­kiam li­go­niui esą tiks­lin­giau bū­tų ap­mo­kė­ti 4 mė­ne­sių hos­pi­ta­li­za­vi­mą li­go­ni­nė­je, ne­gu jį kas ant­rą die­ną ve­žio­ti dia­li­zės pro­ce­dū­roms.

Me­ro siū­ly­mu, rei­kė­tų nu­sta­ty­ti ir tvar­ką, ku­ri reg­la­men­tuo­tų vien­kar­ti­nio par­ve­ži­mo į na­mus pa­slau­gą su­si­mo­kė­ti ne­pa­jė­gian­tiems var­guo­liams.

V. Sma­lins­kas pa­siū­lė, jog to­kią pa­ve­žė­ji­mo pa­slau­gą ga­lė­tų teik­ti ir jų tu­ri­mas grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­lis, jei­gu tik bus ši pa­slau­ga ap­mo­ka­ma iš biu­dže­to.

Pa­sak ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės, kol nė­ra to­kios tvar­kos, vie­ni­šų ir skur­džiai gy­ve­nan­čių gy­ven­to­jų par­ve­ži­mo iš gy­dy­mo įstai­gos rū­pes­tis ne­re­tai kren­ta ant se­niū­nų pe­čių, tam nau­do­ja­mas tar­ny­bi­nis trans­por­tas.

Ku­ris as­muo ga­lės pa­si­nau­do­ti nau­ją­ja pa­slau­ga, tu­rė­tų nu­spręs­ti li­go­ni­nės bu­din­tis gy­dy­to­jas.