Naujo prievaizdo Savivaldybė nepanoro

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė bu­vo ir li­ko vie­nin­te­le Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės da­li­nin­ke – nau­jas da­li­nin­kas li­go­ni­nės val­dy­mo pro­ce­suo­se ne­da­ly­vaus.
Vie­nin­te­lė Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės stei­gė­ja – Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ne­pa­no­ro tu­rė­ti dar vie­no da­li­nin­ko. Juo pa­no­ru­siam tap­ti rad­vi­liš­kie­čiui ke­lius į li­go­ni­nės val­dy­mą už­vė­rė ra­jo­no Ta­ry­ba.

Pa­siū­lė 10 eu­rų

Ra­jo­no Ta­ry­ba at­me­tė Rad­vi­liš­kio gy­ven­to­jo pra­šy­mą su­teik­ti jam ga­li­my­bę tap­ti Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės da­li­nin­ku.

Toks gy­ven­to­jo pra­šy­mas bu­vo gau­tas šių me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį. Da­li­nin­ku pa­no­ręs tap­ti rad­vi­liš­kie­tis pa­siū­lė ir sa­vo įna­šą – 10 eu­rų.

Pre­ce­den­to ne­tu­rin­tis at­ve­jis bu­vo ap­svars­ty­tas ko­mi­te­tuo­se, vė­liau – ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je, ta­čiau po­li­ti­kų pri­ta­ri­mo jis ne­su­lau­kė.

In­ves­ti­ci­jų ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­te bu­vo pa­siū­ly­ta taip pa­ko­re­guo­ti li­go­ni­nės įsta­tus, kad atei­ty­je bū­tų už­kirs­tas ke­lias į žai­di­mą pa­na­šiems pra­šy­mams.

"Juk mes ne­ga­li­me gaiš­ti lai­ką ir kiek­vie­ną mė­ne­sį svars­ty­ti pa­na­šius pra­šy­mus, jei to už­si­ma­nys vie­nas ar ki­tas pre­ten­den­tas, kad ne­bū­tų sa­vo­tiš­ko žai­di­mo", – teig­ta po­sė­dy­je.

Ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se, anot Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bės ju­ris­tų, įsta­tuo­se yra nu­ma­ty­ta mi­ni­ma­li įna­šo su­ma – vie­nur nu­ma­ty­ti 2 tūks­tan­čiai eu­rų, ki­tur – 5 tūks­tan­čiai, o Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės įsta­tuo­se to nė­ra.

Ta su­ma esą tu­rė­tų bū­ti pa­skai­čiuo­ta, at­si­žvel­giant į tai, nuo ku­rios su­mos įstai­gai jau ap­si­mo­ka priim­ti nau­ją da­li­nin­ką.

Spren­di­mo pro­jek­tą ren­gęs Sa­vi­val­dy­bės Ju­ri­di­nio ir vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­jas Ar­nol­das Ma­tu­ze­vi­čius ra­do ir Ta­ry­bai pa­tei­kė net ke­lis mo­ty­vus, ko­dėl pra­šy­mą pa­tei­kęs fi­zi­nis as­muo ne­tu­rė­tų tap­ti da­li­nin­ku.

Pir­miau­sia ju­ris­tas nu­ro­dė tai, jog 10-ies eu­rų fi­nan­si­nis įna­šas Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės fi­nan­si­nei būk­lei ne­tu­rės jo­kios įta­kos.

Net­gi at­virkš­čiai. Pa­sak A. Ma­tu­ze­vi­čiaus, priė­mus nau­ją da­li­nin­ką su sim­bo­li­niu įna­šu, bū­tų pa­tir­ta fi­nan­si­nių nuo­sto­lių, ka­dan­gi pri­reik­tų keis­ti įstai­gos įsta­tus, juos įre­gist­ruo­ti vie­ša­ja­me re­gist­re, keis­ti ki­tą do­ku­men­ta­ci­ją.

Bu­vo pa­skai­čiuo­ta, jog vien pa­keis­tų įsta­tų įre­gist­ra­vi­mas vie­ša­ja­me re­gist­re kai­nuo­tų apie 30 eu­rų.

Kaip nei­gia­mas as­pek­tas nu­ro­dy­tos ir dar­bo bei lai­ko są­nau­dos, ku­rios nea­be­jo­ti­nai išaug­tų.

"Šiuo me­tu, esant vie­nam sa­vi­nin­kui – Sa­vi­val­dy­bei, ku­riai at­sto­vau­ja ra­jo­no Ta­ry­ba, ne­rei­kia or­ga­ni­zuo­ti da­li­nin­kų su­si­rin­ki­mų. Priė­mus pa­reiš­kė­ją da­li­nin­ku, kiek­vie­nu klau­si­mu tek­tų šauk­ti da­li­nin­kų su­si­rin­ki­mus, ku­riuo­se, be įstai­gos dar­buo­to­jų, tu­rė­tų da­ly­vau­ti ir Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai", – tei­gė A. Ma­tu­ze­vi­čius.

Tei­gia­mų spren­di­mo priė­mi­mo pa­sek­mių ju­ris­tas ne­ma­tė.

Jų ne­pa­ma­tė ir Ta­ry­bos na­riai, ne­pri­ta­rę gy­ven­to­jo pra­šy­mui.

Tap­ti da­li­nin­ku ga­li­my­bė yra, bet...

Prieš ket­ve­rius me­tus ra­jo­no Ta­ry­bos pa­tvir­tin­ti VšĮ Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nė įsta­tai su­tei­kia ga­li­my­bę tap­ti da­li­nin­ku bet ku­riam sa­vo įna­šą įne­šu­siam fi­zi­niam as­me­niui.

Da­li­nin­ko funk­ci­jos yra ga­na pla­čios – tai ne tik bal­sa­vi­mas dėl įstai­gos veik­los, bet ir tei­sė per­žiū­rė­ti vi­są do­ku­men­ta­ci­ją, ga­li­my­bė skųs­ti ki­tų da­li­nin­kų priim­tus spren­di­mus.

Įna­šo dy­dis da­bar ga­lio­jan­čiuo­se Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės įsta­tuo­se nė­ra nu­ma­ty­tas, ta­čiau ga­lu­ti­nį žo­dį dėl nau­jo da­li­nin­ko priė­mi­mo ar ne­priė­mi­mo, kaip ir įvy­ko, tu­ri tar­ti pa­grin­di­nis ir kol kas vie­nin­te­lis li­go­ni­nės stei­gė­jas – Sa­vi­val­dy­bei at­sto­vau­jan­ti ra­jo­no Ta­ry­ba.

To­kia ga­li­my­be ir pa­no­ro pa­si­nau­do­ti rad­vi­liš­kie­tis, ak­ty­viai be­si­do­min­tis ne tik li­go­ni­nės, bet Sa­vi­val­dy­bės veik­la, ta­čiau ne­pa­to­gaus prie­vaiz­do Sa­vi­val­dy­bė ne­pa­no­ro.

Pre­ten­den­tui ne­pa­vy­ko lai­mė­ti ir prieš ke­le­rius me­tus reng­to kon­kur­so į Rad­vi­liš­kio mies­to se­niū­no po­stą. Jis ne­lai­mė­jo ir se­niū­nai­čio rin­ki­mų.

Komentarai

Patarimas pretendentui    Pen, 2019-11-01 / 15:04
Stoji į teisingą partija ir tada visos durys atsidarys. Bet ir ten ko gero nepriims. Deja... Linkiu nenusileisti iki ju lygio ir pagal savo supratimą gyventi TEISINGAI

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.