Politikai prisidengė asmens duomenų apsauga

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Tei­sę ži­niask­lai­dai da­ly­vau­ti ko­mi­te­to po­sė­dy­je anu­lia­vo po­li­ti­kų spren­di­mas jį pa­da­ry­ti už­da­ru.
Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­ką, dėl ku­rios ki­lo me­di­kų ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ban­ga, So­cia­li­nių rei­ka­lų, svei­ka­tos ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas nu­spren­dė nag­ri­nė­ti už už­da­rų du­rų.
Vie­šu­mo iš­si­gan­dę po­li­ti­kai, to­kio spren­di­mo prie­žas­ti­mi įvar­di­jo ga­li­mus as­mens duo­me­nų ap­sau­gos pa­žei­di­mus: o jei­gu kas nors ims ir ne­ty­čia pa­mi­nės ku­rio nors me­di­ko at­ly­gi­ni­mą?
Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
So­cia­li­nių rei­ka­lų, svei­ka­tos ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, svars­ty­da­mas Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­ką, vie­šu­mo iš­ven­gė, pri­si­den­gęs as­mens duo­me­nų ap­sau­ga.

Dau­gu­ma – prieš vie­šu­mą

Į su­šauk­tą neei­li­nį po­sė­dį, ku­ria­me tu­rė­jo bū­ti svars­to­ma ne­se­niai pa­keis­ta Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­ka, pa­kvie­tę me­di­kų pro­fe­si­nių są­jun­gų, ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vus bei ke­lis me­di­kus, So­cia­li­nių rei­ka­lų, svei­ka­tos ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to na­riai nu­spren­dė, kad po­sė­dis tu­rė­tų bū­ti už­da­ras ir ja­me ne­tu­rė­tų da­ly­vau­ti ži­niask­lai­dos at­sto­vai.

To­kį pa­siū­ly­mą pa­tei­kė ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Eu­ge­ni­jus Pra­ne­vi­čius, teig­da­mas, jog ko­mi­te­tas pri­va­lo taip pa­sielg­ti, sau­gan­tis ga­li­mų as­mens duo­me­nų ap­sau­gos pa­žei­di­mų.

"Es­mė ta, kad tai lie­čia konk­re­čius žmo­nių at­ly­gius, konk­re­čius li­go­ni­nės dar­buo­to­jų klau­si­mus, to­dėl siū­lau po­sė­dį da­ry­ti už­da­rą", – mo­ty­vus dės­tė E. Pra­ne­vi­čius.

To­kio pa­siū­ly­mo tiks­lin­gu­mu sua­be­jo­jo opo­zi­ci­jai at­sto­vau­jan­ti "dar­bie­tė" Zi­ta Žvi­kie­nė. Po­li­ti­kės ir tei­si­nin­kės tei­gi­mu, dar­bot­var­kė­je nė­ra įra­šy­ta jo­kių as­me­nų pa­var­džių, to­dėl duo­me­nų ap­sau­gos ob­jek­to ji ne­ma­tan­ti.

E. Pra­ne­vi­čius pa­tiks­li­no: po­sė­džio me­tu ja­me da­ly­vau­jan­tys me­di­kai ga­li pa­skleis­ti su as­mens duo­me­ni­mis su­si­ju­sią in­for­ma­ci­ją, to­dėl po­sė­dis tu­rė­tų bū­ti už­da­ras.

Pir­mi­nin­ką pa­lai­kė Sa­vi­val­dy­bės ju­ris­tas Ar­nol­das Ma­tu­ze­vi­čius. Anot jo, jei­gu Z. Žvi­kie­nė po­sė­dy­je li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­jos už­klaus­tų apie ku­rio nors dar­buo­to­jo konk­re­tų at­ly­gi­ni­mą, jų at­sto­vams kris­tų at­sa­ko­my­bė už as­mens duo­me­nų at­sklei­di­mą.

"Žmo­gus, iš­ma­nan­tis As­mens duo­me­nų tei­si­nės ap­sau­gos įsta­ty­mą, to­kių klau­si­mų neuž­da­vi­nės", – ne­pa­si­da­vė Z. Žvi­kie­nė.

Ta­čiau ko­le­gų pa­lai­ky­mo po­li­ti­kė ne­su­lau­kė – vi­si ki­ti ko­mi­te­to na­riai bal­sa­vo už tai, kad po­sė­dis bū­tų už­da­ras.

Prieš vie­šu­mą bal­sa­vo ir opo­zi­ci­jos at­sto­vė – vi­suo­me­ni­nio ko­mi­te­to "Už ge­res­nį gy­ve­ni­mą vi­siems" na­rė Vil­ma Alek­nie­nė.

Bū­tent V. Alek­nie­nės ap­si­spren­di­mas bal­suo­ti už už­da­rą po­sė­dį bu­vo la­biau­siai keis­tas, mat du šio ko­mi­te­to at­sto­vai Ta­ry­bo­je vi­suo­met dek­la­ruo­da­vo vie­šu­mą ir vi­suo­me­nės tei­sę ži­no­ti po­li­ti­kų nuo­mo­nes bei spren­di­mus.

Mo­ty­vas: o jei kas nors pra­si­tars?

Ko­mi­te­to na­rių neį­ti­ki­no ir ži­niask­lai­dos at­sto­vų pa­reiš­ki­mas, jog žur­na­lis­tai yra su­si­pa­ži­nę su As­mens duo­me­nų ap­sau­gos įsta­ty­mu ir ži­no sa­vo at­sa­ko­my­bę jį pa­žei­dus, o pa­svars­ty­mai, jog po­sė­džio me­tu "ga­li bū­ti" pa­žeis­tas As­mens duo­me­nų ap­sau­gos įsta­ty­mas, nė­ra pa­grin­das reng­ti už­da­rą po­sė­dį.

Priė­mus to­kį spren­di­mą, po­li­ti­kams te­ko pa­ko­re­guo­ti po­sė­džio ei­gą – sa­lę pa­pra­šy­ti pa­lik­ti ne tik žur­na­lis­tai, kvies­ti­niai as­me­nys, bet ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai. Po­sė­džių sa­lė­je li­ko tik ko­mi­te­to na­riai.

Me­di­kai į po­sė­dį bu­vo kvie­čia­mi vie­nas pa­skui ki­tą.

Vė­liau, jau pa­li­kus po­sė­džių sa­lę, Sa­vi­val­dy­bės ju­ris­tas žur­na­lis­tams aiš­ki­no: po­sė­dis tu­ri bū­ti už­da­ras, nes ja­me Jo­nai­tis ne­va ga­li pra­si­tar­ti apie Pet­rai­čio at­ly­gi­ni­mą.

Ta­čiau ju­ris­tas ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti į ži­niask­lai­dos klau­si­mą, nuo ka­da ko­mi­te­tai svars­to konk­re­čius me­di­kų at­ly­gi­ni­mus, o ne bend­rą at­ly­gi­ni­mų mo­kė­ji­mo tvar­ką?

Kvies­ti­niai as­me­nys at­ly­gi­ni­mų "ne­blu­si­nė­jo"

Li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­jos bei pro­fsą­jun­gų at­sto­vams jau iš­reiš­kus sa­vo po­zi­ci­ją po­sė­dy­je, "Šiau­lių kraš­tas" pa­si­tei­ra­vo kai ku­rių, ar bu­vo ja­me kal­ba­ma apie konk­re­čius žmo­nes ir jų konk­re­čius at­ly­gi­ni­mus, tai yra, ar bu­vo grės­mė pa­žeis­ti As­mens duo­me­nų ap­sau­gos įsta­ty­mą?

Gy­dy­to­jų pro­fsą­jun­gų at­sto­vų Ra­sos Bra­cai­tės ir Val­do Bub­nio pa­ti­ki­ni­mu, jų bu­vi­mo po­sė­dy­je me­tu apie per­so­na­li­jas ne­bu­vo kal­ba­ma.

"Kal­bė­ta apie nau­ją­ją li­go­ni­nės dar­bo už­mo­kes­čio skai­čia­vi­mo tvar­ką ir jo­je esan­čius nea­ti­ti­ki­mus Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės svei­ka­tos sis­te­mos (LNSS) ša­kos ko­lek­ty­vi­nei su­tar­čiai. Apie konk­re­čius fak­tus ne­kal­bė­ta", – tei­gė abu me­di­kai.

Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nei at­sto­va­vu­si ir dar­bą li­go­ni­nė­je ar­ti­miau­siu me­tu pa­lie­kan­ti di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Kris­ti­na Vyš­niaus­kie­nė taip pat pa­ti­ki­no, jog apie konk­re­čius at­ly­gi­ni­mus su ja ne­kal­bė­ta, klaus­ta tik to, ar jos išė­ji­mas nė­ra su­si­jęs su li­go­ni­nės gy­dy­to­jams su­ma­žin­tais koe­fi­cien­tais.

"Taip, kaip aš su­pran­tu duo­me­nų ap­sau­gos klau­si­mus, te­be­ma­nau, jog nuo­gąs­ta­vi­mai bu­vo per­tek­li­niai – duo­me­nų ap­sau­gos ob­jek­to tie­siog ne­bu­vo", – tą pa­tį, ką bu­vo sa­kiu­si po­sė­džio pra­džio­je, jam pa­si­bai­gus vėl pa­tvir­ti­no ir Dar­bo par­ti­jos at­sto­vė Zi­ta Žvi­kie­nė.

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas E. Pra­ne­vi­čius re­dak­ci­ją in­for­ma­vo, jog po­sė­dy­je bu­vo priim­tas pro­to­ko­li­nis spren­di­mas, ku­riuo li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui bus pa­siū­ly­ta dar kar­tą su­si­tik­ti su me­di­kų pro­fsą­jun­gų at­sto­vais ir ap­svars­ty­ti nea­ti­ti­ki­mus ša­ki­nei ko­lek­ty­vi­nei su­tar­čiai.

Pir­mi­nin­kas pri­pa­ži­no, jog po­sė­dy­je konk­re­čios pa­var­dės ir konk­re­tūs at­ly­gi­ni­mai ne­bu­vo mi­ni­mi – už­si­min­ta tik apie tam tik­ras pa­rei­gy­bes, o jos nė­ra as­mens duo­me­nys.

Re­dak­ci­ja pri­me­na, jog pla­čiau kal­bė­ti apie me­di­kų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą su­kė­lu­sią Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nė­je nu­sta­ty­tą nau­ją­ją dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­ką im­ta kal­bė­ti apie tai pra­bi­lus ži­niask­lai­dai bei pro­ble­mą iš­kė­lus Ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Be to, me­di­kų pro­fsą­jun­gas pa­sie­kė Lie­tu­vos gy­dy­to­jų są­jun­gą kon­sul­tuo­jan­čio tei­si­nin­ko Ne­ri­jaus Ka­si­liaus­ko pa­teik­tas są­ra­šas, ku­ria­me su­ra­šy­ti li­go­ni­nės dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­kos nea­ti­ti­ki­mai LNSS ša­kos ko­lek­ty­vi­nei su­tar­čiai.

"Šiau­lių kraš­to" dien­raš­ty­je apie li­go­ni­nės nau­jo­ves bu­vo ra­šy­ta 2019 me­tų lapk­ri­čio 5 die­ną, str. "Gy­dy­to­jų dar­bo su­tar­ty­se – nau­jos skai­čių kom­bi­na­ci­jos".

Pub­li­ka­ci­jo­je ra­šo­ma apie tai, jog Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės gy­dy­to­jai ne­pa­ju­to Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ža­dė­to at­ly­gi­ni­mų pa­di­di­ni­mo.

Jo ne­su­lauk­ta dėl to, kad gy­dy­to­jams pa­tei­kia­mo­se nau­jo­se dar­bo su­tar­ty­se pri­va­lo­mai pa­di­dė­jus dar­bo už­mo­kes­čio ba­zi­niam dy­džiui, bu­vo nu­spręs­ta su­ma­žin­ti koe­fi­cien­tus.

Komentarai

Nuomonė    Tre, 2019-11-13 / 17:39
Tuoj nebebus ligoninės Radviliškyje, bėga visi iš darbo kaip iš skęstančio laivo.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.