Vaikus gydyti nori vietos ligoninėje

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Ar pa­vyks Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nei at­kur­ti už­da­ry­tą­jį Vai­kų li­gų sky­rių, pri­klau­sys nuo Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos spren­di­mo.
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je va­kar ap­si­lan­kę rad­vi­liš­kie­čiai mi­nist­rui Au­re­li­jui Ve­ry­gai įtei­kė gy­ven­to­jų pra­šy­mą leis­ti at­kur­ti Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nė­je pa­nai­kin­tą Vai­kų li­gų sky­rių.
Sky­riaus li­go­ni­nė­je ne­li­ko prieš ke­le­rius me­tus, tad rad­vi­liš­kie­čiai ir ki­tų ra­jo­no se­niū­ni­jų gy­ven­to­jai pri­vers­ti vai­kų gy­dy­mo pa­slau­gų ieš­ko­ti ki­tur.
Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.
Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nariai Kazimieras Račkauskis ir Saulius Luščikas.

Pra­šy­me mi­nist­rui – apie 2,4 tūks­tan­čio pa­ra­šų

Va­kar 8 ry­to prie svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro A. Ve­ry­gos ka­bi­ne­to du­rų sto­vin­tys Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai Ka­zi­mie­ras Rač­kaus­kis ir Sau­lius Luš­či­kas ran­ko­se lai­kė ke­lis seg­tu­vus, ku­riuo­se – 251 la­pas su 2399 rad­vi­liš­kie­čių pa­ra­šais.

Sa­vo pa­ra­šus pa­li­kę ra­jo­no gy­ven­to­jai mi­nist­ro pra­šė at­si­žvelg­ti į gy­ven­to­jų va­lią ir su­da­ry­ti są­ly­gas Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nė­je vėl ati­da­ry­ti Vai­kų li­gų sky­rių.

Šis sky­rius bu­vo už­da­ry­tas prieš tre­jus me­tus, tau­pant di­de­lių įsi­sko­li­ni­mų tu­rin­čios ir į bank­ro­tą bren­dan­čios li­go­ni­nės lė­šas. 2015 me­tais li­go­ni­nės sko­los su­da­rė be­veik 1,2 mi­li­jo­no eu­rų.

Kar­tu su Vai­kų li­gų sky­riu­mi bu­vo at­si­sa­ky­ta ir Aku­še­ri­jos-gi­ne­ko­lo­gi­jos sky­riaus. Pas­ta­rą­jį te­ko už­da­ry­ti dėl to, kad gim­dy­mų skai­čius nea­ti­ti­ko mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­tų kvo­tų – gim­dy­mų bu­vo šiek tiek ma­žiau, nei bu­vo nu­sta­čiu­si mi­nis­te­ri­ja.

Li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­siū­ly­tam sky­rių už­da­ry­mui pri­ta­rė ir tuo­me­ti­nė ra­jo­no Ta­ry­ba.

Vė­liau, pa­si­kei­tus li­go­ni­nės va­do­vui ir jam pra­dė­jus da­ry­ti žy­gius, kad Vai­kų li­gų sky­rius bū­tų at­kur­tas, anuo­met pa­da­ry­tą klai­din­gą spren­di­mą pri­pa­ži­no ir ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis.

Mi­nis­te­ri­jos "ve­to"

Nau­jo­jo Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės di­rek­to­riaus Vai­do Sma­lins­ko tei­gi­mu, įstai­gos eko­no­mis­tai pa­skai­čia­vo, jog at­kū­rus li­go­ni­nė­je Vai­kų li­gų sky­rių, jis nuo­sto­lių įstai­gai ne­neš­tų. Be to, bū­tų įsi­klau­sy­ta ir į gy­ven­to­jų pa­gei­da­vi­mus vai­kus gy­dy­ti ra­jo­ne.

Li­go­ni­nės pa­teik­tais duo­me­ni­mis, per me­tus į ki­tas gy­dy­mo įstai­gas gy­dy­tis iš­va­žiuo­ja apie 1 tūks­tan­tis vai­kų.

"Mes tu­ri­me vi­sas są­ly­gas vėl ati­da­ry­ti Vai­kų li­gų sky­rių – te­bė­ra iš­lai­ky­tos ir bu­vu­sio sky­riaus pa­tal­pos, ir įran­ga", – re­dak­ci­jai sa­kė V. Sma­lins­kas.

Anot di­rek­to­riaus, pre­li­mi­na­riai jau bu­vo su­si­tar­ta ir su gy­dy­to­jais dėl jų su­ti­ki­mo dirb­ti at­kur­ta­ja­me sky­riu­je.

Ta­čiau li­go­ni­nės už­mo­jus nu­trau­kė Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, ne­lei­du­si li­go­ni­nei teik­ti sta­cio­na­ri­nes vai­kų li­gų pa­slau­gas.

Ki­tų įstai­gų rei­ka­lin­gi lei­di­mai jau bu­vo gau­ti. Iš Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos bu­vo gau­tas lei­di­mas-hi­gie­nos pa­sas.

Iš Vals­ty­bi­nės ak­re­di­ta­vi­mo svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­los tar­ny­bos gau­ta li­cen­ci­ja teik­ti sta­cio­na­ri­nes vai­kų li­gų II pa­slau­gas.

Prieš su­da­rant su­tar­tį su Te­ri­to­ri­ne li­go­nių ka­sa, bu­vo pa­teik­tas pra­šy­mas Lie­tu­vos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai leis­ti teik­ti nau­jo pro­fi­lio sta­cio­na­ri­nes as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas.

Čia rad­vi­liš­kie­čių pa­stan­gos ir už­stri­go, mi­nis­te­ri­jai pa­tei­kus at­sa­ky­mą, jog to­kių pa­slau­gų po­rei­kio Šiau­lių TLK veik­los zo­no­je nė­ra.

"Iš mū­sų pu­sės bu­vo pa­da­ry­ta vis­kas, kad sky­rius ga­lė­tų veik­ti, ta­čiau, su­lau­kus mi­nis­te­ri­jos "ve­to", be­liks li­go­ni­nė­je stip­rin­ti Vai­kų die­nos sta­cio­na­ro pa­slau­gas", – kal­bė­jo V. Sma­lins­kas.

"Ne­tau­py­kim vai­kų svei­ka­tos są­skai­ta"

Vis tik ran­kų rad­vi­liš­kie­čiai ne­nu­lei­do – bu­vo pra­dė­ti rink­ti pa­ra­šai dėl Vai­kų li­gų sky­riaus li­go­ni­nė­je at­kū­ri­mo.

Pa­sak vie­no iš pa­ra­šų rin­ki­mo ini­cia­to­rių, ra­jo­no Ta­ry­bos na­rio K. Rač­kaus­kio, gy­ven­to­jai la­bai ak­ty­viai įsi­jun­gė į pa­ra­šų rin­ki­mo ak­ci­ją.

"Dau­giau­sia pa­ra­šų – rad­vi­liš­kie­čių, daug yra ir pa­si­ra­šiu­sių še­du­vių, ki­tų se­niū­ni­jų gy­ven­to­jų, nes dau­ge­liui ši pro­ble­ma la­bai opi.

Ak­tua­li ji ir man. Ne taip se­niai te­ko nak­tį vež­ti duk­rą į Šiau­lių li­go­ni­nę. Man nu­ve­ži­mo pro­ble­mos gal ir ne­bu­vo, ta­čiau yra daug gy­ven­to­jų, ku­rie ne­tu­ri au­to­mo­bi­lio, gy­ve­na to­li nuo Šiau­lių, ga­lų ga­le ne­tu­ri pi­ni­gų nu­vež­ti vai­ką gy­dy­ti į ki­tą ra­jo­ną ir jį vė­liau ap­lan­ky­ti. Juk ra­jo­no kai­mai ge­ro­kai nu­to­lę nuo did­mies­čių li­go­ni­nių.

Bū­na, jog dėl to yra net už­del­sia­ma kreip­tis į gy­dy­mo įstai­gą ir taip ri­zi­kuo­ja­ma vai­ko svei­ka­ta. Jei Vai­kų li­gų sky­rius bū­tų vie­tos li­go­ni­nė­je, vis­kas bū­tų daug pa­pras­čiau", – re­dak­ci­jai sa­kė K. Rač­kaus­kis.

Jo tei­gi­mu, to­kie rim­ti da­ly­kai ne­tu­rė­tų bū­ti pri­klau­so­mi vien nuo vie­no­kios ar ki­to­kios po­li­ti­kų va­lios – tu­rė­tų bū­ti at­si­žvel­gia­ma ir į žmo­nių lū­kes­čius bei po­rei­kius, o ir tau­py­ti šio­je sri­ty­je esą ne­ga­li­ma. Ypač, kai kal­ba ei­na apie vai­kų svei­ka­tą.

"Mi­nist­ras mus ma­lo­niai priė­mė, jam įtei­kė­me gy­ven­to­jų pa­ra­šus. Jis pa­ža­dė­jo ar­ti­miau­siu me­tu ap­si­lan­ky­ti Rad­vi­liš­ky­je, su­si­tik­ti su bend­ruo­me­ne, kad vie­to­je su­si­pa­žin­tų su si­tua­ci­ja.

Mi­nist­ras už­si­mi­nė, kad sun­kes­nės li­gos tu­rė­tų bū­ti gy­do­mos aukš­tes­nio ly­gio me­di­ci­nos įstai­go­je, bet juk yra pa­kan­ka­mai li­go­nių, ku­rių li­gų gy­dy­mas yra ant­ri­nio ly­gio pa­slau­gų tei­kė­jo kom­pe­ten­ci­jo­je", – "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė K. Rač­kaus­kis.

Komentarai

vietinis    Pen, 2019-12-13 / 13:22
kas įdėmiau seka Radvilikšio įvykius supranta mero machinacijas. Ir dabar renkami balsai dėl rinkimų į Seimą, nes meras pretenduos vienmandatėje. Balsų reikia - reikia. Uždaryti vaikų skyrių kad ankstesnei direktorei būtų blogiau - nubalsuota, o kiek veikimo buvo mero. Atidaryti vaikų skyrių - nubalsuota, reikia ruoštis rinkimams. Ir dar vienas aspektas - į ministeriją vyksta opozicijos atstovai ir veža parašus - koks čia viražas? Vadinasi, Radviliškyje visi pozicijoje (paklūsta merui), opozicijos nėra, visi viską daro ir balsuoja, kaip nori savivaldybė.
ot    Pen, 2019-12-13 / 13:36
Dar vienas daktaras Račkauskis žaidžia politiką. Pakomentavo ką gali gydyti vaikų skyriuje.
Ne    Pen, 2019-12-13 / 23:08
Ministrui stiprybes atlaikant savo veto. Juk tikrai nereikia tokiam rdv vaiku skyr.kaip ir visos ligonines.per mazai zmoniu.o ir siauliai prie pat.reik paziuret i uzsieni.pvz uk net i kalbas nesileistu apie ligonines buvima toliam radviliskyje. Reikia palikt sitam kraste tik siaulius ir pilnai uztenka.nes dabar jeigu atidarys tai guldys visus, reik nereik.
Didelis    Pir, 2019-12-16 / 13:30

In reply to by Koks

nes atidarius v.sk.butu svaistomi manau visu mokesciu moketuju pinigai. Prie tokio kiekio zmoniu, o tuo labiau vaiku, radviliskyje daugiu daugiausia turi likti tik ambulatorija. Cia tik mano nuomone.Beveik 3000 zmoniu pasirase uz kitokia nuomone.o kur like zmones?a? Emigrave ar ligonines klausimas nesvarbus..
Ligoninis    Sek, 2019-12-15 / 17:05
jei jau lendzgrybiena taupo vaiku sveikatos saskaita,kad pirkti jankiu surudijusia ginkluote trigubom kainom,tai jau kiauras krachas....

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.