Vaikus gydyti nori vietos ligoninėje

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Ar pa­vyks Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nei at­kur­ti už­da­ry­tą­jį Vai­kų li­gų sky­rių, pri­klau­sys nuo Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos spren­di­mo.
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je va­kar ap­si­lan­kę rad­vi­liš­kie­čiai mi­nist­rui Au­re­li­jui Ve­ry­gai įtei­kė gy­ven­to­jų pra­šy­mą leis­ti at­kur­ti Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nė­je pa­nai­kin­tą Vai­kų li­gų sky­rių.
Sky­riaus li­go­ni­nė­je ne­li­ko prieš ke­le­rius me­tus, tad rad­vi­liš­kie­čiai ir ki­tų ra­jo­no se­niū­ni­jų gy­ven­to­jai pri­vers­ti vai­kų gy­dy­mo pa­slau­gų ieš­ko­ti ki­tur.
Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.
Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nariai Kazimieras Račkauskis ir Saulius Luščikas.

Pra­šy­me mi­nist­rui – apie 2,4 tūks­tan­čio pa­ra­šų

Va­kar 8 ry­to prie svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro A. Ve­ry­gos ka­bi­ne­to du­rų sto­vin­tys Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai Ka­zi­mie­ras Rač­kaus­kis ir Sau­lius Luš­či­kas ran­ko­se lai­kė ke­lis seg­tu­vus, ku­riuo­se – 251 la­pas su 2399 rad­vi­liš­kie­čių pa­ra­šais.

Sa­vo pa­ra­šus pa­li­kę ra­jo­no gy­ven­to­jai mi­nist­ro pra­šė at­si­žvelg­ti į gy­ven­to­jų va­lią ir su­da­ry­ti są­ly­gas Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nė­je vėl ati­da­ry­ti Vai­kų li­gų sky­rių.

Šis sky­rius bu­vo už­da­ry­tas prieš tre­jus me­tus, tau­pant di­de­lių įsi­sko­li­ni­mų tu­rin­čios ir į bank­ro­tą bren­dan­čios li­go­ni­nės lė­šas. 2015 me­tais li­go­ni­nės sko­los su­da­rė be­veik 1,2 mi­li­jo­no eu­rų.

Kar­tu su Vai­kų li­gų sky­riu­mi bu­vo at­si­sa­ky­ta ir Aku­še­ri­jos-gi­ne­ko­lo­gi­jos sky­riaus. Pas­ta­rą­jį te­ko už­da­ry­ti dėl to, kad gim­dy­mų skai­čius nea­ti­ti­ko mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­tų kvo­tų – gim­dy­mų bu­vo šiek tiek ma­žiau, nei bu­vo nu­sta­čiu­si mi­nis­te­ri­ja.

Li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­siū­ly­tam sky­rių už­da­ry­mui pri­ta­rė ir tuo­me­ti­nė ra­jo­no Ta­ry­ba.

Vė­liau, pa­si­kei­tus li­go­ni­nės va­do­vui ir jam pra­dė­jus da­ry­ti žy­gius, kad Vai­kų li­gų sky­rius bū­tų at­kur­tas, anuo­met pa­da­ry­tą klai­din­gą spren­di­mą pri­pa­ži­no ir ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis.

Mi­nis­te­ri­jos "ve­to"

Nau­jo­jo Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės di­rek­to­riaus Vai­do Sma­lins­ko tei­gi­mu, įstai­gos eko­no­mis­tai pa­skai­čia­vo, jog at­kū­rus li­go­ni­nė­je Vai­kų li­gų sky­rių, jis nuo­sto­lių įstai­gai ne­neš­tų. Be to, bū­tų įsi­klau­sy­ta ir į gy­ven­to­jų pa­gei­da­vi­mus vai­kus gy­dy­ti ra­jo­ne.

Li­go­ni­nės pa­teik­tais duo­me­ni­mis, per me­tus į ki­tas gy­dy­mo įstai­gas gy­dy­tis iš­va­žiuo­ja apie 1 tūks­tan­tis vai­kų.

"Mes tu­ri­me vi­sas są­ly­gas vėl ati­da­ry­ti Vai­kų li­gų sky­rių – te­bė­ra iš­lai­ky­tos ir bu­vu­sio sky­riaus pa­tal­pos, ir įran­ga", – re­dak­ci­jai sa­kė V. Sma­lins­kas.

Anot di­rek­to­riaus, pre­li­mi­na­riai jau bu­vo su­si­tar­ta ir su gy­dy­to­jais dėl jų su­ti­ki­mo dirb­ti at­kur­ta­ja­me sky­riu­je.

Ta­čiau li­go­ni­nės už­mo­jus nu­trau­kė Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, ne­lei­du­si li­go­ni­nei teik­ti sta­cio­na­ri­nes vai­kų li­gų pa­slau­gas.

Ki­tų įstai­gų rei­ka­lin­gi lei­di­mai jau bu­vo gau­ti. Iš Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos bu­vo gau­tas lei­di­mas-hi­gie­nos pa­sas.

Iš Vals­ty­bi­nės ak­re­di­ta­vi­mo svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­los tar­ny­bos gau­ta li­cen­ci­ja teik­ti sta­cio­na­ri­nes vai­kų li­gų II pa­slau­gas.

Prieš su­da­rant su­tar­tį su Te­ri­to­ri­ne li­go­nių ka­sa, bu­vo pa­teik­tas pra­šy­mas Lie­tu­vos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai leis­ti teik­ti nau­jo pro­fi­lio sta­cio­na­ri­nes as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas.

Čia rad­vi­liš­kie­čių pa­stan­gos ir už­stri­go, mi­nis­te­ri­jai pa­tei­kus at­sa­ky­mą, jog to­kių pa­slau­gų po­rei­kio Šiau­lių TLK veik­los zo­no­je nė­ra.

"Iš mū­sų pu­sės bu­vo pa­da­ry­ta vis­kas, kad sky­rius ga­lė­tų veik­ti, ta­čiau, su­lau­kus mi­nis­te­ri­jos "ve­to", be­liks li­go­ni­nė­je stip­rin­ti Vai­kų die­nos sta­cio­na­ro pa­slau­gas", – kal­bė­jo V. Sma­lins­kas.

"Ne­tau­py­kim vai­kų svei­ka­tos są­skai­ta"

Vis tik ran­kų rad­vi­liš­kie­čiai ne­nu­lei­do – bu­vo pra­dė­ti rink­ti pa­ra­šai dėl Vai­kų li­gų sky­riaus li­go­ni­nė­je at­kū­ri­mo.

Pa­sak vie­no iš pa­ra­šų rin­ki­mo ini­cia­to­rių, ra­jo­no Ta­ry­bos na­rio K. Rač­kaus­kio, gy­ven­to­jai la­bai ak­ty­viai įsi­jun­gė į pa­ra­šų rin­ki­mo ak­ci­ją.

"Dau­giau­sia pa­ra­šų – rad­vi­liš­kie­čių, daug yra ir pa­si­ra­šiu­sių še­du­vių, ki­tų se­niū­ni­jų gy­ven­to­jų, nes dau­ge­liui ši pro­ble­ma la­bai opi.

Ak­tua­li ji ir man. Ne taip se­niai te­ko nak­tį vež­ti duk­rą į Šiau­lių li­go­ni­nę. Man nu­ve­ži­mo pro­ble­mos gal ir ne­bu­vo, ta­čiau yra daug gy­ven­to­jų, ku­rie ne­tu­ri au­to­mo­bi­lio, gy­ve­na to­li nuo Šiau­lių, ga­lų ga­le ne­tu­ri pi­ni­gų nu­vež­ti vai­ką gy­dy­ti į ki­tą ra­jo­ną ir jį vė­liau ap­lan­ky­ti. Juk ra­jo­no kai­mai ge­ro­kai nu­to­lę nuo did­mies­čių li­go­ni­nių.

Bū­na, jog dėl to yra net už­del­sia­ma kreip­tis į gy­dy­mo įstai­gą ir taip ri­zi­kuo­ja­ma vai­ko svei­ka­ta. Jei Vai­kų li­gų sky­rius bū­tų vie­tos li­go­ni­nė­je, vis­kas bū­tų daug pa­pras­čiau", – re­dak­ci­jai sa­kė K. Rač­kaus­kis.

Jo tei­gi­mu, to­kie rim­ti da­ly­kai ne­tu­rė­tų bū­ti pri­klau­so­mi vien nuo vie­no­kios ar ki­to­kios po­li­ti­kų va­lios – tu­rė­tų bū­ti at­si­žvel­gia­ma ir į žmo­nių lū­kes­čius bei po­rei­kius, o ir tau­py­ti šio­je sri­ty­je esą ne­ga­li­ma. Ypač, kai kal­ba ei­na apie vai­kų svei­ka­tą.

"Mi­nist­ras mus ma­lo­niai priė­mė, jam įtei­kė­me gy­ven­to­jų pa­ra­šus. Jis pa­ža­dė­jo ar­ti­miau­siu me­tu ap­si­lan­ky­ti Rad­vi­liš­ky­je, su­si­tik­ti su bend­ruo­me­ne, kad vie­to­je su­si­pa­žin­tų su si­tua­ci­ja.

Mi­nist­ras už­si­mi­nė, kad sun­kes­nės li­gos tu­rė­tų bū­ti gy­do­mos aukš­tes­nio ly­gio me­di­ci­nos įstai­go­je, bet juk yra pa­kan­ka­mai li­go­nių, ku­rių li­gų gy­dy­mas yra ant­ri­nio ly­gio pa­slau­gų tei­kė­jo kom­pe­ten­ci­jo­je", – "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė K. Rač­kaus­kis.