Tarybos posėdyje politikai nesivaldė

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Po­sė­džio me­tu prie Sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to sto­vė­jo pla­ka­tais ap­kli­juo­tas au­to­mo­bi­lis.
Šiau­lių mies­to ta­ry­bos po­sė­dis va­kar vy­ko aud­rin­gai. Aud­ra ki­lo dėl "Pa­ba­lių tur­gaus" pri­va­ti­za­vi­mo. Nors val­dan­tie­ji ban­dė šį klau­si­mą su­men­kin­ti iki ele­men­ta­raus tei­si­nio rei­ka­lo, nei Ta­ry­bos sa­lė­je sė­dė­ję tur­gaus pre­kiau­to­jai, nei opo­zi­ci­jos at­sto­vai tuo ne­pa­ti­kė­jo. Val­dan­čių­jų "bul­do­ze­ris" klau­si­mą pra­stū­mė. Bu­vo iš­sa­ky­ta dau­gy­bė skau­džių žo­džių, prie­kaiš­tų, net įžei­di­nė­ji­mų.

Opo­zi­ci­jos pa­reng­tą klau­si­mą "iš­bro­ka­vo"

Šiau­lių mies­to Ta­ry­bos po­sė­dy­je pir­miau­siai bu­vo svars­to­ma dar­bot­var­kė. Jau iš­kart ki­lo įtam­pa dėl "Pa­ba­lių tur­gaus" klau­si­mo.

Rug­sė­jo 5 die­ną mies­to Ta­ry­ba, ne­pai­sy­da­ma tur­gaus pre­kiau­to­jų su­rink­tų pa­ra­šų, pro­tes­tų, pa­si­sa­ky­mų, val­dan­čio­sios dau­gu­mos bal­sais priė­mė spren­di­mą įtrauk­ti į Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tą Pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šą tur­gaus ak­ci­jas, ku­rių no­mi­na­lio­ji ver­tė be­veik 400 tūks­tan­čių eu­rų.

Po­sė­dy­je tuo­met ir me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis aiš­ki­no, kad spren­di­mas pri­va­ti­zuo­ti tur­gaus ak­ci­jas yra priim­tas dar 2002 me­tais, o rug­sė­jo 5 die­ną tik tiks­li­na­ma ak­ci­jų no­mi­na­lio­ji ver­tė. Nors 2003 me­tais Ta­ry­ba, at­si­žvel­gu­si į tur­gaus pre­kiau­to­jų rei­ka­la­vi­mus, pri­va­ti­za­vi­mą su­stab­dė, tur­gaus iš pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šo neišb­rau­kė.

Ta­ry­bos spren­di­mų priė­mi­mą pri­žiū­rin­ti Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Klai­pė­dos ir Tau­ra­gės ap­skri­ty­se, lai­ki­nai ei­nan­ti Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Šiau­lių ir Tel­šių ap­skri­ty­se pa­rei­gas, Dai­va Ke­re­keš at­siun­tė tei­ki­mą, kad Sa­vi­val­dy­bė ant­rą kar­tą priė­mė spren­di­mą įtrauk­ti ak­ci­jas į Pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šą ir toks spren­di­mas prieš­ta­rau­ja tei­sės ak­tams. Bu­vo pa­rei­ka­lau­ta per mė­ne­sį spren­di­mą pa­nai­kin­ti ar­ba pa­keis­ti.

Ta­ry­bos po­sė­džiui pa­teik­tas Ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­siū­ly­mas pa­nai­kin­ti 2002 ir 2003 me­tų spren­di­mus, pa­lie­kant ga­lio­ti priim­tą­jį šių me­tų rug­sė­jo 5 die­ną.

Du opo­zi­ci­jos at­sto­vai pa­ren­gė Ta­ry­bos spren­di­mą pa­nai­kin­ti vi­sus tris Ta­ry­bos spren­di­mus ir taip at­si­sa­ky­ti tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mo. Ta­čiau šis spren­di­mo pro­jek­tas į dar­bot­var­kę bu­vo įtrauk­tas tik pa­pil­do­mu klau­si­mu.

Dan­guo­lei Mar­tin­kie­nei ki­lo klau­si­mas, ko­dėl. Me­ro pa­ta­rė­jas Ar­nas Il­gaus­kas paaiš­ki­no, kad me­ro va­lia ko­kius klau­si­mus įtrauk­ti svars­ty­mui. Ren­gė­jai ap­kal­tin­ti, kad spren­di­mo pro­jek­tas pa­reng­tas ne pa­gal tei­sės ak­tus.

Ta­ry­bos na­rys Juo­zas Pab­rė­ža pri­mi­nė val­dan­čia­jai dau­gu­mai, kad tie, ku­rie bal­suos prieš šio klau­si­mo įtrau­ki­mą į dar­bot­var­kę, vi­siš­kai pa­mins žmo­nių di­džiu­lį ne­ri­mą dėl tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mo ir dėl to ką tik jų suor­ga­ni­zuo­tą mi­tin­gą.

Val­dan­čių­jų bal­sais šis klau­si­mas li­ko už Ta­ry­bos du­rų.

"Aš ma­nau, kad mes tik­rai su žmo­nė­mis ra­si­me spren­di­mų. Šiau­liuo­se tik­rai nė vie­nas žmo­gus ne­bus ne­tei­sė­tai ar už­mirš­tas, ar ki­taip pa­žeis­tos jų tei­sės. Yra ma­no­ma, kad dar tris me­tus tur­gaus veik­la ga­lė­tų vyk­ti. Tik­rai ieš­ko­sim spren­di­mų bend­rai kal­ban­tis, bend­rai ku­riant. (...) Tin­ka­mas da­ly­kas yra kal­ba. Tu­rė­sim dar lai­ko. Mes ra­sim spren­di­mus, ir tie žmo­nės su­pras, kad į dar ge­res­nį va­rian­tą išei­si­me nei da­bar tu­ri­me", – guo­dė sa­lė­je sė­din­čius ir trans­lia­ci­ją ste­bin­čius pre­kiau­to­jus val­dan­čių­jų at­sto­vas Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis.

Į to­kius žo­džius su­rea­ga­vo Mar­ty­nas Šiur­kus.

"Man keis­ta, kai sa­kot – tu­rim kal­bė­tis. Ga­lim kal­bė­tis jau prie nu­pjau­tų me­džių. Ga­lim kal­bė­tis prie priim­tų spren­di­mų, kai nak­vy­nės na­mai bus įkel­ti prieš žmo­nių va­lią ar­ba vie­ną ry­tą at­si­kels ir ras jų bend­ra­bu­ty­je ap­si­gy­ve­nu­sius. Ga­lim kal­bė­tis po to, kai jau priim­tas spren­di­mas pri­va­ti­zuo­ti," – iro­ni­za­vo po­li­ti­kas.

Jis pri­mi­nė, kai dar dir­bo Sa­vi­val­dy­bė­je Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju, kar­tu su me­ru daug dis­ku­ta­vo apie įmo­nių pri­va­ti­za­vi­mą.

"Ir jūs bu­vo­te tas, ku­ris bu­vo prieš pri­va­ti­za­vi­mą pel­nin­gų įmo­nių. No­riu pa­klaus­ti, kas pa­si­kei­tė, kad šian­dien jums nu­si­spjau­ti į žmo­nių nuo­mo­nę, nu­si­spjau­ti į sa­vo prin­ci­pus, ku­riuos dek­la­ra­vo­te", – klau­sė me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko opo­nen­tas.

"Ši­tą veiks­mą iš­pro­vo­ka­vo­te jūs Ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė­je", – at­sa­kė me­ras.

Ma­ri­jus Ve­lič­ka pri­mi­nė, kad žmo­nės iš "Pa­ba­lių tur­gaus" bu­vo atė­ję į Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to po­sė­dį.

"Ar juos pa­kvie­tė? Ar lei­do pa­si­sa­ky­ti? Sa­ko­te, rei­kia šne­kė­tis. Kaip su ju­mis, po­nai, šne­kė­tis? Jus kvie­tė kal­bė­tis kū­di­kių na­mų dar­buo­to­jai prieš ke­lias die­nas. Ar pa­si­kal­bė­jot? Šian­dien žmo­nės mi­tin­gą da­rė, kvie­tė pa­si­kal­bė­ti, ar pa­si­kal­bė­jot? Me­dži­do­vas vie­nin­te­lis atė­jo, ke­liu ke­pu­rę. Su kuo šne­kė­tis? Su po­nu Lu­ko­šai­čiu ar po­nu Vi­soc­ku feis­bu­ke, kur iš­kart pa­ra­šy­ta, kad tie, ku­rie ra­šys ne į te­mą ar ne taip kaip rei­kia, bus blo­kuo­ja­mi. Tai ir šne­kė­ki­te su sa­vais", – sa­kė op­zi­ci­jos at­sto­vas.

Vy­riau­sy­bės at­sto­vės rei­ka­la­vi­mą in­terp­re­ta­vo sa­vaip

Ku­rį lai­ką sa­lė­je emo­ci­jų bu­vo ma­žiau, kol ne­pra­dė­tas svars­ty­ti Ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­reng­tas Ta­ry­bos spren­di­mas pa­nai­kin­ti 2002 ir 2003 me­tų Ta­ry­bos spren­di­mus, su­si­ju­sius su "Pa­ba­lių tur­gaus" pri­va­ti­za­vi­mu. Opo­zi­ci­ja aiš­ki­no, kad val­dan­tie­ji ir vėl li­pa ant to pa­ties grėb­lio – Vy­riau­sy­bės at­sto­vė rei­ka­la­vo pa­keis­ti ar­ba pa­nai­kin­ti šių me­tų rug­sė­jo mė­ne­sio Ta­ry­bos spren­di­mą.

Smul­kių­jų vers­li­nin­kų ir pre­ky­bi­nin­kų aso­cia­ci­jos at­sto­vė Val­do­ni­ja Ja­nu­lie­nė iš Ta­ry­bos tri­bū­nos kvie­tė po­li­ti­kus ne­pri­va­ti­zuo­ti pel­nin­gai dir­ban­čio "Pa­ba­lių tur­gaus", o da­lį pel­no skir­ti in­ves­ti­ci­joms į tur­gaus inf­rast­ruk­tū­rą. Ji siū­lė pa­si­do­mė­ti ki­tų mies­tų pa­tir­ti­mi.

"Ger­bia­mie­ji, neuž­mirš­ki­te, kad jums teks gy­ven­ti šia­me mies­te ir su­si­dur­ti su žmo­nė­mis. Pa­gal­vo­ki­te prieš bal­suo­da­mi", – sa­kė aso­cia­ci­jos at­sto­vė.

Iš­kart po jos žo­džių 17 iš 26 Ta­ry­bos na­rių nu­bal­sa­vus "už" spren­di­mas bu­vo priim­tas. Prieš šį Ta­ry­bos spren­di­mą bal­sa­vo koa­li­ci­jos at­sto­vas Za­ki­ras Me­dži­do­vas, ta­čiau pa­lai­kė val­dan­čių­jų po­zi­ci­ją so­cial­de­mok­ra­tas Gin­tau­tas Sit­ni­kas.

M. Ve­lič­ka rep­li­ka­vo, kad "Pa­ba­lių tur­gus" pa­gal grą­žą yra pel­nin­giau­sia mies­to įmo­nė, ci­ta­vo įsta­ty­mą, kad Sa­vi­val­dy­bė ga­li tu­rė­ti tur­gaus pre­ky­vie­tę ir aiš­ki­no, kad ne­ma­to nė vie­nos ob­jek­ty­vios prie­žas­ties jį par­duo­ti ir apie 500 žmo­nių pa­lik­ti be dar­bo vie­tos, iš­sky­rus tai, kad gal­būt "kaž­kas" no­ri tur­gų nu­pirk­ti.

Me­ras per­trau­kė po­li­ti­ką, aiš­kin­da­mas. kad jis vir­ši­ja lai­ko li­mi­tą. Tuo­met po­sė­džių sa­lė­je jau ne­be­si­val­dė tur­gaus pre­kiau­to­jai, su­kė­lę triukš­mą.

"Tu žmo­nių me­ras ar kie­no?"– rep­li­ka­vo su­si­rin­ku­sie­ji.

Me­ras at­si­trau­kė ir lei­do po­li­ti­kui pa­baig­ti, ta­čiau, pre­kiau­to­jai ir to­liau bu­vo triukš­min­gi.

Ne ge­riau el­gė­si ir po­li­ti­kai, kal­tin­da­mi vie­nas ki­tą me­lu ir ki­to­mis "nuo­dė­mė­mis". Vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius pa­reiš­kė opo­zi­ci­jos at­sto­vei, kad jam "kok­tu" jos klau­sy­tis ir taip to­liau. A. Vi­soc­kas ap­kal­ti­no opo­zi­ci­jos at­sto­vus bū­si­mų Sei­mo rin­ki­mų šou. D. Mar­tin­kie­nė ne­nu­si­lei­do: "Me­ro pa­ta­rė­ja lei­džia sau pre­kiau­to­jams pa­ra­šy­ti: at­siųs­ki­te kal­bą, nes jums ne­bus leis­ta pa­si­sa­ky­ti, nes jūs kal­bė­si­te ne tuo klau­si­mu. Ir tai ra­šo me­ro ko­man­dos žmo­nės. Ir apie ko­kią de­mok­ra­ti­ją mes kal­ba­me?"

Ger­bia­mie­ji, neuž­mirš­ki­te, kad jums teks gy­ven­ti šia­me mies­te ir su­si­dur­ti su žmo­nė­mis.

Komentarai

Vakar    Pen, 2019-11-08 / 15:14
Žiūrėjau ir kai kalbėjo opozicija. Salėje buvo tylu ramu,kai pradėjo kalbėti dauguma. Tada turgaus prekeiviai nesusivaldė ir pradėjo rėkti,šaukti ir pan. Tai ,kas čia nesusivaldė. Turgaus prekiautojai ir opozicija. Su pagarba mieli miestiečiai.
Tomas    Pen, 2019-11-08 / 18:18
Patys issirnkom, o dabar turim ka turim. O jie drasiai ziures siaulieciams i akis, nes i seima ruosiasi ir vel mes isrinksime, o tada is Vilniaus vadovaus.
Tiko laukta 17 metų???    Šeš, 2019-11-09 / 08:48
"Bar­tu­lis aiš­ki­no, kad spren­di­mas pri­va­ti­zuo­ti tur­gaus ak­ci­jas yra priim­tas dar 2002 me­tais" Tai ko laukta 17 metų ??? Liucijus
Vakar    Šeš, 2019-11-09 / 10:11

In reply to by Tiko laukta 17 metų???

Paklausyk rugsėjo tarybos posėdžio ten Bartulis aiškina,kad galėjo niekam,nieko nesakęs pradėti privatizavimą,bet va žmogus pasakė ir gavo didelis,didelis burbulas,kuo ir pasinaudojo opozicija. O čia klausimas apie turgų,kas sėdėjo valdžioje iki 2015m. Su pagarba.
Vakar    Šeš, 2019-11-09 / 10:47

In reply to by Jei ką

Jei nežinote tai tas turgus buvo ant stalo buvo,net 6 kartus ir neatsimenu,kad kas būtų protestavęs savivaldybėje ar prie jos prieigų. Su pagarba.
Marš į būdą    Šeš, 2019-11-09 / 12:51
netrukdykite savo burbesiais ponui Antanui. Buvęs viceministras turi patirties dar nuo Mažeikių naftos privatizavimo laikų. Suprichvatizuos taip kaip reikia.
Ignas    Sek, 2019-11-10 / 17:08
Net baisiausiame košmare negalėjome numatyti, kuo šita gauja pavers Šiaulius. Suniokotas bulvaras, kuriame neliko nei pavėsio, nei šešėlio, kartuvės vietoj šviestuvų ,raudų siena betoninėje aikštėje, visas miestas išraustas, joks kampelis iki galo nesutvarkytas... geriau nieko neišrinkti, nei išsirinkti tokius niekadėjus
Vakar    Pir, 2019-11-11 / 11:59

In reply to by Ignas

O ką tu manai,kad per naktį galima viską taip greitai sutvarkyti? Su burtu lazdele,kaip pasakoje. Mieste susitvarkyk per naktį. Taip nėra ir nebus. Košmaras tavo dar ilgai,ilgai tęsėsi. Su pagarba.
Svečias    Pir, 2019-11-11 / 18:38
Kuo greiciau panaikintu turgu,vien mulkiai spekulentai ,vogtus is uzsienio daiktus sutempe ir nesyki apmulkino ,daugiau ten kojos nekelem
rimas    Pir, 2019-11-11 / 20:07
taigi turgaus neuzdaro,tik keiciasi seimininkas,ko cia reikia bliauti
Gal     Pir, 2019-11-11 / 22:29
pasakytumėte ir kas tas šeimininkas? Jei tas centrinio turgaus savininkas , tai dėl didžiulių įkainių jau nebeliko pusės prekiautojų. Ir taip norime mieste uždusinti turgus?
...    Ant, 2019-11-12 / 06:46
Apmokestinkit irengtas parkavimo vietas prie savivaldybes ir katedros.Pastatyti automobiliai su ivairiais uzrasais miesto tikrai nepuosia.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.