Tarybos posėdyje politikai nesivaldė

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Po­sė­džio me­tu prie Sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to sto­vė­jo pla­ka­tais ap­kli­juo­tas au­to­mo­bi­lis.
Šiau­lių mies­to ta­ry­bos po­sė­dis va­kar vy­ko aud­rin­gai. Aud­ra ki­lo dėl "Pa­ba­lių tur­gaus" pri­va­ti­za­vi­mo. Nors val­dan­tie­ji ban­dė šį klau­si­mą su­men­kin­ti iki ele­men­ta­raus tei­si­nio rei­ka­lo, nei Ta­ry­bos sa­lė­je sė­dė­ję tur­gaus pre­kiau­to­jai, nei opo­zi­ci­jos at­sto­vai tuo ne­pa­ti­kė­jo. Val­dan­čių­jų "bul­do­ze­ris" klau­si­mą pra­stū­mė. Bu­vo iš­sa­ky­ta dau­gy­bė skau­džių žo­džių, prie­kaiš­tų, net įžei­di­nė­ji­mų.

Opo­zi­ci­jos pa­reng­tą klau­si­mą "iš­bro­ka­vo"

Šiau­lių mies­to Ta­ry­bos po­sė­dy­je pir­miau­siai bu­vo svars­to­ma dar­bot­var­kė. Jau iš­kart ki­lo įtam­pa dėl "Pa­ba­lių tur­gaus" klau­si­mo.

Rug­sė­jo 5 die­ną mies­to Ta­ry­ba, ne­pai­sy­da­ma tur­gaus pre­kiau­to­jų su­rink­tų pa­ra­šų, pro­tes­tų, pa­si­sa­ky­mų, val­dan­čio­sios dau­gu­mos bal­sais priė­mė spren­di­mą įtrauk­ti į Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tą Pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šą tur­gaus ak­ci­jas, ku­rių no­mi­na­lio­ji ver­tė be­veik 400 tūks­tan­čių eu­rų.

Po­sė­dy­je tuo­met ir me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis aiš­ki­no, kad spren­di­mas pri­va­ti­zuo­ti tur­gaus ak­ci­jas yra priim­tas dar 2002 me­tais, o rug­sė­jo 5 die­ną tik tiks­li­na­ma ak­ci­jų no­mi­na­lio­ji ver­tė. Nors 2003 me­tais Ta­ry­ba, at­si­žvel­gu­si į tur­gaus pre­kiau­to­jų rei­ka­la­vi­mus, pri­va­ti­za­vi­mą su­stab­dė, tur­gaus iš pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šo neišb­rau­kė.

Ta­ry­bos spren­di­mų priė­mi­mą pri­žiū­rin­ti Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Klai­pė­dos ir Tau­ra­gės ap­skri­ty­se, lai­ki­nai ei­nan­ti Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Šiau­lių ir Tel­šių ap­skri­ty­se pa­rei­gas, Dai­va Ke­re­keš at­siun­tė tei­ki­mą, kad Sa­vi­val­dy­bė ant­rą kar­tą priė­mė spren­di­mą įtrauk­ti ak­ci­jas į Pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šą ir toks spren­di­mas prieš­ta­rau­ja tei­sės ak­tams. Bu­vo pa­rei­ka­lau­ta per mė­ne­sį spren­di­mą pa­nai­kin­ti ar­ba pa­keis­ti.

Ta­ry­bos po­sė­džiui pa­teik­tas Ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­siū­ly­mas pa­nai­kin­ti 2002 ir 2003 me­tų spren­di­mus, pa­lie­kant ga­lio­ti priim­tą­jį šių me­tų rug­sė­jo 5 die­ną.

Du opo­zi­ci­jos at­sto­vai pa­ren­gė Ta­ry­bos spren­di­mą pa­nai­kin­ti vi­sus tris Ta­ry­bos spren­di­mus ir taip at­si­sa­ky­ti tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mo. Ta­čiau šis spren­di­mo pro­jek­tas į dar­bot­var­kę bu­vo įtrauk­tas tik pa­pil­do­mu klau­si­mu.

Dan­guo­lei Mar­tin­kie­nei ki­lo klau­si­mas, ko­dėl. Me­ro pa­ta­rė­jas Ar­nas Il­gaus­kas paaiš­ki­no, kad me­ro va­lia ko­kius klau­si­mus įtrauk­ti svars­ty­mui. Ren­gė­jai ap­kal­tin­ti, kad spren­di­mo pro­jek­tas pa­reng­tas ne pa­gal tei­sės ak­tus.

Ta­ry­bos na­rys Juo­zas Pab­rė­ža pri­mi­nė val­dan­čia­jai dau­gu­mai, kad tie, ku­rie bal­suos prieš šio klau­si­mo įtrau­ki­mą į dar­bot­var­kę, vi­siš­kai pa­mins žmo­nių di­džiu­lį ne­ri­mą dėl tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mo ir dėl to ką tik jų suor­ga­ni­zuo­tą mi­tin­gą.

Val­dan­čių­jų bal­sais šis klau­si­mas li­ko už Ta­ry­bos du­rų.

"Aš ma­nau, kad mes tik­rai su žmo­nė­mis ra­si­me spren­di­mų. Šiau­liuo­se tik­rai nė vie­nas žmo­gus ne­bus ne­tei­sė­tai ar už­mirš­tas, ar ki­taip pa­žeis­tos jų tei­sės. Yra ma­no­ma, kad dar tris me­tus tur­gaus veik­la ga­lė­tų vyk­ti. Tik­rai ieš­ko­sim spren­di­mų bend­rai kal­ban­tis, bend­rai ku­riant. (...) Tin­ka­mas da­ly­kas yra kal­ba. Tu­rė­sim dar lai­ko. Mes ra­sim spren­di­mus, ir tie žmo­nės su­pras, kad į dar ge­res­nį va­rian­tą išei­si­me nei da­bar tu­ri­me", – guo­dė sa­lė­je sė­din­čius ir trans­lia­ci­ją ste­bin­čius pre­kiau­to­jus val­dan­čių­jų at­sto­vas Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis.

Į to­kius žo­džius su­rea­ga­vo Mar­ty­nas Šiur­kus.

"Man keis­ta, kai sa­kot – tu­rim kal­bė­tis. Ga­lim kal­bė­tis jau prie nu­pjau­tų me­džių. Ga­lim kal­bė­tis prie priim­tų spren­di­mų, kai nak­vy­nės na­mai bus įkel­ti prieš žmo­nių va­lią ar­ba vie­ną ry­tą at­si­kels ir ras jų bend­ra­bu­ty­je ap­si­gy­ve­nu­sius. Ga­lim kal­bė­tis po to, kai jau priim­tas spren­di­mas pri­va­ti­zuo­ti," – iro­ni­za­vo po­li­ti­kas.

Jis pri­mi­nė, kai dar dir­bo Sa­vi­val­dy­bė­je Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju, kar­tu su me­ru daug dis­ku­ta­vo apie įmo­nių pri­va­ti­za­vi­mą.

"Ir jūs bu­vo­te tas, ku­ris bu­vo prieš pri­va­ti­za­vi­mą pel­nin­gų įmo­nių. No­riu pa­klaus­ti, kas pa­si­kei­tė, kad šian­dien jums nu­si­spjau­ti į žmo­nių nuo­mo­nę, nu­si­spjau­ti į sa­vo prin­ci­pus, ku­riuos dek­la­ra­vo­te", – klau­sė me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko opo­nen­tas.

"Ši­tą veiks­mą iš­pro­vo­ka­vo­te jūs Ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė­je", – at­sa­kė me­ras.

Ma­ri­jus Ve­lič­ka pri­mi­nė, kad žmo­nės iš "Pa­ba­lių tur­gaus" bu­vo atė­ję į Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to po­sė­dį.

"Ar juos pa­kvie­tė? Ar lei­do pa­si­sa­ky­ti? Sa­ko­te, rei­kia šne­kė­tis. Kaip su ju­mis, po­nai, šne­kė­tis? Jus kvie­tė kal­bė­tis kū­di­kių na­mų dar­buo­to­jai prieš ke­lias die­nas. Ar pa­si­kal­bė­jot? Šian­dien žmo­nės mi­tin­gą da­rė, kvie­tė pa­si­kal­bė­ti, ar pa­si­kal­bė­jot? Me­dži­do­vas vie­nin­te­lis atė­jo, ke­liu ke­pu­rę. Su kuo šne­kė­tis? Su po­nu Lu­ko­šai­čiu ar po­nu Vi­soc­ku feis­bu­ke, kur iš­kart pa­ra­šy­ta, kad tie, ku­rie ra­šys ne į te­mą ar ne taip kaip rei­kia, bus blo­kuo­ja­mi. Tai ir šne­kė­ki­te su sa­vais", – sa­kė op­zi­ci­jos at­sto­vas.

Vy­riau­sy­bės at­sto­vės rei­ka­la­vi­mą in­terp­re­ta­vo sa­vaip

Ku­rį lai­ką sa­lė­je emo­ci­jų bu­vo ma­žiau, kol ne­pra­dė­tas svars­ty­ti Ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­reng­tas Ta­ry­bos spren­di­mas pa­nai­kin­ti 2002 ir 2003 me­tų Ta­ry­bos spren­di­mus, su­si­ju­sius su "Pa­ba­lių tur­gaus" pri­va­ti­za­vi­mu. Opo­zi­ci­ja aiš­ki­no, kad val­dan­tie­ji ir vėl li­pa ant to pa­ties grėb­lio – Vy­riau­sy­bės at­sto­vė rei­ka­la­vo pa­keis­ti ar­ba pa­nai­kin­ti šių me­tų rug­sė­jo mė­ne­sio Ta­ry­bos spren­di­mą.

Smul­kių­jų vers­li­nin­kų ir pre­ky­bi­nin­kų aso­cia­ci­jos at­sto­vė Val­do­ni­ja Ja­nu­lie­nė iš Ta­ry­bos tri­bū­nos kvie­tė po­li­ti­kus ne­pri­va­ti­zuo­ti pel­nin­gai dir­ban­čio "Pa­ba­lių tur­gaus", o da­lį pel­no skir­ti in­ves­ti­ci­joms į tur­gaus inf­rast­ruk­tū­rą. Ji siū­lė pa­si­do­mė­ti ki­tų mies­tų pa­tir­ti­mi.

"Ger­bia­mie­ji, neuž­mirš­ki­te, kad jums teks gy­ven­ti šia­me mies­te ir su­si­dur­ti su žmo­nė­mis. Pa­gal­vo­ki­te prieš bal­suo­da­mi", – sa­kė aso­cia­ci­jos at­sto­vė.

Iš­kart po jos žo­džių 17 iš 26 Ta­ry­bos na­rių nu­bal­sa­vus "už" spren­di­mas bu­vo priim­tas. Prieš šį Ta­ry­bos spren­di­mą bal­sa­vo koa­li­ci­jos at­sto­vas Za­ki­ras Me­dži­do­vas, ta­čiau pa­lai­kė val­dan­čių­jų po­zi­ci­ją so­cial­de­mok­ra­tas Gin­tau­tas Sit­ni­kas.

M. Ve­lič­ka rep­li­ka­vo, kad "Pa­ba­lių tur­gus" pa­gal grą­žą yra pel­nin­giau­sia mies­to įmo­nė, ci­ta­vo įsta­ty­mą, kad Sa­vi­val­dy­bė ga­li tu­rė­ti tur­gaus pre­ky­vie­tę ir aiš­ki­no, kad ne­ma­to nė vie­nos ob­jek­ty­vios prie­žas­ties jį par­duo­ti ir apie 500 žmo­nių pa­lik­ti be dar­bo vie­tos, iš­sky­rus tai, kad gal­būt "kaž­kas" no­ri tur­gų nu­pirk­ti.

Me­ras per­trau­kė po­li­ti­ką, aiš­kin­da­mas. kad jis vir­ši­ja lai­ko li­mi­tą. Tuo­met po­sė­džių sa­lė­je jau ne­be­si­val­dė tur­gaus pre­kiau­to­jai, su­kė­lę triukš­mą.

"Tu žmo­nių me­ras ar kie­no?"– rep­li­ka­vo su­si­rin­ku­sie­ji.

Me­ras at­si­trau­kė ir lei­do po­li­ti­kui pa­baig­ti, ta­čiau, pre­kiau­to­jai ir to­liau bu­vo triukš­min­gi.

Ne ge­riau el­gė­si ir po­li­ti­kai, kal­tin­da­mi vie­nas ki­tą me­lu ir ki­to­mis "nuo­dė­mė­mis". Vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius pa­reiš­kė opo­zi­ci­jos at­sto­vei, kad jam "kok­tu" jos klau­sy­tis ir taip to­liau. A. Vi­soc­kas ap­kal­ti­no opo­zi­ci­jos at­sto­vus bū­si­mų Sei­mo rin­ki­mų šou. D. Mar­tin­kie­nė ne­nu­si­lei­do: "Me­ro pa­ta­rė­ja lei­džia sau pre­kiau­to­jams pa­ra­šy­ti: at­siųs­ki­te kal­bą, nes jums ne­bus leis­ta pa­si­sa­ky­ti, nes jūs kal­bė­si­te ne tuo klau­si­mu. Ir tai ra­šo me­ro ko­man­dos žmo­nės. Ir apie ko­kią de­mok­ra­ti­ją mes kal­ba­me?"

Ger­bia­mie­ji, neuž­mirš­ki­te, kad jums teks gy­ven­ti šia­me mies­te ir su­si­dur­ti su žmo­nė­mis.