Susidomėjimas Tardymo izoliatoriaus muziejumi didėja

As­me­ni­nė nuo­tr.
Su­si­pa­žin­ti su įstai­ga at­vy­ko ir Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo dar­buo­to­jai.
Vi­suo­me­nei du­ris at­vė­ręs itin di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo Šiau­liuo­se per Eu­ro­pos mu­zie­jų nak­tį su­lau­kęs Tar­dy­mo izo­lia­to­rius ir to­liau gau­siai lan­ko­mas šiau­lie­čių. Šią sa­vai­tę su­si­pa­žin­ti su įstai­gos is­to­ri­ja, jos kas­die­ni­ne veik­la, suim­tų­jų ir nu­teis­tų­jų kū­ry­bi­niais dar­bais at­vy­ko Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo dar­buo­to­jai.

Veik­los or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Vir­gi­ni­ja Smir­no­va su­pa­žin­di­no su įstai­gos mu­zie­jaus eks­po­na­tais, pa­pa­sa­ko­jo apie pa­tai­sos pa­rei­gū­nų dar­bo spe­ci­fi­ką, ka­lin­čių as­me­nų lai­ky­mo są­ly­gas, užim­tu­mą. Eks­kur­si­jos da­ly­viai tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­si­gro­žė­ti Šiau­lių pa­no­ra­ma nuo izo­lia­to­riaus pa­si­vaikš­čio­ji­mo kie­me­lių sto­go. Sve­čius do­mi­no izo­lia­to­riu­je ka­lin­čių as­me­nų re­so­cia­li­za­ci­ja, jų ga­li­my­bės mo­ky­tis, dirb­ti.

Veik­los or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Gin­ta­ras Va­len­tu­ko­nis pa­žy­mė­jo, kad šiau­lie­čių su­si­do­mė­ji­mas Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus veik­la ne­slūgs­ta. "Su­lau­kia­me daug pra­šy­mų ap­si­lan­ky­ti įstai­go­je, no­rin­čiuo­sius re­gist­ruo­ja­me į ei­lę", – pa­sa­ko­jo G. Va­len­tu­ko­nis.

Pa­gei­dau­jan­čių­jų ap­si­lan­ky­ti izo­lia­to­riu­je tiks­lai skir­tin­gi: moks­lei­viai la­biau do­mi­si ga­li­my­be įgy­ti pa­rei­gū­no pro­fe­si­ją, vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos – sa­vo mies­to is­to­ri­ja, pa­vel­do ob­jek­tais, dar­bo ko­lek­ty­vai – įstai­gos veik­los spe­ci­fi­ka.

Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­rius pa­sta­ty­tas 1911 me­tais. 2003 me­tais izo­lia­to­rius įtrauk­tas į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą bei sau­go­mų ob­jek­tų są­ra­šą.