Šiaulių benamiams valdžia rado pigesnę pastogę

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė su­ra­do pa­sta­tą Kau­no gat­vė­je, kur ga­lė­tų su­teik­ti be­na­miams nak­vy­nę.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė vėl kei­čia pla­nus dėl Nak­vy­nės na­mų. Prieš po­rą mė­ne­sių Ta­ry­ba nu­ta­rė lai­ki­na­jai nak­vy­nei pri­tai­ky­ti pa­tal­pas UAB "Bus­tu­ras" te­ri­to­ri­jo­je, bet at­ra­do pi­ges­nę vie­tą – prie ge­le­žin­ke­lio. Kau­no gat­vė­je 2 esan­tis ga­ra­žas, bui­ti­nis pa­sta­tas ir dirb­tu­vės kol kas pri­klau­so "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liams". Čia – gy­ve­na­ma­sis pri­va­čių na­mų kvar­ta­las, ne­to­li – Ra­gai­nės pro­gim­na­zi­ja.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Vicemeras Domas Griškevičius tikina, kad "hipotetiškai" benamiai per gyvenamąjį mikrorajoną vaikščioti neturėtų.

Siū­lo ki­tą pa­sta­tą be­na­mių nak­vy­nei

Šiau­lių mies­to ta­ry­ba prieš po­rą mė­ne­sių priė­mė spren­di­mą už 58 tūks­tan­čius eu­rų nu­pirk­ti se­ną ne­be­nau­do­ja­mą UAB "Bus­tu­ras" ga­my­bi­nį pa­sta­tą Ša­rū­no gat­vė­je 2 ir įreng­ti ja­me nak­vy­nės vie­tą aso­cia­liems be­na­miams.

Tam, kad jie tu­rė­tų ga­li­my­bę ten atei­ti, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pla­na­vo apie pus­ki­lo­met­riu pra­tęs­ti Pu­rie­nų gat­vę. Ta­ry­bos po­sė­dy­je po­li­ti­kai svars­tė, kad pa­sta­to re­konst­ruk­ci­ja ir ke­lio nu­tie­si­mas ga­li kai­nuo­ti iki mi­li­jo­no eu­rų.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis aiš­ki­no, kad bu­vo ieš­ko­ta įvai­rių al­ter­na­ty­vų, ta­čiau dėl šiau­lie­čių ne­pa­kan­tu­mo šiai vi­suo­me­nei da­liai Sa­vi­val­dy­bei ten­ka rink­tis, "ar kaž­kiek bran­giau, bet su so­cia­li­ne įtam­pa, ar be so­cia­li­nės įtam­pos".

Gruo­džio 12 die­ną vyk­sian­čia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je Ad­mi­nist­ra­ci­ja siū­lo pa­nai­kin­ti spren­di­mą dėl Ša­rū­no gat­vės 2, nes be­na­mių nak­vy­nei nu­ma­tė ki­tą pa­sta­tą Kau­no gat­vė­je 6. Čia esan­tis ga­ra­žas, bui­ti­nis pa­sta­tas ir dirb­tu­vės pri­klau­so "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liams", ta­čiau dar 2015 me­tais Sa­vi­val­dy­bė su­ti­ko jį pe­rim­ti sa­vo ži­nion.

Dėl lai­ku neį­vyk­dy­to Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo, "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai" šio ne­ki­lo­ja­mo­jo tur­to Sa­vi­val­dy­bei dar ne­per­da­vė ir ža­da tai pa­da­ry­ti po gruo­džio 8 die­nos, kai bus pa­ko­re­guo­tas Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas. Apie tai in­for­ma­vo ir Sa­vi­val­dy­bę.

Ši gat­vė yra ša­lia ge­le­žin­ke­lio, jo­je yra įsi­kū­ru­sios ke­lios įmo­nės, gre­ta – gy­ve­na­ma­sis pri­va­čių na­mų kvar­ta­las, ne­to­li Ra­gai­nės pro­gim­na­zi­ja.

Šim­tų tūks­tan­čių eu­rų pa­gai­lo

Atos­to­gau­jan­tį me­rą pa­va­duo­jan­tis jo pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius pa­tvir­ti­no: jei Ta­ry­ba pri­tars, be­na­mių nak­vy­nės vie­tos ad­re­sas kei­sis.

Anot vi­ce­me­ro, kai vy­ko svars­ty­mai dėl Nak­vy­nės na­mų vie­tos, Kau­no 6 pa­sta­to al­ter­na­ty­vos Sa­vi­val­dy­bė dar ne­tu­rė­jo. Pa­si­kei­tė ap­lin­ky­bės ir at­si­ra­do ga­li­my­bė įreng­ti lai­ki­nos nak­vy­nės vie­tą be­na­miams pi­giau. Vi­ce­me­ras tvir­ti­na, kad nau­jas su­ma­ny­mas leis­tų su­tau­py­ti mies­to biu­dže­te apie 700 tūks­tan­čių eu­rų.

D. Griš­ke­vi­čius pa­tvir­ti­no, kad kaž­kiek pi­ni­gų teks in­ves­tuo­ti į pa­tal­pas Kau­no gat­vė­je, ta­čiau čia iš­lai­dos bus ge­ro­kai ma­žes­nės.

Vi­ce­me­ras ti­ki­no, kad be­na­miai ne­tu­rė­tų truk­dy­ti pri­va­čių na­mų kvar­ta­lo gy­ven­to­jams.

"Pe­rė­jus net ne vi­są via­du­ką, yra laip­te­liai nu­lip­ti že­myn ir ei­ti pa­gal ge­le­žin­ke­lį. Ki­taip ta­riant, ju­dė­ji­mo į tą mik­ro­ra­jo­ną hi­po­te­tiš­kai ne­tu­rė­tų bū­ti. Ry­te jie išei­na ir ke­liau­ja į cent­rą, tech­niš­kai vis­kas aiš­ku", – sa­kė D. Griš­ke­vi­čius.

Jis pri­mi­nė, kad Sto­ties gat­vė­je yra So­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro pa­da­li­nys, kur be­na­miai ei­na pa­val­gy­ti, nu­si­mau­dy­ti ar ki­tų so­cia­li­nių pa­slau­gų.

"Po­li­tiš­kai žiū­rint, klau­si­mas kaip ir iš­spręs­tas, ie­tys ap­lau­žy­tos, ras­ti spren­di­mai, vis­kas ra­mu, tie­siog pa­da­rai tą dar­bą. Bet jei yra ga­li­my­bė su­tau­py­ti biu­dže­to pi­ni­gus ir tu­rė­ti tą pa­tį re­zul­ta­tą, yra lo­giš­ka pa­teik­ti Ta­ry­bai ap­svars­ty­ti. Jei Ta­ry­bai pa­si­ro­dys, kad šis spren­di­mas ne­tin­ka­mas, ga­lios se­na­sis. Su­tau­py­ti pi­ni­gai ga­lė­tų bū­ti pa­nau­do­ti mies­to inf­rast­ruk­tū­rai ge­rin­ti", – ko­men­ta­vo vi­ce­me­ras.

Ti­ki­si, kad Sa­vi­val­dy­bė kai­my­nus ap­sau­gos

Rek­la­mos agen­tū­ros "Pra­mušt­gal­vis" ad­re­sas nuo ga­li­mo Nak­vy­nės na­mų pa­da­li­nio skir­tų­si tik rai­de prie nu­me­rio. Agen­tū­ros di­rek­to­rius Da­rius Bal­čiū­nas sa­kė, kad apie Sa­vi­val­dy­bės ke­ti­ni­mus įkur­din­ti jiems kai­my­nus, va­kar su­ži­no­jo "nea­ki­vaiz­džiai", su jais dar nie­kas iš Sa­vi­val­dy­bės ne­kal­bė­jo.

"Ne­ri­mo yra, ne­sma­gu. Čia ir taip vaikš­to daug aso­cia­lių as­me­nų, ku­rie vis­ką ren­ka ir po sa­vęs krū­vas pa­lie­ka. Bet gal mies­tas elg­sis tei­sin­gai ir sieks ap­sau­go­ti kai­my­nys­tę", – svars­tė D. Bal­čiū­nas.

Jis pa­sa­ko­jo, kad įmo­nė ir taip tu­ri pro­ble­mų – ga­di­na­mas fa­sa­das, iš­ka­bos. Tu­rė­jo net ke­le­tą teis­mų dėl va­gys­čių, kai va­gys dar­ba­vo­si per­li­pę per įmo­nės tvo­rą, ta­čiau net ir pa­gau­ti jie ne­bu­vo nu­teis­ti.

"Kaip ir vi­si, taip ir mes į to­kią kai­my­nys­tę žiū­ri­me nei­gia­mai, bet rei­kia iš­klau­sy­ti Sa­vi­val­dy­bę. Gal ji už­tik­rins sau­gu­mo prie­mo­nes, to­kias kaip ka­me­rų ins­ta­lia­vi­mas, tvar­kos pa­lai­ky­mas. Na­mas ne­bus gy­ve­na­mas kiau­rą pa­rą, tik nak­ties me­tu eksp­loa­tuo­ja­mas", – dės­tė D. Bal­čiū­nas.

Įmo­nės va­do­vas sa­kė "plet­kų ly­gy­je jau­čian­tis", kad Kau­no gat­vė­je vei­kian­čių įmo­nių at­sto­vai bus kvie­čia­mi į Sa­vi­val­dy­bę po­kal­biui.

D. Bal­čiū­nas ne­ri­mau­ja, kad pa­na­šus ad­re­sas kaip ir Nak­vy­nės na­mų pa­da­li­nio, kels pa­pil­do­mų rū­pes­čių. Rek­la­mos agen­tū­ros du­rys ati­da­ry­tos vi­są dar­bo die­ną. "Mes tu­rė­si­me im­tis kont­ro­lės, kad į mū­sų įstai­gą jie ne­vaikš­čio­tų. Pas mus dau­giau­sia ren­ka­si vers­las. Ir mes jau­si­mės ne­sau­gūs. Įeis ir neaiš­ku, kaip elg­sis. Sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mai tu­rė­tų bū­ti aukš­ti – ap­sau­go­ti ne tik sa­vo te­ri­to­ri­ją, bet ir ša­lia esan­čias".

Be­na­mius at­sky­rė nuo pa­grin­di­nių Nak­vy­nės na­mų

Ne kar­tą ra­šė­me, kad Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė Šiau­liuo­se ke­ti­na įgy­ven­din­ti per 50 mi­li­jo­nų eu­rų in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą, įkur­din­ti nau­ją pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­ną. Ta­čiau ka­riuo­me­nei rei­ka­lin­go­je te­ri­to­ri­jo­je Pak­ruo­jo gat­vė­je sto­vi So­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro lai­ki­no­jo ap­gy­ven­di­ni­mo (Nak­vy­nės na­mų) tar­ny­bos pa­sta­tas. Jau 2021 pa­va­sa­rį šį pa­sta­tą Sa­vi­val­dy­bė tu­ri per­duo­ti ka­riuo­me­nei.

Klau­si­mas, kur iš­kel­ti Nak­vy­nės na­mų gy­ven­to­jus, ke­lia ir po­li­ti­nes, ir vi­suo­me­nės aist­ras. Dau­giau­siai prie­šiš­ku­mo kė­lė ga­li­ma aso­cia­lių be­na­mių kai­my­nys­tė, ku­rie su­da­ro maž­daug treč­da­lį Nak­vy­nės na­mų gy­ven­to­jų ir atei­na į šią įstai­gą tik per­nak­vo­ti.

Sa­vi­val­dy­bė svars­tė iš­kel­ti Nak­vy­nės na­mus į bu­vu­sios pra­di­nės mo­kyk­los pa­sta­tą Tie­sos gat­vė­je 3, bet dėl gy­ven­to­jų pa­si­prie­ši­ni­mo te­ko keis­ti pla­nus.

Judė­ji­mo į tą mik­ro­ra­jo­ną hi­po­te­tiš­kai ne­tu­rė­tų bū­ti. Ry­te jie išei­na ir ke­liau­ja į cent­rą, tech­niš­kai vis­kas aiš­ku.

Sauliaus JANKAUSKO nuotr.
Reklamos agentūros "Pramuštgalvis" vadovas Darius Balčiūnas sako, kad nerimauja dėl galimos naujos kaimynystės ir tikisi susitikimo su Savivaldybės atstovais.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šalia benamių nakvynei surastos vietos įsikūrusios kelios įmonės.

Komentarai

Buldozeris    Pen, 2019-11-22 / 15:32
Štai jums rezultatas, šiek tiek pajudinti klerkams už... ir galima rasti Šiauliuose tų patalpų. Laukiam kitų patalpų ir Tiesos g. 3 planuojamiems gyventojams, nes jau visą mėnesį tveriama dvimetrinė tvora aplink visą Rasos progimnaziją... Nuo ko jie tveriasi ? Nuo taikių mikrorajono gyventojų (50 metų gyvenom šalimais be tvoros) ar visgi nuo kažko kito...
O domuks su artūriuku nenorėtų     Pen, 2019-11-22 / 15:57
Tų benamių savo kaiminystėj apgyvendyt?Juk hipotetiškai jie niekur nelandžios,nedergs ir nekosės tuberkuliozės į juos?
vaidino benamį nuo konteinerio Poviliuką    Pen, 2019-11-22 / 16:58
Šis "Pramuštgalvis" ilgą laiką "Dviračio šou" vaidino benamį nuo konteinerio Poviliuką (Artūro Paulausko rinkėją), tai dabar galės su savo įkūnytais personažais iš arčiau susipažinti...
miestietis    Pen, 2019-11-22 / 21:25
Geresnės vietos ir nesurasi ir tai tik parodo tą, kad norint galima rasti sprendimą. Dėl reklamos dirbtuvių tai manau nebus daug ginčų, nes tai ne gyvenamos patalpos ir reikalavimai nėra tokie griežti kaimynams. Linkiu Tarybai patvirtinti šį sprendimą.
Paulina    Šeš, 2019-11-23 / 09:25
"hipotetiškai" benamiai per gyvenamąjį mikrorajoną vaikščioti neturėtų. /D.Griškevičius/ Jei vaikščios skersai bėgių, nes per viaduką pereiti bus sunku. O per bėgius dar ir geriau, juos suvažinės traukiniai ir tų vienos nakties Nakvynės namų išvis nebereikės. Geras sprendimas, SVEIKINU !
O tai    Šeš, 2019-11-23 / 17:00
Prie katedros tokie rumai. Ar ten negalima tiems zmonems koki 1 auksta skirti ar jie netusti tokie dideli rumai. Kur gailestingumas?
Savivaldybė be stuburo    Šeš, 2019-11-23 / 18:33
,,,vienąkart apsisprendėt ir padarėte,o nemyzciokit vietoje,nes niekada nerasite 100% patenkintų nors šalia ir darželį statytumet,vienu zodziu daugiau ryžtingumo.O tu benamių užtenka ir saulės mieste ir kad bus toj pusėj,jie visur apeina ir tikrai nelaukiniai šunys,žmonių nepuldineja.
Nebomzas    Šeš, 2019-11-23 / 18:43
,geriausias ir idealiausias variantas nakvynės namai vienoj vietoj,vienam pastate ,.tai čia būtų protingausias sprendimas,nes realiai tie gyventojai visi vienos rusies.
Pritariu - Šeš, 2019-11-23 / 18:33    Sek, 2019-11-24 / 09:14
Na, tikrai parašėte tiesą, atsibodo savivaldybės myžčiojimai ir šitiek laiko trypčiojimai vietoje. Skystablauzdžiai, kitaip jų nepavadinsi. Yra sprendimas - Tiesos g. 3 ir taškas. Pritariu ir tai nuomonei, kad Nakvynės namai, tiek vienos nakties nakvynės paslaugos, TURI BŪTI VIENOJE VIETOJE, viename pastate, taupant pinigus ir nedidinant aptarnaujančių darbuotojų skaičių.
rezultatas    Pir, 2019-11-25 / 08:27
O rezultatas bus toks: arba Pilkypukui savivaldybė parduos tas patalpas už "realią" kainą, bet labiau tikėtinas kitas variantas: savivaldybė "už realią" kainą iš Pilypo nupirks jo patalpas. Nieko asmeniško, tik biznis.
maziau pasalpiniu    Pir, 2019-11-25 / 15:19
Darbingus tuos valkatas ir girtuoklius i priverstines darbo stovyklas,tegul susiremontuoja numatyta pastata,gana juos visakeriopai selpti maistu,pinigais. Nebedarbingus, pasiligojusius apgyvendint prie baznycios tuose rumuose,vienuoliu ir kunigu prieziurai - geri darbai nezus.
Tikrai taip    Ant, 2019-12-03 / 08:45

In reply to by maziau pasalpiniu

Būtent. Kad nevalkatautu, reikia idarbint tuos žmones . Juk iš dyko buvimo geria , gyvena tokį gyvenimą. Turi atidirbti už pašalpas..... . Sniegą valyt... šalygatvius barstyt . Jei nedirbs... nemoket. Tvarka juk turi būti. .
    Ant, 2019-12-03 / 11:05
Savivaldybė neįgali. Griškevičiui siūlau skirti vienkartinę pašalpą...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.