Šiaulių benamiams valdžia rado pigesnę pastogę

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė su­ra­do pa­sta­tą Kau­no gat­vė­je, kur ga­lė­tų su­teik­ti be­na­miams nak­vy­nę.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė vėl kei­čia pla­nus dėl Nak­vy­nės na­mų. Prieš po­rą mė­ne­sių Ta­ry­ba nu­ta­rė lai­ki­na­jai nak­vy­nei pri­tai­ky­ti pa­tal­pas UAB "Bus­tu­ras" te­ri­to­ri­jo­je, bet at­ra­do pi­ges­nę vie­tą – prie ge­le­žin­ke­lio. Kau­no gat­vė­je 2 esan­tis ga­ra­žas, bui­ti­nis pa­sta­tas ir dirb­tu­vės kol kas pri­klau­so "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liams". Čia – gy­ve­na­ma­sis pri­va­čių na­mų kvar­ta­las, ne­to­li – Ra­gai­nės pro­gim­na­zi­ja.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Vicemeras Domas Griškevičius tikina, kad "hipotetiškai" benamiai per gyvenamąjį mikrorajoną vaikščioti neturėtų.

Siū­lo ki­tą pa­sta­tą be­na­mių nak­vy­nei

Šiau­lių mies­to ta­ry­ba prieš po­rą mė­ne­sių priė­mė spren­di­mą už 58 tūks­tan­čius eu­rų nu­pirk­ti se­ną ne­be­nau­do­ja­mą UAB "Bus­tu­ras" ga­my­bi­nį pa­sta­tą Ša­rū­no gat­vė­je 2 ir įreng­ti ja­me nak­vy­nės vie­tą aso­cia­liems be­na­miams.

Tam, kad jie tu­rė­tų ga­li­my­bę ten atei­ti, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pla­na­vo apie pus­ki­lo­met­riu pra­tęs­ti Pu­rie­nų gat­vę. Ta­ry­bos po­sė­dy­je po­li­ti­kai svars­tė, kad pa­sta­to re­konst­ruk­ci­ja ir ke­lio nu­tie­si­mas ga­li kai­nuo­ti iki mi­li­jo­no eu­rų.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis aiš­ki­no, kad bu­vo ieš­ko­ta įvai­rių al­ter­na­ty­vų, ta­čiau dėl šiau­lie­čių ne­pa­kan­tu­mo šiai vi­suo­me­nei da­liai Sa­vi­val­dy­bei ten­ka rink­tis, "ar kaž­kiek bran­giau, bet su so­cia­li­ne įtam­pa, ar be so­cia­li­nės įtam­pos".

Gruo­džio 12 die­ną vyk­sian­čia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je Ad­mi­nist­ra­ci­ja siū­lo pa­nai­kin­ti spren­di­mą dėl Ša­rū­no gat­vės 2, nes be­na­mių nak­vy­nei nu­ma­tė ki­tą pa­sta­tą Kau­no gat­vė­je 6. Čia esan­tis ga­ra­žas, bui­ti­nis pa­sta­tas ir dirb­tu­vės pri­klau­so "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liams", ta­čiau dar 2015 me­tais Sa­vi­val­dy­bė su­ti­ko jį pe­rim­ti sa­vo ži­nion.

Dėl lai­ku neį­vyk­dy­to Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo, "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai" šio ne­ki­lo­ja­mo­jo tur­to Sa­vi­val­dy­bei dar ne­per­da­vė ir ža­da tai pa­da­ry­ti po gruo­džio 8 die­nos, kai bus pa­ko­re­guo­tas Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas. Apie tai in­for­ma­vo ir Sa­vi­val­dy­bę.

Ši gat­vė yra ša­lia ge­le­žin­ke­lio, jo­je yra įsi­kū­ru­sios ke­lios įmo­nės, gre­ta – gy­ve­na­ma­sis pri­va­čių na­mų kvar­ta­las, ne­to­li Ra­gai­nės pro­gim­na­zi­ja.

Šim­tų tūks­tan­čių eu­rų pa­gai­lo

Atos­to­gau­jan­tį me­rą pa­va­duo­jan­tis jo pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius pa­tvir­ti­no: jei Ta­ry­ba pri­tars, be­na­mių nak­vy­nės vie­tos ad­re­sas kei­sis.

Anot vi­ce­me­ro, kai vy­ko svars­ty­mai dėl Nak­vy­nės na­mų vie­tos, Kau­no 6 pa­sta­to al­ter­na­ty­vos Sa­vi­val­dy­bė dar ne­tu­rė­jo. Pa­si­kei­tė ap­lin­ky­bės ir at­si­ra­do ga­li­my­bė įreng­ti lai­ki­nos nak­vy­nės vie­tą be­na­miams pi­giau. Vi­ce­me­ras tvir­ti­na, kad nau­jas su­ma­ny­mas leis­tų su­tau­py­ti mies­to biu­dže­te apie 700 tūks­tan­čių eu­rų.

D. Griš­ke­vi­čius pa­tvir­ti­no, kad kaž­kiek pi­ni­gų teks in­ves­tuo­ti į pa­tal­pas Kau­no gat­vė­je, ta­čiau čia iš­lai­dos bus ge­ro­kai ma­žes­nės.

Vi­ce­me­ras ti­ki­no, kad be­na­miai ne­tu­rė­tų truk­dy­ti pri­va­čių na­mų kvar­ta­lo gy­ven­to­jams.

"Pe­rė­jus net ne vi­są via­du­ką, yra laip­te­liai nu­lip­ti že­myn ir ei­ti pa­gal ge­le­žin­ke­lį. Ki­taip ta­riant, ju­dė­ji­mo į tą mik­ro­ra­jo­ną hi­po­te­tiš­kai ne­tu­rė­tų bū­ti. Ry­te jie išei­na ir ke­liau­ja į cent­rą, tech­niš­kai vis­kas aiš­ku", – sa­kė D. Griš­ke­vi­čius.

Jis pri­mi­nė, kad Sto­ties gat­vė­je yra So­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro pa­da­li­nys, kur be­na­miai ei­na pa­val­gy­ti, nu­si­mau­dy­ti ar ki­tų so­cia­li­nių pa­slau­gų.

"Po­li­tiš­kai žiū­rint, klau­si­mas kaip ir iš­spręs­tas, ie­tys ap­lau­žy­tos, ras­ti spren­di­mai, vis­kas ra­mu, tie­siog pa­da­rai tą dar­bą. Bet jei yra ga­li­my­bė su­tau­py­ti biu­dže­to pi­ni­gus ir tu­rė­ti tą pa­tį re­zul­ta­tą, yra lo­giš­ka pa­teik­ti Ta­ry­bai ap­svars­ty­ti. Jei Ta­ry­bai pa­si­ro­dys, kad šis spren­di­mas ne­tin­ka­mas, ga­lios se­na­sis. Su­tau­py­ti pi­ni­gai ga­lė­tų bū­ti pa­nau­do­ti mies­to inf­rast­ruk­tū­rai ge­rin­ti", – ko­men­ta­vo vi­ce­me­ras.

Ti­ki­si, kad Sa­vi­val­dy­bė kai­my­nus ap­sau­gos

Rek­la­mos agen­tū­ros "Pra­mušt­gal­vis" ad­re­sas nuo ga­li­mo Nak­vy­nės na­mų pa­da­li­nio skir­tų­si tik rai­de prie nu­me­rio. Agen­tū­ros di­rek­to­rius Da­rius Bal­čiū­nas sa­kė, kad apie Sa­vi­val­dy­bės ke­ti­ni­mus įkur­din­ti jiems kai­my­nus, va­kar su­ži­no­jo "nea­ki­vaiz­džiai", su jais dar nie­kas iš Sa­vi­val­dy­bės ne­kal­bė­jo.

"Ne­ri­mo yra, ne­sma­gu. Čia ir taip vaikš­to daug aso­cia­lių as­me­nų, ku­rie vis­ką ren­ka ir po sa­vęs krū­vas pa­lie­ka. Bet gal mies­tas elg­sis tei­sin­gai ir sieks ap­sau­go­ti kai­my­nys­tę", – svars­tė D. Bal­čiū­nas.

Jis pa­sa­ko­jo, kad įmo­nė ir taip tu­ri pro­ble­mų – ga­di­na­mas fa­sa­das, iš­ka­bos. Tu­rė­jo net ke­le­tą teis­mų dėl va­gys­čių, kai va­gys dar­ba­vo­si per­li­pę per įmo­nės tvo­rą, ta­čiau net ir pa­gau­ti jie ne­bu­vo nu­teis­ti.

"Kaip ir vi­si, taip ir mes į to­kią kai­my­nys­tę žiū­ri­me nei­gia­mai, bet rei­kia iš­klau­sy­ti Sa­vi­val­dy­bę. Gal ji už­tik­rins sau­gu­mo prie­mo­nes, to­kias kaip ka­me­rų ins­ta­lia­vi­mas, tvar­kos pa­lai­ky­mas. Na­mas ne­bus gy­ve­na­mas kiau­rą pa­rą, tik nak­ties me­tu eksp­loa­tuo­ja­mas", – dės­tė D. Bal­čiū­nas.

Įmo­nės va­do­vas sa­kė "plet­kų ly­gy­je jau­čian­tis", kad Kau­no gat­vė­je vei­kian­čių įmo­nių at­sto­vai bus kvie­čia­mi į Sa­vi­val­dy­bę po­kal­biui.

D. Bal­čiū­nas ne­ri­mau­ja, kad pa­na­šus ad­re­sas kaip ir Nak­vy­nės na­mų pa­da­li­nio, kels pa­pil­do­mų rū­pes­čių. Rek­la­mos agen­tū­ros du­rys ati­da­ry­tos vi­są dar­bo die­ną. "Mes tu­rė­si­me im­tis kont­ro­lės, kad į mū­sų įstai­gą jie ne­vaikš­čio­tų. Pas mus dau­giau­sia ren­ka­si vers­las. Ir mes jau­si­mės ne­sau­gūs. Įeis ir neaiš­ku, kaip elg­sis. Sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mai tu­rė­tų bū­ti aukš­ti – ap­sau­go­ti ne tik sa­vo te­ri­to­ri­ją, bet ir ša­lia esan­čias".

Be­na­mius at­sky­rė nuo pa­grin­di­nių Nak­vy­nės na­mų

Ne kar­tą ra­šė­me, kad Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė Šiau­liuo­se ke­ti­na įgy­ven­din­ti per 50 mi­li­jo­nų eu­rų in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą, įkur­din­ti nau­ją pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­ną. Ta­čiau ka­riuo­me­nei rei­ka­lin­go­je te­ri­to­ri­jo­je Pak­ruo­jo gat­vė­je sto­vi So­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro lai­ki­no­jo ap­gy­ven­di­ni­mo (Nak­vy­nės na­mų) tar­ny­bos pa­sta­tas. Jau 2021 pa­va­sa­rį šį pa­sta­tą Sa­vi­val­dy­bė tu­ri per­duo­ti ka­riuo­me­nei.

Klau­si­mas, kur iš­kel­ti Nak­vy­nės na­mų gy­ven­to­jus, ke­lia ir po­li­ti­nes, ir vi­suo­me­nės aist­ras. Dau­giau­siai prie­šiš­ku­mo kė­lė ga­li­ma aso­cia­lių be­na­mių kai­my­nys­tė, ku­rie su­da­ro maž­daug treč­da­lį Nak­vy­nės na­mų gy­ven­to­jų ir atei­na į šią įstai­gą tik per­nak­vo­ti.

Sa­vi­val­dy­bė svars­tė iš­kel­ti Nak­vy­nės na­mus į bu­vu­sios pra­di­nės mo­kyk­los pa­sta­tą Tie­sos gat­vė­je 3, bet dėl gy­ven­to­jų pa­si­prie­ši­ni­mo te­ko keis­ti pla­nus.

Judė­ji­mo į tą mik­ro­ra­jo­ną hi­po­te­tiš­kai ne­tu­rė­tų bū­ti. Ry­te jie išei­na ir ke­liau­ja į cent­rą, tech­niš­kai vis­kas aiš­ku.

Sauliaus JANKAUSKO nuotr.
Reklamos agentūros "Pramuštgalvis" vadovas Darius Balčiūnas sako, kad nerimauja dėl galimos naujos kaimynystės ir tikisi susitikimo su Savivaldybės atstovais.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šalia benamių nakvynei surastos vietos įsikūrusios kelios įmonės.