Prisikėlimo aikštės dangą vertins balandį

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pa­si­bai­gus nau­ja­me­ti­nėms šven­tėms nau­ju Pri­si­kė­li­mo aikš­tės grin­di­niu ir vėl va­ži­nė­ja sun­kias­vo­riai trak­to­riai.
Šiau­lie­čiai ne tik džiau­gia­si at­nau­ji­na­mo­mis vie­šo­mis erd­vė­mis, bet ir ste­bi jų ko­ky­bę. Nau­ja Pri­si­kė­li­mo aikš­tės dan­ga jau iš­klo­ta, ta­čiau so­cia­li­niuo­se tink­luo­se kai ku­rie mies­tie­čiai ėmė pik­tin­tis, kad iš­ve­žus ka­lė­di­nę eg­lę ma­to­si ne­ko­ky­biš­kai iš­klo­ta aikš­tės dan­ga. Į aikš­tę vėl už­su­ka sun­kias­vo­rė tech­ni­ka. Val­džios at­sto­vai ir aikš­tės au­to­rius siū­lo pa­lauk­ti ba­lan­džio.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Bend­rų­jų rei­ka­lų sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vi­ta­lis Le­be­dis in­for­ma­vo, kad pa­gal su­tar­tis su Sa­vi­val­dy­be dar­bus at­lie­kan­tis ran­go­vas UAB "Šiau­lių plen­tas" at­si­ra­du­sius de­fek­tus tu­ri pa­ša­lin­ti.

Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vas pri­pa­ži­no, kad ran­go­vui pa­teik­tas nea­ti­ti­ki­mų ak­tas, ta­čiau jis nė­ra vie­ši­na­mas, nes esą yra dar­bi­nis do­ku­men­tas.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis sa­kė apie tai nie­ko ne­gir­dė­jęs, o ran­go­vo dar­bų ko­ky­bės prie­žiū­rą vyk­do tech­ni­nis dar­bų pri­žiū­rė­to­jas. Nors gruo­dį bu­vo tei­gia­ma, kad sta­ty­bi­nin­kai aikš­tė­je sa­vo dar­bą bai­gė, li­ko įreng­ti suo­liu­kus, fon­ta­nus, ap­švie­ti­mą, da­bar di­rek­to­rius kal­ba, kad ran­go­vas ga­li de­fek­tus tvar­ky­ti ir aikš­tė­je dirb­ti iki ba­lan­džio 15 die­nos, kai Pri­si­kė­li­mo aikš­tės ir jos priei­gų re­konst­ruk­ci­ja tu­ri bū­ti baig­ta.

Aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to au­to­rius ar­chi­tek­tas Vy­te­nis Ru­do­kas ti­ki­na, kad sta­ty­ba yra nor­ma­lus da­ly­kas: sta­ty­bi­nin­kams kaž­kas gau­na­si, kaž­kas ne­si­gau­na. Yra daug pa­tai­sy­tų vie­tų, kai kas yra iki ga­lo ne­pa­da­ry­ta.

Kal­bė­da­mas apie aikš­tė­je su­dė­tas ak­mens plokš­tes, V. Ru­do­kas pa­tvir­ti­no – yra pro­ble­mų, gal vie­na ar ki­ta ply­te­lė vir­ši­ja 2 mm leis­ti­ną ne­ly­gu­mo nor­mą. Ta­čiau čia pat pa­ly­gi­na, kad Vil­niu­je Ka­ted­ros aikš­tė­je yra dar ir di­des­nių skir­tu­mų.

V. Ru­do­kas tvir­ti­no, kad lau­kia­ma, kol praeis žie­ma. Jei­gu rei­kės, pa­keis tas plokš­tes. Anot ar­chi­tek­to, bu­vo gau­ta bro­kuo­tų įski­lu­sių plokš­čių, ke­lios jau įski­lo pa­klo­tos.

"Kai dar ne­bu­vo švie­sų Til­žės gat­vė­je, au­to­mo­bi­lių švie­sos sly­do aikš­tės trin­ke­lė­mis. Aš pa­ts bu­vau su­sto­jęs ir iš­si­gan­dęs, ne­gi taip bai­siai iš­klo­jo trin­ke­les. Tai slys­tan­čios švie­sos efek­tas", – ra­mi­no aky­lius šiau­lie­čius ar­chi­tek­tas.

Jis tei­gia, kad klin­ke­rio ply­te­lės nie­ka­da ne­bus ly­gios ir ta­me jų pri­va­lu­mas.

"Jei iš­dė­tu­me mik­ro­no tiks­lu­mu, vis­kas bū­tų ne­gy­va, iš­lai­žy­ta. Taip ne­bū­na", – sa­ko aikš­tės au­to­rius.

Jam ke­lia rū­pes­čių, kad ek­ra­no sta­ti­nio be­to­no lie­ji­mas ne­si­ga­vo toks ly­gus, ko­kio rei­kė­jo. Ta­čiau sa­ko, jog jau su­ra­do tin­ka­mus skie­di­nius ir sta­ty­bi­nin­kai pa­tai­sys.

Nuo Var­po gat­vės ša­lia laip­tų telk­šo di­de­lė van­dens ba­la. Ar­chi­tek­tas sa­ko, kad čia nie­ko blo­go, nes to­je vie­to­je bus įreng­tas aikš­tės fon­ta­nas, pil­nas van­dens, ku­ris bėgs per kraš­tus že­myn. Kiek de­ši­niau bus įreng­ti grin­di­nio fon­ta­nai.

"Rei­kės skelb­ti kon­kur­są, kas įdo­miau su­prog­ra­muos fon­ta­ną, ka­da ko­kios čiurkš­lės kils, kas kiek lai­ko. Pa­vyz­džiui, vie­ną va­ka­rą per sa­vai­tę pa­lei­džia­ma ko­kia nors įdo­mi fon­ta­no pro­gra­ma. Vi­si su­si­ren­ka jos pa­žiū­rė­ti. Rei­kia kur­ti to­kius da­ly­kus, kad žmo­nės ži­no­tų, jog ateis į aikš­tę ir ras jo­je kaž­ką įdo­maus. Aš tik pa­da­riau grin­di­nį, aikš­tę da­ro žmo­nės", – sa­ko ar­chi­tek­tas.

Jis sa­kė kė­lęs tiks­lą su­kur­ti inf­rast­ruk­tū­rą bet ko­kioms ap­lin­ky­bėms. V. Ru­do­kas sa­kė ne­se­niai su­lau­kęs klau­si­mo, ar bū­tų ga­li­my­bė įreng­ti aikš­tė­je smė­lio tink­li­nio aikš­te­lę. Jo ma­ny­mu – tai vi­siš­kai įma­no­mas da­ly­kas.

"Mes pa­tys tu­ri­me ži­no­ti, ko no­ri­me. Už­si­ma­nė­me ir da­ro­me. Tik eti­kos ir įsta­ty­mo ri­bo­se", – kal­ba aikš­tės au­to­rius.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ža­da­ma, jog čia bus fon­ta­nas.