Prisikėlimo aikštės dangą vertins balandį

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pa­si­bai­gus nau­ja­me­ti­nėms šven­tėms nau­ju Pri­si­kė­li­mo aikš­tės grin­di­niu ir vėl va­ži­nė­ja sun­kias­vo­riai trak­to­riai.
Šiau­lie­čiai ne tik džiau­gia­si at­nau­ji­na­mo­mis vie­šo­mis erd­vė­mis, bet ir ste­bi jų ko­ky­bę. Nau­ja Pri­si­kė­li­mo aikš­tės dan­ga jau iš­klo­ta, ta­čiau so­cia­li­niuo­se tink­luo­se kai ku­rie mies­tie­čiai ėmė pik­tin­tis, kad iš­ve­žus ka­lė­di­nę eg­lę ma­to­si ne­ko­ky­biš­kai iš­klo­ta aikš­tės dan­ga. Į aikš­tę vėl už­su­ka sun­kias­vo­rė tech­ni­ka. Val­džios at­sto­vai ir aikš­tės au­to­rius siū­lo pa­lauk­ti ba­lan­džio.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Bend­rų­jų rei­ka­lų sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vi­ta­lis Le­be­dis in­for­ma­vo, kad pa­gal su­tar­tis su Sa­vi­val­dy­be dar­bus at­lie­kan­tis ran­go­vas UAB "Šiau­lių plen­tas" at­si­ra­du­sius de­fek­tus tu­ri pa­ša­lin­ti.

Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vas pri­pa­ži­no, kad ran­go­vui pa­teik­tas nea­ti­ti­ki­mų ak­tas, ta­čiau jis nė­ra vie­ši­na­mas, nes esą yra dar­bi­nis do­ku­men­tas.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis sa­kė apie tai nie­ko ne­gir­dė­jęs, o ran­go­vo dar­bų ko­ky­bės prie­žiū­rą vyk­do tech­ni­nis dar­bų pri­žiū­rė­to­jas. Nors gruo­dį bu­vo tei­gia­ma, kad sta­ty­bi­nin­kai aikš­tė­je sa­vo dar­bą bai­gė, li­ko įreng­ti suo­liu­kus, fon­ta­nus, ap­švie­ti­mą, da­bar di­rek­to­rius kal­ba, kad ran­go­vas ga­li de­fek­tus tvar­ky­ti ir aikš­tė­je dirb­ti iki ba­lan­džio 15 die­nos, kai Pri­si­kė­li­mo aikš­tės ir jos priei­gų re­konst­ruk­ci­ja tu­ri bū­ti baig­ta.

Aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to au­to­rius ar­chi­tek­tas Vy­te­nis Ru­do­kas ti­ki­na, kad sta­ty­ba yra nor­ma­lus da­ly­kas: sta­ty­bi­nin­kams kaž­kas gau­na­si, kaž­kas ne­si­gau­na. Yra daug pa­tai­sy­tų vie­tų, kai kas yra iki ga­lo ne­pa­da­ry­ta.

Kal­bė­da­mas apie aikš­tė­je su­dė­tas ak­mens plokš­tes, V. Ru­do­kas pa­tvir­ti­no – yra pro­ble­mų, gal vie­na ar ki­ta ply­te­lė vir­ši­ja 2 mm leis­ti­ną ne­ly­gu­mo nor­mą. Ta­čiau čia pat pa­ly­gi­na, kad Vil­niu­je Ka­ted­ros aikš­tė­je yra dar ir di­des­nių skir­tu­mų.

V. Ru­do­kas tvir­ti­no, kad lau­kia­ma, kol praeis žie­ma. Jei­gu rei­kės, pa­keis tas plokš­tes. Anot ar­chi­tek­to, bu­vo gau­ta bro­kuo­tų įski­lu­sių plokš­čių, ke­lios jau įski­lo pa­klo­tos.

"Kai dar ne­bu­vo švie­sų Til­žės gat­vė­je, au­to­mo­bi­lių švie­sos sly­do aikš­tės trin­ke­lė­mis. Aš pa­ts bu­vau su­sto­jęs ir iš­si­gan­dęs, ne­gi taip bai­siai iš­klo­jo trin­ke­les. Tai slys­tan­čios švie­sos efek­tas", – ra­mi­no aky­lius šiau­lie­čius ar­chi­tek­tas.

Jis tei­gia, kad klin­ke­rio ply­te­lės nie­ka­da ne­bus ly­gios ir ta­me jų pri­va­lu­mas.

"Jei iš­dė­tu­me mik­ro­no tiks­lu­mu, vis­kas bū­tų ne­gy­va, iš­lai­žy­ta. Taip ne­bū­na", – sa­ko aikš­tės au­to­rius.

Jam ke­lia rū­pes­čių, kad ek­ra­no sta­ti­nio be­to­no lie­ji­mas ne­si­ga­vo toks ly­gus, ko­kio rei­kė­jo. Ta­čiau sa­ko, jog jau su­ra­do tin­ka­mus skie­di­nius ir sta­ty­bi­nin­kai pa­tai­sys.

Nuo Var­po gat­vės ša­lia laip­tų telk­šo di­de­lė van­dens ba­la. Ar­chi­tek­tas sa­ko, kad čia nie­ko blo­go, nes to­je vie­to­je bus įreng­tas aikš­tės fon­ta­nas, pil­nas van­dens, ku­ris bėgs per kraš­tus že­myn. Kiek de­ši­niau bus įreng­ti grin­di­nio fon­ta­nai.

"Rei­kės skelb­ti kon­kur­są, kas įdo­miau su­prog­ra­muos fon­ta­ną, ka­da ko­kios čiurkš­lės kils, kas kiek lai­ko. Pa­vyz­džiui, vie­ną va­ka­rą per sa­vai­tę pa­lei­džia­ma ko­kia nors įdo­mi fon­ta­no pro­gra­ma. Vi­si su­si­ren­ka jos pa­žiū­rė­ti. Rei­kia kur­ti to­kius da­ly­kus, kad žmo­nės ži­no­tų, jog ateis į aikš­tę ir ras jo­je kaž­ką įdo­maus. Aš tik pa­da­riau grin­di­nį, aikš­tę da­ro žmo­nės", – sa­ko ar­chi­tek­tas.

Jis sa­kė kė­lęs tiks­lą su­kur­ti inf­rast­ruk­tū­rą bet ko­kioms ap­lin­ky­bėms. V. Ru­do­kas sa­kė ne­se­niai su­lau­kęs klau­si­mo, ar bū­tų ga­li­my­bė įreng­ti aikš­tė­je smė­lio tink­li­nio aikš­te­lę. Jo ma­ny­mu – tai vi­siš­kai įma­no­mas da­ly­kas.

"Mes pa­tys tu­ri­me ži­no­ti, ko no­ri­me. Už­si­ma­nė­me ir da­ro­me. Tik eti­kos ir įsta­ty­mo ri­bo­se", – kal­ba aikš­tės au­to­rius.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ža­da­ma, jog čia bus fon­ta­nas.

Komentarai

Vantuzas    Ket, 2020-01-30 / 11:16
"V. Ru­do­kas tvir­ti­no, kad lau­kia­ma, kol praeis žie­ma. " ???
Kirvis    Ket, 2020-01-30 / 11:18
giljotiną reikia pastatyti - caras galės viešai galvas kapoti arba medžius smulkinti. Nors metalinis peilis šalia raudų sienos tai jau primena.
Žiū    Ket, 2020-01-30 / 20:21

In reply to by kas tas peilis ?

taigi atraminė sienelė iš aprūdijusio metalo kaip peilis (žr. pirmoje fotografijoje). Toliau bus dar labiau surūdijęs, pagal "madą" :)
...    Ket, 2020-01-30 / 17:55

In reply to by Kirvis

Gal tau geriau išleisti "juodųjų" eilių rinkinį. Labai gerai rimuoji ? Čia gal baltosios karštinės eilės - metalinis peilis, raudos, caras, galvas kapoti, smulkinti, giljotina, reikia - ir reziume "primena" ? Kur šviesi ateitis ? šviesūs žodžiai tik "pastatyti", "siena" , "viešai' ir tarpai - nors, arba, šalia, tai, jau ..... Pas Jus arba baltoji karštinė arba nesuprastas poetas esate , visa ateitis priešaky, kurkite toliau .... Nors juokinga, bet gerbiu, jei galite nerašykite , jei negalite nerašyti, tai "rašykite". Niekuo nepakenksite, tik prajuokinsite ....
miestietis    Ket, 2020-01-30 / 11:24
O tai kur sulindo etatiniai verksniai, kuriems ir aikštė išbetonuota ir buvusi žvyro pliurzė iki čiurnų lietingu periodu buvo arčiau širdies ir mentaliteto?
tr. geriau nei žvyras, bet    Ket, 2020-01-30 / 13:57
ką tik ėjau šia aikšte - norisi kuo greičiau praeiti ir neužsibūti. Jausmas toks - nekažką. Dar tas apgailėtinas stendas su EU reklama šalia senelio su anūkais. Žiauru. Brrrr.
šiaulietis    Ket, 2020-01-30 / 14:20
gal galima ir kitiems architektams pasireikšti, ne vien Rudokui, kuris su savo projektais suderkliavojo miesto centrą
Miestiečiui    Ket, 2020-01-30 / 14:31
Vasarą ant įkaitusio betono nei vienas žmogelis nestovės, nei vienas paukštelis neatskris...
nu    Ket, 2020-01-30 / 22:18

In reply to by miestietis

užtat orientacininkams koordinačių dafiga: viena trinkelė, dvi trinkelės, trys trinkelės, ... devyni šimtai trisdešimt trys trinkelės, devyni šimtai trisdešimt keturios trinkelės...
Idėja     Ket, 2020-01-30 / 15:15
Tarybos narys Šiurkus prašo siūlyti idėjas, ką žiemą - vasarą toje aikštėje veikti. Tai pirma viską išardė, išbetonavo ir nežino ką joje daryti ??? Tai kur jūs buvote prieš tai, ką mąstėte ???
Nežinau    Ket, 2020-01-30 / 15:57
Čia visokie komentarai - ant betono įkais žmogelis, įdėjas siūlo vertinti Šiurkus, dar keletas komentatorių be racionalios nuomonės, jiems "brr". Man irgi nelabai gražu, bet jau šaukštai po pietų, viskas suprojektuota, pritarta daugumos, nuspręsta. Kam čia dar , kaip vištoms, kudakuoti ? Kitas , klausimas, kad , aišku, dangos ( statybininkų darbą) įvertinimą galima atlikti tik pasibaigus žiemos sezonui, suprantamai išsireiškus "visiems pašalams išėjus", ir nereikia juoktis, kad žiemos nėra, darbus galima priimti dabar, orų prognozė gali pasikeisti .
Nežinau    Ket, 2020-01-30 / 17:11
Nuomonė, tai yra konkretus atsakymas į konkretų klausimą , ar ne taip komentatoriau "maladiec" ? O į kokius klausimus galima atsakyti ( aš ne Rudokas, ir jo neginu, dėl kūrybos ar sprendinių, į tai pats atsakytų, jei prisijungtų prie normalios diskusijos, ar ŠK portalas - tai, ne informacijos priemonė ?). O ką galima diskutuoti su komentatoriais , kurie rašo ... ach tie medžiai... , arba "ką sakai" - ar tai žmogaus nuomonė ? Parašyti žodį "ką sakai" ? ... raudų aikštė..., ir t.t. . Kiekviena nuomonė turi būti pagrįsta ir apginta, o ne nesubrendusių paauglių pliurpalas parašymas apie viską ko nesupranta - "tai kvailystė", "man dzinn" - ir būtina tai rašyti, ir tik tada , tai vadinama "nuomone" ?
...    Ket, 2020-01-30 / 18:00

In reply to by W

kakoji ? Gal negadini oro šikdamas ? Taip kartais išleidžiu orą iš vidurių bevališkai, o tu ne ? Ruros kamštį turi ?
Skaudi tema    Ket, 2020-01-30 / 18:12
Kuo daugiau komentarų, bet gal geriau būtų ne kvailų, tuo daugiau žmonių susimastys, bet, apgailėstauju, tokie komentarai iš kaip iš komentatoriaus W "bezdi", ypač efektingi, ir ypač racionalūs, ypač svarbūs ?
NewWorld    Ket, 2020-01-30 / 18:31
Paziekit prie auksinio berniuko kaip isklota :D 2 metu vaikas gereu butu sudejas. Svarbu pinigus tik plaut 😠
ne šiaulietis    Ket, 2020-01-30 / 19:48
bet dažnai būnantis Šiauliuose. Aikštė graži šiuolaikiška, madinga.... Aišku reikia darbus priimti praėjus kažkiek laiko, o ne tuoj pat, tada ir pasimatys brokas. Bet šiauliečių komentarai liuksiški:DDD
ne šiaulietis    Ket, 2020-01-30 / 21:16

In reply to by che

pažiūrėk, visų rajonų centrų aikštės per paskutinius penketą metų betonuojamos, akmenuojamos, seni medžiai pjaunami, raunami, sodinami nauji. Šiuolaikinis modernizmas. Laudiškai suprantamai-mada:DDDDD
nu    Ket, 2020-01-30 / 22:30

In reply to by salieras

nieko tu čia nesupranti, dabar -- MADINGA betonuoti. Čiotkai sulyginai ir VSIO. Pavasarį sutikslinai naklonus otkatiūrus, aktą sutūmei ir vėl VSIO. Babkes gali dalintis. Dabar jau tikrai. O kam klausi? A? Nu pasakyk. Tiksliai - kam nervini dvarianynus?
Ponas Kalafioras    Pen, 2020-01-31 / 00:59
O tai žiema atėjusi buvo, kad Rudokui reikia jog praeitų ji? O kas dėl pasiumų aikštėje man atrodė, kad atsiklausė liaudies, ką galima būtų padaryti, kad neaplotu. Be to čia tas klausimas smėlio tinklinio aikštelės įrengimas iš oro laužė ar sarkazmas? Nes šiaip turim prie prūdelio tinklinį.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.