Parko "Velnio ratas" keliauja į metalo laužą

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Cent­ri­nia­me par­ke bai­gia­mas de­mon­tuo­ti ap­žval­gos ra­tas, ku­ris čia sto­vė­jo apie še­šis de­šimt­me­čius.
Šiau­lių mies­to cent­ri­nia­me par­ke nu­griau­tas ir bai­gia­mas ar­dy­ti "Vel­nio ra­tu" va­di­na­mas ap­žval­gos ra­tas. Pas­ku­ti­nės de­ta­lės ve­ža­mos į me­ta­lo lau­žą.

Par­ko ap­žval­gos ra­tas pri­klau­sė UAB "Šiau­lių at­rak­cio­nų par­kas". Ra­tas par­duo­tas me­ta­lo lau­žo su­rin­kė­jams de­mon­tuo­ti ir iš­si­vež­ti.

Skly­pas, ku­ria­me ap­žval­gos ra­tas sto­vė­jo, yra vals­ty­bi­nės že­mės, iš­nuo­mo­tas bend­ro­vei "Šiau­lių at­rak­cio­nų par­kas" iki 2028 me­tų. Par­ke ši bend­ro­vė val­do ir dar vie­ną skly­pą, ku­ris kaž­ka­da ir­gi nau­do­tas at­rak­cio­nų veik­lai.

Sa­vi­val­dy­bė yra pra­dė­ju­si Cent­ri­nio par­ko re­konst­ruk­ci­ją ir se­niai pra­šė vers­li­nin­kų de­mon­tuo­ti ne­vei­kian­ti ap­žval­gos ra­tą. Kas jo vie­to­je iš­kils?

"Kol kas ne­ga­liu at­sa­ky­ti, ką to­liau da­ry­si­me,– sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" Egi­di­jus Var­nec­kas, UAB "Šiau­lių at­rak­cio­nų par­kas" di­rek­to­rius. – Vyks­ta pro­jek­ta­vi­mo dar­bai. Apie bir­že­lio mė­ne­sį paaiš­kės mū­sų ga­li­my­bės."

Ar ga­li bū­ti pro­jek­tuo­ja­mi nau­ji at­rak­cio­nai?

E. Var­nec­kas abe­jo­ja, nes jo žo­džiais, Šiau­liuo­se at­rak­cio­nams "nė­ra po­rei­kio, mies­te žmo­nių ma­žė­ja, vi­sus sa­vo at­rak­cio­nus de­mon­tuo­ja­me".

"Ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kas po me­tų bus, – svars­tė vers­li­nin­kas. – Gal į mies­tą pri­va­žiuos tiek nau­jų žmo­nių, uk­rai­nie­čių, kad nau­jo "Vel­nio ra­to" rei­kės? Kai pa­ts par­kas at­si­nau­jins, sprę­si­me."

"Vel­nio ra­tu" va­di­na­mas ap­žval­gos ra­tas Šiau­lių cent­ri­nia­me par­ke iš­ki­lo so­viet­me­čiu. Ne vie­ną de­šimt­me­tį jo si­lue­tas bu­vo ta­pęs par­ko sim­bo­liu. Pas­ta­rą­jį de­šimt­me­tį ne­be­si­su­ko, stūk­so­jo ap­rū­di­jęs ir sim­bo­li­za­vo ap­leis­tą par­ką.

Sa­vi­val­dy­bė par­ko at­nau­ji­ni­mo pir­mą­jį eta­pą yra su­pla­na­vu­sį įgy­ven­din­ti jau šiais me­tais.

Par­ko re­konst­ruk­ci­jos dar­bus at­lie­ka kon­kur­są lai­mė­ju­si UAB "Auks­ta­ta". Su­tar­tis dar per­nai va­sa­rą pa­si­ra­šy­ta. Pir­mo­jo eta­po me­tu nu­ma­ty­ta at­lik­ti dar­bų už 2,34 mln. eu­rų.

Iki šių me­tų pa­bai­gos tu­ri bū­ti at­nau­jin­ti par­ko ta­kai, žel­dy­nai, ap­švie­ti­mas, įreng­tos poil­sio ir ak­ty­vaus lais­va­lai­kio zo­nos.