Ėmėsi gelbėti parko vardinius medžius

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Par­ke au­ga ma­žiau­siai 30 is­to­ri­nių Šiau­lių me­džių, so­din­tų žy­mių as­me­ny­bių ar joms at­min­ti.
Va­kar ini­cia­ty­viems šiau­lie­čiams vi­suo­me­nin­kams pa­vy­ko įti­kin­ti mies­to val­džią, kad Cent­ri­nia­me par­ke au­ga iš­ti­sa is­to­ri­nes as­me­ny­bes me­nan­čių me­džių alė­ja, ku­rią rei­kia iš­sau­go­ti.

Kris­ti tu­rė­jo ir var­di­niai

Su­si­ti­ki­mas Sa­vi­val­dy­bė­je va­kar įvy­ko dėl ga­li­my­bės iš­sau­go­ti Cent­ri­nia­me par­ke var­di­nius-pro­gi­nius me­džius.

Pa­gal par­ko re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą to­kių me­džių esą yra tik 15.

Ta­čiau ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" at­sto­vė As­ta Stan­kū­nie­nė, pa­si­tel­ku­si į ži­no­mus mies­to kraš­to­ty­ri­nin­kus fo­tog­ra­fą, bu­vu­sį mu­zie­ji­nin­ką, žur­na­lis­tą Jo­ną Ta­mu­lį ir ad­vo­ka­tą Jo­ną Nek­ra­šių iš­siaiš­ki­no, jog jų yra daug dau­giau.

"Ma­žiau­siai tris­de­šimt var­di­nių me­džių yra, ir mes tai įro­dy­si­me", – sa­kė A. Stan­kū­nie­nė "Šiau­lių kraš­tui" dar prieš su­si­ti­ki­mą Sa­vi­val­dy­bė­je.

A. Stan­kū­nie­ne kar­tu su J.Ta­mu­liu da­ly­va­vo su­si­ti­ki­me Sa­vi­val­dy­bė­je.

Ini­cia­ty­vos ji ėmė­si, kai su­ži­no­jo, jog jau pra­dė­ti re­tin­ti is­to­ri­niai me­džiai. Ran­go­vai su­ti­ko bent die­nai stab­dy­ti kir­ti­mą ir pa­lauk­ti, kaip su­si­tars su Sa­vi­val­dy­be. Juo­ba kad vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius, su­tik­tas sa­vait­ga­lį par­ke, vi­suo­me­nin­kei pa­ža­dė­jo pir­ma­die­nį iš­klau­sy­ti jos ar­gu­men­tus.

V. Vai­te­kū­no alė­ja

Prieš su­si­ti­ki­mą kraš­to­ty­ri­nin­kai par­ke pa­ro­dė jiems ži­no­mus var­di­nius me­džius.

Da­lis jų pa­žy­mė­ti, kaip var­di­niai, da­lis ne. Vie­nas jau nu­kirs­tas – mu­zie­ji­ni­nin­ko, pe­da­go­go Vla­do Zdi­chaus­ko ( 1903–1980) ber­žas. Poe­to, knyg­ne­šio Jo­no Krikš­čiū­no-Jo­va­ro (1880–1967) me­dis pa­žy­mė­tas kirs­ti. Ran­go­vai in­for­ma­ci­jos, jog tai var­di­niai me­džiai ne­tu­rė­jo.

Jo­va­ro me­dis, kaip ir nu­kirs­tas ber­žas, bu­vo pa­so­din­ti me­džių alė­jo­je par­ko pa­kraš­ty­je. Ji pa­lei Že­mai­tės gat­vę tę­sia­si nuo Mai­ro­nio iki Bi­ru­tės gat­vės.

J. Ta­mu­lis pri­me­na, jog ši alė­ja mu­zie­ji­nin­kų nuo se­no va­di­na­ma mu­zie­ji­nin­ko ir kraš­to­ty­ri­nin­ko Vin­co Vai­te­kū­no alė­ja. V. Vai­te­kū­nas (ją pra­dė­jo so­din­ti žy­mioms as­me­ny­bėms at­min­ti), so­di­no ir ki­ti mu­zie­ji­ni­nin­kai. Čia au­ga ir jų šei­mų me­džiai.

"Čia kiek­vie­nas me­dis yra var­di­nis", – sa­kė kraš­to­ty­ri­nin­kas, var­din­da­mas žy­mių as­me­ny­bių var­dus.

"Ši alė­ja – ne­lie­čia­ma, – tei­gė A. Stan­kū­nie­nė. – Čia au­ga me­džiai, pa­so­din­ti ir Ie­vai Si­mo­nai­ty­tei, Si­mo­nui Dau­kan­tui, Mo­tie­jui Va­lan­čiui, bet jie nė­ra pa­žy­mė­ti kaip var­di­niai."

Po su­si­ti­ki­mo Sa­vi­val­dy­bė­je pa­ža­dė­ta iš­sau­go­ti ne tik Jo­va­ro me­dį. Ran­go­vams bu­vo pa­ro­dy­ti į pro­jek­tą ne­pa­te­kę var­di­niai me­džiai.

"Iš 9, ku­rie bu­vo nu­ma­ty­ti kirs­ti, kirs gal tik tris" , – pa­si­da­li­jo su­si­ti­ki­mo re­zul­ta­tais A. Stan­kū­nie­nė.

"Me­džiai mums jau pa­de­da su­si­kal­bė­ti," – pa­si­džiau­gė ji.

Kas ką tu­ri da­ry­ti

Sa­vait­ga­lį per feis­bu­ką, pa­kvie­tu­si šiau­lie­čius teik­ti in­for­ma­ci­ją apie var­di­nius me­džius, A. Stan­kū­nie­nė įžie­bė karš­tą dis­ku­si­ją.

Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas į ją rea­ga­vo klau­si­mu: "Ko­dėl to­kia in­for­ma­ci­ja at­si­ran­da ta­da, kai pra­de­da vyk­ti rea­lūs dar­bai?"

Me­rui pri­min­ta, jog dar 2018 me­tų ge­gu­žę pri­sta­tant par­ko re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą Da­rius Ra­man­čio­nis, gam­tos kul­tū­ros pa­vel­do "Au­ku­ras" va­do­vas, kė­lė klau­si­mą dėl par­ko is­to­ri­nių me­džių įam­ži­ni­mo.

Me­ras tik ste­bė­jo­si: "Ir pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją? Ir Sa­vi­val­dy­bė ne­rea­ga­vo?".

Suin­te­re­suo­ta vi­suo­me­nė in­for­ma­ci­ją pa­tei­kė, pa­ti­kin­ta dis­ku­si­jo­je, tik sa­vo dar­bo Sa­vi­val­dy­bė ir pro­jek­tuo­to­jai neat­li­ko.

Be­je, da­bar A. Stan­kū­nie­nė pa­ti im­sis ir var­di­nių me­džių įam­ži­ni­mo. Kad prie kiek­vie­no iš jų at­si­ras­tų už­ra­šas, kam jis so­din­tas, kiek ir ko­kia pro­ga, ra­šys pro­jek­tą ir teiks Sa­vi­val­dy­bei. Per su­si­ti­ki­mą iš­gir­du­si, jog pro­jek­tas ga­li ti­kė­tis fi­nan­sa­vi­mo.