Ėmėsi gelbėti parko vardinius medžius

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Par­ke au­ga ma­žiau­siai 30 is­to­ri­nių Šiau­lių me­džių, so­din­tų žy­mių as­me­ny­bių ar joms at­min­ti.
Va­kar ini­cia­ty­viems šiau­lie­čiams vi­suo­me­nin­kams pa­vy­ko įti­kin­ti mies­to val­džią, kad Cent­ri­nia­me par­ke au­ga iš­ti­sa is­to­ri­nes as­me­ny­bes me­nan­čių me­džių alė­ja, ku­rią rei­kia iš­sau­go­ti.

Kris­ti tu­rė­jo ir var­di­niai

Su­si­ti­ki­mas Sa­vi­val­dy­bė­je va­kar įvy­ko dėl ga­li­my­bės iš­sau­go­ti Cent­ri­nia­me par­ke var­di­nius-pro­gi­nius me­džius.

Pa­gal par­ko re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą to­kių me­džių esą yra tik 15.

Ta­čiau ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" at­sto­vė As­ta Stan­kū­nie­nė, pa­si­tel­ku­si į ži­no­mus mies­to kraš­to­ty­ri­nin­kus fo­tog­ra­fą, bu­vu­sį mu­zie­ji­nin­ką, žur­na­lis­tą Jo­ną Ta­mu­lį ir ad­vo­ka­tą Jo­ną Nek­ra­šių iš­siaiš­ki­no, jog jų yra daug dau­giau.

"Ma­žiau­siai tris­de­šimt var­di­nių me­džių yra, ir mes tai įro­dy­si­me", – sa­kė A. Stan­kū­nie­nė "Šiau­lių kraš­tui" dar prieš su­si­ti­ki­mą Sa­vi­val­dy­bė­je.

A. Stan­kū­nie­ne kar­tu su J.Ta­mu­liu da­ly­va­vo su­si­ti­ki­me Sa­vi­val­dy­bė­je.

Ini­cia­ty­vos ji ėmė­si, kai su­ži­no­jo, jog jau pra­dė­ti re­tin­ti is­to­ri­niai me­džiai. Ran­go­vai su­ti­ko bent die­nai stab­dy­ti kir­ti­mą ir pa­lauk­ti, kaip su­si­tars su Sa­vi­val­dy­be. Juo­ba kad vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius, su­tik­tas sa­vait­ga­lį par­ke, vi­suo­me­nin­kei pa­ža­dė­jo pir­ma­die­nį iš­klau­sy­ti jos ar­gu­men­tus.

V. Vai­te­kū­no alė­ja

Prieš su­si­ti­ki­mą kraš­to­ty­ri­nin­kai par­ke pa­ro­dė jiems ži­no­mus var­di­nius me­džius.

Da­lis jų pa­žy­mė­ti, kaip var­di­niai, da­lis ne. Vie­nas jau nu­kirs­tas – mu­zie­ji­ni­nin­ko, pe­da­go­go Vla­do Zdi­chaus­ko ( 1903–1980) ber­žas. Poe­to, knyg­ne­šio Jo­no Krikš­čiū­no-Jo­va­ro (1880–1967) me­dis pa­žy­mė­tas kirs­ti. Ran­go­vai in­for­ma­ci­jos, jog tai var­di­niai me­džiai ne­tu­rė­jo.

Jo­va­ro me­dis, kaip ir nu­kirs­tas ber­žas, bu­vo pa­so­din­ti me­džių alė­jo­je par­ko pa­kraš­ty­je. Ji pa­lei Že­mai­tės gat­vę tę­sia­si nuo Mai­ro­nio iki Bi­ru­tės gat­vės.

J. Ta­mu­lis pri­me­na, jog ši alė­ja mu­zie­ji­nin­kų nuo se­no va­di­na­ma mu­zie­ji­nin­ko ir kraš­to­ty­ri­nin­ko Vin­co Vai­te­kū­no alė­ja. V. Vai­te­kū­nas (ją pra­dė­jo so­din­ti žy­mioms as­me­ny­bėms at­min­ti), so­di­no ir ki­ti mu­zie­ji­ni­nin­kai. Čia au­ga ir jų šei­mų me­džiai.

"Čia kiek­vie­nas me­dis yra var­di­nis", – sa­kė kraš­to­ty­ri­nin­kas, var­din­da­mas žy­mių as­me­ny­bių var­dus.

"Ši alė­ja – ne­lie­čia­ma, – tei­gė A. Stan­kū­nie­nė. – Čia au­ga me­džiai, pa­so­din­ti ir Ie­vai Si­mo­nai­ty­tei, Si­mo­nui Dau­kan­tui, Mo­tie­jui Va­lan­čiui, bet jie nė­ra pa­žy­mė­ti kaip var­di­niai."

Po su­si­ti­ki­mo Sa­vi­val­dy­bė­je pa­ža­dė­ta iš­sau­go­ti ne tik Jo­va­ro me­dį. Ran­go­vams bu­vo pa­ro­dy­ti į pro­jek­tą ne­pa­te­kę var­di­niai me­džiai.

"Iš 9, ku­rie bu­vo nu­ma­ty­ti kirs­ti, kirs gal tik tris" , – pa­si­da­li­jo su­si­ti­ki­mo re­zul­ta­tais A. Stan­kū­nie­nė.

"Me­džiai mums jau pa­de­da su­si­kal­bė­ti," – pa­si­džiau­gė ji.

Kas ką tu­ri da­ry­ti

Sa­vait­ga­lį per feis­bu­ką, pa­kvie­tu­si šiau­lie­čius teik­ti in­for­ma­ci­ją apie var­di­nius me­džius, A. Stan­kū­nie­nė įžie­bė karš­tą dis­ku­si­ją.

Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas į ją rea­ga­vo klau­si­mu: "Ko­dėl to­kia in­for­ma­ci­ja at­si­ran­da ta­da, kai pra­de­da vyk­ti rea­lūs dar­bai?"

Me­rui pri­min­ta, jog dar 2018 me­tų ge­gu­žę pri­sta­tant par­ko re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą Da­rius Ra­man­čio­nis, gam­tos kul­tū­ros pa­vel­do "Au­ku­ras" va­do­vas, kė­lė klau­si­mą dėl par­ko is­to­ri­nių me­džių įam­ži­ni­mo.

Me­ras tik ste­bė­jo­si: "Ir pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją? Ir Sa­vi­val­dy­bė ne­rea­ga­vo?".

Suin­te­re­suo­ta vi­suo­me­nė in­for­ma­ci­ją pa­tei­kė, pa­ti­kin­ta dis­ku­si­jo­je, tik sa­vo dar­bo Sa­vi­val­dy­bė ir pro­jek­tuo­to­jai neat­li­ko.

Be­je, da­bar A. Stan­kū­nie­nė pa­ti im­sis ir var­di­nių me­džių įam­ži­ni­mo. Kad prie kiek­vie­no iš jų at­si­ras­tų už­ra­šas, kam jis so­din­tas, kiek ir ko­kia pro­ga, ra­šys pro­jek­tą ir teiks Sa­vi­val­dy­bei. Per su­si­ti­ki­mą iš­gir­du­si, jog pro­jek­tas ga­li ti­kė­tis fi­nan­sa­vi­mo.

Komentarai

:(    Ant, 2019-11-26 / 14:36
Po skerdynių nebeišeina pasidžiaugti. Ir gal ne visai į temą. Normalūs gražūs medžiai iškirsti, kad būtų statomos (nelabai jau gražios) tvoros, bet šalia lieka nesutvarkytas baisus šaligatvis. Čia viskas normalu?
lota    Ant, 2019-11-26 / 14:52

In reply to by :(

Tos tvoros amžinai bus? Ir, priminkit, kas ką paskerdė???? Negi nedaeina keliems nukvakusiems medverkimas kad jie tik pastumdėliai nekurių asmenų rankose kurie verčiasi per galvą kad būtų galima bet kokiom priemonėm " šaršalą kelti " .Nei vieno tų medverkių komandoje nėra, jie tyliai " pogrindyje " duoda nurodymus ir kikena į saują žiūrėdami kaip kvaileliai cirkus išdarinėja...
:(    Ant, 2019-11-26 / 15:14

In reply to by lota

Taip, lotute. Tos tvoros numatomos visam laikui. Išskerdė medžius centriniame parke, kad paskatinti "kokybišką užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje". Nes mieste daugiau nebuvo kur atrakcionų parko padaryti. Mat ES pinigus duoda tik rekonstrukcijai, o ne naujai statybai. Mažiau mero ir jo "pachalujų" rašinėlius skaitykite. Daugiau savo galva galvokite. Vargšai vargšeliai, juos visi puola, t.y. šaršalą kelia. Logika tokia: rinkimai tik ką baigėsi, kadencija keturi metai ir merukas bei jo "chebra" turi daugumą. Ir juos kažkas puola? Juoda demagogija. Arba Šiaulių anekdotas.
Oho    Tre, 2019-11-27 / 09:16

In reply to by lota

Tai bent paranojinė fantazija apie medžių gynėjus. Juokiuos susirietęs. Visi gyvena tik sąmokslo teorijom arba iš valdžios pinigų. O kad šalia yra normalių savarankiškai mąstančių žmonių, negali patikėti. Ot vaizduotė!
miestietis    Ant, 2019-11-26 / 15:06
Ką reiškia "pa­vy­ko įti­kin­ti mies­to val­džią"? Jie patys dar vasarą, per viešai transliuotą projekto pristatymą savivaldybėje buvo informuoti ir patys įsipareigojo suorganizuoti šių medžių įvardinimą sužymėjimą ir saugojimą! Arba miesto valdžia apsimeta durininkais, arba reikia juos adresuoti pas specialistus atmintį pasigydyti.
Reikia gelbėti ne tik parko vardinius medžius    Ant, 2019-11-26 / 16:40
Reikia gelbėti ne tik parko vardinius medžius, bet ir visus medžius palei pėsčiųjų takus - kad būtų pavėsis einant.
Vi­soc­kas per feis­bu­ką    Ant, 2019-11-26 / 16:42
MERO ARTŪRO VISOCKO DARBOTVARKĖ . Lapkričio 19 d. - lapkričio 29 d. - atostogos. Merą pavaduoja Savivaldybės mero pavaduotojas Domas Giškevičius.
Vakar    Ant, 2019-11-26 / 21:34
"Man tie­sa svar­biau­sia, esu že­mai­tė ir ką pra­de­du, tu­riu už­baig­ti". Žemaitė,tegul važiuoja y Žemaitija saugoti miškų,jei tokiu mastu,kaip dabar pjauna miškus,tai Žemaitijos miškų greičiau neliks,nei Šiauliuose medžių. Su pagarba mieli miestiečiai.
Vakar    Ant, 2019-11-26 / 21:55

In reply to by Ė!

Aš nieko prieš Žemaičius. Jei būtų prie nuotraukos užrašiusi"Esu Šiaulietė" Tada jokių komentarų nebūtų. Dabar atrodo,kad visa Lietuva gina Šiaulių medžius,o kas gina Lietuvos miškus. Tai niekam neįdomu.
romas    Tre, 2019-11-27 / 09:34
Jūs klausiat, kodėl tokios * neatsirado pavasarį, kai buvo paskelbtas projektas. Viena iš priežasčių - nesidomėjimas projektu tuo metu. O kai po darbovietės langais prasideda pjūtis, tada staiga "praregi" ir pajunta karštos patrioto širdies plakimą savo viduje. Antra priežastis - savireklama i. Juk jeigu tada, pavasarį būtų pradėjusi tokių medžių ieškojimą, tai viskas būtų vykę tyliai: savivaldybėje pasikalbėtų, atrastų tą patį Tamulį, gražiai viską suskaičiuotų ir sužymėtų. Ir jokio skandalo, jokio pilietiškumo akcijų. O dabar - prašom. Trečia - asmeninė nauda. Tuoj projektuką sumes, biudžeto pinigėlių gaus, už įgyvendinimą, t.y. administravimą autoriui irgi nubyra... Žodžiu, kiekvienas gerai apmąstytas žingsnis rezultate atveda prie to, ko trokšta visi: garbės ir pinigų. O vardiniai medžiai - tik priemonė to pasiekti.
reziumuojant tamstos murmelę,    Tre, 2019-11-27 / 10:55

In reply to by romas

* privalėjo atlikti savivaldybės darbą nuo A iki Z? ??? * bent dabar pradėjo ieškoti, o savivaldybė, nors jai nieko nereikėjo ieškoti (visa info buvo pateikta vyriausiajai architektei projekto svarstymo metu) dėl memorialinių medžių išsaugojimo nieko taip ir nepadarė. Maža to - barbariškai pradėjo juos doroti.
romas    Tre, 2019-11-27 / 12:39

In reply to by reziumuojant tamstos murmelę,

Ji neprivalėjo atlikti darbo. Tiesiog pasidomėti, jei jau tokia pilietiška ir aktyvi. Aišku, geriau vėliau, negu niekada. O kad savivaldybėje sėdi apkerpėję valdininkai be pilietiškumo jausmo, tai čia ir komentuoti nereikia.
murmelei    Tre, 2019-11-27 / 16:38
Rezultate vis tiek savivaldybės darbą atliko. Tik ne tada, kai buvo paskelbtas projektas, o dabar. A taip, a taip. Romas teisus dabar pasipiarino, o tada būtų tiesiog padarius gerą darbą. Kas tn sakė neprisimenu, kad geri darbai daromi tyliai, nu čia su triukšmu :) Tai gal ir teisus Romas, kad tos garbės ir pasirodymo labai reikia. Čia šiaip, be pykčio :)
Tikrai!    Tre, 2019-11-27 / 18:00

In reply to by murmelei

Tai kad prie Visocko net su triukšmu gero darbo neįmanoma padaryti.... kerta sau medžius ir vargo nemato... net atmintinus, kas išvis nesuvokiama. O jei tyliai darytum... Va, geras žmogus, dar projekto pristatymo metu, tyliai informavo ir perdavė valdininkams medžiagą, kad šioje vietoje auga ypatingi medžiai. Ir ką? Tyliai daryti gerus darbus gal ir galima, tik ne Šiauliuose. Visockas tik apsidžiaugtų :DDD

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.