Šiaulių centriniame parke ardomas apžvalgos ratas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Bu­vęs ap­žval­gos ra­tas Cent­ri­nia­me par­ke "tirps­ta" – de­mon­tuo­ja­mas ir iš­ve­ža­mas.
Šiau­lių cent­ri­nia­me par­ke jau vi­sai grei­tai ne­be­liks "is­to­ri­nio eks­po­na­to" – daug me­tų be dar­bo rū­di­jan­čio ap­žval­gos ra­to. Pats ra­tas dar sto­vi, bet jau be "lop­še­lių", ir yra ar­do­mas.

Že­mės skly­pą, ku­ria­me bu­vo įreng­ta ši bu­vu­si ka­ru­se­lė, iš vals­ty­bės nuo­mo­ja­si UAB Šiau­lių at­rak­cio­nų par­kas. Įmo­nės di­rek­to­rius Egi­di­jus Var­nec­kas in­for­ma­vo, kad di­džiu­lę me­ta­li­nę ap­žval­gos ra­to konst­ruk­ci­ją par­da­vė me­ta­lą su­per­kan­čiai įmo­nei, ku­ri pa­ti jį ir iš­mon­tuo­ja ir iš­si­ve­ža.

"Kad jie jau ne­be­tel­pa į tai, ką pla­nuo­ja mies­to Sa­vi­val­dy­bė. Tu­ri­me vis tiek mes prie mies­to de­rin­tis", – sa­ko va­do­vas apie bu­vu­sius at­rak­cio­nus.

Kas bus vie­to­je iš­mon­tuo­tų at­rak­cio­nų di­rek­to­rius dar neatsk­lei­džia.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė vyk­do Cent­ri­nio ir Didžd­va­rio par­kų su­tvar­ky­mo bei Kaš­to­nų alė­jos ir S. Lu­kaus­kio gat­vės at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tą. Par­kai bus pri­tai­ko­mi ak­ty­viam šei­mos lais­va­lai­kiui. Pro­jek­to ver­tė per 3,3 mi­li­jo­nus eu­rų.