Lankytojams buvo atverti Venclauskių namai

Ed­var­do TA­MO­ŠIŪ­NO nuo­tr.
Va­sa­rio 16-ąją Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jaus mu­zie­ji­nin­kai ve­dė eks­kur­si­jas po res­tau­ruo­tus Venc­laus­kių na­mus.
Va­sa­rio 16-ąją Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jus su­tei­kė iš­skir­ti­nę ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti, kaip po res­tau­ra­vi­mo at­ro­do Venc­laus­kių na­mai, esan­tys Vy­tau­to gat­vė­je.

Eks­kur­si­jo­se da­ly­va­vo ir res­tau­ra­to­rių at­skleis­tą sie­nų de­ko­rą iš­vy­do ke­li šim­tai šiau­lie­čių ir mies­to sve­čių.

Ar­chi­tek­to Ka­ro­lio Rei­so­no pro­jek­tuo­tas pa­sta­tas, tar­pu­ka­riu va­din­tas Bal­tai­siais rū­mais, at­ga­vo sa­vo pir­mi­nę iš­vaiz­dą ir vi­du­je, ir išo­rė­je.

At­kur­tas in­ter­je­ras ža­vi gau­sia or­na­men­ti­ka, sod­rio­mis, in­ten­sy­vio­mis spal­vo­mis. Itin spal­vin­gas ir raš­tais puoš­nus pir­ma­sis aukš­tas, laip­ti­nė, sie­nas puo­šia tul­pės, bi­jū­nai, ro­žės, naš­lai­tės.

Pir­ma­sis Šiau­lių mies­to bur­mist­ras ad­vo­ka­tas Ka­zi­mie­ras Venc­laus­kis (1880–1940) na­mą sa­vo šei­mai pa­sta­tė 1926 me­tais. Čia užau­go ne tik duk­ros Graž­by­lė ir Da­nu­tė Venc­laus­kai­tės, bet ir apie šim­tas Sta­nis­la­vos Venc­laus­kie­nės glo­bo­ti­nių.

Po Va­sa­rio 16-osios Venc­laus­kių na­mai vėl už­da­ry­ti: bus įreng­ta eks­po­zi­ci­ja, skir­ta mies­to is­to­ri­jai.

Šven­ti­niai ren­gi­niai vy­ko ir ki­tuo­se mu­zie­jaus pa­da­li­niuo­se.

Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­jus kvie­tė į do­ku­men­ti­nio fil­mo "Li­tua­nie, ma­no lais­ve" per­žiū­rą. Re­ži­sie­rės Mar­ti­nos Jab­lons­ky­tės do­ku­men­ti­nia­me fil­me at­si­sklei­džia lie­tu­vių de­le­ga­ci­jos dar­bo 1919-ųjų Pa­ry­žiaus tai­kos kon­fe­ren­ci­jo­je ap­lin­ky­bės.

Chai­mo Fren­ke­lio vi­lo­je bu­vo ro­do­mas do­ku­men­ti­nis fil­mas "Va­na­go po­rtre­tas" (re­ži­sie­rius Vy­tau­tas V. Lands­ber­gis, 2019 m.) apie par­ti­za­ną Adol­fą Ra­ma­naus­ką-Va­na­gą. Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo pa­grin­di­nio vaid­mens at­li­kė­jas, ak­to­rius Man­tas Pet­ra­vi­čius, LR Sei­mo na­rys, Sei­mo Lais­vės ko­vų ir vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas pro­fe­so­rius Arū­nas Gu­mu­liaus­kas.