Lankytojams buvo atverti Venclauskių namai

Ed­var­do TA­MO­ŠIŪ­NO nuo­tr.
Va­sa­rio 16-ąją Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jaus mu­zie­ji­nin­kai ve­dė eks­kur­si­jas po res­tau­ruo­tus Venc­laus­kių na­mus.
Va­sa­rio 16-ąją Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jus su­tei­kė iš­skir­ti­nę ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti, kaip po res­tau­ra­vi­mo at­ro­do Venc­laus­kių na­mai, esan­tys Vy­tau­to gat­vė­je.

Eks­kur­si­jo­se da­ly­va­vo ir res­tau­ra­to­rių at­skleis­tą sie­nų de­ko­rą iš­vy­do ke­li šim­tai šiau­lie­čių ir mies­to sve­čių.

Ar­chi­tek­to Ka­ro­lio Rei­so­no pro­jek­tuo­tas pa­sta­tas, tar­pu­ka­riu va­din­tas Bal­tai­siais rū­mais, at­ga­vo sa­vo pir­mi­nę iš­vaiz­dą ir vi­du­je, ir išo­rė­je.

At­kur­tas in­ter­je­ras ža­vi gau­sia or­na­men­ti­ka, sod­rio­mis, in­ten­sy­vio­mis spal­vo­mis. Itin spal­vin­gas ir raš­tais puoš­nus pir­ma­sis aukš­tas, laip­ti­nė, sie­nas puo­šia tul­pės, bi­jū­nai, ro­žės, naš­lai­tės.

Pir­ma­sis Šiau­lių mies­to bur­mist­ras ad­vo­ka­tas Ka­zi­mie­ras Venc­laus­kis (1880–1940) na­mą sa­vo šei­mai pa­sta­tė 1926 me­tais. Čia užau­go ne tik duk­ros Graž­by­lė ir Da­nu­tė Venc­laus­kai­tės, bet ir apie šim­tas Sta­nis­la­vos Venc­laus­kie­nės glo­bo­ti­nių.

Po Va­sa­rio 16-osios Venc­laus­kių na­mai vėl už­da­ry­ti: bus įreng­ta eks­po­zi­ci­ja, skir­ta mies­to is­to­ri­jai.

Šven­ti­niai ren­gi­niai vy­ko ir ki­tuo­se mu­zie­jaus pa­da­li­niuo­se.

Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­jus kvie­tė į do­ku­men­ti­nio fil­mo "Li­tua­nie, ma­no lais­ve" per­žiū­rą. Re­ži­sie­rės Mar­ti­nos Jab­lons­ky­tės do­ku­men­ti­nia­me fil­me at­si­sklei­džia lie­tu­vių de­le­ga­ci­jos dar­bo 1919-ųjų Pa­ry­žiaus tai­kos kon­fe­ren­ci­jo­je ap­lin­ky­bės.

Chai­mo Fren­ke­lio vi­lo­je bu­vo ro­do­mas do­ku­men­ti­nis fil­mas "Va­na­go po­rtre­tas" (re­ži­sie­rius Vy­tau­tas V. Lands­ber­gis, 2019 m.) apie par­ti­za­ną Adol­fą Ra­ma­naus­ką-Va­na­gą. Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo pa­grin­di­nio vaid­mens at­li­kė­jas, ak­to­rius Man­tas Pet­ra­vi­čius, LR Sei­mo na­rys, Sei­mo Lais­vės ko­vų ir vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas pro­fe­so­rius Arū­nas Gu­mu­liaus­kas.

Komentarai

miestietis    Tre, 2020-02-19 / 09:10
Sveikinu kolektyvą su atverstu nauju muziejaus veiklos puslapiu ir linkiu perimti savo dispozicijon Zubovų, taip vadinamą, dvarą, tikslu konsoliduotomis valstybės bei savivaldybės lėšomis, tam pastatų ansambliui įkvėpti naujos dvasios. Dabar, kaip matome, savivaldybėje sėdintys mūsų tarnai labai užsigeidę šiauliečių pinigais prikelti tą nekilnojamą turtą ir greiti čia sukišti ne vieną milijoną, o kaip tuo tarpu, galima pasielgti daug protingiau, juk pats pastatas nuo to iš Šiaulių nepabėgs.
nulis - miestiečiui    Tre, 2020-02-19 / 09:27

In reply to by miestietis

O kaip jūs įsivaizduojat tą "atidavimą"? Muziejus priklauso Kultūros ministerijai, ir perdavimas nėra lengvas, o gal net neįmanomas (jei ministerija nenorės prisiimti sau papildomų finansinių įsipareigojimų renovavimui, naujų darbuotojų algoms ir tolimesniam pastato išlaikymui). Ir, beje, kaip jūs įsivaizduojat, iš kokių lėšų buvo restauruoti Venslauskių namai? Mane "žavi" tokie miestiečiai, kuriems į galvą šauna kokia nors fantazija, ir jie ją skuba pateikti kaip argumentuotą nuomonę. Juridinė bazė yra kita, finansiniai srautai vaikšto ne taip, kaip kažkam norėtųsi, o taip, kaip reglamentuota įstatymo.
miestietis    Tre, 2020-02-19 / 09:42

In reply to by nulis - miestiečiui

Savo komentare aš nesiekiau viską išdėstyti papunkčiui kaip ką daryti savivaldybės tarnams, o tik norėjau pasakyti, jog Zubovų dvaras šiuo metu yra valstybės dispozicijoje, tad reikalinga tik iniciatyva iš vienos kišenės perkelti į kitą. Žinoma- tam reikalinga politinė valia ne vien iš savivaldybės pusės, bet ir iš gerb. Balzos kontoros. Kodėl aš siūlau šį variantą? O todėl, kad mano nuogastavimus inicijuoja labai išraiškingas pavyzdys su G.Bagdonavičiaus namo restauravimo istorija, kuomet paprastas remontas miestui kainavo tiek, kiek būtų galima pastatyti du nemažus naujus mūrinius namus- netoli 800 000 jevrų. Tai natūralus klausimas išlaukia- kiek kainuos šiauliečiams Zubovų dvaro darbai ?
nulis - miestiečiui    Tre, 2020-02-19 / 11:51

In reply to by miestietis

Jūsų žiniai, restauravimas visada yra daug brangiau, negu nauja statyba su naujomis technologijomis ir pigiomis medžiagomis. Tai pirma Jūsų mąstymo klaida. Ir jeigu to medinio puvėkėlio restauravimas kainavo TIK 800 000 eur., tai labai ekonomiškai susitvarkė. Gerbiu specialistus, kurie tai darė. Toliau: labai jau supaprastintai įsivaizduojate perdavimą "iš vienos kišenės į kitą". Pats perdavimas, aišku, įveikiamas, bet klausimas - o kas po to? Kas nori prisiimti veiklos ir išlaikymo išlaidas? Va čia ir prasideda. Trečia, jei p.Balzai to pastato būtų reikėję, jis jau būtų pareiškęs pageidavimą ir ėmęsis žygių. Jeigu to neįvyko, vadinasi, muziejui tai - perteklinis turtas, kuris jam nereikalingas (bent jau tuo tarpu). Todėl nespręskit už kitas įstaigas, ką jos turi daryti ir kiek išleisti pinigų. Jums, įsivaizduoju, niekas nenurodo, kaip jūs turite tvarkyti savo verslo reikalus ar savo pinigus? Tai kodėl manotės turįs teisę spręsti už visą miesto tarybą, už muziejų? Ar ne per daug sau atsakomybių užsikraunat? :)
miestietis    Tre, 2020-02-19 / 12:37

In reply to by nulis - miestiečiui

Gerbiu Jūsų sprendimą diskutuoti su manimi ir atsakingai pareiškiu- 800 000 pinigų, išleistų G.B. namo sutvarkymui yra mažų mažiausiai apgailėtinas viešųjų lėšų švaistymas, po kurio, mūsų valdžia taipogi nežinojo kam įsiūlyti ši turtą. Kas susijęs su statybų verslu, tai puikiai supranta, ką galima nuveikti su tokia suma. Čia net nebandau kalbėti apie darbų kokybę, nes apšildyti rastinį namą akmens vata yra labai rizikingas sprendimas, nes gali būti, kad to namo po 15-20 metų jau ir nebeturėsime, nes ne vienas jau yra ties tokiais sprendimais suklupęs. Turiu panašaus tokio turto, tai šiek tiek domiuosi. Jei kalbėti apie gerb. R.Balzos kontoros galimybes ir siekius, tai nereikia čia turėti unikalią atmintį, kad atsimintumėme, kaip mūsų miesto muziejaus vadas trokšta apžergti daug- ir kalėjimą, ir aplink savivaldybę nekilnojamą turtą, ir Rūdės požeminį vaizdą bulvare- visko nesuminėsi, tad pastarajam ponui troškimų bei iniciatyvų netrūksta, na o jau Zubovai būtų lyg vyšnaitė ant torto. Tiek trumpai.
miestietis    Tre, 2020-02-19 / 12:52
Dar gerb. nuliui, nes betrumpindamas, nepasakiau apie "medinį puvėkėlį "- Jūs čia rimtai? Teko skersa akimi stebėti darbus, tai namo sienų rastai tiesiog švytėjo sveikata, na gal koks palangėje ir buvo nebe toks šviežias, o pakeitė tik perdangos medį- sukišo ir tiek. Apkalimo lentutes ir tas kokybiškai užkalti išėjo ne iš pirmo karto, tai kur čia tas profesionalumas ir tos kuklios išlaidos, pagal jus?
nulis- miestiečiui    Tre, 2020-02-19 / 15:32

In reply to by miestietis

Turit patirties paveldosaugos objektų renovavime, ar tik "iš akies" sprendžiat? Nepamirškit, kad paveldosaugoje yra darbų ir išlaidų, kurie nesimato "skersa akimi": pradedant konservavimu bei stabilizavimu, baigiant atkūrimu ir pelėsių naikinimu. O tai kainuoja brangiau, negu sukalti rėmą ir prisukti plokštę.
miestietis    Ket, 2020-02-20 / 17:07

In reply to by Vantuzas

Koks ten tavo, vantuzu, komentas, ten nėra nė vieno žodžio be klaidos, na o apie prasmę tai vien kreivo žmogelio sapaliojimai be prasmės, todėl ir trina tokius- daryk išvadas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.