Dviejų savaičių štilis bulvare baigėsi

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Liepos bulvare - jau istorija.
Šiau­liuo­se, Vil­niaus gat­vės bul­va­re, iš­pjo­vus pir­mą­sias lie­pas, jo­kio ju­de­sio sta­ty­bų aikš­te­lė­je ne­bu­vo po­rą sa­vai­čių, o va­kar po pie­tų vėl sugrįžo dar­bi­nin­kai.
Iš ry­to ei­da­ma bul­va­ru šiau­lie­čių po­ra dar svars­tė: "Ma­tai – su­sto­jo. Gal ki­to­je da­ly­je pa­liks me­džius ra­my­bė­je?". Bet Sa­vi­val­dy­bės ir ran­go­vų at­sto­vai "Šiau­lių kraš­tą" pa­ti­ki­no, jog jo­kie dar­bai ne­sus­to­jo. Medžiai toliau kertami.

Tik at­sa­kė ir puo­lė dirb­ti

UAB "In­fes" lai­mė­jo vyk­dy­ti Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­ro nuo Til­žės gat­vės iki Drau­gys­tės pro­spek­to re­konst­ruk­ci­jos dar­bus.

Sta­ty­bų aikš­te­lė­je jo­kio ju­de­sio ne­bu­vo nuo rug­sė­jo pa­bai­gos, kai bu­vo iš­pjau­tos lie­pos bul­va­ro at­kar­po­je nuo Til­žės gat­vės iki Va­sa­rio 16-osios gat­vės. Pa­lik­tas ža­liuo­ti tik gra­žuo­lis kuk­me­dis ša­lia "Gai­džio" laik­ro­džio ir ke­li krū­mai. Mies­to val­džia ža­dė­jo kuk­me­dį per­kel­ti į Šiau­lių uni­ver­si­te­to Bo­ta­ni­kos so­dą. Gal pa­liks ra­my­bė­je, ne­be­kels?

"Šiau­lių kraš­tas" ban­dė su­si­siek­ti su pro­jek­to va­do­vu Jor­da­nu Pi­ke­liu, ku­rio te­le­fo­nas nu­ro­do­mas vie­ša­me sten­de su in­for­ma­ci­ja apie pro­jek­tą. Bet jis neat­si­lie­pė. Paaiš­kė­jo, kad jis yra pa­si­trau­kęs ne tik iš pro­jek­to va­do­vo pa­rei­gų, bet ir iš dar­bo.

"UAB "In­fes" J. Pi­ke­lis ne­be­dir­ba, o bend­ro­vės va­do­vas ato­sto­gau­ja", – in­for­ma­vo va­do­vo te­le­fo­nu at­si­lie­pu­si "In­fes" ad­mi­nist­ra­to­rė ir pa­siū­lė klau­si­mus at­siųs­ti raš­tu.

Va­kar iš ry­to su­lau­kė­me "In­fes" ofi­cia­lių at­sa­ky­mų ir pa­ti­ki­ni­mo, jog "dar­bai šiuo me­tu nė­ra su­stab­dy­ti". O po pie­tų bul­va­re iš tie­sų pa­si­ro­dė dar­bi­nin­kai: jau ant­ro­je bul­va­ro da­ly­je – nuo ar­kų link am­fi­teat­ro – reng­da­mie­si me­džių pjo­vi­mui nui­mi­nė­jo švies­tu­vų bur­bu­lus.

Re­dak­ci­ja ban­dė su­si­siek­ti su pro­jek­to va­dov. Paaiš­kė­jo, kad jis yra pa­si­trau­kęs ne tik iš pro­jek­to va­do­vo pa­rei­gų, bet ir iš dar­bo.

Kas pro­jek­to va­do­vas?

Iki šiol prie sta­ty­bos aikš­te­lės iš­ka­bin­ta­me sten­de apie re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą nė­ra pa­keis­ta pro­jek­to va­do­vo pa­var­dė. Pa­gal pro­jek­tų, vyk­do­mų su eu­ro­pi­ne pa­ra­ma, vie­ši­ni­mo tai­syk­les to­kia in­for­ma­ci­ja tu­ri bū­ti vie­šai nu­ro­do­ma. Ta­čiau "Šiau­lių kraš­tui" neatsk­leis­ta, kas yra nau­ja­sis pro­jek­to va­do­vas.

Mo­ty­vuo­ja­ma, jog "bend­ro­vė lai­ko­si as­mens duo­me­nų ap­sau­gą reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų ir san­ty­kių su esa­mais ir bu­vu­siais dar­buo­to­jais tre­tie­siems as­me­nims ne­ko­men­tuo­ja".

"Už bend­ro­vės vyk­do­mą veik­lą yra at­sa­kin­gas bend­ro­vės di­rek­to­rius Ar­vy­das Mar­ke­vi­čius," – nu­ro­dė, į ką kreip­tis "In­fes" ad­mi­nist­ra­to­rė.

Sa­vi­val­dy­bė "ste­bi"

Vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius, ku­ris ku­ruo­ja mies­to inf­rast­ruk­tū­ros sri­tį, "Šiau­lių kraš­tą" dar ry­te pa­ti­ki­no, jog dar­bai nė­ra su­sto­ję, vyks­ta "pa­gal pla­ną".

"Pro­jek­tas yra ga­lio­jan­tis, ran­go­vas įvyk­dy­mo ter­mi­nus ži­no, yra be­veik dve­ji me­tai, dar­bus yra su­si­pla­na­vę, o mes ste­bim – ne­lį­sim į dū­šią, ko­kią die­ną ko­kią ply­te­lę tu­ri keis­ti, – aiš­ki­no si­tua­ci­ją vi­ce­me­ras. – Su ran­go­vu bend­rau­ja­me, mus už­tik­ri­na, jog vis­kas vyks­ta pa­gal pla­ną."

Ta­čiau ne­nei­gė, jog ir pa­ts ma­tė, kad dvi sa­vai­tes jo­kio veiks­mo ne­bu­vo. D. Griš­ke­vi­čius svars­tė: "In­fes" Šiau­liuo­se tu­ri ir dau­giau pro­jek­tų – "Auš­ros" mu­zie­jaus Venc­laus­kių na­mus at­nau­ji­na. Me­tų pa­bai­ga, gal į ki­tus ob­jek­tus nu­krei­pė dau­giau jė­gų?"

Vil­niaus gat­vė­je re­konst­ruk­ci­ja pra­dė­ta rug­sė­jo pa­bai­go­je iš­ker­tant me­džius nuo Til­žės gat­vės iki Va­sa­rio 16-osios gat­vės.

Dar­bų pra­džia vė­la­vo be­veik du mė­ne­sius. Tu­rė­jo pra­si­dė­ti rugp­jū­čio 1 die­ną, bet bu­vo ati­dė­ta Sa­vi­val­dy­bės pra­šy­mu. Ofi­cia­liai teig­ta, jog dėl vers­lo – kad lau­ko ka­vi­nės ga­lė­tų baig­ti se­zo­ną. Neo­fi­cia­liai – kad me­džių pjū­tis ne­su­ga­din­tų mies­to gim­ta­die­nio šven­tės, ku­ri šven­čia­ma rug­sė­jo pra­džio­je.

D. Griš­ke­vi­čiaus ži­nio­mis, šią pir­mą at­kar­pą ran­go­vas yra su­pla­na­vęs re­konst­ruo­ti iki ki­tų me­tų balandžio–birželio.

 

Komentarai

Specialistas    Tre, 2019-10-16 / 10:48
Specialistas griskevicius.. juokas ima..Perneša patirti is juventus futbolo klubo
taigi    Tre, 2019-10-16 / 11:50
jei nesirūpinama daiktais, tai kuom gali pasidžiaugti paprasti žmonės? Tai ir siutina šiauliečius - arogancija ir nesiskaitymas kai užsitveria tvoromis ar slepiasi krūmuose. Bei nekompetencija.
Artas    Tre, 2019-10-16 / 12:01
Šaunu , kad miesto valdžia turi stuburą ir nepasiduoda verkiančių mergaičių sapalionėms , dėl to miestas ir atsigauna .
Artui V.    Tre, 2019-10-16 / 12:12
Tai tegul parodo valdžia stuburą kaip reikia nugriauti *** tvorą prie Lyros. Taip pat drąsą kalbėti prieš žurnalistus.
Artui    Tre, 2019-10-16 / 12:24
meras stuburą tegul parodo leisdamas komentuoti po užsakomaisiais panigirikos straipsniais :)
Artui    Tre, 2019-10-16 / 12:59
Šiaip jei apie medžius ir apie tą KK2 reportažą prisiminus, tai tikrai gėda miestui. Vilniaus, Kauno ar kitų miestų merai su žurnalistais šnekasi. Nesvarbu ar teisingai elgies, ar klysti, nesvarbu ar tai rimta laida, ar KK2 nerimtai rimta. Kalbėtis reikia, nes kiekvienas pasirodymas ir pakalbėjimas per teliką yra tam tikrai ataskaita rinkėjui, iš kurio pinigų alga mokama tam ponui. O dabar pasirodė kaip skystablauzdis, kaip merga. Silpnas meras - silpnas miestas. Gal kokiam kaimuke seniūnu ir tiktų būti. Tai tik mano nuomonė.
Šiauliai    Ket, 2019-10-17 / 13:48

In reply to by Artui

Matyt, ponas, negyvenate Šiauliuose, ir vaizdą susidarote per pseudožurnalistines laidas kaip KK2. Gaila. Mes gyvename daug geriau, ataskaitas rinkėjimai taip pat gauna. O dėl medžių.. gerai, atstodins naujus, nematau jokios problemos.
Artas    Tre, 2019-10-16 / 13:03
Dėl tvoros tai dalinai sutinku , bet matot įstatymai ne visada leidžia daryti tai , kas daugumos akimis atrodo teisinga , bet kiek žinau tai ir tas klausimas yra sprendžiamas ir tikiuosi , kad greit tos tvoros nelinks , kas liečia komentaru tai žinokit atrodot vaikiškai , jei jus esat teisus ir norit ką nors protingo pasakyti ar patarti tai rašykit tiesiai į savivaldybę o ne čia savo išminti rodykit , man tikrai užtenka vietos kur tuos komentarus rašyti o jums kiek suprantu neužtenka vieno straipsnio pykčiui išlieti.
Buvo     Tre, 2019-10-16 / 13:06
ištuštėjes bulvaras,o dabar ir mires :((( Nusivylimas valdžia ir teisingumu....Lietuviams medziai buvo turtas,o dabar .....
Ernis    Ket, 2019-10-17 / 11:58

In reply to by Buvo

Pasakyk, kada paskutinį kartą ten buvai? Žmonės vaikšto tiek dieną, tiek vakarais. Ypač atnaujinta dalimi. Mėgaujasi. Tik keista, kodėl labai mažai žmonių Kaštonų alėjoje ar parke. Ar tik ne dėl to, kad neatnaujinti? Ir dar keisčiausia, kad nei vieno medžių mylėtojų ten nematyti.
S    Ket, 2019-10-17 / 20:04

In reply to by Ernis

Tai, kad nematote ten vaikštančių žmonių, nereiškia, kad jie ten nevaikšto. Pati mėgstu ten praeiti beveik kasdien, kai turiu laiko, man tai be galo rami ir jauki vieta. O bulvaru žmonės vaikšto, dėl to, kad tai centras, iš ten visur einama, į visas keturias puses, bet tai nereiškia, kad jei vaikšto, tai mėgaujasi. Turėtų būti gėda dėl tokių poelgių...
Artas    Tre, 2019-10-16 / 13:14
O man kaip tik pasirode tinkamai nebėgo nesislapstė , o paprasčiausiai ignoravo tuos kurie ignoruoja jį , turi būti pagarba ir iš žurnalistų , o jei Vilniaus ar Kauno merai nori pasipiarinti tegul , o dėl ataskaitos tai viskas yra miesto internetiniame puslapyje ir jei KK2 pasiskaitytu tai žinotu ir realią medeliu kainą ir kodėl asfaltas bulvare , bet reikia skaityti , o kam geriau sumontavai kaip papuolė pagavai pora bomžų paėmiai interviu ir visi laimingi nes pavarei ant valdžios . Ir dar kažkodėl pagal reitigus Šiauliai aukščiau už Kauna gal , su KK2 nebendrauja.
Artui    Tre, 2019-10-16 / 13:38
Visais komentarais "išsiduodate", kad esate vienas iš aukščiausių Šiaulių miesto vadovų. Tad tikrai, švelniai pasakius, "keistokai" atrodė tas mero tylėjimas, nugaros atsukimas ir betikslis telefono maigymas. Pajuoka ant visos Lietuvos. Tai negi manote, kas kas nors turi laiko skaityti visų savivaldybių prirašytas paklodes? Ten rašo žmonės, kurie dirba būtent tą darbą, na o kiti turi savus darbus.
Artas     Tre, 2019-10-16 / 13:49
Jo jo jus teisi as pats aukščiausias vadovas :) o jus turbut pats žemiausias darbuotojas , o dėl KK2 tai kas ka norėjo pamatyt , man tai kvailai atrodė žurnalistas , o jei būtų meras kalbėjęs būtų viską sudėlioja, kad atrodytų kvailai toks laidos formatas , ar jūs ten matėt nors viena žodį tiesos ?
miestietis    Tre, 2019-10-16 / 14:00
KK2 laida yra patyčias generuojanti laida ir joks save gerbiantis žmogus ar , tuo labiau, pareigūnas su jais nebendraus. Į Šiaulius nufilmuoti laikino asfalto ir tai pakomentuoti sutiktų apsiseilėjusių personažų, tos laidos kūrėjus, pakvietė patys šiauliečiai ir dar esantys čia gerai žinomi, ir tai dar kartą įrodo, kad miestui nereikia priešų iš svetur, kai jų yra čia pat. Tikiu, kad jau netrukus(po poros metų) baigsis tas psichodelinis laikotarpis mūsų mieste ir kai miestas atsinaujins, tai ir gimti darbų stabdžiai priges savaime.
atsakykit miestieti,     Tre, 2019-10-16 / 15:11

In reply to by miestietis

jei esat padorus žmogus, ar gali būti darbai vykdomi, kai nėra pasamdytas kuris nors iš pagrindinių statybos sričių vadovų? ar teisėti tokie darbai?
miestietis    Tre, 2019-10-16 / 15:36

In reply to by atsakykit miestieti,

Į atitrūkusį nuo realaus gyvenimo klausimą, dėl elementaraus personalo judėjimo bendrovėse, atsakysiu kitu, šiek tiek atitrūkusiu nuo šiandienos, pavyzdžiu iš praeities. Prieš daug metų(1953m.) į mamos klasę atėjo auklėtoja ir nesustodama verkti pranešė, kad mirė visų tautų vadas, ir savo raudonomis akimis klausė mažamečių- kaip dabar gyvensime be vado ? Jei tenkina atsakymas, tai būsiu ir aš patenkintas, nes kitokio protingesnio atsakymo atitrūkusiam nuo realybės žmogui, nerandu.
atitrūkusiam nuo realybės miestiečiui    Ket, 2019-10-17 / 09:22

In reply to by miestietis

matyt ne šioje, o kitoje realybėje už tokį pažeidimą statybos įstatyme juridiniam asmeniui (o šiuo atveju rangovas - juridinis asmuo) numato baudą iki 7000 eurų.. spėju, kad jūsų manymu, tai toks niekingai mažas pažeidimas, kaip ir nuobauda už jį.. matyt tikrai niekniekis, nors ir įstatymo leidėjo įvertinta kaip pažeidimas.. nors.. o ko norėt iš jūsų, nes vertinant paties pasisakymus - įstatymų pažeidininėjimas yra jums norma, priimtinas dalykas.. gal ir kiti taip mano? gal patikrinkim? pabandykit parašyt apie tai Statybos inspekcijai - gal ji sutiks su jūsų nuomone ir nesurašys rangovui protokolo tiems 7 000 eurų? įtariu, kad tik rašinėt drąsos yra, o savo žodžius pagrįst veiksmais - skystos kinkos..
nulis    Tre, 2019-10-16 / 15:04
Nežiūriu KK2 ir kitų panašių vėjų, renkuosi per TV tik gerus filmus ir žinias. Nesiklausau visokių per fb raudančių mergelių, todėl leidžiu sau prabangą` turėti savo nuomonę. O ji yra tokia: viskas su Šiauliais yra gerai. Bus įgyvendinta rekonstrukcija, miestas atsinaujins, nusimes tą amžiną pokarinį stalinistinį drabužį. Viskas tik į gera. O apie tuos 'kovotojus" už medžius bei krūmus pasakysiu taip: dažnas žmogus nori būti svarbus, matomas ir reikšmingas. Tačiau vieni tai pasiekia savo profesijoje arba kitoje savo veikloje, o kiti laukia momento, kuriuo pasinaudoję, išlenda į viešumą. Kaip sako Merfis, norėdamas sukurti naują partiją, turi tik susirasti kur nors einančią minią ir atsistoti jos priekyje. Tai Šiaulių gamtos gynėjai man būtent pastarąjį posakį ir iliustruoja. Nieko nekuria ( o jei kuria, tai taip, kad niekam neįdomu), nieko neveikia, bet gali, pasirėmę kokia nors savo idėja fix, stabdyti kitų darbus. Turėčiau galimybę, vyčiau lauk iš miesto visus medžių gynėjus į provinciją, į kokius Užpirdžius. Tegu ten gyvena su medžiais, su daržais, su gyvąja gamta. Ten jų vieta, ne čia.
KAIP APGAILĖTINA    Tre, 2019-10-16 / 15:23
Į darbą šį rytą atėjau su tamsa, nužvelgiau stovinčius, dar su lapais medžius, o dabar jie guli suguldyti, kaip nužudyti. Tas kas užsakė, laimino, ir vykdo tokius baisius vandališkus ,,ale projektus" tikrai atsilieps ne geriausia klotim netolimoje ateity ;(
Artui    Tre, 2019-10-16 / 15:44
Maladiec, Ginte, atsakinėji į kiekvieną pirstelėjimą. Respekts.
Svečias    Tre, 2019-10-16 / 16:39
Ačiū dievui gal vėl pajudės darbai , per tuos kelis pederasus sustojo darbai , ką jie daro tik trukdo darbams ,reikia keisti medžius , jei jie tokie gudrus kodėl neatsodino kaštonų alėjos ,taip ir paliko likimo valiai , tegu parodo ką jie nuveikė per tą laiką , kaip papuošė miestą .
Šiaurys ..    Tre, 2019-10-16 / 19:12
Tai gal biški ijunkit tempa darbu . Juk tuoj žiema ateis, ir ka jus būsyt nuveike tame bulvare a ??? Aikštėje nupjaukit tuos senus medžius. Kokia aikštė jeigu miškas ten ... . Renuvuokit visus pastatus ten aplinkui esančius ir bus vaizdas ok. .
Liūdina viskas    Tre, 2019-10-16 / 22:10
Gerai, kad dar spėjau įamžinti senasias liepas.... liūdna...Supratau, jog paprasto šiauliečio nuomonė valdžiai nerūpėjo nerūpi... greičiau išsišaipys. Geriau mokėti kosminius pinigus už senųjų medžių nušienavimą, kažkam bus malkų...ir sodinti tūkstančius kainuojančius medelius! Prisimenu dabar mero šūkį - Aš esu Šiauliai! Beprasmybė kažkokia. ..Kiek žmonių tyliai sielojasi dėl kertamų medžių, skaudu, kai supranti, kad prieš valdžią nepapūsi...
miestietis    Tre, 2019-10-16 / 23:54
Daug ką teko matyti, bet tokio išsamaus traktato- paklodės apie mūsų miesto mafijos klaną, kurs toli pralenkia Sicilijos mafijos užmačias, dar neteko nei girdėti, nei matyti. Sveikinu naują beletristą su debiutu.
miestiečiui    Ket, 2019-10-17 / 08:14
Sudėkit visas savo rašliavas į vieną vietą dar ne toks traktatas gausis.Matyt žmogus, rašęs komentarą , pratrūko.
miestietis    Ket, 2019-10-17 / 10:06

In reply to by miestiečiui

Prisiimu tokį grieką parašinėti, bet stengiuosi nenuplaukti į dausas, taip kaip, paskaitykite pirmąjį paklodės sakinį, apie savivaldybės surenkamą mokestį už elektrą ir dujas ir suprasite, kad tai vėjų vėjai pas žmogelį, o apie kažkokias tariamas bažnyčias, tai jau aplamai kosmosas. Turiu pasakyti, kad visos paklodės neįveikiau ir linkiu jums nevargti.
Ne į temą, bet įdomu,    Ket, 2019-10-17 / 09:43
kada sutvarkys išknistus kiemus po vamzdžių keitimo. Nuo vasaros šaligatviai išardyti, žemių kalnai, niekas nedirba, žmonės klampoja per purvynus.
čia aišku    Ket, 2019-10-17 / 14:38
kai valdžiai reikia praplauti pinigus, protestuokit kiek norite, nepadės. tam reikalui pastatė raudų sieną.. nepatinka , eikit ir išsiverkit.
Mr Micheal Gocht    Ket, 2019-10-17 / 17:54
Sveikinimai, brangios ponios ir ponai, aš esu ponas Michealis, teisėtas, pripažintas pinigų skolintojas. Esame įmonė, turinti finansinę paramą. Mes skoliname lėšas žmonėms, kuriems reikalinga finansinė pagalba arba kuriems reikia pinigų sąskaitoms apmokėti, norint investuoti į verslą. Aš mielai pasiūlyčiau jums paskolą. Rašykite mums dabar el. Paštu: michealgocht110@gmail.com
Miestiečiu    Ket, 2019-10-17 / 18:25
Mes, namų valdyba, - su neapykanta prabilo Švonderis, - atėjome pas jus po mūsų namo gyventojų visuotinio susirinkimo, kuriame stovėjo klausimas apie namo butų suglaudinimą“ Kur dirbai, tian ir dirbk.
Miestiečiu    Ket, 2019-10-17 / 18:51
Mes, namų valdyba, - su neapykanta prabilo Švonderis, - atėjome pas jus po mūsų namo gyventojų visuotinio susirinkimo, kuriame stovėjo klausimas apie namo butų suglaudinimą“ Grižk Zuokniai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.