"Delfine" skendo žmogus

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Penktadienį, apie 10 va­lan­dą ry­to, Šiau­lių plau­ki­mo mo­kyk­los "Del­fi­nas" ba­sei­ne sken­do žmo­gus.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, 26 me­tų lan­ky­to­jas ba­sei­ne nar­dė. Dėl neat­sar­gaus el­ge­sio van­de­ny­je jis bu­vo su­draus­min­tas dir­bu­sio gel­bė­to­jo. Ta­čiau ir per­spė­tas tę­sė, ką su­gal­vo­jęs.

Stai­ga gel­bė­to­jas pa­ma­tė, kaip vai­ki­nas pa­ni­ro į ba­sei­no dug­ną. Pri­bė­gę vy­rai ne­lai­mė­lį iš­kė­lė ant ba­sei­no kraš­to, jis bu­vo gai­vi­na­mas. Net­ru­kus at­vy­ko ir iš­kvies­ti Grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kai.

Dėl sun­kios būk­lės plau­ki­kas iš­ga­ben­tas į Res­pub­li­ki­nę Šiau­lių li­go­ni­nę. Pa­gul­dy­tas į Chi­rur­gi­nės rea­ni­ma­ci­jos sky­rių.

Dėl ko­kios prie­žas­ties šiau­lie­tis ne­beiš­ki­lo iš van­dens, aiš­ki­na­si po­li­ci­ja.

In­ci­den­to me­tu ba­sei­ne bu­vo ir dau­giau lan­ky­to­jų: vy­ko vai­kų tre­ni­ruo­tė, plau­kio­jo ne­ma­žai suau­gu­sių­jų. Ne­lai­mė nu­ti­ko šių žmo­nių aky­se.

Gel­bė­to­jas, ku­rio prie­žiū­ro­je įvy­ko ne­lai­mė, ba­sei­ne dir­ba vos mė­ne­sį.

"Del­fi­ne" nu­ken­tė­jęs šiau­lie­tis lan­kė­si re­gu­lia­riai, daž­niau­siai kar­tą per sa­vai­tę. Anot dar­buo­to­jų, draus­min­ti dėl neat­sar­gaus el­ge­sio van­de­ny­je jį tek­da­vo ir anks­čiau.