Dailiojo plaukimo čempionate žibėjo "Delfino" sportininkės

As­me­ni­nė nuo­tr.
Lie­tu­vos dai­lio­jo plau­ki­mo čem­pio­na­te 15–18 me­tų am­žiaus mer­gi­nų gru­pė­je lais­vo­jo­je pro­gra­mo­je so­lo rung­ty­je nu­ga­lė­to­ja ta­po tre­ne­rės Kris­ti­nos Za­jaus­kie­nės auk­lė­ti­nė Na­ta­li­ja Amb­ra­zai­tė.
Dvi die­nas Šiau­liuo­se tru­ku­sia­me at­vi­ra­me Lie­tu­vos dai­lio­jo plau­ki­mo čem­pio­na­te Šiau­lių plau­ki­mo cent­ro "Del­fi­nas" auk­lė­ti­nės iš­ko­vo­jo ne vie­ną me­da­lį.

12 me­tų ir jau­nes­nių mer­gai­čių gru­pė­je lais­vo­jo­je pro­gra­mo­je kom­bi rung­ty­je tre­ne­rės Jur­gos Dim­šie­nės auk­lė­ti­nės, su­rin­ku­sios 67,667 ba­lo, užė­mė tre­čią vie­tą. Bron­zos me­da­liais pa­si­puo­šė Ina Ba­ne­ly­tė, Ra­mi­lė Bar­zins­kai­tė, Ine­ta Druk­tei­ny­tė, Bea­ta Gi­nei­ty­tė, Dei­man­tė Ka­va­liaus­kai­tė, Ie­va Kaz­laus­kai­tė, Ula La­zut­kai­tė ir Sau­lė Poš­ku­tė.

Ki­ta ko­man­da vy­res­nė­je, 13–15 me­tų mer­gai­čių gru­pė­je, lais­vo­jo­je pro­gra­mo­je kom­bi rung­ty­je pel­nė ant­rą­ją vie­tą. Ko­mi­si­ja šiau­lie­tėms sky­rė 70,633 ba­lo. Ant ap­do­va­no­ji­mų pa­ky­los li­po I. Ba­ne­ly­tė, R. Bar­zins­kai­tė, I. Druk­tei­ny­tė, B. Gi­nei­ty­tė, Luk­nė Liandz­ber­gai­tė, D. Ka­va­liaus­kai­tė, U. La­zut­kai­tė ir Mig­lė Damb­raus­kai­tė.

15–18 me­tų am­žiaus mer­gi­nų gru­pė­je lais­vo­jo­je pro­gra­mo­je due­tų rung­ty­je, su­rin­ku­sios 74,900 ba­lo iš aš­tuo­nių po­rų Mil­dos Aukš­čio­ny­tės ir Go­dos Vai­te­kū­nai­tės due­tas užė­mė ant­rą­ją vie­tą. To­je pa­čio­je rung­ty­je, Go­da su Faus­ta Ab­ra­ma­vi­čiū­te, su­rin­ku­sios 74,800 ba­lo, pel­nė tre­čią­ją vie­tą. Spor­ti­nin­kes tre­ni­ruo­ja tre­ne­rė Jur­ga Dim­šie­nė.

Šio­je am­žiaus gru­pė­je lais­vo­jo­je pro­gra­mo­je so­lo rung­ty­je nu­ga­lė­to­ja ta­po tre­ne­rės Kris­ti­nos Za­jaus­kie­nės auk­lė­ti­nė Na­ta­li­ja Amb­ra­zai­tė, su­rin­ku­si 80,367 ba­lo. Čem­pio­nei 4,034 ba­lo nu­si­lei­du­si Mil­da Aukš­čio­ny­tė (tren. J. Dim­šie­nė) pel­nė si­dab­ro me­da­lį.

So­lo rung­ty­je var­žė­si sep­ty­nios dai­lio­jo plau­ki­mo at­sto­vės. Be lie­tu­vių čem­pio­na­te da­ly­va­vo spor­ti­nin­kės iš Lat­vi­jos, Es­ti­jos bei Bal­ta­ru­si­jos.