Plaukikai vėl džiugino rezultatais

"Del­fi­no" nuo­tr.
I tarp­tau­ti­nė­se dai­lio­jo plau­ki­mo var­žy­bo­se "Wroc­law gno­mes-2020" šiau­lie­tė Mig­lė Poš­ke­vi­čiū­tė iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą.
Šiau­lių plau­ki­mo cent­re "Del­fi­nas" vy­ko Lie­tu­vos vai­kų plau­ki­mo žie­mos pir­me­ny­bės, ku­rio­se var­žė­si gau­sus bū­rys plau­ki­kų iš vi­sos ša­lies. Be me­da­lių ne­li­ko ir šei­mi­nin­kai šiau­lie­čiai.
"Del­fi­no" nuo­tr.
Es­ta­fe­tė­je 4x50 lais­vu sti­liu­mi šiau­lie­čiai (ža­li marš­ki­nė­liai) Ai­das Alek­sand­ra­vi­čius, Jo­nas Nos­tis, No­jus Žva­gi­nis ir Nag­lis Stan­kai­tis iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą.

10–12 me­tų ber­niu­kų gru­pė­je Ai­das Alek­sand­ra­vi­čius (tre­ne­ris Ro­ber­tas Šui­pis) iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą plauk­da­mas 100 m nu­ga­ra (1 min. 16,67 sek., 61 da­ly­vis).

Es­ta­fe­tė­je 4x50 lais­vu sti­liu­mi šiau­lie­čių ko­man­da (Ai­das Alek­sand­ra­vi­čius, Jo­nas Nos­tis, No­jus Žva­gi­nis, Nag­lis Stan­kai­tis), tre­ni­ruo­ja­ma R. Šui­pio, iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą tarp 20 ko­man­dų (2 min. 7,25 sek.).

9–11 me­tų mer­gai­čių gru­pė­je Ra­sa La­pe­tins­kai­tė (tren. Ema Vie­la­vi­čiū­tė) pel­nė du si­dab­ro me­da­lius, plauk­da­ma 200 m lais­vu sti­liu­mi (2 min. 39,05 sek., 68 da­ly­vės) ir 100 m nu­ga­ra (1 min. 22,86 sek., 69 da­ly­vės). Ur­tė Ra­gaus­kai­tė (tren. E. Vie­la­vi­čiū­tė) 200 m lais­vu sti­liu­mi rung­ty­je bu­vo tre­čia (2 min. 41,03 sek.).Sa­vait­ga­lį Vroc­la­ve, Len­ki­jo­je, vy­ku­sio­se I tarp­tau­ti­nė­se dai­lio­jo plau­ki­mo var­žy­bo­se "Wroc­law gno­mes-2020" pri­va­lo­mo­jo­je pro­gra­mo­je šiau­lie­tė Mig­lė Poš­ke­vi­čiū­tė (tren. Kris­ti­na Za­jaus­kie­nė) tarp 17 da­ly­vių su­rin­ko 48,8951 taš­ko ir iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą.