N. Ambrazaitę Ukrainoje lydėjo sėkmė

As­me­ni­nė nuo­tr.
Šiau­lie­tė Na­ta­li­ja Amb­ra­zai­tė (kai­rė­je) Uk­rai­no­je vy­ku­sio­se dai­lio­jo plau­ki­mo var­žy­bo­se tech­ni­nė­je so­lo pro­gra­mo­je pel­nė tre­čią­ją vie­tą.
Dvi die­nas Char­ko­ve (Uk­rai­na) vy­ku­sio­se dai­lio­jo plau­ki­mo var­žy­bo­se "Uk­rai­nian Open Synch­ro­ni­sed Swim­ming Cup" sėk­min­gai pa­si­ro­dė Šiau­lių plau­ki­mo cent­ro "Del­fi­nas" spor­ti­nin­kė Na­ta­li­ja Amb­ra­zai­tė. Ją tre­ni­ruo­ja tre­ne­rė Kris­ti­na Za­jaus­kie­nė.

Pir­mą var­žy­bų die­ną tech­ni­nė­je so­lo pro­gra­mo­je Na­ta­li­ja užė­mė tre­čią­ją vie­tą, o so­lo lais­vo­sios pro­gra­mos rung­ty­je su­rin­ko 75,1 ba­lo bei, pa­ge­ri­nu­si as­me­ni­nį re­kor­dą, suau­gu­sių­jų ka­te­go­ri­jo­je li­ko ket­vir­to­jo­je vie­to­je.