Alytuje plaukikus lydėjo sėkmė

"Del­fi­no" nuo­tr.
Iš kai­rės: Jo­kū­bas Venc­kus, Ai­das Alek­sand­ra­vi­čius, Ma­ri­jus Tru­čins­kas, Ug­nė Pet­raus­kai­tė ir Jus­tas Mo­tie­jū­nas iš Aly­taus grį­žo su ap­do­va­no­ji­mais.
Sa­vait­ga­lį vy­ku­sio­se at­vi­ro­se Aly­taus mies­to vai­kų žie­mos plau­ki­mo pir­me­ny­bė­se pui­kiai se­kė­si Šiau­lių plau­ki­mo cent­ro "Del­fi­nas" plau­ki­kams.

9–10 me­tų ber­niu­kų gru­pė­je Jo­kū­bas Venc­kus (tre­ne­ris And­rius Bič­kus) iš­ko­vo­jo si­dab­rą plauk­da­mas 50 m lais­vu sti­liu­mi. Tarp 101 da­ly­vio jis dis­tan­ci­ją įvei­kė per 33,59 se­kun­dės ir bu­vo ant­ras. Pa­gal su­rink­tus taš­kus Jo­kū­bas var­žy­bo­se taip pat bu­vo ant­ras.

Ai­das Alek­sand­ra­vi­čius (tre­ne­ris Ro­ber­tas Šui­pis) plauk­da­mas 100 m nu­ga­ra iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą tarp 94 da­ly­vių. Dis­tan­ci­ją jis įvei­kė per 1 mi­nu­tę 18,41 se­kun­dės.

Ma­ri­jus Tru­čins­kas (tre­ne­rė Do­vi­lė Po­cie­nė) ta­po nu­ga­lė­to­ju plauk­da­mas 50 m pe­te­liš­ke (40,19 sek.). Rung­ty­je var­žė­si 13 da­ly­vių.

Ne­daug iki me­da­lio pri­trū­ko Jus­tui Mo­tie­jū­nui (tre­ne­ris A. Bič­kus). 50 m nu­ga­ra rung­tį jis nu­plau­kė per 41,4 se­kun­dės ir bu­vo ket­vir­tas tarp 89 da­ly­vių.

9–10 me­tų mer­gai­čių gru­pė­je Ug­nė Pet­raus­kai­tė (tre­ne­ris R. Šui­pis) 50 m nu­ga­ra rung­ty­je tarp 97 da­ly­vių iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą (42,49 sek.), o to­kį pat at­stu­mą pe­te­liš­ke nu­plau­kė per 51,15 se­kun­dės ir bu­vo ant­ra tarp 11 da­ly­vių. Pa­gal su­rink­tus taš­kus Ug­nė var­žy­bo­se bu­vo penk­ta.