Šiaulietės pasirodė artistiško plaukimo čempionate

"Del­fi­no" nuo­tr.
Jur­gos Dim­šie­nės auk­lė­ti­nės lais­vo­jo­je pro­gra­mo­je, kom­bi rung­ty­je, ta­po nu­ga­lė­to­jo­mis.
Net ke­tu­rias die­nas Ry­go­je (Lat­vi­ja) vy­ko pir­mą kar­tą su­reng­tas ar­tis­tiš­ko plau­ki­mo čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo ir Šiau­lių plau­ki­mo cent­ro "Del­fi­nas" spor­ti­nin­kės. Šiau­lie­tės ne­li­ko be ap­do­va­no­ji­mų.
"Del­fi­no" nuo­tr.
Tre­ne­rės Kris­ti­nos Za­jaus­kie­nės tre­ni­ruo­ja­mos plau­ki­kės pel­nė bron­zą.

15–18 m. mer­gi­nų gru­pė­je, lais­vo­jo­je pro­gra­mo­je, so­lo rung­ty­je, bron­zos me­da­liu pa­si­puo­šė Mil­da Aukš­čio­ny­tė, iš ko­mi­si­jos na­rių ga­vu­si 64,2500 ba­lo. Rung­ty­je da­ly­va­vo sep­ty­nios mer­gi­nos.

Due­tų rung­ty­je šiau­lie­čių po­ra Faus­ta Ab­ra­ma­vi­čiū­tė ir Go­da Vai­tie­kū­nai­tė, ga­vu­sios 64,4000 ba­lo, pel­nė tre­čią­ją vie­tą, už­nu­ga­ry­je pa­lik­da­mos dar vie­ną po­rą.

12 m. ir jau­nes­nių mer­gai­čių gru­pė­je, lais­vo­jo­je pro­gra­mo­je, kom­bi rung­ty­je, "Del­fi­no" at­sto­vės ta­po čem­pio­nė­mis (64,1500 ba­lo). Auk­so me­da­liai įteik­ti Inai Ba­ne­ly­tei, Mig­lei Damb­raus­kai­tei, Ine­tai Druk­tei­ny­tei, Bea­tai Gi­nei­ty­tei, Dei­man­tei Ka­va­liaus­kai­tei, Ulai La­zut­kai­tei, Luk­nei Liandz­ber­gai­tei ir Sau­lei Poš­ku­tei. Rung­ty­je da­ly­va­vo dvi ko­man­dos.

Lai­mė­to­jas ir pri­zi­nin­kes var­žy­boms ruo­šė tre­ne­rė Jur­ga Dim­šie­nė.

To­je pa­čio­je am­žiaus gru­pė­je, lais­vo­jo­je pro­gra­mo­je, gru­pės rung­ty­je, tre­ne­rės Kris­ti­nos Za­jaus­kie­nės auk­lė­ti­nės, pra­len­ku­sios dar vie­ną ko­man­dą, lai­mė­jo bron­zos me­da­lius (54,4000 ba­lo). Ant tre­čio­sios vie­tos pa­ky­los ko­pė An­dže­li­ka Dau­no­rai­tė, Mig­lė Poš­ke­vi­čiū­tė, Ru­gi­lė Poš­ke­vi­čiū­tė, Da­ri­ja Po­vi­lai­ty­tė, Lie­pa Rut­kaus­kai­tė, Ru­gi­lė Su­gau­dy­tė, Aus­tė­ja Vait­ku­tė ir Jo­rė Vit­kaus­kai­tė.