Plaukikės pelnė medalių

"Del­fi­no" nuo­tr.
Mo­te­rų gru­pė­je dvi pri­zi­nes vie­tas iš­ko­vo­jo Ema Gu­zai­tė (kai­rė­je).
Aly­tu­je sa­vait­ga­lį vy­ko Lie­tu­vos žie­mos plau­ki­mo čem­pio­na­tas, ku­ria­me var­žė­si ir Šiau­lių plau­ki­mo cent­ro "Del­fi­nas" auk­lė­ti­niai.

Mo­te­rų gru­pė­je dvi pri­zi­nes vie­tas iš­ko­vo­jo Ema Gu­zai­tė (tre­ne­riai Do­vi­lė Po­cie­nė ir And­rius Bič­kus). 50 m lais­vu sti­liu­mi rung­ty­je ji tarp 100 da­ly­vių bu­vo ant­ra (27,62 sek.), o 100 m tuo pa­čiu sti­liu­mi at­plau­kė tre­čia tarp 88 da­ly­vių (1 min. 0,66 sek.).

Ug­nė Ta­ku­še­vi­čiū­tė (tren. Egi­di­jus Šiaut­ku­lis) to­je pa­čio­je gru­pė­je plauk­da­ma 400 m lais­vu sti­liu­mi pel­nė ant­rą­ją vie­ta tarp 22 da­ly­vių (4 min. 48,68 sek.). 2005 me­tais gi­mu­sių ir jau­nes­nių mer­gai­čių gru­pė­je Ug­nė pel­nė tre­čią­ją vie­tą plauk­da­ma 200 m lais­vu sti­liu­mi (2 min. 18,31 sek.). Run­gė­si 32 da­ly­vės.

Gied­rė Skro­de­ny­tė (tren. Pau­lius Po­vi­lio­nis) pel­nė tre­čią­ją vie­tą 100 m pe­te­liš­ke rung­ty­je, ku­rio­je var­žė­si 18 da­ly­vių (1 min. 11,83 sek.).

2003–2004 me­tais gi­mu­sių mer­gai­čių gru­pė­je 400 m komp­lek­si­nio plau­ki­mo rung­ty­je, ku­rio­je var­žė­si 8 da­ly­vės, ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Dei­man­tė Dum­py­tė (tren. P. Po­vi­lio­nis), rung­tį įvei­ku­si per 5 mi­nu­tes 48,94 se­kun­dės.