Iš dvejų varžybų – su glėbiu apdovanojimų

"Del­fi­no" nuo­tr.
Klai­pė­dos mies­to jau­nu­čių ir jau­nių plau­ki­mo čem­pio­na­te Šiau­lių plau­ki­mo cent­ro "Del­fi­nas" auk­lė­ti­niai pel­nė daug me­da­lių.
Sa­vait­ga­lį pa­jū­ry­je vy­ku­sia­me Klai­pė­dos mies­to jau­nu­čių ir jau­nių plau­ki­mo čem­pio­na­te dau­gy­bę me­da­lių su­si­žė­rė Šiau­lių plau­ki­mo cent­ro "Del­fi­nas" auk­lė­ti­niai.
"Del­fi­no" nuo­tr.
Kau­ne vy­ku­sio­se Lie­tu­vos vai­kų plau­ki­mo pa­va­sa­rio pir­me­ny­bė­se šiau­lie­čiai iš­ko­vo­jo pir­mą­ją ko­man­di­nę vie­tą.

Vy­rų gru­pė­je Nei­tas Vi­žin­gis iš­ko­vo­jo tris si­dab­ro me­da­lius. 100 m lais­vu sti­liu­mi rung­tį Nei­tas įvei­kė per 1 min. 3,39 sek., ap­len­kė 54 da­ly­vius ir pel­nė ant­rą­ją vie­tą. 100 m pe­te­liš­ke jis nu­plau­kė per 1 min. 12,11 sek. ir ap­len­kė 6 da­ly­vius. Tuo pa­čiu sti­liu­mi 200 m nu­plau­kė per 2 min. 54,9 sek. (var­žė­si 3 da­ly­viai).

11–14 m. ber­niu­kų gru­pė­je N. Vi­žin­gio pa­siek­ti re­zul­ta­tai 100 m pe­te­liš­ke ir 200 m pe­te­liš­ke rung­ty­se bu­vo aukš­čiau­si.

Do­mi­ny­kas Vaš­kys iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą plauk­da­mas 1500 m lais­vu sti­liu­mi (19 min. 59,03 sek.; 5 dal.). 15–16 m. vai­ki­nų gru­pė­je D. Vaš­kys 400 m lais­vu sti­liu­mi rung­ty­je taip pat bu­vo ant­ras (5 min. 3,73 sek.; 4 dal.). Kris­tu­pas Ju­ras pel­nė si­dab­ro me­da­lį plauk­da­mas 200 m krū­ti­ne (3 min. 2,78 sek.; 4 dal.).

Mo­te­rų gru­pė­je Dei­man­tė Dum­py­tė 200 m lais­vu sti­liu­mi rung­ty­je iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą (2 min. 24,72 sek.; 20 dal.), 100 m pe­te­liš­ke – ant­rą­ją vie­tą (1 min. 18,31 sek.; 4 dal.), o 200 m komp­lek­su – tre­čią­ją vie­tą (2 min. 45,52 sek.; 7 dal.).

Gied­rė Skro­de­ny­tė ta­po nu­ga­lė­to­ja net ke­tu­rio­se rung­ty­se: 50 m nu­ga­ra (34,75 sek.; 36 dal.), 100 m pe­te­liš­ke (1 min. 13,06 sek.; 4 dal.), 50 m pe­te­liš­ke (30,54 sek., 12 dal.) ir 200 m pe­te­liš­ke (2 min. 50,44 sek.; 2 dal.).

Ger­da Jo­ciū­tė mo­te­rų gru­pė­je bu­vo ne­pra­len­kia­ma dvie­jo­se rung­ty­se: 200 m nu­ga­ra (2 min. 43,66 sek.; 4 dal.) ir 100 m nu­ga­ra (1 min. 16,89 sek.; 12 dal.), o 14–15 m. mer­gai­čių gru­pė­je dar ir 200 m komp­lek­su (2 min. 46,42 sek.; 3 dal.). 100 m krū­ti­ne rung­ty­je šio­je gru­pė­je Ger­da bu­vo tre­čia (1 min. 31,49 sek.; 4 dal.).

Ur­tė Anu­čaus­ky­tė li­ko ant­ra, plauk­da­ma 200 m pe­te­liš­ke (3 min. 33,73 sek.; 2 dal.), o 100 m pe­te­liš­ke rung­ty­je – tre­čia (1 min. 38,72 sek.; 3 dal.).

Plau­ki­kus šioms var­žy­boms ruo­šė tre­ne­ris Pau­lius Po­vi­lio­nis.

Tą pa­tį sa­vait­ga­lį Kau­ne vy­ku­sio­se Lie­tu­vos vai­kų plau­ki­mo pa­va­sa­rio pir­me­ny­bė­se šiau­lie­čiams se­kė­si ne pra­sčiau.

11–13 m. ber­niu­kų gru­pė­je Jo­vy­das Poš­kus 200 m komp­lek­si­nio plau­ki­mo rung­ty­je iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą tarp 33 da­ly­vių (2 min. 34,86 sek.). Ar­tas Api­nys nu­ga­lė­jo 200 m lais­vu sti­liu­mi (2 min. 15,02 sek.; 72 dal.) ir 100 m komp­lek­si­nio plau­ki­mo (1 min. 7,46 sek.; 54 dal.) rung­ty­se, o 200 m nu­ga­ra at­plau­kė ant­ras (2 min. 31,89 sek.; 27 dal.).

Ro­kas Plei­kys bu­vo ne­pra­len­kia­mas 50 m nu­ga­ra (31,29 sek.; 68 dal.) ir 200 m nu­ga­ra (2 min. 26,47 sek.; 27 dal.) rung­ty­se, o 200 m lais­vu sti­liu­mi at­plau­kė ant­ras tarp 72 da­ly­vių (2 min. 17,4 sek.). Ar­vy­das Je­go­ro­vas pa­si­puo­šė tri­mis bron­zos me­da­liais: 100 m pe­te­liš­ke rung­ty­je (1 min. 11,45 sek.; 36 dal.), 50 m lais­vu sti­liu­mi (28,03 sek.; 89 dal.) ir 50 m pe­te­liš­ke (30 sek.; 46 dal.) rung­ty­se. Vi­lius Na­vic­kas bu­vo ant­ras plauk­da­mas 200 m krū­ti­ne (2 min. 45,95 sek.; 31 dal.).

Es­ta­fe­tė­je 4x50 m lais­vu sti­liu­mi šiau­lie­čių ko­man­da ta­po nu­ga­lė­to­ja tarp 20 ko­man­dų (1 min. 52,99 sek.). Šiau­lių ko­man­dai at­sto­va­vo A. Api­nys, V. Na­vic­kas, J. Poš­kus, A. Je­go­ro­vas.

Nep­ra­len­kia­mi šiau­lie­čiai bu­vo ir es­ta­fe­tė­je 4x50 m komp­lek­su (2 min. 4,95 sek.), kur taip pat var­žė­si 20 ko­man­dų. Šiau­lių ko­man­do­je bu­vo R. Plei­kys, V. Na­vic­kas, A. Je­go­ro­vas ir A. Api­nys.

Vi­sus aukš­čiau iš­var­din­tus nu­ga­lė­to­jus ir pri­zi­nin­kus tre­ni­ruo­ja Ema Vie­la­vi­čiū­tė.

10–12 m. mer­gai­čių gru­pė­je Guo­da Tru­čins­kai­tė pel­nė tris si­dab­ro me­da­lius: 200 m komp­lek­si­nio plau­ki­mo rung­ty­je (2 min. 41,32 sek.; 31 dal.) bei plauk­da­ma 100 m pe­te­liš­ke (1 min. 16,72 sek.; 21 dal.) ir 50 m pe­te­liš­ke (33,45 sek.; 36 dal.). Emi­li­ja Po­ciū­tė iš­ko­vo­jo du bron­zos ap­do­va­no­ji­mus: 50 m nu­ga­ra (35,54 sek.; 59 dal.) ir 200 m nu­ga­ra (2 min. 44,59 sek.; 27 dal.) rung­ty­se.

Mer­gai­čių tre­ne­rė Do­vi­lė Po­cie­nė.

Es­ta­fe­tė­se 4x50 m lais­vu sti­liu­mi (2 min. 3,81 sek.) ir komp­lek­su (2 min. 19,97 sek.) šiau­lie­tės bu­vo ant­ros tarp 17 ko­man­dų. Ko­man­dai at­sto­va­vo E. Po­ciū­tė, Mig­lė Gri­ga­liū­nai­tė (tren. D. Po­cie­nė), Ug­nė Šiaut­ku­ly­tė (tren. Egi­di­jus Šiaut­ku­lis), G. Tru­čins­kai­tė.

Šiau­lių "Del­fi­no" 1-oji ko­man­da su­rin­ko 646 taš­kus ir tarp 21 ko­man­dos bu­vo stip­riau­sia. Ko­man­dos tre­ne­riai – E. Vie­la­vi­čiū­tė, D. Po­cie­nė, E. Šiaut­ku­lis ir Ro­ber­tas Šui­pis.

Pa­gal su­rink­tus taš­kus ge­riau­sių plau­ki­kų de­šim­tu­ke ant­rą­ją vie­tą užė­mė A. Api­nys, šeš­tą­ją – A. Je­go­ro­vas, sep­tin­tą­ją – V. Na­vic­kas, aš­tun­tą­ją – R. Plei­kys.

Pa­gal su­rink­tus taš­kus ge­riau­sių plau­ki­kių de­šim­tu­ke aš­tun­ta bu­vo G. Tru­čins­kai­tė, o de­vin­ta – U. Šiaut­ku­ly­tė.

Lie­tu­vos vai­kų plau­ki­mo pa­va­sa­rio pir­me­ny­bė­se da­ly­va­vo plau­ki­kai iš Šiau­lių, Kau­no mies­to ir ra­jo­no, Vil­niaus, Klai­pė­dos, Pa­ne­vė­žio, Ma­ri­jam­po­lės, Aly­taus, Kai­šia­do­rių.