Apie Šiaulių benamius, gyventojų sąjūdį ir istorinę gėdą

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė su­ra­do pa­sta­tą Kau­no gat­vė­je, kur ga­lė­tų su­teik­ti be­na­miams nak­vy­nę.
NUOMONĖ

Kau­no gat­vės ir vi­so ra­jo­no gy­ven­to­jų ko­va su Šiau­lių mies­to ad­mi­nist­ra­ci­jos siū­ly­mais dar la­biau pa­di­din­ti aso­cia­lių as­me­nų kon­cent­ra­ci­ją cent­ri­nė­je Šiau­lių mies­to da­ly­je, įku­riant nak­vy­nės na­mus gre­ta gy­ven­to­jų dau­gia­bu­čių, vers­lo įmo­nių, trem­ti­nių me­mo­ria­lo, moks­lei­vių ke­lio į Ra­gai­nės mo­kyk­lą, via­du­ko, ve­dan­čio į "Sau­lės mies­tą", ge­le­žin­ke­lio sto­ties ei­na į pa­bai­gą. Gruo­džio 12-ąją Šiau­lių po­li­ti­kai bal­suos, ko­kį spren­di­mą priim­ti.

Šio­je ko­vo­je bu­vo ke­le­tas įdo­mių eta­pų, ku­riais no­ri­si su Ju­mis pa­si­da­lin­ti. Pir­ma­sis eta­pas – nuo­sta­ba. Apie Šiau­lių ad­mi­nist­ra­ci­jos siū­ly­mus įkur­ti nak­vy­nės na­mus aso­cia­liems as­me­nims su­ži­no­jo­me iš ži­niask­lai­dos ir gan­dų – mies­to ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai, ma­tyt, bu­vo lin­kę kuo il­giau nu­slėp­ti šį fak­tą nuo Kau­no gat­vė­je gy­ve­nan­čių mies­tie­čių ir čia vei­kian­čio vers­lo. Po pir­mo­jo epi­zo­do se­kė ant­ra­sis, ku­rį ly­dė­jo pa­si­pik­ti­ni­mas – nes tai jau ne pir­mas kar­tas, kai ban­do­ma nak­vy­nės na­mus įkur­ti cent­ri­nė­je Šiau­lių da­ly­je (pri­si­min­ki­me ŠU bend­ra­bu­čių is­to­ri­ją), o ir prieš ku­rį lai­ką Šiau­lių mies­to Ta­ry­ba jau vie­šai džiau­gė­si, kad su­ra­do tin­ka­miau­sią ir sau­giau­sią vie­tą be­na­miams įkur­ti – bu­vu­sio­se "Bus­tu­ro" pa­tal­po­se. Stai­ga vis­kas ap­si­ver­tė – "pla­nai kei­čia­si", "rei­kia pa­tau­py­ti" – su­tri­mi­ta­vo ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai, pa­siū­lę nak­ti­nu­kus iš mies­to pa­kraš­čio per­kel­ti į Kau­no gat­vę.

Tre­čia­sis eta­pas man, kaip dip­lo­muo­tam is­to­ri­kui, pri­mi­nė Są­jū­džio lai­kus – to­kio vie­nin­gu­mo jau ke­lis de­šimt­me­čius ne­te­ko ma­ty­ti ne tik šia­me ra­jo­ne, bet, ko ge­ro, ir vi­sa­me mies­te. Gy­ven­to­jai, vers­li­nin­kai, moks­lei­vių tė­vai su­rė­mė pe­čius – dar­ga­no­to­mis die­no­mis sa­va­no­riai, per­mir­ku­siais ba­tais vaikš­čio­da­mi nuo na­mo prie na­mo, rin­ko gy­ven­to­jų pa­ra­šus, ti­kė­da­mi, kad vie­tos sa­vi­val­dos lyg­me­ny­je gy­ven­to­jų nuo­mo­nė vis dėl­to ne­ga­li bū­ti pa­sku­ti­nė­je vie­to­je. Sa­va­no­ria­vę ra­jo­no gy­ven­to­jai (sa­vo svei­ka­tos ne­tau­so­ję sen­jo­rai, moks­lei­vių ma­mos) su­rin­ko šim­tus po­pie­ri­nių pa­ra­šų, šim­tai žmo­nių pa­si­ra­šė ir elekt­ro­ni­nė­je pe­ti­ci­jo­je.

Ket­vir­tą­jį eta­pą pa­va­din­čiau ti­kė­ji­mų "ket­vir­tą­ja val­džia". Pra­šė­me ži­niask­lai­dos at­kreip­ti dė­me­sį į gy­ven­to­jų po­zi­ci­ją, skleis­ti ži­nią iš laik­raš­čio į laik­raš­tį, iš ek­ra­no į ek­ra­ną. Ačiū tiems, ku­rie iš­gir­do. Taip pat sa­vo po­zi­ci­ją el. pa­štu nu­siun­tė­me mies­to ta­ry­bos na­riams.

Penk­ta­sis eta­pas – pa­ga­liau mies­to val­džia su­si­ti­ko su vie­tos gy­ven­to­jais ir vers­lu. Ra­gai­nės pro­gim­na­zi­jo­je vy­ku­sio su­si­ti­ki­mo me­tu Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai gy­ven­to­jams ban­dė įro­di­nė­ti, kad aso­cia­lūs as­me­nys yra vi­siš­kai ne­pa­vo­jin­gi, ta­čiau to­kie ar­gu­men­tai ne tik nie­ko neį­ti­ki­no, bet su­kė­lė žmo­nių pa­si­pik­ti­ni­mą. Šiau­liuo­se yra ai­bė pa­vyz­džių apie nak­vy­nės na­mų gy­ven­to­jų smur­to pro­trū­kius. To­kios in­for­ma­ci­jos ne­trūks­ta ir in­ter­ne­te (...).

Nu­ti­lę dėl sau­gu­mo si­tua­ci­jos, val­di­nin­kai ban­dė trauk­ti ki­tą ar­gu­men­tą – nak­vy­nės na­mų lan­ky­to­jai tik­rai ne­ser­ga tu­ber­ku­lio­ze, kaip kad bai­mi­na­si Kau­no gat­vės gy­ven­to­jai, ve­dan­tys sa­vo at­ža­las šiuo ke­liu kas­ryt į mo­kyk­lą! Tą Ra­gai­nės pro­gim­na­zi­jo­je su­si­rin­ku­siems šiau­lie­čiams sa­kė val­di­nin­kų po­zi­ci­ją gin­ti sto­ju­si So­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro at­sto­vė.

Nors ji pa­ti­ki­no, kad atei­nan­tys nak­vo­ti be­na­miai tu­ri pri­sta­ty­ti pa­žy­mas, kad ne­ser­ga tu­ber­ku­lio­ze, čia pat kal­bė­jo, kad ap­svai­gu­sius ir gu­lin­čius gat­vė­se juos pai­ma grei­to­ji pa­gal­ba ir pri­sta­to į nak­vy­nės vie­tą. Var­gu, ar jie to­kios bū­se­nos pa­tei­kia pa­žy­mas.

Šeš­ta­sis eta­pas – at­si­trau­ki­mas. Taip, tai at­si­trau­ki­mas, ta­čiau tik­rai ne mū­sų – ra­jo­no gy­ven­to­jų ar vers­li­nin­kų, pa­lai­kan­čių po­zi­ci­ją, kad Šiau­lių cent­ras – ne vie­ta to­kiai įstai­gai. At­sit­rau­kė­me ne mes, at­si­trau­kė tie, ku­rie, ma­no ži­nio­mis, ža­dė­jo gin­ti Kau­no gat­vė­je esan­tį is­to­ri­nį me­mo­ria­lą, ša­lia ku­rio kas­met vyks­ta trė­mi­mų pa­ger­bi­mo ren­gi­niai.

Is­to­ri­jos mo­kę­sis pas ge­riau­siuo­sius Lie­tu­vos is­to­ri­kus – A. Bumb­laus­ką, E. Gu­da­vi­čių, A. Anu­šaus­ką, A. P. Kas­pa­ra­vi­čių ir dau­ge­lį ki­tų, as­me­niš­kai jau­čiu nu­si­vy­li­mą Šiau­lių or­ga­ni­za­ci­jo­mis, ku­rios ga­lė­jo sa­vo au­to­ri­te­tu pri­si­dė­ti prie to, kad nuo al­ko­ho­lio ir ki­tų svai­ga­lų pri­klau­san­tys as­me­nys neap­sis­to­tų me­mo­ria­lo kai­my­nys­tė­je. Kiek ži­nau, pa­ra­šų rin­ki­mo pra­džio­je šios or­ga­ni­za­ci­jos ža­dė­jo pri­si­dė­ti, bet ga­liau­siai at­si­trau­kė – tur­būt ne­no­rė­jo konf­lik­tuo­ti su mies­to val­džia...

Vis dėl­to, pe­rim­da­mas mo­ra­li­nę pa­rei­gą, vie­šai sa­kau, kad nak­vy­nės na­mai – ne­tin­ka­ma kai­my­nys­tė vos už ke­lių met­rų esan­čiam me­mo­ria­lui, prie ku­rio kas­met vyks­ta is­to­ri­nės at­min­ties ren­gi­niai (...).

Čia at­vyks­ta už­sie­nie­čiai, jį ap­lan­ko vie­ti­niai ir iš ki­tų ša­lies mies­tų at­vy­kę trem­ti­niai, tad čia – ne vie­ta nak­vy­nės na­mams. Net jei me­mo­ria­lą ap­tver­si­me, ką pa­ma­nys at­vy­kę už­sie­nie­čiai, trau­ki­niais pra­va­žiuo­jan­tys ke­lei­viai? Ką sa­kys ki­tų mies­tų trem­ti­niai, su­ži­no­ję, kad ša­lia nuo Sta­li­no rep­re­si­jų nu­ken­tė­ju­sių tau­tie­čių pa­ger­bi­mo vie­tos tau­py­da­mi įkū­rė­me to­kią įstai­gą? (...)

Sep­tin­ta­sis – vil­tis. Šį eta­pą taip pa­va­di­nau ne vel­tui. Ti­kiuo­si mies­to po­li­ti­kų su­pra­tin­gu­mo, kad jie at­si­žvelgs į čia vei­kian­čio vers­lo, ku­rian­čio dar­bo vie­tas ir mo­kan­čio mo­kes­čius, pra­šy­mus neį­kur­ti gre­ta nak­vy­nės na­mų. At­siž­velgs į vie­tos gy­ven­to­jus, į moks­lei­vius ir jų tė­vus, at­si­žvelgs į Šiau­lių įvaiz­dį. Ne­tau­py­ki­te mū­sų ir mū­sų ar­ti­mų­jų emo­ci­nės ir fi­zi­nės svei­ka­tos, vers­lo ge­ro­vės, mies­to įvaiz­džio, pa­gar­bos is­to­ri­nei at­min­čiai są­skai­ta.