Šiauliai – pirmasis koronaviruso židinys

Zi­tos KAT­KIE­NĖS nuo­tr.
Pirmas koronaviruso atvejis šalyje buvo užfiksuotas Šiauliuose.
Penktadienį Lie­tu­vo­je nu­sta­ty­tas pir­ma­sis ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jis. Už­sik­rė­tė iš Šiau­rės Ita­li­jos grį­žu­si 39 me­tų šiau­lie­tė. Ji izo­liuo­ta Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių li­go­ni­nė­je, dar ke­tu­ri jos ar­ti­mie­ji ti­ria­mi. Šiau­liams ir Šiau­lių ra­jo­nui re­ko­men­duo­ja­ma at­si­sa­ky­ti ma­si­nių ren­gi­nių, bet ne­sku­ba­ma to da­ry­ti.
Iš­va­ka­rė­se Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas so­cia­li­niuo­se tink­luo­se fi­lo­so­fa­vo, jog "vi­ru­sas no­ri gy­ven­ti" ir klau­sė: "Ko­kios jo ga­li­my­bės?" At­sa­ky­mo su­lau­kė.

Po ke­lio­nės izo­lia­vo­si pa­ti

Dar nak­tį 3 va­lan­dą ži­niask­lai­dai iš­pla­tin­ta in­for­ma­ci­ja apie Lie­tu­vo­je nu­sta­ty­tą pir­mą­jį ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jį.

Ry­tą 9 va­lan­dą Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių li­go­ni­nė­je su­reng­ta spau­dos kon­fe­ren­ci­ja. Lan­ky­to­jai jau ne­be­bu­vo įlei­džia­mi į li­go­ni­nės sky­rius – pa­skelb­tas ka­ran­ti­nas.

Spau­dos kon­fe­ren­ci­ją ve­dė į Šiau­lius at­vy­kęs Prem­je­ro pa­ta­rė­jas Skir­man­tas Ma­li­naus­kas, ša­lies Ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jos ko­mi­si­jos Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo gru­pės va­do­vas.

Apie si­tua­ci­ją in­for­ma­vo Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Ma­žei­ka, di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja me­di­ci­nai Vai­va Makš­tu­tie­nė. Da­ly­va­vo Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas.

R. Ma­žei­ka in­for­ma­vo, jog ko­ro­na­vi­ru­su yra už­si­krė­tu­si 39 me­tų šiau­lie­tė, ku­ri va­sa­rio 24 die­ną par­skri­do iš Ita­li­jos, iš Ve­ro­no­je vy­ku­sios kon­fe­ren­ci­jo­je. Li­go­ni­nės va­do­vas pa­brė­žė, jog mo­te­ris po ke­lio­nės sa­vii­zo­lia­vo­si.

"Va­sa­rio 25 die­ną ji pa­si­ju­to ne vi­sai ge­rai ir el­gė­si pa­gal vi­sas re­ko­men­da­ci­jas su­grį­žu­siems iš epi­de­mi­nių ži­di­nių, – pa­brė­žė R.Ma­žei­ka. – Nuo­to­li­niu bū­du ji su­si­tvar­kė ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą, iš­ven­gė kon­tak­to su sa­vo ko­le­go­mis dar­be ir vie­šo­se vie­to­se."

Ne­ge­rė­jant būk­lei ket­vir­ta­die­nį ji pa­ti iš­si­kvie­tė grei­tą­ją pa­gal­bą dėl ga­li­mo už­si­krė­ti­mo ko­ro­na­vi­ru­su. Tu­rė­jo tem­pe­ra­tū­ros, jau­tė ka­ta­ro simp­to­mus.

"Grei­to­sios au­to­mo­bi­liu bu­vo at­vež­ta į li­go­ni­nę, paim­tas te­pi­nė­lis ir iš­vež­tas diag­no­zei nu­sta­ty­ti. Mo­te­ris par­vež­ta at­gal į na­mus. Nak­tį 1 va­lan­dą gau­tas pa­tvir­ti­ni­mas, jog yra in­fe­kuo­ta, ir at­vež­ta izo­liuo­ti į li­go­ni­nę. Per­so­na­las bu­vo pa­si­ruo­šęs priim­ti, tai­ky­tos vi­sos ap­sau­gos prie­mo­nės", – in­for­ma­vo R. Ma­žei­ka.

Pa­cien­tės būk­lė jau nor­ma­li, ji ne­be­tu­ri tem­pe­ra­tū­ros, bet ir to­liau bus ste­bi­ma, kol bus įsi­ti­kin­ta, kad ne­be­ke­lia pa­vo­jaus ap­lin­ki­niams.

Nak­tį į li­go­ni­nę bu­vo at­vež­ti ir Suau­gu­sių­jų in­fek­ci­nia­me sky­riu­je ka­ran­ti­nuo­ti trys mo­ters šei­mos na­riai, gy­ve­nan­tys at­ski­rai. Penk­ta­die­nį ry­tą at­vež­tas ir izo­liuo­tas in­fe­kuo­to­sios vy­ras. Vi­sų ke­tu­rių būk­lė ste­bi­ma, paim­ti te­pi­nė­liai ty­ri­mui.

"Ko­ro­na­vi­ru­sas – nau­jas vi­ru­sas, – sa­kė li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja me­di­ci­nai V. Makš­tu­tie­nė. – Vais­tų nuo jo nė­ra. Gy­dy­mas simp­to­mi­nis, kaip nuo per­ša­li­mo li­gų, ir pa­cien­tai ste­bi­mi dėl ga­li­mų komp­li­ka­ci­jų."

Jos žo­džiais, veiks­min­gos prie­mo­nės vi­ru­so pli­ti­mui stab­dy­ti – "sa­vii­zo­lia­ci­ja ir veng­ti ma­si­nių ren­gi­nių".

Ne­rei­kia pa­ni­kos

"Per 24 va­lan­das žmo­gus krei­pė­si ir bu­vo nu­sta­ty­tas at­ve­jis – pa­kan­ka­mai grei­tai iden­ti­fi­kuo­si­me, ne­rei­kia pa­ni­kos, – ti­ki­no Prem­je­ro pa­ta­rė­jas S. Ma­li­naus­kas. – Ty­ri­mus at­lie­ka vie­na la­bo­ra­to­ri­ja, ji ga­li vie­nu me­tu at­lik­ti 70 ty­ri­mų. Trys už­kro­vi­mai per pa­rą da­ro­mi, jei­gu rei­kia. Šiuo at­ve­ju dar 23 va­lan­dą ži­no­jo­me, bet bu­vo pa­pil­do­mas ty­ri­mas ir re­zul­ta­tus ga­vo­me po 1 va­lan­dos nak­ties."

S. Ma­li­naus­kas pa­ti­ki­no, jog li­go­ni­nės me­di­kai bus ap­rū­pin­ti vi­so­mis rei­kia­mo­mis ap­sau­gos prie­mo­nė­mis – iš vals­ty­bės re­zer­vo ar Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos.

Šian­dien ir dar sa­vai­tei ap­sau­gos prie­mo­nių tu­ri­me pa­kan­ka­mai, o pa­pil­do­mai jos jau ve­ža­mos", – sa­kė ir li­go­ni­nės va­do­vas R. Ma­žei­ka.

Gy­dy­mo įstai­ga iš anks­to ruo­šė­si ga­li­mai si­tua­ci­jai. Suau­gu­sių­jų in­fek­ci­nia­me sky­riu­je yra pa­reng­tos trys izo­liuo­to­sios vien­vie­tės pa­la­tos dėl ko­ro­na­vi­ru­so pa­cien­tams priim­ti. Į jas yra vi­siš­kai at­ski­ras įė­ji­mas.

Spe­cia­lios izo­liuo­tos pa­tal­pos bus ple­čia­mos pa­gal po­rei­kį, ga­li bū­ti pa­si­nau­do­ta ir ki­tų li­go­ni­nių In­fek­ci­nių sky­rių pa­tal­po­mis.

Pa­cien­tės kon­tak­tais to­liau do­mė­sis vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tai.

Ži­no­ma, jog yra pen­ki as­me­nys drau­ge su šiau­lie­te da­ly­va­vę Ve­ro­no­je vy­ku­sio­je kon­fe­ren­ci­jo­je. Pa­sak li­go­ni­nės va­do­vo, ke­li iš jų su­grį­žę jau anks­čiau krei­pė­si į gy­dy­mo įstai­gą dėl ko­ro­na­vi­ru­so, bu­vo at­lik­ti ty­ri­mai ir gau­ti nei­gia­mi re­zul­ta­tai.

Li­go­ni­nė­je dėl ko­ro­na­vi­ru­so jau bu­vo tir­ti ke­tu­ri suau­gę as­me­nys ir du vai­kai. Jų ty­ri­mų re­zul­ta­tai bu­vo nei­gia­mi, ta­čiau vi­si jie, kol lauk­ta ty­ri­mų re­zul­ta­tų, bu­vo izo­liuo­ti izo­lia­ci­nė­se pa­la­to­se.

Ka­ran­ti­nas

Li­go­ni­nė­je dėl pir­mo­jo ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jo pa­skelb­tas ka­ran­ti­nas, nors gri­po epi­de­mi­jos dar nė­ra. Sku­bio­sios pa­gal­bos-priė­mi­mo sky­riu­je yra įreng­tas skam­bu­tis su nuo­ro­da grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos eki­pa­žams, skam­bu­čiu pra­neš­ti sky­riaus dar­buo­to­jams apie už­kra­tą.

Ga­vę sig­na­lą me­di­kai at­vyks­ta paim­ti pa­cien­to ap­si­ren­gę spe­cia­lia vien­kar­ti­ne ap­sau­gi­ne ap­ran­ga.

Į li­go­ni­nę neį­lei­džia­mi jo­kie pa­ša­li­niai as­me­nys bei pa­cien­tų lan­ky­to­jai.

Me­ro pir­mo­ji reak­ci­ja

Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją svars­tė, jog "pro­ble­ma ne tik Šiau­lių – Lie­tu­vos ir ne tik. Bus įveik­ta. Tik ko­kio­mis pa­sek­mė­mis?"

Jis pa­ti­ki­no, jog "kal­ba­ma­si, kad žmo­nės elg­tų­si adek­va­čiai". Pa­si­tel­kė pa­vyz­dį: kaip grį­žę iš ša­lių, ku­rio­se nu­sta­ty­tas ko­ro­na­vi­ru­sas, nei­na iš na­mų dar sa­vai­tę, dir­ba nuo­to­li­niu bū­du.

Ko­ro­na­vi­ru­so iden­ti­fi­ka­vi­mą lai­kąs "tam tik­ru sėk­mės at­ve­ju".

Me­ras siū­lė šiau­lie­čiams sek­ti ofi­cia­lią in­for­ma­ci­ją Sa­vi­val­dy­bės, Vy­riau­sy­bės ar Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos tink­la­la­piuo­se. Ry­tą jis dar ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti, ar bus ri­bo­ja­ma Sa­vi­val­dy­bės įstai­gų veik­la ir vie­ši ren­gi­niai?

S. Ma­li­naus­kas neat­me­tė, jog re­ko­men­da­ci­jos si­tua­ci­jai su­val­dy­ti ga­li bū­ti griež­ti­na­mos ir virs­ti "pri­va­lo­mais nu­ro­dy­mais".

Ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų cent­ras va­kar jau tei­kė re­ko­men­da­ci­jas Lie­tu­vo­je ne­pla­nuo­ti jo­kių nau­jų ren­gi­nių.

"Šiau­lių mies­tui ir ra­jo­nui bus su­for­mu­luo­tos re­ko­men­da­ci­jos at­si­sa­ky­ti vie­šų ma­si­nių ren­gi­nių. Kol kas tai yra re­ko­men­da­ci­ja. Kad su­pras­tu­mė­te, tai nė­ra la­bai pa­pras­ta – yra daug vie­tų, kur lan­ko­si daug žmo­nių. Da­bar tei­si­nin­kai aiš­kin­sis, kas yra ma­si­niai ren­gi­niai ir ku­rių tu­rė­tų bū­ti at­si­sa­ky­ta", – sa­kė svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga po Ekst­re­ma­lios si­tua­ci­jos ko­mi­si­jos po­sė­džio.

Kol kas – jo­kių nu­ro­dy­mų

Va­kar prieš pie­tus Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je po­sė­džia­vo sku­bos tvar­ka su­šauk­ta iš Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų ir įvai­rių tar­ny­bų spe­cia­lis­tų su­da­ry­ta Ekst­re­ma­lių­jų si­tua­ci­jų ko­mi­si­ja. Te­ma – ko­ro­na­vi­ru­so (CO­VID-19) pli­ti­mo su­val­dy­mas.

Po po­sė­džio Šiau­lių mies­to me­ras A. Vi­soc­kas api­bend­ri­no re­zul­ta­tus. Ko­mi­si­ja, ko­ro­na­vi­ru­sui ap­si­reiš­kus Šiau­liuo­se, nu­spren­dė kol kas ne­siim­ti jo­kių dras­tiš­kų prie­mo­nių, ku­rios komp­li­kuo­tų Šiau­lių mies­to vie­šą­jį gy­ve­ni­mą.

Vie­šų­jų ren­gi­nių, ku­rie mies­te vyks­ta ar­ba nu­ma­ty­ti šio­mis die­no­mis ir ku­rių nu­kel­ti ne­beį­ma­no­ma, or­ga­ni­za­vi­mo ir da­ly­va­vi­mo juo­se nu­spręs­ta neužd­raus­ti. Kol kas ne­tei­kia­mi ir jo­kie ki­to­kie nu­ro­dy­mai – įstai­gų lai­ki­no už­da­ry­mo, in­te­re­san­tų priė­mi­mo ir pan. Vi­si pa­ta­ri­mai kol kas tik re­ko­men­da­ci­nio po­bū­džio.

Ko­mi­si­ja priė­jo vie­nin­gos nuo­mo­nės, kad gy­ven­to­jai tu­ri pri­siim­ti as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę sie­kiant iš­veng­ti vi­ru­so.

"Jei­gu ma­no­te ar jau­čia­te ri­zi­ką, re­ko­men­duo­ja­me vie­šuo­se ren­gi­niuo­se tie­siog ne­da­ly­vau­ti, – po Ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė A. Vi­soc­kas. – Šian­dien jo­kių drau­di­mų ir nu­ro­dy­mų nė­ra. Kaž­ką už­da­ri­nė­ti kol kas nė­ra rei­ka­lo, gy­ve­ni­mas vyks­ta kaip vy­kęs, ta­čiau vi­si as­me­niš­kai pri­va­lo­me steng­tis kad vie­ša­me gy­ve­ni­me bū­tų už­tik­rin­tos są­ly­gos už­kirs­ti bet ko­kiam vi­ru­so plė­ti­mui."

Vie­na iš veiks­min­giau­sių pre­ven­ci­jos prie­mo­nių įvar­dy­tas au­to­bu­sų, mo­kyk­lų, ki­tų vie­šų įstai­gų pa­tal­pų de­zin­fe­ka­vi­mas.

Po­sė­dy­je nu­spręs­ta, kad Ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­ja, at­si­ra­dus bū­ti­ny­bei, rink­sis bet ku­riuo me­tu, dar­bo ar ne­dar­bo die­ną, die­ną ar nak­tį.

Pro­gim­na­zi­ja nie­kuo dė­ta

Ko­mi­si­ja ka­te­go­riš­kai pa­nei­gė vie­šo­je erd­vė­je pa­skli­du­sius gan­dus, kad ko­ro­na­vi­ru­so ži­di­nys ga­lė­tų bū­ti Šiau­lių "Ju­ven­tos" pro­gim­na­zi­ja, ku­rios mo­ky­to­ja ir trys mo­ki­niai bei ke­li tė­vai ne­se­niai grį­žo iš Ita­li­jos, ir ku­rio­je pa­mo­kas lai­ki­nai nu­spręs­ta nu­trauk­ti.

"No­riu pa­neig­ti gan­dus, kad šiuo me­tu li­go­ni­nės pa­la­to­je izo­liuo­ta li­go­nė, ku­riai diag­no­zuo­tas ko­ro­na­vi­ru­sas, nė­ra iš "Ju­ven­tos" pro­gim­na­zi­jos", – sa­kė A. Vi­soc­kas.

Ne­pai­sant to, bu­vo nu­spręs­ta re­ko­men­duo­ti, kad vai­kai, ku­rie ke­lia­vo iš ma­žos ri­zi­kos Ita­li­jos re­gio­no, lai­ki­nai mo­kyk­los ne­lan­ky­tų, o mo­ky­tų­si nuo­to­li­niu bū­du.

"Dar­bas "Ju­ven­tos" mo­kyk­lo­je nu­trauk­tas dėl gri­po, ku­riuo šiuo me­tu ser­ga apie treč­da­lį šios įstai­gos bend­ruo­me­nės: mo­ky­to­jai ir mo­ki­niai. Pa­mo­kos bus at­nau­jin­tos ki­tos sa­vai­tės tre­čia­die­nį, o iki to lai­ko pro­gim­na­zi­ja, kaip įpras­ta kas­me­ti­niais gri­po pro­trū­kiais, vė­di­na­ma ir de­zin­fe­kuo­ja­ma. Jo­kių ki­to­kių nu­ro­dy­mų nė­ra", – pa­ti­ki­no "Ju­ven­tos" gim­na­zi­jos va­do­vy­bė.

"Šiau­lių kraš­to" ži­nio­mis, ko­ro­na­vi­ru­sas diag­no­zuo­tas vie­nos Šiau­lių pri­va­čios bend­ro­vės dar­buo­to­jai.

Au­to­bu­sai de­zin­fe­kuo­ja­mi

Šiau­lių "Bus­tu­ro" Plėt­ros ir mar­ke­tin­go sky­riaus va­do­vė Ri­gi­ta Ti­jū­nai­tie­nė va­kar in­for­ma­vo, kad, rea­guo­da­ma į ži­nią, bend­ro­vė ėmė­si vi­sų pre­ven­ci­nių veiks­mų vi­ru­so pli­ti­mui už­kirs­ti.

Nuo šiol, anot va­do­vės, vie­nu me­tu mies­te dir­ban­tys 63 au­to­bu­sai bus de­zin­fe­kuo­ja­mi vi­są die­ną. Šis dar­bas bus kas­kart at­lie­ka­mas au­to­bu­sui at­vy­kus į žie­dą marš­ru­to lai­ku. Tai įpras­ta pro­ce­dū­ra, ku­ri esą bu­vo at­lie­ka­ma ir anks­čiau, ta­čiau da­bar ji bus vyk­do­ma per vi­są vi­są die­ną.

Au­to­bu­sus – jų stik­lus, po­ran­kius, ki­tas vie­tas, kur yra kon­tak­tas su ke­lei­vių ran­ko­mis, de­zin­fe­kuos plo­vė­jos. "Bus­tu­ras" šiuo me­tu for­muo­ja dar dvi pa­pil­do­mas plo­vė­jų gru­pes lai­ki­nam dar­bui.

De­zin­fek­ci­nė­mis prie­mo­nė­mis bend­ro­vė jau ap­si­rū­pi­no. Jas gaus ir au­to­bu­sų vai­ruo­to­jai – kiek­vie­nam bus įteik­tas mai­še­lis su de­zin­fek­ci­niu skys­čiu, vien­kar­ti­nė­mis pirš­ti­nė­mis ir vei­do kau­ke.

Au­to­bu­suo­se, anot R. Ti­jū­nai­tie­nės, bus kli­juo­ja­mi pre­ven­ci­niai la­pe­liai su pa­ta­ri­mais, ko­kių prie­mo­nių rei­kė­tų im­tis pa­ju­tus ko­ro­na­vi­ru­sui bū­din­gus simp­to­mus ir kur kreip­tis pa­gal­bos.

Kas bi­jo, kas ne

Šiau­lių vais­ti­nė­se ap­sau­gi­nių me­di­ci­ni­nių kau­kių jau se­niai nė­ra, o pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis iš­šluo­ti ir de­zin­fek­ci­niai skys­čiai.

Kai ku­rie pre­ky­bos cent­rai, lyg su­si­ta­rę, šią sa­vai­tę pa­da­rė nuo­lai­das mil­tams, kruo­poms, kon­ser­vams. Bet grei­čiau dėl ak­ci­jų žmo­nės jų dau­giau per­ka, nei dėl ko­ro­na­vi­ru­so bai­mės.

Ant kai ku­rių vais­ti­nių du­rų tie­siog ka­bo skel­bi­mas: "Kau­kių ir de­zin­fek­ci­nių prie­mo­nių ne­tu­ri­me".

"Kau­kių ir mes ne­be­tu­ri­me, o de­zin­fek­ci­nių skys­čių dar yra, už­si­sa­kė­me di­des­nius kie­kius, – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" Al­mi­ra Gir­de­nie­nė, "Va­le­ri­jo­no" vais­ti­nės va­do­vė, ket­vir­ta­die­nį, kai dar ne­bu­vo ži­no­ma, jog ko­ro­na­vi­ru­sas – jau Šiau­liuo­se.

"Ne­bi­jom ko­ro­na­vi­ru­so, per­kam de­zin­fek­ci­nes prie­mo­nes dėl pro­fi­lak­ti­kos", – tei­gė ke­lios pir­kė­jos.

Vais­ti­nin­kė Ma­ri­ja Si­da­ra­vi­čie­nė pa­si­da­li­jo, jog kau­kių dė­žės, ku­rias vais­ti­nės bu­vo už­pir­ku­si vi­sam gri­po se­zo­nui, bu­vo iš­šluo­tos per 3–4 die­nas.

"Ne vie­ne­tais, o dė­žu­tė­mis, ku­rio­se bu­vo po 50 vie­ne­tų kau­kių, pir­ko, pa­skui net ne­be­par­da­vėm po tiek, – sa­kė ji. – Ne­ži­nau, ar tei­sy­bė, bet gir­dė­jau, kad jau at­si­ra­do per­par­da­vi­nė­to­jų, par­duo­da po 20 eu­rų, kai šiaip jos kai­nuo­ja po 4 eu­rus."

"Yra per­dė­tos pa­ni­kos ir ažio­ta­žo, – tei­gė ir A. Gir­de­nie­nė. – Gri­pas bū­na ir daug bai­ses­nis, ir mir­ti­nų at­ve­jų bū­na dau­giau. Vi­sa pro­ble­ma, kad tai nau­jo­viš­kas ko­ro­na­vi­ru­sas. Vak­ci­na yra ku­ria­ma, bet kol bus su­kur­ta ir pa­dės ap­si­sau­go­ti, praeis lai­ko. Dau­giau sau­go­tis rei­kia vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms, ku­rie tu­ri svei­ka­tos pro­ble­mų."

Ji vi­siems pa­ta­ria stip­rin­ti sa­vo imu­ni­nę sis­te­mą.

"Tie žmo­nės, ku­rių stip­ri imu­ni­nė sis­te­ma, su vi­ru­sais su­si­do­ro­ja, – pa­brė­žė far­ma­ci­nin­kė ir svei­ko gy­ve­ni­mo bū­do puo­se­lė­to­ja. – At­sig­ręž­ti rei­kė­tų į tra­di­ci­nes svei­ka­tos stip­ri­ni­mo prie­mo­nes. Ža­lius bu­ro­kė­lius su­si­tar­kuo­ti, iš­spaus­ti cit­ri­nos, čes­na­kiu­ko, aly­vuo­gių alie­jaus už­šlaks­ty­ti – ir val­gy­ti po­rą kar­tų per die­ną. Rau­gin­tų ko­pūs­tų ne­pa­mirš­ti. Aly­vuo­gių alie­jus, įla­šin­tas į no­sį, ir­gi ap­sau­go nuo vi­ru­sų."

Siū­lo ne­pa­mirš­ti ir vi­ta­mi­no C, ežiuo­lės ar­ba­tos su im­bie­ru, šal­ta­lan­kio sul­čių.

A. Gir­de­nie­nė sa­ko, jog kau­kes ga­li­ma pa­si­da­ry­ti iš ste­ri­laus bin­to. Pen­kis sluoks­nius su­lanks­ty­ti ir ap­si­riš­ti.

"Kau­kę ser­gan­čia­jam, už­si­krė­tu­sia­jam rei­kia ne­šio­ti, kad čiau­dė­da­mas, ko­sė­da­mas neužk­rės­tų ap­lin­ki­nių, tai pa­rei­ga bū­tų da­ry­ti, – pa­brė­žia ji. – Bet jei­gu esi svei­kas, kam kau­kę ne­šio­ti – ji neap­sau­gos, tai per­dė­ta psi­cho­zė. Ran­kas rei­kia ne­pa­mirš­ti plau­ti, ne­lies­ti vei­do, no­sies ne­plau­to­mis ran­ko­mis."

Jos žo­džiais, jei­gu stin­ga de­zin­fek­ci­jos prie­mo­nių, "yra ūkiš­kas mui­las su tul­ži­mi – ge­riau­sia de­zin­fek­ci­nė prie­mo­nė".

Komentarai

penktadienį    Šeš, 2020-02-29 / 09:44
jokių dezinfekcinių skysčių valerijone nebebuvo, kaip ir visur.O panikos tikrai neturi būti, nes serga tik 1 moteris, ji nė vieno neapkretė, vadinasi virusas Lietuvoje nesidaugina.Tai kam tos kaukės ir kam tie dezinfektantai.Ir kam tuos autobusus dezinfekuoti.Užtenka rankas kartais nusiplauti, ko čia panikuoti.
OP    Šeš, 2020-02-29 / 11:23
per daug ispustas burbulas,atrodys ,kad rusai ir korona puls lietuva nu dabar
išpūstas?    Sek, 2020-03-01 / 09:16
kaip tik neišpūstas, net keista tyla, neklausoma jokių rekomendacijų, o pasižiūrėkit yuotub, paskaitykite pasauline žinias, o ne vien Šiaulių kraštą, tai kažin ar taip jau labai gerai nepūsti to burbulo ir nesiimti saugumo priemonių, nors jų aišku ir nėra, nebuvo pasirūpinta nei kaukėmis, nei dezinfekcija.
tata    Sek, 2020-03-01 / 11:51
tas virusas tai niekis su tuo kas bus po jo. O po jo bus kryyyyyyyyyyyyyze. Svarbiausia anūkų į valdžią neprileisti, o tai beverždami diržus visai pasmaugs

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.