Savivaldybė medikus valstybei atiduoda, bet jų patalpas pasilieka

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Ir taip vėluodama atsakyti į sveikatos apsaugos ministro prašymą, Šiaulių savivaldybė greitosios medicinos pagalbos automobilius ir įrangą valstybei atiduoda, o patalpas pasilieka sau.
Pagal pakeistą Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą nuo kitų metų liepos 1 dienos centrali­zuojama greitosios medicinos pagalbos (GMP) paslaugas teikiančių įstaigų sis­tema, sujungiant jas į vieną valstybės pa­valdumo juridinį asmenį – viešą ją įstaigą Greitosios medicinos pagalbos tarnybą. Sveikatos apsaugos ministerija prašė Sa­vivaldybės priimti sprendimą dėl Savi­valdybei nuosavybės teise priklausančio ir greitosios medicinos pagalbos veiklai naudojamo nekilnojamojo, kito materia­liojo ir nematerialiojo turto perdavimo valstybės nuosavybėn.

Nuo liepos 1 dienos greitosios medici­nos pagalbos paslaugas Lietuvoje teiks tik viena greitosios medicinos pagalbos tarnyba, kurios savininkė bus valstybė. Viešosios įstaigos Šiaulių greitosios me­dicinos pagalbos stoties veikla turės būti nutraukta.

Savivaldybė gavo sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio raštą, kuriame prašoma siekiant tinkamai įgyvendin­ti GMP įstatymus, ne vėliau kaip iki šių metų rugjo 15 dienos priimti sprendi­mus dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir GMP veiklai naudojamo nekilnojamojo, kito ilgalaikio materia­liojo, nematerialiojo ir trumpalaikio tur­to perdavimo valstybės nuosavybėn.

Šiaulių miesto savivaldybės taryba sprendimą priėmė tik šį ketvirtadie­nį. Taryba sutiko perduoti valstybės nuosavybėn viešosios įstaigos Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties savininko turtines ir neturtines teises ir pareigas.

Savivaldybė taip pat sutiko perduoti valstybei GMP stoties turtą (automobilius, kom­piuterius ir kitas priemones), išsky­rus patalpas, kuriose ji dirba. Priimtas sprendimas nesutikti perduoti valstybei patalpų Vytauto gatje 101 ir Lyros gatje 13E, kur dabar dirba medikai.