Pasveikinti jaunieji ligoninės gydytojai

Zi­tos KAT­KIE­NĖS nuo­tr.
Iš kai­rės: Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Ma­žei­ka, gy­dy­to­ja psi­chiat­rė Vik­to­ri­ja Ta­mo­šai­ty­tė, on­ko­lo­gas che­mo­te­ra­peu­tas Alek­sand­ras Pet­raus­kas, pa­va­duo­to­ja me­di­ci­nai Vai­va Makš­tu­tie­nė, Vai­kų ir paaug­lių psi­chiat­ri­jos sky­riaus ve­dė­ja Sil­vi­ja Gau­rons­ky­tė ir sku­bios me­di­ci­nos gy­dy­to­jas Ma­rius El­li­kas.
Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės (RŠL) di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Ma­žei­ka bei pa­va­duo­to­ja me­di­ci­nai Vai­va Makš­tu­tie­nė pa­svei­ki­no rug­sė­jo mė­ne­sį me­di­ko kar­je­rą li­go­ni­nė­je pra­dė­ju­sius jau­nus gy­dy­to­jus.

Psi­chiat­ri­jos kli­ni­kos Vai­kų ir paaug­lių psi­chiat­ri­jos sky­riaus ko­lek­ty­vą pa­pil­dė psi­chiat­rė Vik­to­ri­ja Ta­mo­šai­ty­tė. Ant­ros gy­dy­to­jos psi­chiat­rės šia­me sky­riu­je la­bai rei­kė­jo, nes ve­dė­ja dir­bo sky­riu­je vie­na.

Pas­vei­kin­tas ir li­go­ni­nės Sku­bio­sios pa­gal­bos-priė­mi­mo sky­riaus koor­di­na­to­rius, sku­bios me­di­ci­nos gy­dy­to­jas Ma­rius El­li­kas. Jis li­go­ni­nė­je at­li­ko ir re­zi­den­tū­rą.

On­ko­lo­gi­jos kli­ni­kos ko­lek­ty­vą pa­pil­dė gy­dy­to­jas on­ko­lo­gas che­mo­te­ra­peu­tas Alek­sand­ras Pet­raus­kas. Jau­nam spe­cia­lis­tui pa­ti­kė­ta lai­ki­nai ei­ti On­ko­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas bei On­ko­lo­gi­jos kli­ni­kos va­do­vo pa­rei­gas.