Mokytojai įspėjo: vykdykit pažadus

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Vakar dauguma Šiaulių Ragainės progimnazijos moksleivių į pamokas rinkosi vėliau.
Va­kar Lie­tu­vos švie­ti­mo ir moks­lo pro­fe­si­nės są­jun­gos or­ga­ni­zuo­ta­me įspė­ja­ma­ja­me dvie­jų va­lan­dų strei­ke da­ly­va­vo per dvi­de­šimt Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų, prie strei­ko pri­si­jun­gė ir Šiau­lių uni­ver­si­te­tas. Prof­są­jun­ga rei­ka­lau­ja, kad 2020 me­tų biu­dže­te bū­tų rea­li­zuo­tas su­si­ta­ri­mas dėl pa­pil­do­mų be­veik 118 mi­li­jo­nų eu­rų at­ly­gi­ni­mams. Biu­dže­to pro­jek­te li­ko ge­ro­kai ma­žiau – apie 55 mi­li­jo­nus eu­rų.

At­sit­rauk­ti ne­ža­da

Va­kar ry­te dau­gu­ma Šiau­lių Ra­gai­nės pro­gim­na­zi­jos lan­gų dar sken­dė­jo tam­so­je ir bu­vo neįp­ras­tai ty­lu: nuo 8 iki 10 va­lan­dos vy­ko įspė­ja­ma­sis mo­ky­to­jų strei­kas.

"Mo­kyk­lo­je nuo­tai­kos ge­ros. Ne­va­din­ki­me to strei­ku – tai yra pa­lai­ky­mas, mo­ky­to­jai pri­si­de­da ir pa­lai­ko ini­cia­ty­vą", – sa­kė Ra­gai­nės pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Di­na­ra Vit­ku­vie­nė.

Ra­gai­nės pro­gim­na­zi­jo­je dir­ba 41 mo­ky­to­jas, mo­ko­si 420 mo­ki­nių. Nuo 8 va­lan­dos į mo­kyk­lą atė­jo 15–20 moks­lei­vių.

Pir­mą­sias dvi va­lan­das ak­tų sa­lė­je jie žiū­rė­jo fil­mą.

Triukš­min­giau­sias bu­vo mo­ky­to­jų kam­ba­rys, ja­me rin­ko­si strei­kuo­jan­tie­ji.

"Są­ra­še da­bar – 20 žmo­nių, – praė­jus maž­daug pus­va­lan­džiui nuo strei­ko pra­džios, sa­kė is­to­ri­jos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė, pro­fsą­jun­gos na­rė Lo­re­ta Kras­nic­kie­nė. – Yra to­kių mo­ky­to­jų, ku­rie ne­tu­ri pir­mų pa­mo­kų, dir­ba ki­to­se mo­kyk­lo­se."

Iš ry­to su­si­rin­kę mo­ky­to­jai pri­si­mi­nė rei­ka­la­vi­mus, pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą su di­rek­to­re: at­li­ko vi­sus for­ma­lu­mus, ku­rie yra rei­ka­lin­gi strei­kui pra­dė­ti. Įsi­pa­rei­go­jo pa­ko­re­guo­ti pla­nus, vė­liau be jo­kių truk­džių tęs­ti ug­dy­mo pro­ce­są.

"Esa­me iš­mo­kę – ne pir­mą kar­tą da­ly­vau­ja­me strei­ke, ži­no­me, kaip ko­re­guo­ti pla­nus, ką da­ry­ti, kad mo­ki­niai ne­nu­ken­tė­tų, – sa­kė L. Kras­nic­kie­nė. – Mū­sų bend­ruo­me­nė yra pi­lie­tiš­kai ap­si­švie­tu­si, iš­pru­su­si. Kar­tais keis­ta klau­sy­ti (ir ko­men­ta­ruo­se po straips­niais ra­šo), kad mo­ky­to­jai ver­kia dėl ma­žų at­ly­gi­ni­mų. Iš tik­ro ši­tas su­kir­ši­ni­mas ne­nau­din­gas vi­sai vi­suo­me­nei."

Pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja Ne­rin­ga Vik­to­ra­vi­čie­nė pa­si­džiau­gė moks­lei­vių tė­vų pa­ro­dy­tu su­pra­ti­mu ir pa­ra­ma.

"Tre­čia­die­nį pro­gim­na­zi­jo­je vy­ko at­vi­rų du­rų die­na, ap­si­lan­kę tė­vai sa­kė: "Mo­ky­to­jai, jūs esa­te ved­liai, ro­dy­ki­te ir to­liau, kaip mū­sų Lie­tu­vo­je rei­kia ko­vo­ti už sa­vo tei­ses", – ci­ta­vo N. Vik­to­ra­vi­čie­nė.

Ra­gai­nės pro­gim­na­zi­jos mo­ky­to­jai sa­vai­tę lai­ko strei­ka­vo už­praei­tais me­tais. Tuo­met strei­ke da­ly­va­vo ne vi­sas ko­lek­ty­vas, o at­sto­vai. Ki­ti ko­lek­ty­vo na­riai tą­kart pa­rė­mė mo­ra­liai.

Per­nai Ra­gai­nės pro­gim­na­zi­jos mo­ky­to­jai ne­strei­ka­vo.

"Ne mū­sų pro­fsą­jun­ga strei­ka­vo ir mes prie to strei­ko ne­si­jun­gė­me. Šie­met pa­lai­ko­me sa­vo pro­fsą­jun­gos iš­kel­tus rei­ka­la­vi­mus, jun­gia­mės prie bend­ro strei­ko. Rei­ka­la­vi­mas – lai­ky­tis su­si­ta­ri­mų, ku­rie bu­vo iš­kel­ti. Gal da­bar la­biau kal­ba­me net ne apie bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­ky­to­jus, o apie iki­mo­kyk­li­nio, prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gus, dės­ty­to­jus. Mums vi­si ši­tie rei­ka­la­vi­mai svar­būs", – pa­brė­žė L. Kras­nic­kie­nė.

"La­bai skau­džia vie­ta" pro­fsą­jun­gie­tė įvar­di­jo Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos, va­do­vau­ja­mos And­riaus Na­vic­ko, te­be­si­tę­sian­tį at­ski­li­mą: "Na­tū­ra­lu, kad tai vei­kia vi­są mo­ky­to­jų bend­ruo­me­nę. Mes nie­ka­da ne­pa­siek­si­me nie­ko, kol ne­tap­si­me vie­nin­gi. Jei tai yra mū­sų pro­fsą­jun­gų ly­de­rių bė­da, tai iš tik­rų­jų ta bė­da gu­la ant mū­sų vi­sų."

Ar pa­si­kei­tė mo­ky­to­jų si­tua­ci­ja nuo praė­ju­sių me­tų? Pa­sak L. Kras­nic­kie­nės, eta­ti­nio mo­kė­ji­mo įve­di­mas mo­kyk­lo­je praė­jo pa­kan­ka­mai sklan­džiai.

Prob­le­ma – mo­ky­to­jų yra dau­giau nei eta­tų: "Pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jos pra­ktiš­kai eta­to ne­tu­ri – va­di­na­si, fi­nan­sa­vi­mas yra ne­pa­kan­ka­mas ir eta­tų skai­čius, ski­ria­mas mo­kyk­loms, yra ne­pa­kan­ka­mas. Tai – dau­gu­mos mo­kyk­lų pro­ble­ma."

Mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mai, sa­ko L. Kras­nic­kie­nė, pa­ki­lo to­dėl, kad bu­vo nu­sta­ty­ta di­des­nė kai­na už pa­si­ren­gi­mą pa­mo­koms: šis ro­dik­lis kils­te­lė­jo at­ly­gi­ni­mus.

"Jei ly­gin­tu­me tą pa­tį krū­vį, ku­rį tu­rė­jo­me per­nai, ir tą pa­tį krū­vį, ku­rį tu­ri­me šie­met, pa­jau­tė­me skir­tu­mą. Man as­me­niš­kai už pa­si­ruo­ši­mą bu­vo ski­ria­ma 30 pro­cen­tų, pa­gal nau­ją tvar­ką – 50 pro­cen­tų", – pa­ly­gi­no L. Kras­nic­kie­nė.

2018 me­tais ini­cia­ty­va "Idė­ja Lie­tu­vai" pa­skel­bė: "Mo­ky­to­jas – pres­ti­ži­nė pro­fe­si­ja iki 2025 m." Ar mo­ky­to­jai jau­čia, kad idė­ja įgy­ven­di­na­ma?

"Man at­ro­do, kad ši­tas lo­zun­gas virs anek­do­tu 2025 me­tais", – įver­ti­no L. Kras­nic­kie­nė, Ra­gai­nės pro­gim­na­zi­jo­je dir­ban­ti 33 me­tus.

Jei po įspė­ja­mo­jo strei­ko pa­dė­tis ne­pa­si­keis, pro­fe­si­nė są­jun­ga rengs il­ga­lai­kį strei­ką gruo­dį. Nuo­lai­dų da­ry­ti ne­ža­da.

"Lie­tu­vo­je vi­sa mū­sų po­li­ti­ka yra pa­rem­ta iš­ly­gų sis­te­ma. Jei yra rei­ka­la­vi­mai, jų tu­ri bū­ti lai­ko­ma­si. Dėl jų bu­vo de­ri­ma­si, ta­ria­ma­si. Ne­ga­li­me sa­ky­ti, kad mes da­bar kas ant­rą ar kas tre­čią steng­si­mės iš­si­rei­ka­lau­ti įgy­ven­din­ti. Na­tū­ra­lu, kad yra są­ra­šas rei­ka­la­vi­mų, ir, mū­sų aki­mis žiū­rint, jis yra įgy­ven­di­ni­mas. Mums at­si­bo­do bū­ti ap­gau­di­nė­ja­miems val­džios ir vals­ty­bės, ku­ri iš tik­rų­jų prio­ri­te­ti­nę sri­tį kaž­ko­dėl pa­de­da į po­li­ti­kos apa­čią. To­dėl ir ne­ži­no­me, iš ko­kios pu­sės tie pres­ti­ži­niai tap­si­me: ar iš vir­šaus, ar iš apa­čios", – svars­tė L. Kra­sic­kie­nė.

Nuo 10 va­lan­dos Ra­gai­nės pro­gim­na­zi­jo­je pra­si­dė­jo įpras­ta dar­bo die­na.

Va­kar iš ry­to ne­vyk­dy­ti sa­vo pa­rei­gų, o su­si­rink­ti į bend­ruo­me­nės (dės­ty­to­jų, stu­den­tų ir dar­buo­to­jų) su­si­ti­ki­mą su lai­ki­nai Šiau­lių uni­ver­si­te­to rek­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­čiu pro­fe­so­riu­mi Da­riu­mi Šiau­čiū­nu ir Šiau­lių uni­ver­si­te­to dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­ke An­ge­le Ka­va­liaus­kie­ne bu­vo pa­kvies­ti ir Šiau­lių uni­ver­si­te­to dar­buo­to­jai ir dės­ty­to­jai.

Ak­ci­ja įvy­ko ir pa­vy­ko

Šiau­lių švie­ti­mo PS su­si­vie­ni­ji­mo va­do­vė Ra­sa Jas­mon­tie­nė in­for­ma­vo, kad strei­ke da­ly­va­vo 22 Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no įstai­gos.

"Man įdo­miau­sias fak­tas, kad, pa­vyz­džiui, di­de­lė­je "Ro­mu­vos" pro­gim­na­zi­jo­je yra tik pen­ki pro­fsą­jun­gos na­riai, pir­mi­nė ne­di­de­lė or­ga­ni­za­ci­jė­lė, o strei­ke da­ly­va­vo 34 žmo­nes – va­di­na­si, pri­si­jun­gė vi­si mo­ky­to­jai. Tas pa­ts Ra­gai­nės pro­gim­na­zi­jo­je. La­bai ne­di­de­lės or­ga­ni­za­ci­jos, ne­daug pro­fsą­jun­gos na­rių, o mo­ky­to­jai pri­si­jun­gia, pa­lai­ky­mas di­džiu­lis, pa­si­ruo­šė ir at­ri­bu­ti­kos."

Strei­ka­vu­sių įstai­gų są­ra­še: Šiau­lių Dai­nų, Ra­gai­nės, Vin­co Ku­dir­kos, Gy­ta­rių, Ge­gu­žių, "Ro­mu­vos" pro­gim­na­zi­jos, Si­mo­no Dau­kan­to, Spor­to, "Ro­mu­vos" gim­na­zi­jos, lopšeliai/darželiai "Vo­ve­rai­tė", "Var­pe­lis", "Kle­ve­lis", "Kregž­du­tė", "Eg­lu­tė", Rin­gu­vos spe­cia­lio­ji mo­kyk­la, Šiau­lių ra­jo­no Kur­šė­nų lopšelis/darželis "Eg­lu­tė", Meš­kui­čių gim­na­zi­ja, Vo­ve­riš­kių mo­kyk­la.

Pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, Šiau­lių mies­te ir ra­jo­ne į strei­ką įsi­jun­gė per 300 žmo­nių.

"Mū­sų dar­že­liuo­se ne­bu­vo dras­tiš­ko už­si­da­ry­mo, pa­vyz­džiui, Ma­žei­kiuo­se net var­tai dar­že­lio bu­vo už­da­ry­ti. Mes pa­si­ta­rė­me, kad pa­grin­di­nė strei­ko prie­mo­nė – ug­dy­mo veik­lų ne­ve­di­mas. Pa­vyz­džiui, "Kle­ve­ly­je" ad­mi­nist­ra­ci­ja pri­žiū­rė­jo kai ku­rias gru­pes, "Vo­ve­rai­tė­je" ir­gi. Nus­te­bi­no, kad bent jau pro­fsą­jun­gi­nė­se įstai­go­se bu­vo di­džiu­lis ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­lai­ky­mas, su­da­ry­tos są­ly­gos, žmo­nės ga­lė­jo da­ly­vau­ti", – pa­si­džiau­gė R. Jas­mon­tie­nė. Jos ži­nio­mis, pro­ble­mų dėl strei­ko or­ga­ni­za­vi­mo tu­rė­jo Ge­gu­žių gim­na­zi­jos at­sto­vai.

Lie­tu­vo­je ak­ci­ja, pa­sak R. Jas­mon­tie­nės, "įvy­ku­si ir pa­vy­ku­si", įspė­ja­ma­ja­me strei­ke da­ly­va­vo per ke­lis šim­tus or­ga­ni­za­ci­jų iš Lie­tu­vos švie­ti­mo ir moks­lo pro­fe­si­nės są­jun­gos.

"Mū­sų pro­fsą­jun­gos sa­vi­tu­mas yra tai, kad jun­gia­me ir iki­mo­kyk­li­nes, ir aukš­tą­sias mo­kyk­las, vie­ni ki­tus vi­sais bū­dais pa­lai­ko­me. Lė­šų trū­ku­mas yra ne tiek mo­ky­to­jų rei­ka­lams: bu­vo nu­ma­ty­tas iki­mo­kyk­li­nu­kų at­ly­gi­ni­mų kė­li­mas, spe­cia­lis­tų – lo­go­pe­dų, spec. pe­da­go­gų al­goms, dės­ty­to­jų al­goms. Čia bu­vo so­li­da­ru­mo ak­ci­ja."

Pa­sak R. Jas­mon­tie­nės, pa­gal ko­lek­ty­vi­nės 2017 me­tų su­tar­ties nuo­sta­tas, kas­met sė­da­ma prie de­ry­bų sta­lo ir ki­tiems me­tams su­de­ri­mi konk­re­tūs žings­niai ir konk­re­tūs skai­čiai.

"Vi­są va­sa­rą mū­sų žmo­nės sė­dė­jo, de­rė­jo­si ir iš­si­de­rė­jo. Iš kur tas be­veik 118 mi­li­jo­nų at­si­ra­do? Tai yra su­de­rė­ti skai­čiai ku­riuos mes po va­sa­ros de­ry­bų pa­skel­bė­me vie­šai. Kai ga­vo­me pro­jek­tą, pa­ma­tė­me, kad li­ko tik 55 mi­li­jo­nai. Tai yra įžū­lu. Net per pu­sę nu­rėž­tos lė­šos, vi­siš­kai net nein­for­ma­vus. Mes pro­tin­gai de­ra­mės – vi­sa­da tu­ri bū­ti re­zul­ta­tai, įma­no­mi vals­ty­bei ant pe­čių pa­neš­ti. Bu­vo su­skai­čiuo­ta, su­tar­ta, pa­sver­ta, bet įvy­ko žiau­ri kiau­lys­tė, tuo la­biau dek­la­ruo­jant, kad mo­ky­to­jas bus pres­ti­ži­nė pro­fe­si­ja", – sa­kė R. Jas­mon­tie­nė.

Ap­si­lan­kę tė­vai sa­kė: "Mo­ky­to­jai, jūs esa­te ved­liai, ro­dy­ki­te ir to­liau, kaip mū­sų Lie­tu­vo­je rei­kia ko­vo­ti už sa­vo tei­ses.