Į streiką ne visi susirinko

As­me­ni­nė nuo­tr.
Nau­jo­sios Ak­me­nės "Sau­lė­te­kio" pro­gim­na­zi­jo­je strei­ka­vę vy­res­nių­jų kla­sių mo­ky­to­jai dvi pa­mo­kas pra­lei­do mo­ky­to­jų kam­ba­ry­je.
Lie­tu­vos švie­ti­mo ir moks­lo pro­fe­si­nės są­jun­gos ini­ci­juo­tam strei­kui ket­vir­ta­die­nį iš anks­to pa­ra­šais pri­ta­rė 180 Ak­me­nės ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jų. Ta­čiau va­kar į strei­ką su­si­rin­ko ne vi­si jam pri­ta­ru­sie­ji.

Be­veik 30 Ven­tos gim­na­zi­jos dar­buo­to­jų pri­ta­rė pro­tes­to ak­ci­jai, o strei­ka­vo 20.

Ak­me­nės gim­na­zi­jo­je ke­ti­no strei­kuo­ti 20 žmo­nių, o su­si­rin­ko 14.

Šio­je įstai­go­je dir­ban­tis Lie­tu­vos švie­ti­mo ir moks­lo pro­fe­si­nės są­jun­gos Ak­me­nės sky­riaus pir­mi­nin­kas Kęs­tu­tis Nor­vai­šas paaiš­ki­no: "Še­ši pe­da­go­gai tą die­ną tie­siog ne­tu­rė­jo pa­mo­kų ir nea­tė­jo. Vis dėl­to strei­ka­vo ke­le­tas, ku­riems ir­gi ne­bu­vo pa­mo­kų".

Dau­giau­siai strei­kuo­jan­čių su­si­da­rė Nau­jo­sios Ak­me­nės "Sau­lė­te­kio" pro­gim­na­zi­jo­je – 32 pe­da­go­gai. Pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jai dvi pa­mo­kas pra­lei­do bū­ry­je vie­na­me pa­sta­te, vy­res­niu­jų kla­sių – ki­ta­me.

Pa­sak pro­gim­na­zi­jos pro­fsą­jun­gos na­rių va­do­vės Ru­ža­nos Bra­sie­nės, strei­kuo­jan­čius pa­lai­kė auk­lė­ti­nių tė­vai.

"Į pir­ma­sias pa­mo­kas su­si­rin­ko tik tie vai­kai, ku­rie ve­žio­ja­mi mo­kyk­li­niu au­to­bu­su, nes ne­bu­vo įma­no­ma ko­re­guo­ti jo vy­ki­mo gra­fi­ko, – sa­kė R. Bra­sie­nė. – Tre­čią pa­mo­ką vėl bu­vo pil­nos kla­sės, kaip kiek­vie­ną die­ną".

Nau­jo­sios Ak­me­nės lop­še­ly­je – dar­že­ly­je "Bu­ra­ti­nas" prie strei­kuo­jan­čių pe­da­go­gių pri­si­jun­gė ir ap­tar­nau­jan­tis per­so­na­las.

Ra­jo­no Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Da­riaus Re­kio ver­ti­ni­mu, išanks­ti­nis pa­si­ruo­ši­mas strei­kui pa­dė­jo iš­veng­ti ne­ti­kė­tu­mų, ap­gal­vo­ti žmo­niš­ku­mo as­pek­tai.

"Kai tė­vai iš anks­to ži­no­jo, kad jų vai­kas ne­bus prii­ma­mas į dar­že­lį, ga­lė­jo su­pla­nuo­ti kur pa­lik­ti at­ža­las, pa­vyz­džiui, pas mo­čiu­tę", – sa­kė D. Re­kis.

Ra­jo­ne strei­ka­vo dau­gu­ma ug­dy­mo įstai­gų. Vi­si dar­že­liai. Neį­si­jun­gė nė vie­na ne­for­ma­laus ug­dy­mo mo­kyk­la.

Ak­me­nės ra­jo­ne Lie­tu­vos švie­ti­mo ir moks­lo pro­fe­si­nės są­jun­gos na­rių yra apie 100.