Pedagogus piktina pažadų nevykdymas

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Kai ku­rios strei­kuo­jan­čios mo­ky­to­jos Jo­niš­kio „Sau­lės“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je da­li­no­si svar­bia in­for­ma­ci­ja, da­lis – mez­gė.
Ket­vir­ta­die­nį Jo­niš­kio ra­jo­ne di­džio­ji da­lis mo­kyk­lų ir vie­nas dar­že­lis taip pat įsi­jun­gė prie Lie­tu­vos švie­ti­mo ir moks­lo pro­fe­si­nės są­jun­gos or­ga­ni­zuo­to dvie­jų va­lan­dų įspė­ja­mo­jo strei­ko. Švie­ti­mo dar­buo­to­jai ne­slė­pė nu­si­vy­li­mo val­džia, ku­ri ne­vyk­do sa­vo pa­ža­dų, ko­lek­ty­vi­nės su­tar­ties su­si­ta­ri­mų.

Jo­niš­kio „Sau­lės“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je iš ry­to bu­vo ty­lu, ant du­rų už­ra­šas skel­bė, kad vyks­ta įspė­ja­ma­sis dvie­jų va­lan­dų strei­kas, ku­rio me­tu pe­da­go­gai bend­ra­vo mo­ky­to­jų kam­ba­ry­je, da­lis da­ly­va­vo de­ku­pa­žo už­siė­mi­muo­se. Mo­kyk­los di­rek­to­rius To­mas Ar­mo­na­vi­čius, ku­ris pa­lai­kė strei­kuo­jan­čius, tei­gė, kad mo­ky­mo pro­ce­sas dėl tų po­ros pa­mo­kų tik­rai ne­nu­ken­tės. Iš anks­to įspė­jus apie strei­ką tė­ve­lius, iš še­šių šim­tų mo­ki­nių at­vyk­sian­tys į pa­mo­kas iš pat ry­to bu­vo už­si­re­gist­ra­vę 63. Jiems už­siė­mi­mus ve­dė svei­ka­tos spe­cia­lis­tai, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.

Pe­da­go­gai pik­ti­no­si, kad iš Vil­niaus gal ap­skri­tai sun­ku ma­ty­ti, kaip gy­ve­na žmo­nės re­gio­nuo­se, gal tiems aukš­tiems val­di­nin­kams, po­li­ti­kams ga­li­ma pa­dė­ti pra­re­gė­ti: jie net pa­tys at­si­vež­tų pa­žiū­rė­ti, kaip kai­me ver­čia­ma­si, kad ir mo­ky­to­jai au­gi­na dar­žus, so­dus, viš­tas.

Iš vi­so va­kar Jo­niš­kio ra­jo­ne įspė­ja­ma­ja­me strei­ke da­ly­va­vo apie 260 pe­da­go­gų iš aš­tuo­nių ug­dy­mo įstai­gų: Jo­niš­kio „Sau­lės“, Kriu­kų, Gas­čiū­nų pa­grin­di­nių mo­kyk­lų, Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los, „Auš­ros“, Ža­ga­rės, Skaist­gi­rio gim­na­zi­jų, Jo­niš­kio „Sau­lu­tės“ vai­kų lošelio–darželio. Ki­to­se ug­dy­mo įstai­go­se ar­ba su­si­kū­ru­si ki­ta pro­fe­si­nė są­jun­ga, ku­ri prie strei­ko ne­pri­si­jun­gė, ar­ba jos iš vi­so nė­ra.

„Mes strei­kuo­ja­me, nes ne­vyk­do­mi val­džios pa­ža­dai. Ma­ži pa­gal­bos spe­cia­lis­tų – lo­go­pe­dų, spe­cia­lių­jų pe­da­go­gų, so­cia­li­nių pe­da­go­gų, mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų – at­ly­gi­ni­mai. Jiems bu­vo pa­ža­dė­ti pa­pil­do­mi 10 mi­li­jo­nų šiais moks­lo me­tais, bet jų nė­ra“, – sa­kė Lie­tu­vos švie­ti­mo ir moks­lo pro­fe­si­nės są­jun­gos Jo­niš­kio švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kė Ra­sa Vait­kie­nė.

Taip pat rei­ka­lau­ta di­des­nių iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gų pa­rei­gi­nės al­gos koe­fi­ci­ne­tų, dės­ty­to­jų, moks­lo dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų. Mo­ky­to­jai sa­kė no­rin­tys ne „auk­so kal­nų“, bet pa­ža­dų vyk­dy­mo ir val­džios at­sa­ko­my­bės, nes tai, kas vyks­ta da­bar, ne­ke­lia pa­si­ti­kė­ji­mo ir tik ska­ti­na jau­ną­ją kar­tą iš­vyk­ti iš tė­vy­nės.