Mezgama rinkimų intriga

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Rin­kė­jų vi­lio­nė grei­tai pra­si­dės ir ima aiš­kė­ti, kas pre­ten­duos į jų bal­sus Sei­mo rin­ki­muo­se.
Šiau­lių ap­skri­ty­je nau­jiems Sei­mo rin­ki­mams, ku­rie vyks šių me­tų spa­lio mė­ne­sį, at­si­ran­da nau­jai per­brai­žy­tų ir pa­va­din­tų vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų.
O par­ti­jos pra­dė­jo bū­si­mų kan­di­da­tų vien­man­da­ti­nin­kų dė­lio­nę. Į Sei­mą dai­ro­si Šiau­lių mies­to abu vi­ce­me­rai, įsi­verž­ti no­ri ir nau­jie­ji krikš­čio­nys.

Nau­jos ri­bos, nau­ji pa­va­di­ni­mai

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja Sei­mo vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ri­bas per­brai­žė, nes pa­pil­do­mos apy­gar­dos pri­rei­kė Vil­niui ir vi­siš­kai nau­jos apy­gar­dos – už­sie­nio lie­tu­viams. Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ja da­bar su­skirs­ty­ta į 70 apy­gar­dų (bu­vo 71).

Šiau­lių mies­te lie­ka dvi vien­man­da­tės apy­gar­dos – "Auš­ros" ir "Sau­lės". Jų ri­bos šiek tiek iš­si­plė­tė, nes da­lis rin­kė­jų su­grįž­ta į mies­tą iš bu­vu­sios bend­ros apy­gar­dos su Šiau­lių ra­jo­nu.

Prie "Sau­lės" apy­gar­dos jun­gia­ma Ber­žy­no apy­lin­kė, prie "Auš­ros" – Ar­chi­tek­tų, Ly­ros ir Dai­nų apy­lin­kės.

At­si­ran­da nau­jo pa­va­di­ni­mo apy­gar­da – Šiau­lių kraš­to. Čia pir­mu smui­ku gros Šiau­lių ra­jo­no rin­kė­jai, nes ji api­ma be­veik vi­są Šiau­lių ra­jo­no te­ri­to­ri­ją. Į šią apy­gar­dą grįž­ta ra­jo­no pie­ti­nė da­lis, ku­ri per praė­ju­sius rin­ki­mus bu­vo pri­jung­ta prie bend­ros su Kel­mės ra­jo­nu apy­gar­dos.

Šiau­lių kraš­to apy­gar­do­je lie­ka dar trys Šiau­lių mies­to apy­lin­kės – Ro­mu­vos, Gy­ta­rių, Šven­tu­pio.

Į Šiau­lių kraš­to apy­gar­dą "grįž­ta" trys Šiau­lių ra­jo­no rin­ki­mų apy­lin­kės – Bri­dų, Vi­jo­lių, Ša­ky­nos – iš Žiem­ga­los apy­gar­dos, ku­ri per­va­din­ta į Žiem­ga­los va­ka­ri­nę.

Žiem­ga­los va­ka­ri­nė­je apy­gar­do­je to­liau lie­ka vi­sas Jo­niš­kio ra­jo­nas, da­lis Pak­ruo­jo ra­jo­no ir Šiau­lių ra­jo­no to­kie mies­te­liai, kaip Gruz­džiai, Kai­riai, Nai­siai, Gin­kū­nai, Meš­kui­čiai, Ši­lė­nai, Ža­džiū­nai.

Bend­ra Pak­ruo­jo ir Pas­va­lio ra­jo­nų apy­gar­da pa­va­din­ta Žiem­ga­los ry­ti­ne apy­gar­da. Jai ir to­liau pri­skir­ta da­lis Pak­ruo­jo ra­jo­no rin­kė­jų.

Že­mai­ti­jos šiau­ri­nei apy­gar­dai pri­skir­ti vi­si Ak­me­nės ra­jo­no rin­kė­jai kar­tu su Ma­žei­kių ra­jo­no ir Skuo­do ra­jo­no da­li­mi rin­kė­jų.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no rin­kė­jai jun­gia­mi su da­li­mi Kel­mės ra­jo­no rin­kė­jų į nau­ją Rad­vi­liš­kio-Ty­tu­vė­nų apy­gar­dą.

Li­ku­si Kel­mės ra­jo­no rin­kė­jų da­lis pa­ten­ka į Kel­mės-Ši­la­lės apy­gar­dą.

Šiau­lių vi­ce­me­rai dai­ro­si į Sei­mą

Į Sei­mą ren­gia­si abu Šiau­lių mies­to vi­ce­me­rai – Do­mas Griš­ke­vi­čius ir Egi­di­jus Eli­jo­šius.

Do­mas Griš­ke­vi­čius yra ne­par­ti­nis, at­ski­lęs nuo so­cial­de­mok­ra­tų su­bū­rė ne­di­de­lę vi­suo­me­ni­nę or­ga­ni­za­ci­ją, ku­riai ir va­do­vau­ja.

"Šiau­lių kraš­tui" D. Griš­ke­vi­čius tvir­ti­no, jog pa­ts iš­si­kels kan­di­da­tu "Sau­lės" vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je. Esą ne­svar­bu, kad par­ti­jos už nu­ga­ros ne­tu­ri – kaip po­li­ti­kas no­ri iš­ban­dy­ti jė­gas ir Sei­mo rin­ki­muo­se.

"Sau­lės" rin­ki­mų apy­gar­do­je po­ten­cia­liu kan­di­da­tu neat­me­ta tap­ti ir ki­tas Šiau­lių mies­to vi­ce­me­ras Egi­di­jus Eli­jo­šius, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kas.

"Šiau­lių kraš­tui" E. Eli­jo­šius tei­gė, jog par­ti­jos sky­riu­je kan­di­da­tū­ros dar svars­to­mos, tu­ri bū­ti pa­siū­ly­tos iki va­sa­rio pa­bai­gos. Ta­čiau kai ku­rias sa­vo nuo­sta­tas su­ti­ko at­skleis­ti.

"Mes tu­ri­me pa­siū­ly­ti tris kan­di­da­tū­ras (į Šiau­lių kraš­to, "Auš­ros" ir "Sau­lės" apy­gar­das – red. pa­st.). Ma­nau, kad siū­ly­si­me da­bar­ti­nių mū­sų Sei­mo na­rių Ri­mos Baš­kie­nės, Sta­sio Tu­mė­no kan­di­da­tū­ras, o dėl tre­čio – abe­jo­jam, ar Va­le­ri­jaus Si­mu­lik bus pa­siū­ly­tas", – sa­kė E. Eli­jo­šius.

"Sau­lės" vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je per praė­ju­sius rin­ki­mus iš­rink­tą V. Si­mu­lik, vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo "Už Šiau­lius" va­do­vą, kė­lė ir rė­mė Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga.

E. Eli­jo­šius pa­svars­tė, jog "Sau­lės" apy­gar­do­je ga­li bū­ti iš­kel­tas "sky­riaus pir­mi­nin­kas (tai yra jis pa­ts) ar­ba sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas". Nes­lė­pė, jei­gu bus pa­siū­ly­tas, su­tiks ba­lo­ti­ruo­tis.

Sei­mū­nai no­ri dirb­ti to­liau

Tuo me­tu Sei­mo na­rys Va­le­ri­jus Si­mu­lik ne­ža­da leng­vai pa­si­trauk­ti. "Šiau­lių kraš­tą" jis pa­ti­ki­no, jog vėl kan­di­da­tuos "Sau­lės" apy­gar­do­je.

"Ka­dan­gi esu vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo va­do­vas ir ne vi­soms par­ti­joms įtin­ku, ne­ži­nau, kaip su par­ti­ja bus, – svars­tė V. Si­mu­lik. – Ei­čiau su par­ti­ja, ne­bent par­ti­ja at­si­sa­kys ma­no pa­slau­gų. Kar­tais Ra­mū­nui Kar­baus­kiui ne­pa­tin­ka ma­no po­zi­ci­ja. Jei­gu taip įvyk­tų, iš­si­kel­siu pa­ts. Jei­gu rin­kė­jai pa­si­ti­kės, dirb­siu to­liau."

Sei­mo na­rys Sta­sys Tu­mė­nas, ku­ris da­bar at­sto­vau­ja "Auš­ros" apy­gar­dos rin­kė­jams, taip pat yra ne­par­ti­nis. Ėjo į rin­ki­mus su "vals­tie­čiais" ir pri­klau­so Sei­mo "vals­tie­čių" frak­ci­jai.

"Šiau­lių kraš­tui" jis tei­gė, jog lau­kia "vals­tie­čių" ap­si­spren­di­mo. Yra nu­si­tei­kęs tęs­ti dar­bus ir vėl kan­di­da­tuo­ti "Auš­ros" apy­gar­do­je.

Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja Ri­ma Baš­kie­nė ne vie­ną ka­den­ci­ją ren­ka­ma vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je Šiau­lių ra­jo­no rin­kė­jų. Po­ten­cia­lia "vals­tie­čių" kan­di­da­te lai­ko­ma ir šį kar­tą.

"Anks­ti dar kal­bė­ti apie kan­di­da­ta­vi­mą, nes par­ti­jos sky­riai iki va­sa­rio pa­bai­gos tu­ri pa­siū­ly­ti kan­di­da­tū­ras", – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" R. Baš­kie­nė.

Ta­čiau pa­si­da­li­jo par­ti­jos pir­mi­nin­ko Ra­mū­no Kar­baus­kio nuo­sta­ta, jog "vien­man­da­ti­nin­kai, ku­rie ge­rai dir­bo, tu­ri tu­rė­ti prio­ri­te­tą."

"Ne­par­ti­niai taip pat, nes jie – mū­sų ko­man­dos žmo­nės, bet spręs par­ti­jos ra­jo­nų ir mies­tų sky­riai," – pa­brė­žė R. Baš­kie­nė.

Ar pa­ti dar sy­kį kan­di­da­tuo­tų vien­man­da­tė­je Šiau­lių kraš­to apy­gar­do­je?

"To pa­ti klau­siu sa­vo rin­kė­jų, nes dir­bu Sei­me jau ket­vir­tą ka­den­ci­ją, su­lau­kiu pri­ta­ri­mo", – at­sa­kė po­li­ti­kė.

Mies­te ir ra­jo­ne kon­ku­ren­tai ri­kiuo­ja­si

Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no so­cial­de­mok­ra­tai jau yra ap­svars­tę, ko­kias kan­di­da­tū­ras kels. "Auš­ros" – mies­to Ta­ry­bos na­rio Gin­tau­to Sit­ni­ko, "Sau­lės" – Vid­man­to Nor­vai­šo, par­ti­jos sky­riaus pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jo.

Šiau­lių kraš­to apy­gar­do­je so­cial­de­mok­ra­tai kan­di­da­tu ke­lia par­ti­jos Šiau­lių ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­ką Jo­ną Ki­ri­liaus­ką.

J. Ki­ri­liaus­kas "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, jog ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl vi­sų kan­di­da­tų vien­man­da­tė­se priims par­ti­jos su­va­žia­vi­mas ge­gu­žės 1 die­ną.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Šiau­lių mies­to sky­rius "Auš­ros" apy­gar­do­je nu­spren­dė kel­ti sky­riaus pir­mi­nin­ko Mar­ty­no Šiur­kaus, mies­to Ta­ry­bos na­rio, kan­di­da­tū­rą.

Kas kon­ser­va­to­riams at­sto­vaus "Sau­lės" apy­gar­do­je, dar neaiš­ku. Šiau­lių mies­to kon­ser­va­to­riai par­ti­jos va­do­vy­bei tei­kia tris kan­di­da­tū­ras: Sei­mo na­rių Vi­li­jos Alek­nai­tės-Ab­ra­mi­kie­nės, Kęs­tu­čio Ma­siu­lio ir vie­tos po­li­ti­ko Vac­lo­vo Mo­tie­jū­no, Šiau­lių ra­jo­no ta­ry­bos na­rio.

Kon­ser­va­to­riai kol kas ne­tu­ri ap­svars­tę, ko­kį kan­di­da­tą iš­kels Šiau­lių kraš­to vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Šiau­lių ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­kas Jo­nas No­vog­rec­kis "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, jog par­ti­nės gru­pės iki va­sa­rio 28 die­nos pa­teiks sa­vo pa­siū­ly­mus. Sky­rius dėl pa­siū­ly­tų kan­di­da­tų ap­si­spręs ko­vo vi­du­ry­je.

Li­be­ra­lų są­jū­džio Šiau­lių mies­to sky­rius "Sau­lės" apy­gar­do­je kel­tų Vi­ta­li­jaus Priš­če­pio­nok, sky­riaus pir­mi­nin­ko, kan­di­da­tū­rą, o "Auš­ros" – Auš­ros Si­mo­na­vi­čiū­tės, sky­riaus sek­re­to­rės, kan­di­da­tū­rą.

Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kė šiau­lie­tė Vi­ta­li­ja Čmi­ly­tė kan­di­da­tuo­ti ke­ti­na Vil­niu­je, Se­na­mies­čio vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je. To­kia esan­ti par­ti­jos nuo­sta­ta, jog ly­de­rė tu­ri var­žy­tis sos­ti­nė­je.

Ki­ti li­be­ra­lai – iš Lais­vės par­ti­jos – sa­vo kan­di­da­tų Šiau­liuo­se dar ne­ga­li įvar­dy­ti.

Lais­vės par­ti­jos Šiau­lių mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kas Au­ri­mas Lan­kas "Šiau­lių kraš­tui" tvir­ti­no, jog vos prieš mė­ne­sį įsi­kū­ręs sky­rius "dar tu­ri ap­šil­ti", bet tik­rai iš­kels sa­vo kan­di­da­tus.

Pats ne­ke­ti­na kan­di­da­tuo­ti, nes dar ak­ty­viai spor­tuo­ja: "Tu­riu daug veik­lų. Sei­mui dar rei­kia su­bręs­ti. Sa­vi­val­do­je no­rė­čiau pa­bū­ti, ma­nau, kol kas bū­čiau nau­din­ges­nis sa­vo mies­te, nei Sei­me."

Dar­bo par­ti­jos Šiau­lių mies­to sky­rius "Sau­lės" vien­man­da­tė­je ke­lia sky­riaus pir­mi­nin­kės, mies­to Ta­ry­bos na­rės Dan­guo­lės Mar­tin­kie­nės kan­di­da­tū­rą, o "Auš­ros" – Ma­ri­jaus Ve­lič­kos, mies­to Ta­ry­bos na­rio.

Šiau­lių kraš­to apy­gar­do­je "dar­bie­čių" kan­di­da­tė bū­tų Ing­ri­da Ven­ciu­vie­nė, Dar­bo par­ti­jos ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­kė ir Šiau­lių ra­jo­no ta­ry­bos na­rė.

Dėl vi­sų kan­di­da­tų ga­lu­ti­nį žo­dį tars par­ti­jų va­do­vy­bės ar su­va­žia­vi­mai.

Bu­vu­sio Sei­mo na­rio int­ri­ga

Apie kan­di­da­ta­vi­mą į Sei­mą "Sau­lės" vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je mąs­to bu­vęs so­cial­de­mok­ra­tas šiau­lie­tis Ar­vy­das Moc­kus, bu­vęs Sei­mo na­rys.

"Ir vie­ni, ir ki­ti mė­gi­na ma­ne įkal­bin­ti kan­di­da­tuo­ti, – tei­gė "Šiau­lių kraš­tui" A. Moc­kus, ti­kin­da­mas, jog dė­me­sio su­lau­kė ne iš vie­nos par­ti­jos: ir nau­jai įsi­kū­ru­sių, ir se­niai vei­kian­čių.

"Aš esu ne par­ti­nis, – pa­brė­žė. – Esu lais­vas agen­tas. Bet jei­gu kan­di­da­tuo­čiau, tai su sta­bi­lia jė­ga, su ku­ria nors par­ti­ja."

Ko­dėl vėl dai­ro­si į "Sau­lės" apy­gar­dą, ku­rio­je yra ir lai­mė­jęs, ir pra­lai­mė­jęs?

"Ten yra įdir­bis, – tei­gė A. Moc­kus. – Ki­ta ver­tus, ži­nau, kad ten yra daug kan­di­da­tų ir kai ku­riems iš jų no­rė­čiau už­kirs­ti ke­lią. Vi­si ver­žia­si į "Sau­lę", nes bū­tent čia vi­sa­da vyk­da­vo pa­si­kei­ti­mai: vie­ną ka­den­ci­ją rin­kė­jai ta­ve my­li, ki­tą ka­den­ci­ją mu­ša. To pa­si­kei­ti­mo vi­si ir da­bar ti­ki­si."

Nau­jų­jų krikš­čio­nių int­ri­ga

Šiau­liuo­se įneš­ti int­ri­gos ža­da ir tik ką įsi­stei­gu­si Sei­mo na­rio Jo­no Ri­man­to Da­gio va­do­vau­ja­ma Krikš­čio­nių są­jun­ga.

Pats J. R. Da­gys "Šiau­lių kraš­tui" tei­gė, kad "anks­ti apie rin­ki­mus kal­bė­ti". Par­ti­ja dar neį­re­gist­ruo­ta, sky­riai neįs­teig­ti. Ta­čiau pa­ti­ki­no, jog kels kan­di­da­tus į Sei­mą. Šiau­lių vien­man­da­tė­se – tik­rai. Jis pa­brė­žė, jog "Šiau­liuo­se tu­ri­me net 500 stei­gė­jų".

Šiau­liuo­se ak­ty­vūs Krikš­čio­nių są­jun­gos stei­gė­jai yra Ge­di­mi­nas Ber­ži­nis-Ber­žins­kas, Šiau­lių mies­to ta­ry­bos na­rys, To­mas Pet­rei­kis, bu­vęs kon­ser­va­to­rius, o vie­nu me­tu – ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Šiau­lių mies­to sky­riaus ly­de­ris.

Jie abu "Šiau­lių kraš­tui" neat­me­tė, jog ba­lo­ti­ruo­tų­si vien­man­da­tė­se Šiau­lių apy­gar­do­se, jei­gu bū­tų siū­lo­mi.

"Jei­gu Vys­ku­pas lai­min­tų, me­ras pri­tar­tų, ba­lo­ti­ruo­čiau­si", – sa­kė G. Ber­ži­nis-Ber­žins­kas, ku­ris į po­li­ti­ką atė­jo su Šiau­lių me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko ne­par­ti­niu są­ra­šu.

"Ne­sa­kau nei taip, nei ne dėl da­ly­va­vi­mo Sei­mo rin­ki­muo­se, – tei­gė T. Pet­rei­kis, ne­slėp­da­mas am­bi­ci­jų grįž­ti į po­li­ti­ką ir pri­si­min­da­mas, jog "Sau­lės" apy­gar­do­je per praė­ju­sius rin­ki­mus bu­vau tre­čias".

Bet tuo pat me­tu jis už­si­mi­nė, jog Šiau­liuo­se krikš­čio­nys ga­li iš­kel­ti "po­pu­lia­ru­mą tu­rin­čius ži­no­mus žmo­nes".

Gal mąs­to­ma apie to­kias "žvaigž­des", kaip rin­ki­mų są­ra­šus ne kar­tą puo­šęs krep­ši­nio tre­ne­ris An­ta­nas Si­rei­ka?

"Gal – te­bū­nie int­ri­ga", – at­sa­kė T. Pet­rei­kis.

Prie Krikš­čio­nių są­jun­gos stei­gi­mo yra pri­si­dė­ję ir to­kie šiau­lie­čiai vei­kė­jai, kaip bu­vęs so­cial­de­mok­ra­tas, už ky­šį teis­tas Eval­das Vai­nei­kis, bu­vęs mo­kes­čių ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kas, ar į tei­sė­sau­gos aki­ra­tį pa­te­kęs vers­li­nin­kas Vid­man­tas Šim­kus. Pas­ta­ra­sis anks­čiau su Ar­tū­ro Zuo­ko Lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lais) ban­dė pa­tek­ti į Sei­mą.

Pa­sak T. Pet­rei­kio, jei­gu "žmo­nės no­ri da­ly­vau­ti, ar sa­ky­si "ne", o per dar­bą iš­si­gry­nin­si­me."

Šeš­ta­die­nio "Šiaulių krašto" nu­me­ry­je skai­ty­ki­te apie kan­di­da­tų į Sei­mo na­rius dė­lio­nę ki­to­se Šiau­lių ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se.

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Sei­mo rin­ki­mams ša­ly­je su­da­ry­ta 70 vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų, vie­na apy­gar­da įsteig­ta už­sie­ny­je gy­ve­nan­tiems Lie­tu­vos pi­lie­čiams iš­si­rink­ti sa­vo at­sto­vą į par­la­men­tą.

Komentarai

Simas    Pen, 2020-02-14 / 11:43
To ir buvo galima tikėtis, bet ar abu mero pavaduotojai bus išrinkti į Seimą, tuo labai abejoju... ? Šiauliečiai nedovanos sveikų medžių iškirtimui, tiek bulvare, tiek miesto parke. Mano manymu, buvo padarytas nusikaltimas, prilygstantis Kryžių kalno naikinimui sovietmečiu ir anksčiau ar vėliau, už tai jie bus nubausti Dievo !
Dr. Mangele    Pen, 2020-02-14 / 11:54
Na vicemerai, tai radioshow lėlės... o vat Dagio partija nustebino... ir pirmininkas ir abu įvardinti kandidatai jaučiu į bažnyčia nuėję žaibo būtų nutrenkti....;-)
Staselė    Pen, 2020-02-14 / 12:51
Na, va, ir paaiškėjo, kam tiek medžių Šiauliuose iškirsta. Prasukus tokį biznelį jau galima ir rinkiminę kampaniją finansuoti. 😉
Šiaulietė    Pen, 2020-02-14 / 14:08
Anūkiniai, matyt, savo kandidatų Šiauliuose neturi, siūlo vilniečius, nebalsuosim už juos
Tubukas    Pen, 2020-02-14 / 14:59
Va ir išlindo Domukas. Sakė Šiauliuose noriu pagyvent, negink manęs lauk, o dabar pyst ir Vilniaus užsimanė. Tai gal miestiečiai, būkim geri ir išleiskim jį į tą Vilnių. Mažiau čia nesąmonių šnekės ir mažiau prastų darbų pridirbs. Miestui tik į naudą, jei apsivalys nuo Domuko. Vistiek Vilniuje būdamas nedirbs Šiauliams, nes net ir Šiauliuose būdamas nedaro to.
Kažkoks geras - rinkiminis straipsnis ?    Pen, 2020-02-14 / 16:15
Kvaila provokacija, pažymi kokių partijų nereikia rinkti ( argi vaineikis nuteistas, arba koks šimkus jau "į akiratį patękęs" ? Tokių dauguma rinkėjų netgi nežino, gal per partijų sąrašus ir sužinos .... . Bet straipsnis tai agresyvus ir agresyviai kvailas, lyg nurodytų rinkėjams ko nerinkti, nuteisiant kažkokius 'kandidatus', o ką reikia rinkti - tai nepasako. Gal korespondentei reikėtų iš karti imti "jautį už ragų" - pasakyti tiesiai šviesiai už ką "reikia' balsuoti, už ką "reikia' nebalsuoti, kad agituojate straipsniu , jau supratome ....
Dilema    Pen, 2020-02-14 / 16:24

In reply to by Kažkoks geras - rinkiminis straipsnis ?

Paprasčiausiai rinkėjai ( ar runkeliai) balsuoja už tuos , kurie yra "nuskriausti" žiniasklaidos, o gal ką gero padarys ? Perdėta reklama tampa antireklama , ir atvirkščiai, neprotinga antireklama - sudaro rinkėjų požiūrį - gal koks iki šiol plačiajam ratui ( juk dauguma rinkėjų, ne "žinovai" politikos ir jos užkulisių ) nežinomas "šimkus" ar "šimkevičius" , atėjęs į politiką, išspręs visus klausimus ? Tai jau reklama..... Kuo daugiau purvo pilama , be argumentų, tuo rinkėjų atžvilgiu žmogus švaresnis tampa ....
prieš Simuliką    Pen, 2020-02-14 / 16:28
Aš galiu pasakyti, už ką reikia NEbalsuoti. Simulikas jau nuo 1999 metų būdamas valdžioje šūkauja "Už Šiaulius". Miestas ir universitetas baigia sunykti, emigracijoje jau užaugo už Simuliką balsavusių "nusipelniusių gyventi geriau" šiauliečių vaikai, o jis vis dar tebešūkauja. Bet tai ne jo problema - tai naivių rinkėjų problema.
Balsuosiu už Domuką    Pen, 2020-02-14 / 21:37
Jei tik ans pažadės varyt iš Šiaulių ir nebegrįžt... :)
Šiaulių "Plūgas"    Šeš, 2020-02-15 / 08:01
Panašu, kad mieste galutinai išnyks „POLITICS“ matmuo, iš mūsų politikos netrukus liks tik viešas administravimas, vadyba ir viešaisiais ryšiais paremta oligarchijos (arba „ūkinio-partinio aktyvo“, taip ji buvo vadinama sovietmečiu) veikla. Miestas neturi jokios ilgalaikės perspektyvos. Tiesiog viskas daroma savo valdžiai pratęsti ir įtakai išlaikyti.
miestietis    Šeš, 2020-02-15 / 09:22
Norėjau plačiau pasisakyti rinkimų tema, bet pasirinkau laisvo agento A.Mockaus sparnuotą frazę, kuri, manau, tiktų ir daugeliui-" Aš esu ne par­ti­nis, – pa­brė­žė. – Esu lais­vas agen­tas. Bet jei­gu kan­di­da­tuo­čiau, tai su sta­bi­lia jė­ga, su ku­ria nors ". Viską, visi, supratot, ypač paskutinius tris žodžius?
Saulius    Šeš, 2020-02-15 / 13:09

In reply to by miestietis

Ir dabartiniame seime tokių " laisvųjų agentų " didžioji dalis su premjeru priešakyje.Mockus šiuo požiūriu dviračio neišrado, tik branginasi , manau, be pagrindo.
miestietis    Šeš, 2020-02-15 / 13:51

In reply to by Saulius

Sutinku su Jumis, kad eksseimūnas lyg ta mergaitė kelia sau kainą, besirinkdama jaunikį, tik ji pamiršta, jog jau kartą buvo išvaryta iš turgaus, nors viena didžiausių savivaldybės bendrovių, kur eksploatuoja vamzdynus po žeme, sukišo į ją savo lėšas, tikslu turėti užnugarį, o galop, nepateisino lūkesčių. Eksseimūnas, išvis, mano nuomone, neturi politiko savybių, jei nepatekęs pro duris, nelenda pro langą ir vis laukime užstrigęs. Tokia mano nuomonė šiuo antraeiliu klausimu.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.