Kandidatų dėlionėje – ir meras, ir eksmerai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Re­gio­no sa­vi­val­dy­bių po­li­ti­kams į Sei­mą leng­viau pa­tek­ti per vien­man­da­tes apy­gar­das, nei per par­ti­jų są­ra­šus.
Šiau­lių ap­skri­ties ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bė­se par­ti­jų vie­tos sky­riai į Sei­mą ke­lia ir sa­vus po­li­ti­kus, ir dai­ro­si au­to­ri­te­tų išo­rė­je. Į Sei­mą ren­gia­si Rad­vi­liš­kio ra­jo­no me­ras bei du bu­vę ra­jo­nų me­rai. Kel­miš­kius vi­lios vie­nas iš va­di­na­mų­jų "tri­jų muš­kie­ti­nin­kų" par­ti­jos kū­rė­jų.
"Šiau­lių kraš­tas" tę­sia pub­li­ka­ci­ją apie kan­di­da­tų į vien­man­da­tes rin­ki­mų apy­gar­das dė­lio­nę Šiau­lių ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bė­se.

Ak­me­nės po­li­ti­kai ne­sku­ba

Ak­me­nės ra­jo­no rin­kė­jai at­sto­vą į Sei­mą rinks Že­mai­ti­jos šiau­ri­nė­je vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je kar­tu su Ma­žei­kių ra­jo­no ir Skuo­do ra­jo­no da­li­mi rin­kė­jų.

Ak­me­nės ra­jo­ne par­ti­jų sky­riai kan­di­da­tų dar ne­ga­li įvar­dy­ti: nei so­cial­de­mok­ra­tai, nei kon­ser­va­to­riai, nei li­be­ra­lai ar "vals­tie­čiai".

Da­bar­ti­nis apy­gar­dos vien­man­da­ti­nin­kas įta­kin­gas Sei­mo na­rys "vals­tie­tis" Va­lius Ąžuo­las, ku­ris yra ir Ak­me­nės ra­jo­no par­ti­jos sky­riaus pir­mi­nin­kas, "Šiau­lių kraš­tui" ne­si­ry­žo iš­sa­ky­ti nė as­me­ni­nės nuo­sta­tos, ar vėl kan­di­da­tuo­tų?

So­cial­de­mok­ra­tai, pa­sak jų ly­de­rio Ak­me­nės ra­jo­no me­ro Vi­ta­li­jaus Mit­ro­fa­no­vo, svars­to "ke­lis va­rian­tus".

Pats me­ras neis į Sei­mą, bet įvar­di­jo, jog dai­ro­ma­si ne vien į ra­jo­no po­li­ti­kus. Jo tei­gi­mu, Jo­nas Tal­man­tas, so­cial­de­mok­ra­tas, Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas, ga­li bū­ti vie­nu iš po­ten­cia­lių kan­di­da­tų Že­mai­ti­jos šiau­ri­nė­je apy­gar­do­je.

Žiem­ga­lo­je pre­ten­duo­ja ke­li sei­mū­nai

Žiem­ga­los va­ka­ri­nė apy­gar­da jun­gia vi­są Jo­niš­kio ra­jo­ną, da­lį Šiau­lių ra­jo­no (Gin­kū­nus, Kai­rius, Gruz­džius, Nai­sius, Meš­kui­čius, Ža­džiū­nus, Ši­lė­nus) ir da­lį Pak­ruo­jo ra­jo­no.

Šio­je apy­gar­do­je per­nai pa­kar­to­ti­nius rin­ki­mus į lais­vą Sei­mo na­rio vie­tą, kai iš Sei­mo pa­si­trau­kė ra­jo­no me­ru iš­rink­tas Vi­ta­li­jus Gai­lius, lai­mė­jo so­cial­de­mok­ra­tas jo­niš­kie­tis Liu­das Jo­nai­tis.

Jis "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, jog yra nu­si­tei­kęs vien­man­da­tė­je vėl kan­di­da­tuo­ti. So­cial­de­mok­ra­tų Jo­niš­kio ra­jo­no sky­rius jį jau yra iš­kė­lęs, o Pak­ruo­jo ra­jo­no ir Šiau­lių ra­jo­no so­cial­de­mok­ra­tai yra ap­si­spren­dę jo­niš­kie­čio kan­di­da­tū­rą pa­lai­ky­ti.

Li­be­ra­lų są­jū­džio Jo­niš­kio sky­rius ke­lia Ge­di­mi­ną Če­pu­lį, ra­jo­no Ta­ry­bos na­rį, bu­vu­sį ra­jo­no me­rą.

Jo­niš­kio kon­ser­va­to­riai vie­tos po­li­ti­kų ne­ke­lia. Vie­tos sky­riaus pir­mi­nin­kė Vi­li­ja Bar­ta­šie­nė "Šiau­lių kraš­tą" in­for­ma­vo, jog sky­rius pa­siū­lė dvi kan­di­da­tū­ras. Abi iš ša­lies: Sei­mo na­rės Gin­ta­rės Skais­tės ir iš Jo­niš­kio ki­lu­sios eko­no­mis­tės Rū­tos Bilkš­ty­tės. R. Bilkš­ty­tė jau ban­dė Žiem­ga­lo­je kan­di­da­tuo­ti per­nai per pa­kar­to­ti­nius rin­ki­mus į lais­vą Sei­mo na­rio vie­tą.

Pa­sak V. Bar­ta­šie­nės, ku­ri iš jų tap­tų par­ti­jos kan­di­da­te, pa­lik­ta spręs­ti par­ti­jos va­do­vy­bei.

Jo­niš­kio ra­jo­no "vals­tie­čių" ly­de­rė Ri­man­tė Mi­siū­nie­nė "Šiau­lių kraš­tui" ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti, ko­kias kan­di­da­tū­ras sky­rius svars­to iš­kel­ti.

Per praei­tus Sei­mo rin­ki­mus Žiem­ga­los apy­gar­do­je "vals­tie­čiai" bu­vo iš­kė­lę ir rė­mė ne­par­ti­nį šiau­lie­tį is­to­ri­ką pro­fe­so­rių Arū­ną Gu­mu­liaus­ką. Vien­man­da­tė­je jam ne­pa­vy­ko lai­mė­ti, Sei­mo na­riu jis bu­vo iš­rink­tas pa­gal "vals­tie­čių" są­ra­šą.

"Jei­gu "vals­tie­čiai" ma­ni­mi pa­si­ti­kės, ei­siu su jais, o kur ir kaip – spręs jie. Jei­gu ne­bus to žo­džio, nie­kur ne­si­blaš­ky­siu", – tei­gė "Šiau­lių kraš­tui" A. Gu­mu­liaus­kas, pa­brėž­da­mas, jog "tre­jus me­tus są­ži­nin­gai dir­bau Žiem­ga­los apy­gar­dos rin­kė­jams, nors ir esu iš­rink­tas dau­gia­man­da­tė­je".

Pak­ruo­jo po­li­ti­kai spren­džia di­le­mą

Pak­ruo­jo ra­jo­nas ir to­liau lie­ka pa­da­ly­tas į dvi apy­gar­das. Tik jos per­va­din­tos į Žiem­ga­los va­ka­ri­nę (bend­ra su Jo­niš­kio r. ir Šiau­lių r.) ir Žiem­ga­los ry­ti­nę (bend­ra su Pas­va­lio r.).

Tad par­ti­jų vie­tos sky­riai spren­džia di­le­mą: ko­kias kan­di­da­tū­ras pa­tiems iš­kel­ti, o ko­kias pa­lik­ti kel­ti Jo­niš­kio ra­jo­no ar Pas­va­lio ra­jo­no sky­riams.

Pak­ruo­jo ra­jo­no "vals­tie­čių" ly­de­ris, par­ti­jos sky­riaus pir­mi­nin­kas Al­vy­das Žu­vi­nin­kas "Šiau­lių kraš­tui" tei­gė, jog vyks­ta "ieš­ko­ji­mas ir gal­vo­ji­mas". Ar svars­to­ma A. Gu­mu­liaus­ko kan­di­da­tū­ra?

"Jis svars­to­mas kaip vie­nas pa­grin­di­nių kan­di­da­tų, so­li­dus ir tu­ri pa­tir­ties, – įvar­di­jo par­ti­jos sky­riaus pir­mi­nin­kas. – Ma­no nuo­mo­ne, jei­gu no­rės kan­di­da­tuo­ti, ne­prieš­ta­rau­si­me nei mes, nei Jo­niš­kio sky­rius."

Bend­ro­je su Pas­va­liu apy­gar­do­je (Žiem­ga­los ry­ti­nė­je), Pak­ruo­jo ra­jo­no "vals­tie­čiai" per anks­tes­nius Sei­mo rin­ki­mus pa­lai­kė pa­sva­lie­čių nuo par­ti­jos iš­kel­tą kan­di­da­tę. Kaip da­bar bus, dar ne­ži­no.

Pak­ruo­jo ra­jo­no so­cial­de­mok­ra­tai ko­vo 5 die­ną sky­riaus kon­fe­ren­ci­jo­je ap­si­spręs dėl kan­di­da­tū­rų į vien­man­da­tes apy­gar­das.

"Mes sa­vo kan­di­da­tą iš­kel­tu­me tik į bend­rą su Pas­va­liu apy­gar­dą (Žiem­ga­los ry­ti­nę), o ki­to­je pa­lai­ky­si­me Jo­niš­kio so­cial­de­mok­ra­tų kan­di­da­tą, – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" Pak­ruo­jo ra­jo­no so­cial­de­mok­ra­tų ly­de­ris ir ra­jo­no me­ras Sau­lius Mar­gis. – Ieš­ko­me sa­vo vie­ti­nio kan­di­da­to – tu­ri­me ke­le­tą stip­rių."

Jo ži­nio­mis, Pas­va­lio so­cial­de­mok­ra­tai taip pat siū­lys sa­vo kan­di­da­tą: "Dar tar­si­mės, ku­ris bus stip­res­nis. Par­ti­jos pre­zi­diu­mas spręs, ku­rį vie­ną pa­lik­ti."

Per praė­ju­sius Sei­mo rin­ki­mus šio­je apy­gar­do­je pa­ts S. Mar­gis kan­di­da­ta­vo. Tuo­met kon­ser­va­to­riui An­ta­nui Ma­tu­lui, ku­ris bu­vo iš­rink­tas į Sei­mą, pra­lo­šė tik 70 bal­sų. Gal vėl kan­di­da­tuos?

"Tik­rai ne", – pa­ti­ki­no me­ras.

Pak­ruo­jo ra­jo­no kon­ser­va­to­riai rems "išo­rės" po­li­ti­kus.

"Apy­gar­do­je su Pas­va­liu rem­si­me Sei­mo na­rį An­ta­ną Ma­tu­lą, o bend­ro­je su Jo­niš­kiu apy­gar­do­je pa­lai­ky­si­me jo­niš­kie­čių siū­lo­mą Rū­tą Bilk­šy­tę", – in­for­ma­vo Eri­ka Ki­žie­nė, Tė­vy­nės są­jun­gos-Krikš­čio­nių de­mok­ra­tų ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­kė.

Kel­miš­kiai "su­dras­ky­ti"

Kel­mės ra­jo­nas per šiuos rin­ki­mus da­li­ja­mas į dvi apy­gar­das: Kel­mės-Ši­la­lės ir Rad­vi­liš­kio-Ty­tu­vė­nų.

Kel­mės ra­jo­no rin­kė­jams Sei­me da­bar at­sto­vau­ja vien­man­da­ti­nin­kas "vals­tie­tis" Juo­zas Rim­kus. Ar dar sy­kį kan­di­da­tuos?

"Pa­siū­ly­mų esu su­lau­kęs, bet žiū­rė­sim, ką sa­kys par­ti­jos sky­rius, po to dar par­ti­jos va­do­vai, – sa­kė J. Rim­kus. – Iš tie­sų, ne­su ap­si­spren­dęs, nes ra­jo­nas su­dras­ky­tas, lau­kia mil­ži­niš­kas dar­bas. Pri­jun­gė prie Kel­mės apy­gar­dos net ne tos ap­skri­ties rin­kė­jus – iš vi­so 22 Ši­la­lės ra­jo­no apy­lin­kes. Tu­ri kraus­ty­tis gy­ven­ti į Ši­la­lę, jei­gu no­ri pa­siek­ti re­zul­ta­tą, o ne šiaip tik rin­ki­muo­se da­ly­vau­ti."

Sus­kai­čia­vęs, jog apy­gar­do­je Kel­mės ra­jo­no rin­kė­jų yra 20 450, o Ši­la­lės – 17 614.

"Ir ger­bė­jų ra­tas yra la­bai skir­tin­gas: Kel­mė­je vi­sa­da stip­res­ni so­cial­de­mok­ra­tai ir "vals­tie­čiai", o Ši­la­lė­je – "tvar­kie­čiai" ir kon­ser­va­to­riai. Iš tie­sų, liūd­nas vaiz­de­lis ir Kel­mė­je, ir Ši­la­lė­je", – svars­tė Sei­mo na­rys.

Jo nuo­mo­ne, iš kel­miš­kių "vals­tie­čių" kan­di­da­tais ga­lė­tų bū­ti ir ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai Ja­ni­na Ske­ber­die­nė, ku­ri į me­res kan­di­da­ta­vo, ar Vy­tau­tas Bar­kaus­kas, par­ti­jos sky­riaus pir­mi­nin­kas.

Vac­lo­vas And­ru­lis, Kel­mės ra­jo­no me­ras ir So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­kas, pri­va­lu­mų ra­jo­no pa­da­li­ji­me taip pat neįž­vel­gia ir pro­gnuo­zuo­ja, jog rin­ki­mų ko­va bus ypač at­kak­li.

"Kelmės–Šilalės apy­gar­do­je mes ke­lia­me Ire­nos Si­ru­sie­nės ( ji yra bu­vu­si Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­re) kan­di­da­tū­rą, – in­for­ma­vo V. And­ru­lis. – Rad­vi­liš­kio-Ty­tu­vė­nų apy­gar­do­je sa­vo kan­di­da­to ne­ke­lia­me, nes ten pa­grin­di­niai yra Rad­vi­liš­kio ra­jo­no rin­kė­jai."

Me­ro ži­nio­mis, po ra­jo­ną jau va­ži­nė­ja kon­ku­ren­tai: ir Sei­mo na­rys "tvar­kie­čių" ly­de­ris Re­mi­gi­jus Že­mai­tis, ku­ris per praė­ju­sius rin­ki­mus vien­man­dan­tė­je iš­rink­tas Ši­la­lės ra­jo­no rin­kė­jų, ir bu­vęs Ši­la­lės ra­jo­no me­ras kon­ser­va­to­rius Jo­nas Gu­daus­kas.

Li­be­ra­lų są­jū­dis Kel­mės-Ši­la­lės apy­gar­do­je ke­lia par­ti­jos Kel­mės ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­kės, ra­jo­no Ta­ry­bos na­rės Da­lios Vil­liū­nie­nės kan­di­da­tū­rą, o Rad­vi­liš­kio-Ty­tu­vė­nų – Tei­su­čio Ma­jaus­ko, Ty­tu­vė­nų apy­lin­kės se­niū­ni­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jo.

Kel­mės ra­jo­no kon­ser­va­to­riai vie­tos po­li­ti­kų ne­ke­lia. Pa­sak jų ly­de­rio Egi­di­jaus Ūk­so, Kel­mės-Ši­la­lės apy­gar­do­je pa­lai­kys kon­ser­va­to­riaus Jo­no Gu­daus­ko kan­di­da­tū­rą, o Rad­vi­liš­kio-Ty­tu­vė­nų apy­gar­do­je – An­ta­no Če­po­no­nio, Rad­vi­liš­kio ra­jo­no me­ro.

Rad­vi­liš­kio me­ras bai­mi­na­si tik fi­lo­so­fo

An­ta­nas Če­po­no­nis, va­do­vau­jan­tis ne tik Rad­vi­liš­kio ra­jo­nui, bet ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Krikš­čio­nių de­mok­ra­tų ra­jo­no sky­riui, "Šiau­lių kraš­tui" pa­tvir­ti­no, jog ren­gia­si į Sei­mą.

"Ke­ti­ni­mų tu­riu, tik dar rei­kia par­ti­jos va­do­vy­bės pa­tvir­ti­ni­mo ir par­ti­jos sky­rius tu­ri tvir­tin­ti", – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" A. Če­po­no­nis.

Jis pa­si­džiau­gė, jog rin­ki­mų apy­gar­dą pa­pil­dė 4 tūks­tan­čiai Kel­mės ra­jo­no rin­kė­jų. "Ma­no žmo­na yra kel­miš­kė, tai gal kel­miš­kiai ma­ne pa­lai­kys?" – ti­ki­si kon­ser­va­to­rius.

Klau­sia­mas, ką sėk­mės at­ve­ju nu­ma­ty­tų į ra­jo­no va­do­vus, šmaikš­ta­vo: "Kol jau­tis tvar­te, tai žvirb­lio gau­dy­ti nė­ra rei­ka­lo."

A. Če­po­no­nis, kaip ga­li­mą kon­ku­ren­tą rin­ki­muo­se įžvel­gia fi­lo­so­fą Ar­vy­dą Juo­zai­tį, įkū­ru­sį par­ti­ją.

"Gir­dė­jau, kad Ar­vy­das Juo­zai­tis eis Rad­vi­liš­kio-Ty­tu­vė­nų apy­gar­do­je. Ma­nau, pra­dės veik­ti pa­gal for­mu­lę: kur kon­ser­va­to­riai sva­res­ni – ten sieks su­da­ry­ti kon­ku­ren­ci­ją", – svars­tė A. Če­po­no­nis.

Ta­čiau pa­ts A. Juo­zai­tis "Šiau­lių kraš­tui" tai pa­nei­gė: "Gan­dų da­bar pil­na".

"Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne daug kar­tų bu­vau per pre­zi­den­ti­nę rin­ki­mų kam­pa­ni­ją, ma­no tė­vo šak­nys – iš Bai­so­ga­los, – sa­kė jis. – Rad­vi­liš­ky­je tu­ri­me stip­rių na­rių, o aš vien­man­da­tė­je iš vi­so ne­ke­ti­nu kan­di­da­tuo­ti. Ve­siu par­ti­jos są­ra­šą dau­gia­man­da­tė­je, kad ro­dy­čiau, jog ne pa­ts į Sei­mą no­riu, o par­ti­ja pa­si­ti­kiu. "

A. Juo­zai­čio va­do­vau­ja­ma Kar­tų so­li­da­ru­mo są­jun­ga ir Nag­lio Pu­tei­kio Cent­ro par­ti­ja šią sa­vai­tę pa­skel­bė, jog yra su­ta­ru­sios vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se ne­kon­ku­ruo­ti. Pa­sak A. Juo­zai­čio, abi par­ti­jos dar tar­sis, ko­kio­je apy­gar­do­je ku­ri kels sa­vo kan­di­da­tus.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je praė­ju­sius rin­ki­mus lai­mė­jo "vals­tie­tis" Au­ri­mas Gai­džiū­nas. Ta­čiau ra­jo­no "vals­tie­čių" ly­de­ris Jo­nas Po­vi­lai­tis neį­var­di­jo, kie­no kan­di­da­tū­ra da­bar svars­to­ma.

So­cial­de­mok­ra­tų kan­di­da­tas jau aiš­kus – Rad­vi­liš­kio-Ty­tu­vė­nų vien­man­da­tė­je jie ke­lia par­ti­jos sky­riaus pir­mi­nin­ko ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­no ta­ry­bos na­rio Ka­zi­mie­ro Rač­kaus­kio kan­di­da­tū­rą.

Bus ir "tri­jų muš­kie­ti­nin­kų"

Kan­di­da­tuo­ti ku­rio­je nors iš Žiem­ga­los vien­man­da­čių ga­li Sau­lius Ge­giec­kas, Lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) Pak­ruo­jo ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­kas, ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys, bu­vęs ra­jo­no me­ras.

Jo žo­džiais, "vie­no­kie ar ki­to­kie va­rian­tai" nu­skam­bės ge­gu­žės mė­ne­sį", kai įvyks va­di­na­mų­jų "tri­jų muš­kie­ti­nin­kų" jun­gi­ma­sis.

Į vie­ną par­ti­ją jun­gia­si Ar­tū­ro Zuo­ko va­do­vau­ja­ma "Lais­vės są­jun­ga", Re­mi­gi­jaus Že­mai­tai­čio va­do­vau­ja­ma "Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas" ir Ar­tū­ro Pau­laus­ko va­do­vau­ja­mas vi­suo­me­ni­ni­nis ju­dė­ji­mas.

R. Že­mai­tis "Šiau­lių kraš­tui" pa­tvir­ti­no, jog kan­di­da­tuos Kel­mės-Ši­la­lės apy­gar­do­je. Dėl to jau yra su­tar­ta ir su par­tne­riais. Jo žo­džiais, "jau 44 apy­gar­das esa­me pa­si­da­li­ję."

"Pak­ruo­jo ra­jo­ne kan­di­da­tą pa­rink­tų A. Zuo­kas, apie S. Ge­giec­ką kal­ba­me, o Šiau­liuo­se kan­di­da­to ieš­ko­tų A. Pau­laus­kas, ten kaž­ka­da jo va­do­vau­ja­ma Nau­jo­ji są­jun­ga bu­vo stip­ri", – sa­kė R. Že­mai­tis apie su­si­ta­ri­mus, su­si­ju­sius su vien­man­da­tė­mis Šiau­lių kraš­te.