Į Seimą taikosi Šiaulių vicemerai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Dėl Sei­mo vi­ce­me­rai mie­lai pa­lik­tų sa­vo kė­des Sa­vi­val­dy­bė­je.
Šiau­lių vi­ce­me­rai "vals­tie­tis" Egi­di­jus Eli­jo­šius ir ne­par­ti­nis Do­mas Griš­ke­vi­čius yra ap­si­spren­dę kan­di­da­tuo­ti į Sei­mą. Abu var­žy­tų­si "Sau­lės" rin­ki­mų apy­gar­do­je, ku­rio­je anks­tes­nius rin­ki­mus po "vals­tie­čių" vė­lia­va lai­mė­jo Va­le­ri­jus Si­mu­lik. Vie­tos "vals­tie­čiai" da­bar jį me­ta iš ra­tų.

Vi­ce­me­ras prieš vi­ce­me­rą

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) Šiau­lių mies­to sky­rius jau ap­si­spren­dė dėl kan­di­da­tų, ku­riuos par­ti­jos va­do­vy­bei tei­kia kel­ti vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se. Pa­siū­lė kan­di­da­tū­ras ir į par­ti­jos są­ra­šą.

Sky­riaus pir­mi­nin­ko ir mies­to vi­ce­me­ro Egi­di­jaus Eli­jo­šiaus kan­di­da­tū­ra siū­lo­ma iš­kel­ti "Sau­lės" vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, o Sei­mo na­rio ne­par­ti­nio Sta­sio Tu­mė­no – "Auš­ros" apy­gar­do­je.

"Cent­ras – par­ti­jos ta­ry­ba ir val­dy­ba – dėl mū­sų kan­di­da­tū­rų dar spręs, – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" E. Eli­jo­šius. – Tu­rė­jo­me pa­teik­ti sa­vo spren­di­mus ir juos pa­tei­kė­me."

Pats neįž­vel­gia pro­ble­mos, jog rin­ki­muo­se ei­tų prieš koa­li­ci­jos par­tne­rį, ki­tą Šiau­lių mies­to vi­ce­me­rą D. Griš­ke­vi­čių. Pas­ta­ra­sis "Šiau­lių kraš­tui" yra tei­gęs, jog sa­va­ran­kiš­kai iš­si­kels ne­prik­lau­so­mu kan­di­da­tu "Sau­lės" apy­gar­do­je.

"Mes prieš nie­ką nei­si­me, ei­si­me tik už sa­ve", – tvir­ti­no E. Eli­jo­šius.

Tuo me­tu D. Griš­ke­vi­čius, su­ži­no­jęs, kad ga­li tek­ti kon­ku­ruo­ti su koa­li­ci­jos sa­vi­val­do­je par­tne­riu, "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė: "Rin­ki­mai į Sei­mą – ki­ta mu­zi­ka, ko­va bū­tų idė­jų lyg­me­ny­je, o rin­kė­jai, ma­ty­da­mi kon­teks­tą, pa­si­rinks."

Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, klau­sia­mas, kaip ver­ti­na abie­jų sa­vo pa­va­duo­to­jų ėji­mą į Sei­mą, tei­gė: "Apie Do­mą ži­no­jau, o kad Egi­di­jus ei­na – man nau­jie­na, bet, ma­nau, lo­giš­ka, kad par­ti­ja ke­lia sa­vo kan­di­da­tą."

Ne­si­bai­mi­na lik­ti be vi­ce­me­rų: "Jei­gu ir iš­si­kels, abu ne­lai­mės."

Ku­rį pa­lai­ky­tų per rin­ki­mus?

"Sei­mo rin­ki­mų ant­ra­ja­me tu­re iš­sa­ky­čiau sa­vo nuo­mo­nę, o pir­ma­me – dar ne­ži­nau, – pa­svars­tė. – Bet ma­no pa­lai­ky­mą Do­mas tu­ri, nes jo bal­sas pir­mą ka­den­ci­ją lė­mė, kad su­si­klos­tė vi­siš­kai nau­jos ga­li­my­bės (ta­da A. Vi­soc­kas pir­mą kar­tą bu­vo iš­rink­tas me­ru, o D. Griš­ke­vi­čius, tuo­met dar bu­vęs so­cial­de­mok­ra­tu, prieš par­ti­jos va­lią vie­nin­te­lis iš soc­de­mų pri­si­jun­gė prie val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos, taip A. Vi­soc­kui pa­dė­jo su­for­muo­ti mi­ni­ma­lią dau­gu­mą Ta­ry­bo­je ir ta­po vi­ce­me­ru – red.pa­st.).

V. Si­mu­lik ne­be­tin­ka?

E. Eli­jo­šius in­for­ma­vo, jog par­ti­jos sky­riu­je svars­ty­tos ke­lios kan­di­da­tū­ros, po­ten­cia­lios iš­kel­ti "Sau­lės" rin­ki­mų apy­gar­do­je. Bet tarp jų ne­bu­vo da­bar­ti­nio apy­gar­dos vien­man­da­ti­nin­ko vi­suo­me­nin­ko Va­le­ri­jaus Si­mu­lik, ku­rį per praė­ju­sius Sei­mo rin­ki­mus kė­lė ir rė­mė "vals­tie­čiai".

"Ma­ne įti­ki­no, jog čia tu­ri bū­ti ke­lia­mas par­ti­jos na­rys, – pa­si­da­li­jo sky­riaus pir­mi­nin­kas. – Par­ti­jos ta­ry­bo­je bu­vo sa­ko­ma, kad ke­lia­me par­ti­jos na­rius, o jei­gu jų ne­tu­ri­me, tai tuos ne­par­ti­nius, su ku­riais bend­ra­dar­biau­ja­me, ku­rie per vi­są ka­den­ci­ją pa­ro­dė mums lo­ja­lu­mą."

Jo žo­džiais, to­dėl dėl S.Tu­mė­no "di­des­nių svars­ty­mų ne­bu­vo".

S.Tu­mė­nas, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­ras, kal­bi­nin­kas, pe­da­go­gas, per praė­ju­sius rin­ki­mus ėjo su "vals­tie­čiais" ir bu­vo iš­rink­tas "Auš­ros" vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je.

Ko­dėl V. Si­mu­li­kas ne­be­tin­ka Šiau­lių "vals­tie­čiams"?

"Mies­te su juo ma­žiau bend­ra­dar­bia­vom, – ko­men­ta­vo E. Eli­jo­šius. – Sei­mo na­rys dau­giau su Dar­bo par­ti­ja bend­ra­dar­bia­vo, nei su mu­mis (mies­to Ta­ry­bo­je V. Si­mu­lik va­do­vau­ja­mas ju­dė­ji­mas "Už Šiau­lius" yra opo­zi­ci­jo­je val­dan­tie­siems "vals­tie­čiams" ir "Ar­tū­ro Vi­soc­ko ne­par­ti­niam są­ra­šui" – red.pa­st). To­kia trin­tis ne­ty­čia ga­vo­si."

E. Eli­jo­šius nei­gė, jog dėl V. Si­mu­lik ga­lė­jo su­lauk­ti cent­ro nu­ro­dy­mų.

"Iš cent­ro bu­vo tik toks pa­ti­ki­ni­mas: jei­gu žmo­nės ėjo į rin­ki­mus su mū­sų vė­lia­va ir iki šiol iš­li­ko frak­ci­jo­je, tai lyg ir ga­li­ma pa­si­ti­kė­ti jais, bet sky­riai tu­ri kel­ti tuos žmo­nes. Tai šiuo at­ve­ju mes neiš­kė­lėm", – sa­kė sky­riaus pir­mi­nin­kas.

V. Si­mu­lik nuo­mo­nės ne­pa­vy­ko iš­girs­ti, jis yra iš­vy­kęs į ko­man­di­ruo­tę už­sie­ny­je. Bet "Šiau­lių kraš­tui" jis yra tvir­ti­nęs, jog kan­di­da­tuos "Sau­lės" rin­ki­mų apy­gar­do­je bet ku­riuo at­ve­ju: jei­gu par­ti­jos ne­bus iš­kel­tas, iš­si­kels pa­ts.

Į LŽVS kan­di­da­tų są­ra­šą nuo Šiau­lių mies­to "vals­tie­čių" dar bū­tų siū­lo­mi ne­par­ti­nis Au­ri­mas Žvi­nys, mies­to Ta­ry­bos na­rys, ir And­rius Lau­ri­nai­tis, par­ti­jos mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas.

Ir ra­jo­no "vals­tie­čiai" ap­si­spren­dė

Šiau­lių ra­jo­no "vals­tie­čiai" vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, ku­rių vie­na – Šiau­lių kraš­to – yra bend­ra su Šiau­lių mies­tu, o ki­ta – Žiem­ga­los va- ka­ri­nė – su Jo­niš­kio ra­jo­nu ir Pak­ruo­jo ra­jo­nu, pa­si­rin­ko kel­ti tuos pa­čius kan­di­da­tus, kaip per praė­ju­sius Sei­mo rin­ki­mus.

"Šiau­lių kraš­to vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je ke­lia­me Ri­mos Baš­kie­nės kan­di­da­tū­rą, o Žiem­ga­los – Arū­no Gu­mu­liaus­ko", – in­for­ma­vo "Šiau­lių kraš­tą" An­ta­nas Be­za­ras, Šiau­lių ra­jo­no me­ras ir par­ti­jos ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­kas.

Abi šias kan­di­da­tū­ras yra nu­spren­dę pa­lai­ky­ti ir mies­to "vals­tie­čiai".

Nuo Šiau­lių ra­jo­no "vals­tie­čių" į par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą pa­siū­ly­ti ra­jo­no vi­ce­me­ras Čes­lo­vas Grei­čius ir Da­rius Ra­man­čio­nis, ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys, gam­tos ir kul­tū­ros pa­vel­do puo­se­lė­to­jas.

R. Baš­kie­nė, Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja, "vals­tie­čių" kan­di­da­te vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je tap­tų jau penk­tą kar­tą. Sei­mo na­rys, is­to­ri­kas, pro­fe­so­rius A. Gu­mu­liaus­kas, ku­ris yra ne­par­ti­nis, – ant­rą kar­tą. Per praė­ju­sius rin­ki­mus Žiem­ga­los vien­man­da­tė­je jis ne­lai­mė­jo, bet bu­vo iš­rink­tas pa­gal "vals­tie­čių" są­ra­šą.