Į Seimą taikosi Šiaulių vicemerai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Dėl Sei­mo vi­ce­me­rai mie­lai pa­lik­tų sa­vo kė­des Sa­vi­val­dy­bė­je.
Šiau­lių vi­ce­me­rai "vals­tie­tis" Egi­di­jus Eli­jo­šius ir ne­par­ti­nis Do­mas Griš­ke­vi­čius yra ap­si­spren­dę kan­di­da­tuo­ti į Sei­mą. Abu var­žy­tų­si "Sau­lės" rin­ki­mų apy­gar­do­je, ku­rio­je anks­tes­nius rin­ki­mus po "vals­tie­čių" vė­lia­va lai­mė­jo Va­le­ri­jus Si­mu­lik. Vie­tos "vals­tie­čiai" da­bar jį me­ta iš ra­tų.

Vi­ce­me­ras prieš vi­ce­me­rą

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) Šiau­lių mies­to sky­rius jau ap­si­spren­dė dėl kan­di­da­tų, ku­riuos par­ti­jos va­do­vy­bei tei­kia kel­ti vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se. Pa­siū­lė kan­di­da­tū­ras ir į par­ti­jos są­ra­šą.

Sky­riaus pir­mi­nin­ko ir mies­to vi­ce­me­ro Egi­di­jaus Eli­jo­šiaus kan­di­da­tū­ra siū­lo­ma iš­kel­ti "Sau­lės" vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, o Sei­mo na­rio ne­par­ti­nio Sta­sio Tu­mė­no – "Auš­ros" apy­gar­do­je.

"Cent­ras – par­ti­jos ta­ry­ba ir val­dy­ba – dėl mū­sų kan­di­da­tū­rų dar spręs, – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" E. Eli­jo­šius. – Tu­rė­jo­me pa­teik­ti sa­vo spren­di­mus ir juos pa­tei­kė­me."

Pats neįž­vel­gia pro­ble­mos, jog rin­ki­muo­se ei­tų prieš koa­li­ci­jos par­tne­rį, ki­tą Šiau­lių mies­to vi­ce­me­rą D. Griš­ke­vi­čių. Pas­ta­ra­sis "Šiau­lių kraš­tui" yra tei­gęs, jog sa­va­ran­kiš­kai iš­si­kels ne­prik­lau­so­mu kan­di­da­tu "Sau­lės" apy­gar­do­je.

"Mes prieš nie­ką nei­si­me, ei­si­me tik už sa­ve", – tvir­ti­no E. Eli­jo­šius.

Tuo me­tu D. Griš­ke­vi­čius, su­ži­no­jęs, kad ga­li tek­ti kon­ku­ruo­ti su koa­li­ci­jos sa­vi­val­do­je par­tne­riu, "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė: "Rin­ki­mai į Sei­mą – ki­ta mu­zi­ka, ko­va bū­tų idė­jų lyg­me­ny­je, o rin­kė­jai, ma­ty­da­mi kon­teks­tą, pa­si­rinks."

Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, klau­sia­mas, kaip ver­ti­na abie­jų sa­vo pa­va­duo­to­jų ėji­mą į Sei­mą, tei­gė: "Apie Do­mą ži­no­jau, o kad Egi­di­jus ei­na – man nau­jie­na, bet, ma­nau, lo­giš­ka, kad par­ti­ja ke­lia sa­vo kan­di­da­tą."

Ne­si­bai­mi­na lik­ti be vi­ce­me­rų: "Jei­gu ir iš­si­kels, abu ne­lai­mės."

Ku­rį pa­lai­ky­tų per rin­ki­mus?

"Sei­mo rin­ki­mų ant­ra­ja­me tu­re iš­sa­ky­čiau sa­vo nuo­mo­nę, o pir­ma­me – dar ne­ži­nau, – pa­svars­tė. – Bet ma­no pa­lai­ky­mą Do­mas tu­ri, nes jo bal­sas pir­mą ka­den­ci­ją lė­mė, kad su­si­klos­tė vi­siš­kai nau­jos ga­li­my­bės (ta­da A. Vi­soc­kas pir­mą kar­tą bu­vo iš­rink­tas me­ru, o D. Griš­ke­vi­čius, tuo­met dar bu­vęs so­cial­de­mok­ra­tu, prieš par­ti­jos va­lią vie­nin­te­lis iš soc­de­mų pri­si­jun­gė prie val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos, taip A. Vi­soc­kui pa­dė­jo su­for­muo­ti mi­ni­ma­lią dau­gu­mą Ta­ry­bo­je ir ta­po vi­ce­me­ru – red.pa­st.).

V. Si­mu­lik ne­be­tin­ka?

E. Eli­jo­šius in­for­ma­vo, jog par­ti­jos sky­riu­je svars­ty­tos ke­lios kan­di­da­tū­ros, po­ten­cia­lios iš­kel­ti "Sau­lės" rin­ki­mų apy­gar­do­je. Bet tarp jų ne­bu­vo da­bar­ti­nio apy­gar­dos vien­man­da­ti­nin­ko vi­suo­me­nin­ko Va­le­ri­jaus Si­mu­lik, ku­rį per praė­ju­sius Sei­mo rin­ki­mus kė­lė ir rė­mė "vals­tie­čiai".

"Ma­ne įti­ki­no, jog čia tu­ri bū­ti ke­lia­mas par­ti­jos na­rys, – pa­si­da­li­jo sky­riaus pir­mi­nin­kas. – Par­ti­jos ta­ry­bo­je bu­vo sa­ko­ma, kad ke­lia­me par­ti­jos na­rius, o jei­gu jų ne­tu­ri­me, tai tuos ne­par­ti­nius, su ku­riais bend­ra­dar­biau­ja­me, ku­rie per vi­są ka­den­ci­ją pa­ro­dė mums lo­ja­lu­mą."

Jo žo­džiais, to­dėl dėl S.Tu­mė­no "di­des­nių svars­ty­mų ne­bu­vo".

S.Tu­mė­nas, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­ras, kal­bi­nin­kas, pe­da­go­gas, per praė­ju­sius rin­ki­mus ėjo su "vals­tie­čiais" ir bu­vo iš­rink­tas "Auš­ros" vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je.

Ko­dėl V. Si­mu­li­kas ne­be­tin­ka Šiau­lių "vals­tie­čiams"?

"Mies­te su juo ma­žiau bend­ra­dar­bia­vom, – ko­men­ta­vo E. Eli­jo­šius. – Sei­mo na­rys dau­giau su Dar­bo par­ti­ja bend­ra­dar­bia­vo, nei su mu­mis (mies­to Ta­ry­bo­je V. Si­mu­lik va­do­vau­ja­mas ju­dė­ji­mas "Už Šiau­lius" yra opo­zi­ci­jo­je val­dan­tie­siems "vals­tie­čiams" ir "Ar­tū­ro Vi­soc­ko ne­par­ti­niam są­ra­šui" – red.pa­st). To­kia trin­tis ne­ty­čia ga­vo­si."

E. Eli­jo­šius nei­gė, jog dėl V. Si­mu­lik ga­lė­jo su­lauk­ti cent­ro nu­ro­dy­mų.

"Iš cent­ro bu­vo tik toks pa­ti­ki­ni­mas: jei­gu žmo­nės ėjo į rin­ki­mus su mū­sų vė­lia­va ir iki šiol iš­li­ko frak­ci­jo­je, tai lyg ir ga­li­ma pa­si­ti­kė­ti jais, bet sky­riai tu­ri kel­ti tuos žmo­nes. Tai šiuo at­ve­ju mes neiš­kė­lėm", – sa­kė sky­riaus pir­mi­nin­kas.

V. Si­mu­lik nuo­mo­nės ne­pa­vy­ko iš­girs­ti, jis yra iš­vy­kęs į ko­man­di­ruo­tę už­sie­ny­je. Bet "Šiau­lių kraš­tui" jis yra tvir­ti­nęs, jog kan­di­da­tuos "Sau­lės" rin­ki­mų apy­gar­do­je bet ku­riuo at­ve­ju: jei­gu par­ti­jos ne­bus iš­kel­tas, iš­si­kels pa­ts.

Į LŽVS kan­di­da­tų są­ra­šą nuo Šiau­lių mies­to "vals­tie­čių" dar bū­tų siū­lo­mi ne­par­ti­nis Au­ri­mas Žvi­nys, mies­to Ta­ry­bos na­rys, ir And­rius Lau­ri­nai­tis, par­ti­jos mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas.

Ir ra­jo­no "vals­tie­čiai" ap­si­spren­dė

Šiau­lių ra­jo­no "vals­tie­čiai" vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, ku­rių vie­na – Šiau­lių kraš­to – yra bend­ra su Šiau­lių mies­tu, o ki­ta – Žiem­ga­los va- ka­ri­nė – su Jo­niš­kio ra­jo­nu ir Pak­ruo­jo ra­jo­nu, pa­si­rin­ko kel­ti tuos pa­čius kan­di­da­tus, kaip per praė­ju­sius Sei­mo rin­ki­mus.

"Šiau­lių kraš­to vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je ke­lia­me Ri­mos Baš­kie­nės kan­di­da­tū­rą, o Žiem­ga­los – Arū­no Gu­mu­liaus­ko", – in­for­ma­vo "Šiau­lių kraš­tą" An­ta­nas Be­za­ras, Šiau­lių ra­jo­no me­ras ir par­ti­jos ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­kas.

Abi šias kan­di­da­tū­ras yra nu­spren­dę pa­lai­ky­ti ir mies­to "vals­tie­čiai".

Nuo Šiau­lių ra­jo­no "vals­tie­čių" į par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą pa­siū­ly­ti ra­jo­no vi­ce­me­ras Čes­lo­vas Grei­čius ir Da­rius Ra­man­čio­nis, ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys, gam­tos ir kul­tū­ros pa­vel­do puo­se­lė­to­jas.

R. Baš­kie­nė, Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja, "vals­tie­čių" kan­di­da­te vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je tap­tų jau penk­tą kar­tą. Sei­mo na­rys, is­to­ri­kas, pro­fe­so­rius A. Gu­mu­liaus­kas, ku­ris yra ne­par­ti­nis, – ant­rą kar­tą. Per praė­ju­sius rin­ki­mus Žiem­ga­los vien­man­da­tė­je jis ne­lai­mė­jo, bet bu­vo iš­rink­tas pa­gal "vals­tie­čių" są­ra­šą.

Komentarai

Izolina    Pen, 2020-02-28 / 08:59
Jokios nuostabos, to buvo galima ir tikėtis. Šiauliuose "pasidarbavę" užsinorėjo į Seimą, tik abejoju, kad jie bus išrinkti, labai abejoju...
SIMULIK geriausias    Pen, 2020-02-28 / 10:33
Simulik rinksime toliau! Jis visų laikų geriausias Seimo narys. Žmonės supranta tikrai
miestietis    Pen, 2020-02-28 / 10:45
Gan aukštą įvertinimą duočiau nebent tik Domui Griškevičiui ir nepagailėčiau jį pakelti dar aukščiau, bet vaikinas ryškiai susidirbo su noru benamius įkurdinti Dubijos gatvės bendrabutyje, o tai rodo, kad jam dar trūksta gerosios gyvenimiškosios patirties. E. Elijošius tai išvis dar neapsišvietė darbe ir jam vicemero postas yra lyg perteklinis. Kiti kandidatai, tie kurie šiuo metu yra po žemdirbių vėliava, tai kaip politikai, irgi esti nei žuvis anei mėsa, o juokingiausias tai, kaip ir buvo, tai Valierka, ir jei kada nors į miestą atvyktu keliaujantis cirkas, tai siūlyčiau jam prisijungti prie tos kompanijos užimant vakuojančią klouno poziciją, idant nebeteršti miesto politinės auros, kad ir kokia ji čia bebūtų.
Arnas    Pen, 2020-02-28 / 21:10
Per silpni, tikrai per silpni tie vyrukai, kad patektu į Seimą, neturi jokių šansų.
Jonė    Šeš, 2020-02-29 / 10:19
Na,kad Simuliko atsisakyta,tai šaunu.Šis perbėgėlis iš partijos į partiją tik gėdą daro.
Korona     Sek, 2020-03-01 / 09:56
Išrinkim į Seimą medį (uosį, ąžuolą ar liepą) iš Centrinio parko atmintinų žmonių alėjos :)
Rajoninis    Sek, 2020-03-01 / 17:46
Elijošius ir Tumėnas ne darbe sėdž', o su maišiukais po renginius laksta. Viens iš Seima sandėlia, kits iš savivaldybės skladuko. Reklama už dyka, maišiukų turinys už mokesčių mokėtojų pinigus. Zjbs, ane?
Jelena    Pir, 2020-03-02 / 10:40
Aisku kad norima patekti auksciau.Nors nesusitvarko net zemesnej grandy. Ir kaip galima aplamai rinkti tokius zmones kaip E. Elijosius i valdzia? Kokiu absurdisku dalyku tada dar gales atsirasti? Esu vis maitinama pazadais o vietoj realios pagalbos p. Elijosius siuncia isidarbinti mane - zmogu tik su 10 proc. darbingumo. (O pazista mane asmeniskai.) Buves mano destytojas. Stai jums ir neigaliuju "gerove". Ziurekite zmones ka renkate. Matyt Siauliu pasirode mazai zmoniu kankinimui. Nori pakankinti platesniu mastu visa Lietuva.
na    Pir, 2020-03-02 / 11:28
Ir mano nuomone, kad abu visiškai netinkantys atstovauti rinkėjų seime.
Vantuzas    Ket, 2020-03-05 / 21:53
Lietuvos vertybių saraše - pirčių lankymas tradicija ir " čiakčiakas"- totorių vestuvių piragas. Tik ne Šiauliose- pirčių nėra. Ir totoras ne miestietis

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.