Merus tikrina ir koronavirusas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas.
„Res­pub­li­kos“ sa­vai­tės žmo­gus – Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas. Sa­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je be­bai­miš­kai su­ti­kęs pir­mą­jį Lie­tu­vo­je ko­ro­na­vi­ru­so už­fik­sa­vi­mo at­ve­jį. Ne tik jo per daug neiš­si­gan­dęs, bet ir kū­ry­bin­gai iš­nau­do­jęs as­me­ni­nei ko­mu­ni­ka­ci­jai bei šiau­lie­čių mei­lei ir ra­my­bei.

Me­rai Lie­tu­vo­je iš­gar­sė­ja įvai­riais bū­dais. Vie­ni – ky­šiais. Pas­ta­rie­ji – neo­ri­gi­na­liau­si. Ki­ti iš­gar­sė­ja tur­tais. Tre­ti – sa­vo ir ne sa­vo dva­rais. Vie­nas me­ras neat­sie­ja­mas nuo džia­zo, o ki­tas nuo Lie­tu­vos is­to­ri­jos neiš­ma­ny­mo bei mul­ti­kul­tū­ri­nio Vil­niaus. To­je „mul­ti“ be­veik pa­mir­šęs lie­tu­vius. Ta­čiau la­biau­siai iš­gar­sė­ja tie sa­vi­val­dy­bių va­do­vai, ku­rie lin­kę į žyg­dar­bius. Ar Aly­taus me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis bū­tų po­pu­lia­ru­mu ap­len­kęs so­cia­li­nių tink­lų inf­luen­ce­rę, TV žvaigž­du­tę Ind­rę Ston­ku­vie­nę, jei li­ki­mas jam ne­bū­tų pa­ki­šęs už­si­lieps­no­ju­sių pa­dan­gų?

Bū­tent pa­dan­gų gais­ro dū­muo­se Aly­taus me­ras ap­si­švie­tė kaip Pi­lė­nų kar­žy­gys. Aly­tiš­kių gy­nė­jas. Stra­te­gas. Tie­sio­giai įkvė­pęs dū­mus į plau­čius. Fak­tiš­kai vos neap­si­gy­ve­nęs gais­ra­vie­tė­je. Tad jei me­ras ne­no­ri pa­si­ro­dy­ti bend­ra­pi­lie­čiams vi­siš­kas nuo­bo­da, jis tu­ri sau slap­čia pa­lin­kė­ti bent tru­pu­tė­lio li­ki­mo pi­pi­rų. Tik ne per kar­čių. Ir per il­gai neuž­si­tę­sian­čių. Kad žmo­nėms ne­nu­si­bos­tų. Ma­žo gais­riu­ko, o gal ma­žo ko­ro­na­vi­ru­siu­ko. Kad tu­rė­tų su kuo su­si­kau­ti.

Ar A.Vi­soc­kas ti­kė­jo­si, kad ko­ro­na­vi­ru­sas ga­li ap­lan­ky­ti Šiau­lius? Sa­ko, jog ti­kė­ję­sis, nes šiau­lie­čiai daž­nai skren­da iš Ry­gos oro uos­to, o ja­me ne­bu­vo im­ta­si to­kių ap­sau­gos prie­mo­nių kaip Vil­niaus oro uos­te. Be to, ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tęs Es­ti­jos gy­ven­to­jas at­skri­do į Ry­gos oro uos­tą, o iš čia vy­ko au­to­bu­su į Es­ti­ją. „Pa­gal­vo­jau, kad iš Ry­gos pu­sės ga­li vi­ru­sas atei­ti, – sa­kė A.Vi­soc­kas. – Bet tai ne lenk­ty­nės, kad tiks­liai ži­no­tum, iš ku­rios kryp­ties ateis.“

Šiau­lių me­ras taip pat pa­ti­ki­no, kad Ko­vo 11-osios ren­gi­nius ban­dys de­rin­ti su Vil­niu­je vyk­sian­čiais ren­gi­niais. Ren­gi­niai vyks ne už­da­ro­se pa­tal­po­se, bet lau­ke, o jei mies­te bus dau­giau su­si­rgi­mų, su­kel­tų ko­ro­na­vi­ru­so, teks vi­sus ren­gi­nius at­šauk­ti.

Kaip A.Vi­soc­kas sau­go­si as­me­niš­kai? Ogi pa­pras­tai. Plau­na ran­kas mui­lu. Kai bend­ra­dar­bis grį­žo iš pa­vo­jin­gos zo­nos, pa­ts pa­ta­rė ko­le­gai izo­liuo­tis na­mie. Nes taip sau­go ir sa­ve, ir bend­ra­dar­bius.

Ar me­ras pri­si­pir­ko kau­kių ir kruo­pų? „Ne, – at­sa­kė A.Vi­soc­kas, – nes se­ku ži­nias ir tu­riu pro­to. Jei pa­ts su­si­rgsiu, kau­kę gau­siu. Yra ke­lios na­mie už­si­li­ku­sios iš se­nų lai­kų, kai sir­gau ir bu­vau už­si­dė­jęs kau­kę pro­fi­lak­tiš­kai, kad neužk­rės­čiau ki­tų žmo­nių. La­bai no­rė­čiau, kad šis ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jis bū­tų vie­nin­te­lis ne tik Šiau­liuo­se, bet ir Lie­tu­vo­je.“

Tar­ki­me, ko­ro­na­vi­ru­sas pir­miau­sia bū­tų už­su­kęs ne į Šiau­lius, bet į Kau­ną ar Kau­no ra­jo­ną. Ir iš­kart pa­dvelk­tų biu­rok­ra­ti­niu nuo­bo­du­liu. Nes vi­ru­sas nė­ra eko­no­mi­nis pro­jek­tas, sie­kian­tis pri­si­jung­ti da­lį ki­tos sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jos. To­dėl ir Kau­no me­ras Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis, ir Kau­no ra­jo­no me­ras Va­le­ri­jus Ma­kū­nas rea­guo­tų į vi­ru­są vie­no­dai nuo­bo­džiai. Pap­ra­šy­tų gy­ven­to­jų rim­ties, ne­kel­ti pa­ni­kos bei vyk­dy­ti me­di­kų re­ko­men­da­ci­jas. O šit Šiau­lių me­ras A.Vi­soc­kas iš­nau­do­ja ko­ro­na­vi­ru­so ap­si­lan­ky­mą daug kū­ry­biš­kiau. Su­tin­ka jį vos ne kaip kan­di­da­tą į Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­čius, feis­bu­ke pa­si­sa­ko taip:

„Aki­vaiz­du, jog di­des­nė pro­ble­ma yra tik­rai ne vi­ru­sas. Jis tie­siog no­ri gy­ven­ti. Esu tik­ras, jog žmo­nės taip pat no­ri gy­ven­ti. Mes tu­ri­me pro­tą, moks­lą, li­go­ni­nes ir ki­to­kius da­ly­kus. Ką tu­ri vi­ru­sas? Ko­kios jo ga­li­my­bės?“

Ku­ris ki­tas me­ras bū­tų toks hu­ma­nis­tas? Sup­ran­tan­tis, jog vi­sa gam­tos kū­ri­ni­ja, pra­de­dant vi­ru­su ar va­ba­lu, no­ri gy­ven­ti. O juk tik­rai. Juo­lab kad vi­ru­sai ir taip gam­tos nu­skriaus­ti. Ne­tu­ri nei pro­to, nei moks­lo. Ta­čiau bai­sė­tis ne­rei­kia. Pa­si­sa­ky­mą, jog vi­ru­sas tie­siog no­ri gy­ven­ti, ga­li­ma ver­tin­ti kaip vy­ku­sią ko­mu­ni­ka­ci­ją. So­cia­li­nę pro­vo­ka­ci­ją. Kaip? – pa­si­pik­tins in­ter­nau­tai, – ką čia A.Vi­soc­kas skie­džia? O me­ras ra­miai paaiš­ki­na:

„Vi­ru­sai eg­zis­tuo­ja apie tris mi­li­jar­dus me­tų, kiek eg­zis­tuo­ja gy­vy­bė. Jie ne­ga­lė­tų eg­zis­tuo­ti be ki­tos gy­vy­bės. Pag­rin­di­nė ma­no min­tis – ne vi­ru­sas yra pro­ble­ma. Jis sie­kia dau­gin­tis ir tam rei­kia ki­to or­ga­niz­mo. To­dėl žmo­nės tu­ri sau­go­tis, kad ne­tap­tų tuo ki­tu or­ga­niz­mu. Ma­no dar­bas – ma­žin­ti pa­ni­ką. Ma­nau, kad ši­tas da­ly­kas pa­vy­ko. Pa­ni­kos mies­te nė­ra. O len­ty­nos par­duo­tu­vė­se taip pat nė­ra tuš­čios. Gy­ve­nu dau­gia­bu­ty­je, ki­to­je gat­vės pu­sė­je yra par­duo­tu­vė. Ir da­bar ten vis­ko ga­li­ma nu­si­pirk­ti. Ma­no įspė­ji­mas – jei grį­žo­te iš karš­to re­gio­no, nei­ki­te iš na­mų 14 die­nų ir per tą lai­ką iš­siaiš­kin­si­te, ar ser­ga­te. Jo­kiu bū­du nei­ki­te pas gy­dy­to­ją. Pats šiuo me­tu mo­kyk­lo­se jau ap­lan­kiau 20 kla­sių ir kai ku­rio­se vai­kai sa­kė, kad bėg­tų pas gy­dy­to­ją.“

Me­ras, ma­žin­da­mas ga­li­mą šiau­lie­čių pa­ni­ką, įjun­gia bra­vū­rą – aš, as­me­niš­kai, ko­ro­na­vi­ru­so neiš­si­gan­dau. Aš – nar­suo­lis. Ir, ti­kė­ti­na, tai de­monst­ruos vi­są lai­ką, kol su­si­rgi­mų pi­kas pa­sau­ly­je at­slūgs. Per tą lai­ką šiau­lie­čiai įsi­kals sau į gal­vas: mū­sų A.Vi­soc­kas – ne bai­lys. Tik­ras vy­ras. To­dėl A.Vi­soc­kas bra­vū­riš­kai tę­sia feis­bu­ke dis­ku­si­ją ir er­zi­na be­si­pik­ti­nan­čius me­ro sa­ki­niu, jog vi­ru­sas taip pat no­ri gy­ven­ti: „Su­per. Dis­ku­si­ja vyks­ta, vi­ru­sas, be abe­jo, bus įveik­tas, o ža­los dy­dis pri­klau­sys nuo pa­ni­kos ly­go. Kas no­rė­jo, tas su­pra­to.“

Dar vie­nas vie­šas įro­dy­mas šiau­lie­čiams, kad jų me­ras – ne lep­šis ir ne bai­lys. Vals­ty­bi­nis Šiau­lių dra­mos teat­ras sa­vait­ga­lį at­šau­kė spek­tak­lį. Sup­rask – me­ni­nin­kai pa­tvir­ti­no, jog jie – bai­liai. O šit spor­ti­nin­kai pa­tvir­ti­no, jog jie nar­sūs vy­rai. Ko­vo 1-ąją Šiau­lių are­no­je, kaip ir bu­vo pla­nuo­ta, įvy­ko krep­ši­nio klu­bo „Šiau­liai“ ir Kė­dai­nių „Ne­vė­žio“ LKL at­kren­ta­mo­sios rung­ty­nės. Lai­mė­jo „Šiau­liai“. Žiū­ro­vų tri­bū­nos bu­vo pus­tuš­tės, ta­čiau A.Vi­soc­kas var­žy­bas ste­bė­jo tie­sio­giai. Neiš­si­gan­do. Ir apie tai, jog bu­vo Šiau­lių are­no­je, pa­sku­bė­jo feis­bu­ke pra­neš­ti sa­vo se­kė­jams: „Per­ga­lė. Jos rei­kė­jo.“

Iš­kart su­lau­kė prie­kaiš­tų, jog neat­siž­vel­gė į Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos re­ko­men­da­ci­jas veng­ti vie­šų ren­gi­nių ir, jei kas nors per var­žy­bas už­si­krė­tė ko­ro­na­vi­ru­su, bū­tent me­ras bus pir­miau­siai „su­val­gy­tas“. Į tai A.Vi­soc­kas at­si­kir­to - ne­sąs šo­ko­la­das: „Vie­ni atė­jo. Ki­ti nea­tė­jo. Aš atė­jau. Kiek­vie­nas žmo­gus da­ro sa­vo spren­di­mą.“

Vie­na aiš­ku, jog ši sa­vai­tė bu­vo ne ki­tų me­rų, bet bū­tent Šiau­lių me­ro A.Vi­soc­ko žvaigž­džių va­lan­da.

Pir­miau­sia jis ko­vo­jo prieš kai ku­rių šiau­lie­čių pa­ni­ką. Bent ban­dė jos ne­ska­tin­ti, to­dėl ne­ke­ti­no už­draus­ti mies­te vie­šų ren­gi­nių:

„Pa­ban­dy­ki­te įsi­vaiz­duo­ti, kai be ap­čiuo­pia­mo pa­grin­do, jė­ga bū­tų už­da­ry­ti vi­si ren­gi­niai. Žmo­nės vien dėl to su­pa­ni­kuo­tų. To­dėl nė­ra rei­ka­lo sa­vo ran­ko­mis kel­ti pa­ni­ką. (...) Vi­ru­sas bus įveik­tas. Esu tik­ras, kad 99 pro­c. tai su­pran­ta. Pa­ni­ka nie­ko ge­ro duo­ti ne­ga­li.“

Ir dar vie­nas įra­šas: „No­riu la­bai aiš­kiai ir pri­myg­ti­nai kreip­tis į žmo­nes, ku­rie grį­žo iš X re­gio­nų, kad jie lik­tų na­muo­se 14 die­nų. Jei­gu tai bus da­ro­ma, tai mies­tas ga­lės gy­ven­ti įpras­tu rit­mu. Ki­tu at­ve­ju tik­rai tu­rė­si­me, jei ne li­gos, tai pa­ni­kos pro­ble­mų. Juk jū­sų ko­lek­ty­vas ži­no, kur jūs bu­vo­te? Žmo­nės kal­ba­si ir taip at­si­ran­da ne­rei­ka­lin­ga įtam­pa.“

Šiau­liai tu­ri 100 618 gy­ven­to­jų. Šiau­lie­čiai, kaip ir ki­ti Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, jau­čia itin pa­di­dė­ju­sią kruo­pų ir ma­ka­ro­nų pa­klau­są. Pa­ni­ka tai ar ne? Me­di­kai tei­gia, jog pa­sau­ly­je nuo pa­ni­kos ata­kų ken­čia maž­daug apie 14 pro­c. po­pu­lia­ci­jos. Pa­ni­ka pa­si­reiš­kia du­su­liu, skaus­mais šir­dies plo­te, pa­di­dė­ju­siu ne­ri­mu, pra­kai­ta­vi­mu, dre­bė­ji­mu ir t.t. Tad iš šių pa­ni­kos po­žy­mių vi­siš­kai ti­kė­ti­na, kad kai ku­rie pi­lie­čiai puo­lė kaup­ti gri­kių, ma­ka­ro­nų at­sar­gas vi­siš­kai ne dėl pa­ni­kos. Nes jei žmo­gus dūs­ta ir jau­čia skaus­mus šir­dies plo­te, kal­no gri­kių bei ma­ka­ro­nų tik­rai ne­pa­vilks. Dre­bė­da­mi kruo­pas pa­ke­liui iš­bars­tys.

Iš tie­sų, gal tik­rai per daug bai­mi­na­mės dėl ko­ro­na­vi­ru­so, ta­čiau vi­siš­kai ne­bi­jo­me se­zo­ni­nio gri­po? Nuo se­zo­ni­nio gri­po kas­met pa­sau­ly­je mirš­ta apie 300 tūkst. žmo­nių. Iš jų – apie 70 tūkst. Eu­ro­po­je. Dar vie­nas pa­ra­dok­sas, pa­ste­bė­tas svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos, nors pi­lie­čiai iš­šla­vė iš vais­ti­nių vi­sas kau­kes, pa­ts mi­nist­ras ne­ma­tė gat­vė­se nė vie­no žmo­gaus, pri­si­den­gu­sio kau­ke. Tad ko­kia tų pri­si­pirk­tų kau­kių funk­ci­ja? Ma­tyt, kaip šv. Ago­tos duo­nos. Už­ki­šai kau­kę ar šv. Ago­tos duo­ne­lę už ko­kio nors pa­veiks­lo, bal­kio – ir jau sa­vai­me sau­go.

Komentarai

:))))    Ant, 2020-03-10 / 11:38
ar gali humanistu vadintis/būti vadinamas tas, kuris nori gelbėti virusą, o ne viruso auką?..
Nuomonė    Ant, 2020-03-10 / 17:16
Buvo Saulėnas, buvo Pylipukas, buvo Šedžius, dabar Vicoskis. Šaunu. Šiauliai valdo.
Nuomonė    Ant, 2020-03-10 / 22:18
Pasigendu MIESTIEČIO komentaro:)))))) Po visais straipsniai komentuoja, o štai šis nesudomino....Įdomu, KODĖL?:)))))) Gal pritrūko jam žurnalistinės išminties?:)))))
miestietis    Tre, 2020-03-11 / 01:11

In reply to by Nuomonė

Aš tai nieko prieš pasakyti keletą žodelių, bet paskui sudarysiu nepatogumų kokiam nors vantuzui, reikės žmogėnui naktį keltis, mažaraštiškai reaguoti nerišliom ir padrikom frazėm, įkiš nieko dėtą Aziją, vienžo- apkolios, nu kam to reikia, aš taikus žmogelis esu. O jei apie mūsų merą, tai trumpa mano nuomonė būtų tokia- išrinkome tokį mes patys, ir tai buvo geriausias iš visų kitų tuo metu, tai duokime žmogui veikti, ko kaišiojame pagalius į ratus bele kokia pirm pasitaikius proga. Na man irgi pirmu įspūdžiu užkliuvo tas- "virusas irgi nori gyventi", ir aš taip pasakęs nebūčiau , bet pasinešiojęs truputį, padariau išvadą, kad antilogiško čia nieko nėra. Vienžo- daugiau geranoriškumo, o merai neamžini, duos apvaizda, turėsime dar ne vieną, tik mes patys turėkime sveikatos.
Algimantas    Ket, 2020-03-12 / 10:43
Europa (pagaliau, atrodo, ir Lietuva) jau imasi adekvačių priemonių. Tuo tarpu šiandien "Šiaulių kraštas" perspausdina Šiaulių merą "dėl drąsos prieš koronavirusą" liaupsinantį laikraščio "Respublika" straipsnį. Visiški neatsakingai koronavirusas lyginamas su gripu, tai tas pats, kaip apelsinus lygint su obuoliais. Į mirusių nuo gripą skaičių įtraukiami mirę dėl kitų ligų nuo bet kokių gripo komplikacijų, nuo koronoviruso mirštama tik dėl jo. Jeigu nebūtų imamasi priemonių nuo kornoviruso pasaulyje, kaip teigiama, mirtų 50 - 70 milijonų žmonių. Visi supranta, Šiaulių meras nesupranta. Ir tai tiražuoja "Šiaulių kraštas". Dar kovo 2 d. LRT laidoje buvo aiškinama, kad saugu skristi į Šiaurės Italiją slidinėti, dabar piktinamasi, kad žmonės ten vyko. Žodžiu, buvo ir net yra (minėtas straipsnis) raminama, po piktinamasi, kad žmonės nebijo ir nesisaugo. Nusikalstamai neatsakingas laikraščio "Šiaulių kraštas" poelgis.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.