Merus tikrina ir koronavirusas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas.
„Res­pub­li­kos“ sa­vai­tės žmo­gus – Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas. Sa­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je be­bai­miš­kai su­ti­kęs pir­mą­jį Lie­tu­vo­je ko­ro­na­vi­ru­so už­fik­sa­vi­mo at­ve­jį. Ne tik jo per daug neiš­si­gan­dęs, bet ir kū­ry­bin­gai iš­nau­do­jęs as­me­ni­nei ko­mu­ni­ka­ci­jai bei šiau­lie­čių mei­lei ir ra­my­bei.

Me­rai Lie­tu­vo­je iš­gar­sė­ja įvai­riais bū­dais. Vie­ni – ky­šiais. Pas­ta­rie­ji – neo­ri­gi­na­liau­si. Ki­ti iš­gar­sė­ja tur­tais. Tre­ti – sa­vo ir ne sa­vo dva­rais. Vie­nas me­ras neat­sie­ja­mas nuo džia­zo, o ki­tas nuo Lie­tu­vos is­to­ri­jos neiš­ma­ny­mo bei mul­ti­kul­tū­ri­nio Vil­niaus. To­je „mul­ti“ be­veik pa­mir­šęs lie­tu­vius. Ta­čiau la­biau­siai iš­gar­sė­ja tie sa­vi­val­dy­bių va­do­vai, ku­rie lin­kę į žyg­dar­bius. Ar Aly­taus me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis bū­tų po­pu­lia­ru­mu ap­len­kęs so­cia­li­nių tink­lų inf­luen­ce­rę, TV žvaigž­du­tę Ind­rę Ston­ku­vie­nę, jei li­ki­mas jam ne­bū­tų pa­ki­šęs už­si­lieps­no­ju­sių pa­dan­gų?

Bū­tent pa­dan­gų gais­ro dū­muo­se Aly­taus me­ras ap­si­švie­tė kaip Pi­lė­nų kar­žy­gys. Aly­tiš­kių gy­nė­jas. Stra­te­gas. Tie­sio­giai įkvė­pęs dū­mus į plau­čius. Fak­tiš­kai vos neap­si­gy­ve­nęs gais­ra­vie­tė­je. Tad jei me­ras ne­no­ri pa­si­ro­dy­ti bend­ra­pi­lie­čiams vi­siš­kas nuo­bo­da, jis tu­ri sau slap­čia pa­lin­kė­ti bent tru­pu­tė­lio li­ki­mo pi­pi­rų. Tik ne per kar­čių. Ir per il­gai neuž­si­tę­sian­čių. Kad žmo­nėms ne­nu­si­bos­tų. Ma­žo gais­riu­ko, o gal ma­žo ko­ro­na­vi­ru­siu­ko. Kad tu­rė­tų su kuo su­si­kau­ti.

Ar A.Vi­soc­kas ti­kė­jo­si, kad ko­ro­na­vi­ru­sas ga­li ap­lan­ky­ti Šiau­lius? Sa­ko, jog ti­kė­ję­sis, nes šiau­lie­čiai daž­nai skren­da iš Ry­gos oro uos­to, o ja­me ne­bu­vo im­ta­si to­kių ap­sau­gos prie­mo­nių kaip Vil­niaus oro uos­te. Be to, ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tęs Es­ti­jos gy­ven­to­jas at­skri­do į Ry­gos oro uos­tą, o iš čia vy­ko au­to­bu­su į Es­ti­ją. „Pa­gal­vo­jau, kad iš Ry­gos pu­sės ga­li vi­ru­sas atei­ti, – sa­kė A.Vi­soc­kas. – Bet tai ne lenk­ty­nės, kad tiks­liai ži­no­tum, iš ku­rios kryp­ties ateis.“

Šiau­lių me­ras taip pat pa­ti­ki­no, kad Ko­vo 11-osios ren­gi­nius ban­dys de­rin­ti su Vil­niu­je vyk­sian­čiais ren­gi­niais. Ren­gi­niai vyks ne už­da­ro­se pa­tal­po­se, bet lau­ke, o jei mies­te bus dau­giau su­si­rgi­mų, su­kel­tų ko­ro­na­vi­ru­so, teks vi­sus ren­gi­nius at­šauk­ti.

Kaip A.Vi­soc­kas sau­go­si as­me­niš­kai? Ogi pa­pras­tai. Plau­na ran­kas mui­lu. Kai bend­ra­dar­bis grį­žo iš pa­vo­jin­gos zo­nos, pa­ts pa­ta­rė ko­le­gai izo­liuo­tis na­mie. Nes taip sau­go ir sa­ve, ir bend­ra­dar­bius.

Ar me­ras pri­si­pir­ko kau­kių ir kruo­pų? „Ne, – at­sa­kė A.Vi­soc­kas, – nes se­ku ži­nias ir tu­riu pro­to. Jei pa­ts su­si­rgsiu, kau­kę gau­siu. Yra ke­lios na­mie už­si­li­ku­sios iš se­nų lai­kų, kai sir­gau ir bu­vau už­si­dė­jęs kau­kę pro­fi­lak­tiš­kai, kad neužk­rės­čiau ki­tų žmo­nių. La­bai no­rė­čiau, kad šis ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jis bū­tų vie­nin­te­lis ne tik Šiau­liuo­se, bet ir Lie­tu­vo­je.“

Tar­ki­me, ko­ro­na­vi­ru­sas pir­miau­sia bū­tų už­su­kęs ne į Šiau­lius, bet į Kau­ną ar Kau­no ra­jo­ną. Ir iš­kart pa­dvelk­tų biu­rok­ra­ti­niu nuo­bo­du­liu. Nes vi­ru­sas nė­ra eko­no­mi­nis pro­jek­tas, sie­kian­tis pri­si­jung­ti da­lį ki­tos sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jos. To­dėl ir Kau­no me­ras Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis, ir Kau­no ra­jo­no me­ras Va­le­ri­jus Ma­kū­nas rea­guo­tų į vi­ru­są vie­no­dai nuo­bo­džiai. Pap­ra­šy­tų gy­ven­to­jų rim­ties, ne­kel­ti pa­ni­kos bei vyk­dy­ti me­di­kų re­ko­men­da­ci­jas. O šit Šiau­lių me­ras A.Vi­soc­kas iš­nau­do­ja ko­ro­na­vi­ru­so ap­si­lan­ky­mą daug kū­ry­biš­kiau. Su­tin­ka jį vos ne kaip kan­di­da­tą į Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­čius, feis­bu­ke pa­si­sa­ko taip:

„Aki­vaiz­du, jog di­des­nė pro­ble­ma yra tik­rai ne vi­ru­sas. Jis tie­siog no­ri gy­ven­ti. Esu tik­ras, jog žmo­nės taip pat no­ri gy­ven­ti. Mes tu­ri­me pro­tą, moks­lą, li­go­ni­nes ir ki­to­kius da­ly­kus. Ką tu­ri vi­ru­sas? Ko­kios jo ga­li­my­bės?“

Ku­ris ki­tas me­ras bū­tų toks hu­ma­nis­tas? Sup­ran­tan­tis, jog vi­sa gam­tos kū­ri­ni­ja, pra­de­dant vi­ru­su ar va­ba­lu, no­ri gy­ven­ti. O juk tik­rai. Juo­lab kad vi­ru­sai ir taip gam­tos nu­skriaus­ti. Ne­tu­ri nei pro­to, nei moks­lo. Ta­čiau bai­sė­tis ne­rei­kia. Pa­si­sa­ky­mą, jog vi­ru­sas tie­siog no­ri gy­ven­ti, ga­li­ma ver­tin­ti kaip vy­ku­sią ko­mu­ni­ka­ci­ją. So­cia­li­nę pro­vo­ka­ci­ją. Kaip? – pa­si­pik­tins in­ter­nau­tai, – ką čia A.Vi­soc­kas skie­džia? O me­ras ra­miai paaiš­ki­na:

„Vi­ru­sai eg­zis­tuo­ja apie tris mi­li­jar­dus me­tų, kiek eg­zis­tuo­ja gy­vy­bė. Jie ne­ga­lė­tų eg­zis­tuo­ti be ki­tos gy­vy­bės. Pag­rin­di­nė ma­no min­tis – ne vi­ru­sas yra pro­ble­ma. Jis sie­kia dau­gin­tis ir tam rei­kia ki­to or­ga­niz­mo. To­dėl žmo­nės tu­ri sau­go­tis, kad ne­tap­tų tuo ki­tu or­ga­niz­mu. Ma­no dar­bas – ma­žin­ti pa­ni­ką. Ma­nau, kad ši­tas da­ly­kas pa­vy­ko. Pa­ni­kos mies­te nė­ra. O len­ty­nos par­duo­tu­vė­se taip pat nė­ra tuš­čios. Gy­ve­nu dau­gia­bu­ty­je, ki­to­je gat­vės pu­sė­je yra par­duo­tu­vė. Ir da­bar ten vis­ko ga­li­ma nu­si­pirk­ti. Ma­no įspė­ji­mas – jei grį­žo­te iš karš­to re­gio­no, nei­ki­te iš na­mų 14 die­nų ir per tą lai­ką iš­siaiš­kin­si­te, ar ser­ga­te. Jo­kiu bū­du nei­ki­te pas gy­dy­to­ją. Pats šiuo me­tu mo­kyk­lo­se jau ap­lan­kiau 20 kla­sių ir kai ku­rio­se vai­kai sa­kė, kad bėg­tų pas gy­dy­to­ją.“

Me­ras, ma­žin­da­mas ga­li­mą šiau­lie­čių pa­ni­ką, įjun­gia bra­vū­rą – aš, as­me­niš­kai, ko­ro­na­vi­ru­so neiš­si­gan­dau. Aš – nar­suo­lis. Ir, ti­kė­ti­na, tai de­monst­ruos vi­są lai­ką, kol su­si­rgi­mų pi­kas pa­sau­ly­je at­slūgs. Per tą lai­ką šiau­lie­čiai įsi­kals sau į gal­vas: mū­sų A.Vi­soc­kas – ne bai­lys. Tik­ras vy­ras. To­dėl A.Vi­soc­kas bra­vū­riš­kai tę­sia feis­bu­ke dis­ku­si­ją ir er­zi­na be­si­pik­ti­nan­čius me­ro sa­ki­niu, jog vi­ru­sas taip pat no­ri gy­ven­ti: „Su­per. Dis­ku­si­ja vyks­ta, vi­ru­sas, be abe­jo, bus įveik­tas, o ža­los dy­dis pri­klau­sys nuo pa­ni­kos ly­go. Kas no­rė­jo, tas su­pra­to.“

Dar vie­nas vie­šas įro­dy­mas šiau­lie­čiams, kad jų me­ras – ne lep­šis ir ne bai­lys. Vals­ty­bi­nis Šiau­lių dra­mos teat­ras sa­vait­ga­lį at­šau­kė spek­tak­lį. Sup­rask – me­ni­nin­kai pa­tvir­ti­no, jog jie – bai­liai. O šit spor­ti­nin­kai pa­tvir­ti­no, jog jie nar­sūs vy­rai. Ko­vo 1-ąją Šiau­lių are­no­je, kaip ir bu­vo pla­nuo­ta, įvy­ko krep­ši­nio klu­bo „Šiau­liai“ ir Kė­dai­nių „Ne­vė­žio“ LKL at­kren­ta­mo­sios rung­ty­nės. Lai­mė­jo „Šiau­liai“. Žiū­ro­vų tri­bū­nos bu­vo pus­tuš­tės, ta­čiau A.Vi­soc­kas var­žy­bas ste­bė­jo tie­sio­giai. Neiš­si­gan­do. Ir apie tai, jog bu­vo Šiau­lių are­no­je, pa­sku­bė­jo feis­bu­ke pra­neš­ti sa­vo se­kė­jams: „Per­ga­lė. Jos rei­kė­jo.“

Iš­kart su­lau­kė prie­kaiš­tų, jog neat­siž­vel­gė į Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos re­ko­men­da­ci­jas veng­ti vie­šų ren­gi­nių ir, jei kas nors per var­žy­bas už­si­krė­tė ko­ro­na­vi­ru­su, bū­tent me­ras bus pir­miau­siai „su­val­gy­tas“. Į tai A.Vi­soc­kas at­si­kir­to - ne­sąs šo­ko­la­das: „Vie­ni atė­jo. Ki­ti nea­tė­jo. Aš atė­jau. Kiek­vie­nas žmo­gus da­ro sa­vo spren­di­mą.“

Vie­na aiš­ku, jog ši sa­vai­tė bu­vo ne ki­tų me­rų, bet bū­tent Šiau­lių me­ro A.Vi­soc­ko žvaigž­džių va­lan­da.

Pir­miau­sia jis ko­vo­jo prieš kai ku­rių šiau­lie­čių pa­ni­ką. Bent ban­dė jos ne­ska­tin­ti, to­dėl ne­ke­ti­no už­draus­ti mies­te vie­šų ren­gi­nių:

„Pa­ban­dy­ki­te įsi­vaiz­duo­ti, kai be ap­čiuo­pia­mo pa­grin­do, jė­ga bū­tų už­da­ry­ti vi­si ren­gi­niai. Žmo­nės vien dėl to su­pa­ni­kuo­tų. To­dėl nė­ra rei­ka­lo sa­vo ran­ko­mis kel­ti pa­ni­ką. (...) Vi­ru­sas bus įveik­tas. Esu tik­ras, kad 99 pro­c. tai su­pran­ta. Pa­ni­ka nie­ko ge­ro duo­ti ne­ga­li.“

Ir dar vie­nas įra­šas: „No­riu la­bai aiš­kiai ir pri­myg­ti­nai kreip­tis į žmo­nes, ku­rie grį­žo iš X re­gio­nų, kad jie lik­tų na­muo­se 14 die­nų. Jei­gu tai bus da­ro­ma, tai mies­tas ga­lės gy­ven­ti įpras­tu rit­mu. Ki­tu at­ve­ju tik­rai tu­rė­si­me, jei ne li­gos, tai pa­ni­kos pro­ble­mų. Juk jū­sų ko­lek­ty­vas ži­no, kur jūs bu­vo­te? Žmo­nės kal­ba­si ir taip at­si­ran­da ne­rei­ka­lin­ga įtam­pa.“

Šiau­liai tu­ri 100 618 gy­ven­to­jų. Šiau­lie­čiai, kaip ir ki­ti Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, jau­čia itin pa­di­dė­ju­sią kruo­pų ir ma­ka­ro­nų pa­klau­są. Pa­ni­ka tai ar ne? Me­di­kai tei­gia, jog pa­sau­ly­je nuo pa­ni­kos ata­kų ken­čia maž­daug apie 14 pro­c. po­pu­lia­ci­jos. Pa­ni­ka pa­si­reiš­kia du­su­liu, skaus­mais šir­dies plo­te, pa­di­dė­ju­siu ne­ri­mu, pra­kai­ta­vi­mu, dre­bė­ji­mu ir t.t. Tad iš šių pa­ni­kos po­žy­mių vi­siš­kai ti­kė­ti­na, kad kai ku­rie pi­lie­čiai puo­lė kaup­ti gri­kių, ma­ka­ro­nų at­sar­gas vi­siš­kai ne dėl pa­ni­kos. Nes jei žmo­gus dūs­ta ir jau­čia skaus­mus šir­dies plo­te, kal­no gri­kių bei ma­ka­ro­nų tik­rai ne­pa­vilks. Dre­bė­da­mi kruo­pas pa­ke­liui iš­bars­tys.

Iš tie­sų, gal tik­rai per daug bai­mi­na­mės dėl ko­ro­na­vi­ru­so, ta­čiau vi­siš­kai ne­bi­jo­me se­zo­ni­nio gri­po? Nuo se­zo­ni­nio gri­po kas­met pa­sau­ly­je mirš­ta apie 300 tūkst. žmo­nių. Iš jų – apie 70 tūkst. Eu­ro­po­je. Dar vie­nas pa­ra­dok­sas, pa­ste­bė­tas svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos, nors pi­lie­čiai iš­šla­vė iš vais­ti­nių vi­sas kau­kes, pa­ts mi­nist­ras ne­ma­tė gat­vė­se nė vie­no žmo­gaus, pri­si­den­gu­sio kau­ke. Tad ko­kia tų pri­si­pirk­tų kau­kių funk­ci­ja? Ma­tyt, kaip šv. Ago­tos duo­nos. Už­ki­šai kau­kę ar šv. Ago­tos duo­ne­lę už ko­kio nors pa­veiks­lo, bal­kio – ir jau sa­vai­me sau­go.