Medžių gynėjai: "Jei­gu rei­kės – ei­si­me iki Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų"

Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.
Prie Vyriausybės - piketas dėl masinio medžių kirtimo, naudojant ES lėšas Šiaulių mieste.
In­cia­ty­vi­nė gru­pė "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" va­kar su­ren­gė pi­ke­tą Vil­niu­je. Šiau­lie­čiai rei­ka­lau­ja laikinai stab­dy­ti Šiau­liuo­se Vil­niaus gat­vės bul­va­ro re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį ma­siš­kai bus iš­pjau­ti bran­dūs svei­ki me­džiai. Pi­ke­to da­ly­viai bu­vo priim­ti ir Vy­riau­sy­bės, ir Pre­zi­den­tū­ros rū­muo­se.
Ma­riaus MOR­KE­VI­ČIAUS (EL­TA) nuo­tr.
Šiau­lie­čių pi­ke­to de­šim­tu­kas – prie Vy­riau­sy­bės rū­mų Vin­co Ku­dir­kos aikš­tė­je.

Prie aukš­čiau­sios val­džios rū­mų

Ry­tą de­šimt šiau­lie­čių su pla­ka­tais iš­si­ri­kia­vo prie Vy­riau­sy­bės rū­mų, o po­pie­tę – prie Pre­zi­den­tū­ros. Pi­ke­te da­ly­va­vo Ko­vo 11-osios ak­to sig­na­ta­ras Al­gi­man­tas Sė­jū­nas.

Pla­ka­tuo­se iš­ra­šy­tas pa­grin­di­nis rei­ka­la­vi­mų leit­mo­ty­vas: "Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­suo­ja­mi pro­jek­tai – ne me­džių kir­ti­mui mies­tuo­se", "Šiau­lių me­re Ar­tū­rai Vi­soc­kai, ne­kirsk me­džių – gy­vy­bės šal­ti­nio, ne­pas­merk žmo­nių anks­ty­voms li­goms ir mir­čiai."

Iš­kė­lę Tris­pal­vę, Ža­lių­jų ju­dė­ji­mo, gam­tos pa­vel­do klu­bo "Au­ku­ras" vė­lia­vas, su­sta­tę pla­ka­tus pi­ke­tuo­to­jai ti­kė­jo­si su­lauk­ti ne tik praei­vių reak­ci­jos.

Su šiau­lie­čiais į aikš­tę kal­bė­tis Vy­riau­sy­bės at­sto­vai nei­šė­jo, bet pa­kvie­tė su­si­ti­ki­mui į rū­mus. Pi­ke­tuo­to­jus priė­mė Vy­riau­sy­bės Eko­no­mi­kos po­li­ti­kos gru­pės va­do­vė Li­na Liu­baus­kai­tė, su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, ku­ruo­jan­čios sa­vi­val­dy­bių pro­jek­tus, at­sto­vai.

Me­džių gy­nė­jai pri­sta­tė Šiau­lių si­tua­ci­ją ir tei­kė vi­są pluoš­tą do­ku­men­tų, su­si­ju­sių su Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­ro re­konst­ruk­ci­ja. Nu­ma­to­ma pjau­ti ne tik ke­lio­li­ka blo­gos būk­lės me­džių, bet ir de­šim­tis bran­džių, svei­kų me­džių. Sa­vi­val­dy­bės ir pro­jek­tuo­to­jų vie­nas pa­grin­di­nių mo­ty­vų – es­te­ti­nio vaiz­do vien­ti­su­mo sie­kia­my­bė.

"Mū­sų pa­grin­di­nis tiks­las – kad bū­tų iš­girs­ta vi­suo­me­nės nuo­mo­nė dėl to­kių su eu­ro­pi­ne pa­ra­ma vyk­do­mų pro­jek­tų. Tą klau­si­mą kė­lė­me per su­si­ti­ki­mą Vy­riau­sy­bė­je, – in­for­ma­vo "Šiau­lių kraš­tą" Alf­re­das Dau­lius, ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" va­do­vas. – De­ja, mus priė­mė vi­du­ri­nio lyg­mens pa­ta­rė­jai, ku­rie pa­tys spren­di­mų ne­prii­ma. Net ban­dė mums aiš­kin­ti, kad sa­vi­val­dy­bės yra sa­va­ran­kiš­kos, ir čia ko­ne jų vi­di­nės pro­ble­mos."

A. Dau­liaus nuo­mo­ne, kai 46 mi­li­jo­nai eu­rų eu­ro­pi­nės pa­ra­mos ski­ria­ma mies­to vie­šų­jų erd­vių pro­jek­tams, tų pi­ni­gų nau­do­ji­mas ne­ga­li bū­ti vien Sa­vi­val­dy­bės rei­ka­las.

"Mes ke­lia­me klau­si­mą dėl pro­jek­tų na­cio­na­li­nės kont­ro­lės, – ak­cen­ta­vo ir Mo­ni­ka Pel­da­vi­čiū­tė, ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rė. – Kaip vei­kia vals­ty­bės kont­ro­lės me­cha­niz­mas, ar tik­ri­na pro­jek­tų tu­ri­nį pa­gal tai, kaip jie ati­tin­ka dar­naus vys­ty­mo­si prin­ci­pus? Ar Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja kont­ro­liuo­ja, kaip į pro­ce­są įtrau­kia­ma vi­suo­me­nė?"

"Žings­nis po žings­nio pe­rei­si­me vis­ką, ką ga­li­me Lie­tu­vo­je, jei­gu rei­kės – ei­si­me iki Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų", – pa­ti­ki­no A. Dau­lius.

"Kol kas mums nie­ko ne­pa­ža­dė­jo, o jaus­mas toks lyg Vy­riau­sy­bė bū­tų už­si­ba­ri­ka­da­vu­si, bi­jo­ma tie­sio­giai kal­bė­tis, ma­lo­niau su­ti­ko kal­bė­tis Pre­zi­den­tū­ra  (piketo dalyvius priėmė Prezidento patarėja aplinkosaugai Agnė Jakstienė), – pa­si­da­li­jo įspū­džiu A. Sė­jū­nas. – Bet spręs, aiš­ku, Vy­riau­sy­bė. Pa­li­ko­me raš­tą, ad­re­suo­tą Prem­je­rui, ti­ki­mės grei­to at­sa­ky­mo."

Pi­ke­to rei­ka­la­vi­mas – pro­jek­tą su­stab­dy­ti, už­draus­ti ma­siš­kai kirs­ti me­džius ir grįž­ti į išei­ties taš­ką – prie de­ry­bų Sa­vi­val­dy­bė­je su vi­suo­me­nės at­sto­vais.

A. Sė­jū­no žo­džiais, "kiek­vie­nas me­dis tu­ri bū­ti ver­ti­na­mas at­ski­rai" ir "už me­džių kir­ti­mą tu­ri bū­ti pri­sii­mta at­sa­ko­my­bė". Jo nuo­mo­ne, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė, ig­no­ruo­da­ma vi­suo­me­nės nuo­mo­nę dėl pro­jek­to žel­dy­nų da­lies, pa­žei­dė ir Sa­vi­val­dos, ir Žel­dy­nų įsta­ty­mus bei tarp­tau­ti­nę kon­ven­ci­ją.

Ar ne­pa­vė­luos?

Sig­na­ta­ras yra ini­ci­ja­vęs raš­tus ir į mi­nis­te­ri­jas. Jis pa­si­da­li­jo, jog iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos jau su­lau­kė pa­lan­kaus me­džių gy­nė­jams at­sa­ky­mo. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja at­sa­kė pa­pra­šiu­si in­for­ma­ci­jos dar ir iš Sa­vi­val­dy­bės.

A. Sė­jū­nas nuo­gąs­tau­ja, ar ne­bus pa­vė­luo­ta spren­di­mų priim­ti, ar bul­va­re ran­govai ne­pra­dės me­džių kirs­ti, kol "raš­tai su­vaikš­čios"? Te­ri­to­ri­ja dar­bams pra­dė­ti jau ap­tver­ta.

Feis­bu­ke ini­cia­ty­vi­nė gru­pė šiau­lie­čius jau kvie­čia: jei­gu iš­ban­džius vi­sas prie­mo­nes, nie­kas ne­pa­dės, sto­ti prie lie­pų gy­va gran­di­ne.

Jaus­mas toks, lyg Vy­riau­sy­bė bū­tų už­si­ba­ri­ka­da­vu­si, bi­jo­ma tie­sio­giai kal­bė­tis, ma­lo­niau su­ti­ko kal­bė­tis Pre­zi­den­tū­ra.