Kuo arčiau mero – tuo šilčiau

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Krep­ši­nio klu­bo "Šiau­liai" da­bar­ti­nis di­rek­to­rius Min­dau­gas Žu­kaus­kas (kai­rė­je) me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko po­li­ti­niu bend­ra­žy­giu ta­po dar 2015 me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se.
Krep­ši­nis yra šven­tas da­ly­kas. Šiau­liuo­se šven­tu pa­ma­žu tam­pa ir reg­bis. Šioms spor­to ša­koms at­rie­kia­mos di­džiu­lės mies­to biu­dže­to lė­šos. Mies­to me­ru ant­rą ka­den­ci­ją iš­rink­to Ar­tū­ro Vi­soc­ko rin­ki­mų ko­mi­te­to są­ra­še – krep­ši­nio klu­bo "Šiau­liai" va­do­vas ir vy­riau­sia­sis tre­ne­ris bei Lie­tu­vos reg­bio fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius. Kad pi­ni­gai ir po­li­ti­ka ga­li bū­ti su­si­ję neįž­vel­gia nei me­ras, nei jo są­ra­še esan­tys spor­to at­sto­vai.

Pi­ni­gai "rep­re­zen­ta­ci­jai" by­ra dos­niai

2018 me­tais Kū­no kul­tū­ros ir spor­to plėt­ros pro­gra­mai Šiau­lių mies­to biu­dže­te bu­vo skir­ta be­veik 2 mi­li­jo­nai eu­rų, šį­met – dar dau­giau. Liū­to da­lį – apie mi­li­jo­ną – su­da­ro fut­bo­lo ir krep­ši­nio aka­de­mi­jų iš­lai­ky­mas.

Itin dos­nus mies­to biu­dže­tas yra rep­re­zen­ta­ci­niais mies­to ren­gi­niais įvar­din­tiems spor­to ren­gi­niams – 423 tūks­tan­čių per­nai, o šį­met jau 541 tūks­tan­tis. Prieš me­tus 330 tūks­tan­čių eu­rų te­ko vie­ša­jai įstai­gai Šiau­lių krep­ši­nio klu­bui "Šiau­liai". Šį­met – 20 tūks­tan­čių dau­giau nei per­nai. Tiks­liau, pi­ni­gai ski­ria­mi klu­bo ren­gia­moms Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) ir Ka­ra­liaus Min­dau­go tau­rės var­žy­boms. Ir ne­svar­bu, kad "Šiau­lių" krep­ši­nio ko­man­da šiuo me­tu LKL yra de­vin­ta, vos ant­ra nuo ga­lo.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Kū­no kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­ta­ras Ja­siū­nas sa­ko, jog fi­nan­suo­ja ne ko­man­dą, o ren­gi­nius. Nors pi­ni­gai ir nu­sė­da klu­be.

Šiau­lių mies­to ta­ry­ba jau ant­rus me­tus iš ei­lės ski­ria pi­ni­gų rep­re­zen­ta­ci­niams ren­gi­niams. Spor­to ta­ry­bai re­ko­men­duo­jant konk­re­čias su­mas kiek­vie­nam iš į rep­re­zen­ta­ci­nių ren­gi­nių są­ra­šą įra­šy­tam ren­gi­niui ski­ria Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius sa­vo įsa­ky­mu. Vie­nam pro­jek­tui ski­ria­ma ne ma­žiau kaip 10 000 eu­rų, o mak­si­ma­li su­ma pri­klau­so nuo ei­na­mų­jų me­tų biu­dže­to.

"Žiū­ri­ma, kaip se­kė­si, kaip įvy­ko pro­jek­tas praei­tais me­tais, koks pra­šy­mas ir ko­kios ga­li­my­bės", – aiš­ki­no G. Ja­siū­nas.

Vie­šų­jų pi­ni­gų ir po­li­ti­kos są­sa­jas nei­gia

Kai krep­ši­nio ko­man­da "Šiau­liai" sky­nė Lie­tu­vos čem­pio­na­tų bron­zą ar puo­šė­si BBL čem­pio­nų me­da­liais Sa­vi­val­dy­bės pa­ra­ma jai bu­vo sim­bo­liš­ka. Ta­čiau ta­da Ar­tū­ras Vi­soc­kas ne­bu­vo me­ras, o "Šiau­lių" klu­bo di­rek­to­rius Min­dau­gas Žu­kaus­kas – ne­bu­vo vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to "Ar­tū­ro Vi­soc­ko ne­par­ti­nio są­ra­šo" na­rys.

2015 me­tais atė­jus į val­džią A. Vi­soc­kui, klu­bui ski­ria­mos lė­šos ėmė aug­ti. 2017 me­tais, iš­vy­kus vie­nai po­li­ti­kei į už­sie­nį, Šiau­lių mies­to Ta­ry­bos na­riu ta­po M. Žu­kaus­kas. Jis mies­to Ta­ry­bos na­rio kė­dė­je "pa­ty­lė­jo" be­veik 4 mė­ne­sius. Šio po­li­ti­ko pa­sie­ki­mas – Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė ta­po pri­va­taus krep­ši­nio klu­bo da­li­nin­ke – vie­na iš ke­tu­rių. O M. Žu­kaus­kas po ne­pil­nų ke­tu­rių mė­ne­sių iš Ta­ry­bos pa­si­trau­kė, nes Sa­vi­val­dy­bei ta­pus klu­bo da­li­nin­ke jis tu­rė­jo rink­tis vie­ną iš dvie­jų kė­džių – klu­bo di­rek­to­riaus ar Ta­ry­bos na­rio.

Kai Ta­ry­bo­je bu­vo svars­to­mas klau­si­mas dėl Sa­vi­val­dy­bės ta­pi­mo klu­bo da­li­nin­ke, po­li­ti­kai prie­kaiš­ta­vo, kad lė­šos ski­ria­mos, ta­čiau nie­kas ne­ži­no, kas vyks­ta klu­bo vi­du­je, kaip val­do­mi fi­nan­sai, ko­kios yra sko­los ir pa­na­šiai. Tuo­met me­ras pa­reiš­kė, kad "tik ta­pus da­li­nin­ku ga­li ži­no­ti, kas vyks­ta klu­be". Ta­čiau dau­gu­ma po­li­ti­kų to­kios in­for­ma­ci­jos ne­tu­ri ir iki šiol.

Klu­bo va­do­vas M. Žu­kaus­kas aiš­ki­na, kad vi­sas ata­skai­tas apie klu­bo veik­lą tei­kia Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui. Nuo tam tik­ros su­mos rė­mė­jas ga­li tap­ti klu­bo da­li­nin­ku. "Sa­vi­val­dy­bė pa­no­rė­jo ir ta­po".

Ko­dėl klu­bo ko­man­dos re­zul­ta­tams pra­stė­jant, mies­to ski­ria­mi pi­ni­gai di­dė­ja?

"Ne­sup­ran­tat? Ban­dy­kit kaps­ty­ti. Ko­dėl aš tu­riu aiš­kin­ti?" – pa­reiš­kė klu­bo, gau­nan­čio mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų, va­do­vas.

Šiais me­tais vy­ku­siuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to "Ar­tū­ro Vi­soc­ko są­ra­šas "Dir­ba­me mies­tui" su­dė­ty­je bu­vo jau du "Šiau­lių" klu­bo at­sto­vai – Min­dau­gas Žu­kaus­kas ir vy­riau­sia­sis tre­ne­ris An­ta­nas Si­rei­ka. Pas­ta­ra­sis bu­vo iš­kel­tas kan­di­da­tu ir iš­rink­tas Ta­ry­bos na­riu, at­ne­šęs me­ro są­ra­šui be­veik 4 tūks­tan­čius bal­sų.

Pa­si­tei­ra­vo­me me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko, ar di­dė­jan­tis fi­nan­sa­vi­mas krep­ši­nio klu­bui sie­ti­nas su ko­man­dos pra­stė­jan­čiais spor­ti­niais re­zul­ta­tais, ar su ge­rė­jan­čiais me­ro ko­man­dos rin­ki­mų re­zul­ta­tais?

Me­ras at­sa­kė vie­nu sa­ki­niu: "Ta­ry­bos spren­di­mas priim­tas svars­tant 2019 me­tų biu­dže­tą dar prieš rin­ki­mus".

Iš tie­sų, mies­to biu­dže­tas bu­vo pa­tvir­tin­tas šių me­tų va­sa­rį, ta­čiau A. Vi­soc­ko vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas įre­gist­ruo­tas ir jo su­dė­tis pa­skelb­ta dar praė­ju­sių me­tų gruo­džio mė­ne­sį.

Kad di­dė­jan­tis klu­bo fi­nan­sa­vi­mas sie­ti­nas su vy­riau­sio­jo tre­ne­rio A. Si­rei­kos spren­di­mu kan­di­da­tuo­ti sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se su me­ro są­ra­šu, nei­gė ir pa­ts tre­ne­ris.

"Čia ma­žu­ma. To­kias su­mas ski­ria be­veik vi­si ma­žes­ni mies­tai. Aš gal­vo­ju, kad tai ma­žai ir čia jo­kios ma­no įta­kos nė­ra. Tu­rė­tų bū­ti daug di­des­nė pa­ra­ma. Rei­kia žiū­rė­ti iš spor­ti­nės pu­sės, iš prin­ci­po, o ne į ma­no įta­ką", – sa­kė A. Si­rei­ka.

"La­biau­siai pa­to­bu­lė­ju­si or­ga­ni­za­ci­ja"

Ga­li­miems fa­vo­ri­tams at­sei­kė­ti dau­giau pi­ni­gų lei­džia su­gal­vo­tas rep­re­zen­ta­ci­nių ren­gi­nių są­ra­šas. Ja­me be var­go įra­šo­mos šim­ta­tūks­tan­ti­nės su­mos krep­ši­niui, nors vi­siems 50 mies­to spor­to įstai­gų pro­jek­tų šį­met iš vi­so skir­ta 374 tūks­tan­čių eu­rų – tik šiek dau­giau nei vie­nam "Šiau­lių" krep­ši­nio klu­bui.

Kū­no kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas G. Ja­siū­nas pa­tiks­li­no, kad vi­sa skir­ta su­ma krep­ši­nio klu­bo ne­pa­sie­kė. Biu­dže­to lė­šos ma­ži­na­mos to­kia da­li­mi, ko­kia bu­vo at­leis­tas nuo ei­na­mų­jų me­tų že­mės, že­mės nuo­mos už vals­ty­bi­nę že­mę ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čių jiems pa­ra­mą sky­ręs ju­ri­di­nis as­muo. Tad at­skai­čius klu­bo rė­mė­jams skir­tas mo­kes­čių leng­va­tas, klu­bui skir­tos lė­šos per­nai bu­vo su­ma­žin­tos iki 273 800 eu­rų. Bet čia tik vie­šų­jų pi­ni­gų per­dė­ji­mas iš vie­nos ki­še­nės į ki­tą, nes biu­dže­tas vis tiek ne­te­ko tų 56 tūks­tan­čių.

Per­da­vus po­li­ti­kų prie­kaiš­tus, kad už Sa­vi­val­dy­bės lė­šas mo­ka­mas dos­nus at­ly­gi­ni­mas ir me­ro bi­čiu­liui krep­ši­nio klu­bo "Šiau­liai" di­rek­to­riui M. Žu­kaus­kui, G. Ja­siū­nas paaiš­ki­no, kad "tik" 8 869 (ma­žiau nei treč­da­lis me­tams skir­tos va­do­vo dar­bo už­mo­kes­čiui su­mos) ati­te­ko jo va­do­vui, nes ad­mi­nist­ra­vi­mui skir­tų lė­šų dy­dis ne­ga­li bū­ti di­des­nis nei 10 pro­cen­tų su­mos, skir­tos iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pro­jek­tui įgy­ven­din­ti. Vi­sos klu­bo pa­ja­mos 2018 me­tais sie­kė 692 000 eu­rų (už bi­lie­tus, rė­mė­jai ir ki­tos).

"Pa­gal Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos ata­skai­tą 2018 me­tais "Šiau­lių" ko­man­dos rung­ty­nes per­žiū­rė­jo 250 000 žiū­ro­vų (Bal­ti­jos te­le­vi­zi­jos, "Del­fi" tie­sio­gi­nės trans­lia­ci­jos, bei žiū­ro­vai Šiau­liuo­se). Ko­man­dos na­mų rung­ty­nių žiū­ro­vų skai­čiaus (vi­du­ti­niš­kai 2 500 žiū­ro­vų per 1 rung­ty­nes) au­gi­mas bu­vo di­džiau­sias Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­go­je – 67 pro­cen­tai ly­gi­nant su 2017 me­tais. Praė­ju­siais me­tais klu­bas ga­vo ap­do­va­no­ji­mą, kaip la­biau­siai pa­to­bu­lė­ju­si or­ga­ni­za­ci­ja Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­go­je", – to­kias ži­nias apie klu­bą re­dak­ci­jai at­siun­tė sky­riaus ve­dė­jas.

Aš gal­vo­ju, kad tai ma­žai ir čia jo­kios ma­no įta­kos nė­ra. Tu­rė­tų bū­ti daug di­des­nė pa­ra­ma.

Šiau­lių rep­re­zen­ta­ci­nis ren­gi­nys vy­ko Pa­ne­vė­žy­je

Rep­re­zen­ta­ci­niam spor­to ren­gi­niui yra ke­lia­mi tam tik­ri rei­ka­la­vi­mai – jis tu­ri bū­ti įtrauk­tas į ša­lies spor­to ša­kos fe­de­ra­ci­jos ar skė­ti­nės sri­ties or­ga­ni­za­ci­jos ren­gi­nių tvar­ka­raš­tį, ja­me tu­ri da­ly­vau­ti ne ma­žiau kaip 3 ša­lių spor­ti­nin­kai, ren­gi­niui or­ga­ni­zuo­ti mies­te yra tarp­tau­ti­nius rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­ti spor­to ša­kos inf­rast­ruk­tū­ra, vie­ši­na­mas na­cio­na­li­niu ly­giu (ša­lies te­le­vi­zi­jo­je, nau­jie­nų po­rta­le ar sve­tai­nė­je), žiū­ro­vų skai­čius ne ma­žiau 1 000 (jei­gu vyks­ta už­da­ro­se erd­vė­se). Ir dar rei­kia tu­rė­ti spor­to ša­kos fe­de­ra­ci­jos re­ko­men­da­ci­ją.

2018 me­tais dar vie­nam rep­re­zen­ta­ci­niam mies­to ren­gi­niui – Eu­ro­pos reg­bio 7 jau­nių ir suau­gu­sių čem­pio­na­tui – Sa­vi­val­dy­bė sky­rė 50 tūks­tan­čių eu­rų. Nors jis ir nea­ti­ti­ko vie­no iš rei­ka­la­vi­mų – mies­te tu­rė­ti tarp­tau­ti­nius rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čią spor­to ša­kos inf­rast­ruk­tū­rą.

Dėl šios prie­žas­ties rep­re­zen­ta­ci­nis Šiau­lių mies­to ren­gi­nys vy­ko vi­sai ki­ta­me mies­te – Pa­ne­vė­žy­je.

"Jau 2017 me­tais pla­nuo­tas Eu­ro­pos jau­nių reg­bio čem­pio­na­tas ne­be­ga­lė­jo įvyk­ti Šiau­lių mies­te to­dėl, kad ne­pla­nuo­tai už­si­tę­sė reg­bio sta­dio­no pa­tal­pų su tri­bū­no­mis sta­ty­bos dar­bai (ne dėl fe­de­ra­ci­jos kal­tės), o mies­to sta­dio­ne Dau­kan­to gat­vė­je vy­ko pla­nuo­tas ren­gi­nys Eu­ro­pos mo­te­rų U17 čem­pio­na­tas", – raš­tu paaiš­ki­no Kū­no kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas.

Ko­dėl ne fe­de­ra­ci­ja re­mia ren­gi­nius mies­te, o vyks­ta at­virkš­ti­nis pro­ce­sas? Ve­dė­jo tei­gi­mu, kiek­vie­na fe­de­ra­ci­ja, or­ga­ni­zuo­da­ma svar­biau­sius me­tų tarp­tau­ti­nius ren­gi­nius ,ren­ka­si mies­tą, ku­ria­me yra pa­lan­kiau­sios są­ly­gos – spor­to inf­rast­ruk­tū­ra, žmo­giš­kie­ji iš­tek­liai, skir­tas fi­nan­sa­vi­mas iš mies­to biu­dže­to.

G. Ja­siū­nas tvir­ti­na, kad pa­na­šių ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mas su­da­ro ge­res­nes są­ly­gas vys­ty­tis spor­to ša­kai mies­te, pa­kvies­ti jau­nuo­sius spor­ti­nin­kus į spor­to or­ga­ni­za­ci­jas, for­muo­ti tei­gia­mą mes­to įvaiz­dį. Taip pat ska­ti­na vie­tos vers­lą – ap­gy­ven­di­ni­mas, mai­ti­ni­mas. Ta­čiau reg­bio čem­pio­na­to me­tu vi­si ska­ti­ni­mai už Šiau­lių pi­ni­gus ati­te­ko Pa­ne­vė­žiui. Pa­gal pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją aki­vaiz­du, kad di­de­lė da­lis vie­šų­jų pi­ni­gų nu­sė­do šio mies­to vieš­bu­čiuo­se ir mai­ti­ni­mo įstai­go­se.

Pa­siž­val­gius į šių me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­mus, aki­vaiz­dus fak­tas, kad Vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to "Ar­tū­ro Vi­soc­ko są­ra­šas "Dir­ba­me mies­tui" kan­di­da­tų są­ra­šą pa­pil­dė Lie­tu­vos reg­bio fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Ir­man­tas Ku­kuls­kis. Šian­dien jis ir Šiau­lių mies­to ta­ry­bos na­rys.

Pa­si­tei­ra­vo­me, ar šian­dien, kai jis yra at­sa­kin­gas ir už vie­šuo­sius mies­to fi­nan­sus, ne­ma­no, kad Pa­ne­vė­žy­je iš­leis­ti Šiau­lių mies­to biu­dže­to pi­ni­gai yra ne­tei­sin­gas mies­to pi­ni­gų pa­nau­do­ji­mas?

"Ko­dėl ne­tei­sin­gas? Ren­gi­nys kai­na­vo tri­gu­bai. Ži­no­te, ko­dėl per­kel­tas, to­dėl klau­si­mų ne­tu­rė­tų bū­ti", – nu­kir­to I. Ku­kuls­kis.

Jis nei­gia, kad dėl Sa­vi­val­dy­bės dos­nu­mo ta­po me­ro są­ra­šo na­riu rin­ki­muo­se.

"Vi­siš­kai ne­su­si­ję. Kan­di­da­ta­vau prieš tai, aš tuo žmo­gu­mi pa­si­ti­kiu ir vis tiek bū­čiau kan­di­da­ta­vęs", – sa­kė I. Ku­kuls­kis, su A. Vi­soc­ko są­ra­šu da­ly­va­vęs sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se ir 2015 me­tais, ta­čiau ne­sėk­min­gai.

Šiais me­tais reg­bio rep­re­zen­ta­ci­nio ren­gi­nio ne­bus.

Anot G. Ja­siū­no, Eu­ro­pos čem­pio­na­tas vyks ne Lie­tu­vo­je, už­tat fi­nan­sa­vi­mas ne­skir­tas. Ta­čiau Sa­vi­val­dy­bės dos­nu­mas reg­biui ne­su­men­ko – trims mies­to reg­bio klu­bams skir­ta be­veik 100 tūks­tan­čių eu­rų, kai per­nai tik dviem iš jų te­ko per 27 tūks­tan­čius. Skir­tu­mas nuo krep­ši­nio tas, kad mies­to reg­bi­nin­kai de­monst­ruo­ja pui­kius spor­ti­nius re­zul­ta­tus. Dėl to jiems Sa­vi­val­dy­bė pa­sta­tė nau­jus reg­bio na­mus.

Pi­ni­gai pa­da­lin­ti

Šį­met Šiau­liuo­se ne­vyks dar vie­nas rep­re­zen­ta­ci­nis spor­to ren­gi­nys – te­ni­so Da­vi­so tau­rės ma­čas. Ta­čiau mies­to biu­dže­te dėl to pi­ni­gų ne­pa­dau­gės. Jie pa­da­lin­ti ki­tiems: Šiau­lių spor­ti­nių šo­kių klu­bo "Šyp­se­na" ren­gia­moms tarp­tau­ti­nėms spor­ti­nių šo­kių var­žy­boms "Sun Ci­ty Cup" (15 tūks­tan­čių eu­rų), fut­bo­lo klu­bo "Gint­ra" UE­FA mo­te­rų čem­pio­nų ly­gai ir mo­te­rų fut­bo­lo Bal­ti­jos ly­gai (75 tūks­tan­čiai eu­rų), mo­tok­lu­bo "Šiau­liai" Eu­ro­pos mo­tok­ro­so čem­pio­na­to eta­pui (15 tūks­tan­čių eu­rų).

Mies­to pi­ni­gų skir­ta dar dviem rep­re­zen­ta­ci­niams ren­gi­niams, ku­rie bu­vo fi­nan­suo­ja­mi ir per­nai. Šiau­lių spor­to klu­bo "Mi­ra­žas" Pa­sau­lio žir­gų kon­kū­rų tau­rės eta­po fi­nan­sa­vi­mas pa­ly­gin­ti su praė­ju­siais me­tais išau­go dau­giau nei dvi­gu­bai – nuo 20 tūks­tan­čių iki 42,5 tūks­tan­čio. Ne­pa­ki­to tik Šiau­lių spor­to cent­ro "Du­by­sa" ren­gia­moms Šiau­lių dvi­ra­čių lenk­ty­nėms ski­ria­ma su­ma – mi­ni­ma­li 10 tūks­tan­čių eu­rų.