Koronavirusu užsikrėtusi moteris lieka ligoninėje, laukiama sprendimų dėl renginių

Zi­tos KAT­KIE­NĖS nuo­tr.
Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Ma­žei­ka spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je in­for­ma­vo, kad ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­si šiau­lie­tė jau­čia­si ge­rai ir jau no­rė­tų bū­ti iš­leis­ta iš li­go­ni­nės į na­mus.
Va­kar Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė, kad ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­sios šiau­lie­tės pa­kar­to­to ty­ri­mo re­zul­ta­tai – tei­gia­mi, mo­te­ris vis dar pa­vo­jin­ga ap­lin­ki­niams, to­dėl į na­mus pa­leis­ta ne­bus. Nau­jų ko­ro­na­vi­ru­sų at­ve­jų ne­nus­ta­ty­ta.
Šian­dien Šiau­lių ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­dy­je bus spren­džia­ma, ar mies­te vyks vie­ši ren­gi­niai ir ko­kių dar prie­mo­nių bus ima­ma­si.

Na­mo neiš­lei­do

Ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­si 39-erių mo­te­ris, pa­sak SAM, ga­lės bū­ti iš­leis­ta tik ta­da, kai 2 kar­tus per 24 va­lan­das at­lik­ti ty­ri­mai bus nei­gia­mi.

Va­kar Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Ma­žei­ka sa­kė, kad ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­si šiau­lie­tė jau­čia­si ge­rai.

Li­go­ni­nės di­rek­to­rius in­for­ma­vo, kad nuo penk­ta­die­nio dėl ko­ro­na­vi­ru­so paim­ta 20 krau­jo mė­gi­nių. Kol kas tik vie­nas bu­vo tei­gia­mas.

Li­go­ni­nė vis dar dir­ba ka­ran­ti­no są­ly­go­mis. Pa­sak R. Ma­žei­kos, dėl to, jog dau­gė­ja vi­ru­si­nių in­fek­ci­jų skai­čius. Koor­di­nuo­ja­mi veiks­mai su Grei­to­sios pa­gal­bos sto­ti­mi, Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ru.

Anot va­do­vo, grį­žu­siems iš ko­ro­na­vi­ru­so pli­ti­mo ži­di­nių, prio­ri­te­tas iš­lie­ka sa­vii­zo­lia­ci­ja, o at­si­ra­dus tam tik­riems li­gų po­žy­miams, rei­kia kvies­ti grei­tą­ją pa­gal­bą.

Va­kar Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je si­tua­ci­ją ko­men­ta­vo ir mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga.

"Kol tu­ri­me vie­ną at­ve­jį, kol tų pa­cien­tų ne­daug, tai­ko­me vie­no­kias pro­ce­dū­ras. Tai ne­reiš­kia, kad jos to­kios ir liks vi­są lai­ką. Jei bus daug pa­cien­tų, to­kios pra­ban­gos ne­karš­čiuo­jant, be simp­to­mų gu­lė­ti li­go­ni­nė­je... Jei­gu rei­kės prii­mi­nė­ti ki­tus pa­cien­tus, nu­ma­ty­sim ir ki­to­kias pro­ce­dū­ras", – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo mi­nist­ras.

Priims spren­di­mą dėl ren­gi­nių

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis va­kar dar ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, ko­kią įta­ką ko­ro­na­vi­ru­so grės­mė da­rys mies­to gy­ve­ni­mui. Ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­ja rink­sis šian­dien po pie­tų.

Sei­mo val­dy­ba, at­si­žvelg­da­ma į svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro – vals­ty­bės ly­gio ekst­re­ma­lio­sios si­tua­ci­jos vals­ty­bės ope­ra­ci­jų va­do­vo – re­ko­men­da­ci­jas bei į tai, jog ša­ly­je pa­skelb­ta ekst­re­ma­li si­tua­ci­ja, nu­spren­dė at­šauk­ti vi­sus iki ba­lan­džio 30 die­nos už­da­ro­se pa­tal­po­se nu­ma­ty­tus ren­gi­nius Sei­me. Tarp jų ir Sei­mo ren­gi­nius, skir­tus Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 30-me­čiui. Šiuo lai­ko­tar­piu nau­ji ren­gi­niai ne­pla­nuo­ja­mi, at­šauk­tos eks­kur­si­jos. Re­ko­men­duo­ta Sei­mo na­riams ir Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos per­so­na­lui ne­vyk­ti į ko­man­di­ruo­tes.

"Kol ne­tu­ri­me nuo žmo­gaus žmo­gui pli­ti­mo, nė­ra to­kios re­ko­men­da­ci­jos at­šauk­ti vi­sus ren­gi­nius", – va­kar kal­bė­jo mi­nist­ras.

A. Ve­ry­ga siū­lė ne tik dėl ko­ro­na­vi­ru­so, bet ir dėl gri­po įsi­ver­tin­ti ri­zi­kas ir veng­ti ma­si­nių ren­gi­nių.

Ta­čiau Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bėms, kur nu­sta­ty­tas ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jis, tei­kia­mos at­ski­ros re­ko­men­da­ci­jos.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė yra įpa­rei­go­ta tai­ky­ti 2019–2023 me­tų Se­zo­ni­nio gri­po ir ūmi­nių vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jų epi­de­mio­lo­gi­jos prie­žiū­ros, pro­fi­lak­ti­kos ir kont­ro­lės prie­mo­nių pla­ne nu­ma­ty­tas prie­mo­nes.

"Prie­mo­nių yra la­bai daug. Ry­toj Ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­jo­je sprę­si­me, ku­rias mes tu­rė­tu­me tai­ky­ti. Siū­ly­si­me di­de­lių ren­gi­nių at­si­sa­ky­ti", – sa­kė A. Bar­tu­lis.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­gal gau­tus ro­dik­lius gri­po epi­de­mi­jos Šiau­liuo­se kol kas ne­skel­bia.

Tarp­tau­ti­nių var­žy­bų neat­šauks

Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja Dai­na Kin­či­nai­tie­nė dėl kul­tū­ri­nių ren­gi­nių va­kar dar nie­ko konk­re­taus pa­sa­ky­ti ne­ga­lė­jo.

Sek­ma­die­nį Vals­ty­bi­nis Šiau­lių dra­mos teat­ras at­šau­kė du spek­tak­lius.

Spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­ta­ras Ja­siū­nas tei­gia, kad su­pla­nuo­tų tarp­tau­ti­nių spor­to ren­gi­nių kol kas at­šauk­ti ne­ke­ti­na. Ko­vo 6–7 die­ną Šiau­liuo­se tu­ri vyk­ti Da­vi­so tau­rės pir­mos pa­sau­li­nės gru­pės at­krin­ta­mo­sios var­žy­bos tarp lie­tu­vių ir po­rtu­ga­lų ko­man­dų.

G. Ja­siū­nas sa­kė, kad ko­man­dos į Šiau­lius jau at­vy­ku­sios, ren­gia­si ma­čams. Anot ve­dė­jo, jei Ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­jos spren­di­mas bus griež­tas, var­žy­bos ga­li vyk­ti be žiū­ro­vų. At­šau­kus to­kias tarp­tau­ti­nio ly­gio var­žy­bas, ga­li­ma su­lauk­ti fi­nan­si­nių pa­sek­mių.

Sek­ma­die­nį vy­ku­sios krep­ši­nio var­žy­bos tarp Šiau­lių "Šiau­lių" ir Kė­dai­nių "Ne­vė­žio" ko­man­dų žiū­ro­vų gau­sa ne­pa­si­žy­mė­jo. G. Ja­siū­nas spė­jo, kad rung­ty­nes ga­lė­jo ste­bė­ti apie tūks­tan­tis aistruolių.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.