Jaunieji stebino inovatyvumu, vyresni – praktiškumu

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pra­de­dan­tys vers­lą jau­ni žmo­nės bei tie, ku­riems per 50 me­tų, džiau­gė­si Sa­vi­val­dy­bės pa­ra­ma ir pa­ska­ti­ni­mu.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė jau tre­čius me­tus ski­ria pa­ra­mą jau­nų­jų vers­li­nin­kų pro­jek­tams. Ant­rus me­tus to­kios pa­ra­mos su­lau­kia ir vers­lu už­siim­ti pa­no­rę šiau­lie­čiai, ku­riems per 50 me­tų. Fi­nan­si­nę pa­ra­mą iki 3 tūks­tan­čių eu­rų ga­vo po ke­tu­ris abie­jų ka­te­go­ri­jų pro­jek­tus. Iš vi­so Sa­vi­val­dy­bė, pa­skel­bu­si kon­kur­są, ga­vo 11 pa­raiš­kų, ta­čiau ke­lios nea­ti­ti­ko kon­kur­so są­ly­gų.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis pa­dė­ko­jo jau­ni­mui už drą­są ir įdo­mias vers­lo idė­jas. 

Tarp jau­nų­jų vers­li­nin­kų pro­jek­tų pir­ma vie­ta no­mi­nuo­tas Ig­no Ge­čo IT pa­slau­gų pro­jek­tas pro­jek­tas „IT inf­rast­ruk­tū­ros nau­ji­ni­mas, plė­ti­mas ir prie­žiū­ra Šiau­lių re­gio­ne“.

Ant­ros vie­tos lai­mė­to­jas Mar­ty­nas Bu­jaus­kas su­kū­rė su­kū­rė in­te­rak­ty­vų su­ve­ny­rą. Jis su­si­lau­kė di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo ir per ap­do­va­no­ji­mus. Su­ve­ny­ras – tai me­di­nis ku­bas su me­ta­li­nė­mis de­ta­lė­mis. Į te­le­fo­ną per­si­siun­tus tam tik­rą pro­gra­mė­lę, per te­le­fo­ną ga­li­ma ma­ty­ti ani­ma­ci­ją, sek­ti ša­lies įsi­min­ti­nas vie­tas ir net "pa­si­vaikš­čio­ti" ten, kur pa­pras­tai ne­lei­džia­ma. Pa­vyz­džiui, po mi­ru­sias ko­pas Ni­do­je.

Do­na­tas Vai­či­kas pri­sta­tė sta­ty­bos dar­bų pa­slau­gų tei­ki­mo pa­si­tel­kiant ino­va­ty­ves­nę įran­gą pro­jek­tą „Dei­man­ti­nio sky­lių grę­ži­mo pa­slau­ga“, ku­ris užė­mė tre­čią vie­tą. Šie trys jau­nie­ji vers­li­nin­kai ga­vo ir pa­pil­do­mus pri­zus – po 500 eu­rų iš "Swed­bank".

Ket­vir­ta­sis jau­ni­mo pro­jek­tas – Jū­ra­tės Ba­ka­naus­kie­nės rū­be­lių vai­kams mo­de­lia­vi­mas, siu­vi­mas bei par­da­vi­mas ati­da­rant par­duo­tu­vę „Pur­Pu­ri“.

A. Bar­tu­lis pa­ste­bė­jo, kad šio pro­jek­to ini­cia­to­riai ypa­tin­gai ge­rai iša­na­li­za­vo rin­ką ir jau­čia jo­je sa­vo vie­tą.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas kal­bė­jo, kad dar­bo rin­ka žmo­nėms per 50 me­tų nė­ra sve­tin­ga, to­dėl džiu­gu, kai to­kio am­žiaus žmo­nės ne­nu­ra­šo sa­vęs, o su­si­ku­ria sau dar­bo vie­tą.

Ge­riau­siu vy­res­nės kar­tos smul­kio­jo vers­lo pro­jek­tu pri­pa­žin­tas Ju­ri­jaus Ša­ra­po­vo – „Mi­si­ja: STEAM“, api­man­tis me­to­di­nės me­džia­gos mo­ky­to­jams kū­ri­mą. Kon­kur­se da­ly­va­vo ir dar vie­nas pe­da­go­gi­nis pro­jek­tas. Ket­vir­tą­ja vie­ta įver­tin­tas Sau­liaus Stro­paus su­ma­ny­mas teik­ti ma­te­ma­ti­kos ko­re­pe­ti­to­riaus pa­slau­gas.

Ant­rą­ja vie­ta ap­si­džiau­gė Edi­ta Gied­rai­ty­tė, su­ma­niu­si kur­ti to pa­ties mo­de­lio dra­bu­žius bei ak­se­sua­rus šu­nims, ka­tėms ir jų šei­mi­nin­kams. O tre­čio­je vie­to­je li­ku­si Lai­ma Žie­die­nė nu­spren­dė teik­ti įdar­bi­ni­mo pa­slau­gas tiek lie­tu­viams, tiek už­sie­nie­čiams.

Kon­kur­so da­ly­viams Sa­vi­val­dy­bė fi­nan­suos 50 pro­cen­tų jų pro­jek­tų iš­lai­dų, ta­čiau ne dau­giau nei 3000 eu­rų.

Pa­kal­bin­ti smul­kie­ji vers­li­nin­kai ti­ki­no, kad tik­rai tu­rės, kur pa­dė­ti pa­ra­mą. Štai jau­ni­mo vers­lo pro­jek­tų nu­ga­lė­to­jas I. Ge­čas sa­kė, jog su bi­čiu­liais ti­ki ir ži­no ką da­ro, ta­čiau vers­lo pa­grin­dų pra­džia­moks­lį ga­vo Vers­lo in­ku­ba­to­riu­je, kur su­lau­kė pa­siū­ly­mo da­ly­vau­ti pa­ra­mos kon­kur­se. Gau­tą pa­ra­mą iš­leis įran­gai įsi­gy­ti.

"Nors sa­ko­ma, kad tik blo­gas meist­ras kal­ti­na sa­vo įran­kius. Bet ką ga­li pa­da­ry­ti pa­da­ry­ti per pu­sant­ros va­lan­dos, su tech­ni­ka pa­da­rys per 15 mi­nu­čių. Pra­dė­ję vers­lą at­sa­ko­my­bės bi­jo­me, bet jau žen­gė­me žings­nį ir ne­be­ga­li­me su­sto­ti", – sa­kė jau­nuo­lis.

Pro­jek­tų kon­kur­so da­ly­viams taip pat bus pa­deng­tos da­ly­va­vi­mo Šiau­lių vers­lo pa­sie­ki­mų pa­ro­do­je lapk­ri­čio pa­bai­go­je iš­lai­dos. Mar­ty­nas Bu­jaus­kas ža­dė­jo pa­ro­do­je pri­sta­ty­ti jau iš­to­bu­lin­tą sa­vo in­te­rak­ty­vų su­ve­ny­rą.

Smul­kia­jam vers­lo rė­mi­mo prie­mo­nėms Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te šiems me­tams skir­ti 45 tūks­tan­čiai eu­rų.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo su­si­lau­kė ino­va­ty­vus su­ve­ny­ras, su­kur­tas Mar­ty­no Bu­jaus­ko.