Išskirtiniuose dokumentuose – krikšto vardai iš XVII amžiaus

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių baž­ny­čios krikš­tų re­gist­ra­vi­mo kny­ga. 1647–1666 me­tai. At­vers­ti 1649 me­tų ba­lan­džio ir ge­gu­žės įra­šai (šiau­lie­čių, gi­mu­sių prieš 370 me­tų var­dai). Įra­šy­ta krikš­to da­ta, tė­vo ir mo­ti­nos var­das, gy­ve­na­ma­sis mies­tas ar kai­mas, krikš­to tė­vų var­dai.
Va­kar Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos III aukš­to ga­le­ri­jo­je pri­sta­ty­ta vie­nos die­nos pa­ro­da "Šiau­lių kraš­to do­ku­men­tai Vil­niaus uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ko­je". Ren­gi­ny­je, skir­ta­me Spau­dos at­ga­vi­mo, kal­bos ir kny­gos die­nai, bu­vo ga­li­ma pa­ma­ty­ti uni­ka­lius rank­raš­čius ir se­nuo­sius spau­di­nius.

Pa­ro­do­je "Šiau­lių kraš­to do­ku­men­tai Vil­niaus uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ko­je" eks­po­nuo­ti XVII–XX am­žiaus rank­raš­čiai ir se­nie­ji spau­di­niai, su­si­ję su Šiau­lių kraš­to is­to­ri­ja, et­nog­ra­fi­ja ir žy­miais žmo­nė­mis.

Pa­ro­dą pri­sta­čiu­si Vil­niaus uni­ver­si­te­to bib­lio­te­kos Rank­raš­čių sky­riaus bib­lio­te­ki­nin­kė Ve­ro­ni­ka Gi­ri­nin­kai­tė iš­sky­rė ver­tin­gą Šiau­lių baž­ny­čios XVII am­žiaus krikš­tų re­gist­ra­vi­mo kny­gą: pa­ro­dos ren­gė­jai at­ver­tė 1649 me­tų ba­lan­džio ir ge­gu­žės mė­ne­sius, tad bu­vo ga­li­ma per­skai­ty­ti, ko­kie var­dai bu­vo su­tei­kia­mi Šiau­liuo­se krikš­ty­tiems vai­kams prieš 370 me­tų.

Išs­kir­ti­nis eks­po­na­tas ir rank­raš­tis, ži­no­mas pa­va­di­ni­mu "Con­tio­nes lit­va­ni­cae": apie 1720 me­tus ne­nus­ta­ty­to pa­moks­li­nin­ko ran­ka lie­tu­viš­kai su­ra­šy­ti pa­moks­lai, juo­se mi­ni­mas Šiau­lių mies­to var­das. Ša­lia rank­raš­čio eks­po­nuo­ta pub­li­ka­ci­ja. Pa­sak bib­lio­te­ki­nin­kės, "Šiau­lių mies­te­lis" rank­raš­ty­je mi­ni­mas ke­lis kar­tus: tai įro­dy­mas, kad pa­moks­li­nin­kas tu­rė­jo dar­bo Šiau­liuo­se.

Eks­po­zi­ci­jai bu­vo pa­teik­ti ke­li in­ven­to­riai, iš­ra­šai iš Šiau­lių teis­mų kny­gų, juo­se su­ra­šy­tos vals­tie­čių pa­var­dės, duo­me­nys apie Šiau­lių kraš­to kai­mus.

Dė­me­sys skir­tas Jur­giui Amb­ra­zie­jui Pab­rė­žai (1771–1849) – ku­ni­gas kle­bo­na­vo ne­to­li Šiau­lių, Rau­dė­nuo­se. Ro­dy­tas jo pa­moks­lų rank­raš­tis, pub­li­kuo­tas lei­di­nys, laiš­kas bo­ta­ni­kos pro­fe­so­riui į Vil­niaus uni­ver­si­te­tą: ja­me ku­ni­gas ra­šo apie Že­mai­ti­jos au­ga­lus, ku­riuos rin­ko.

Ant Že­mai­čių vys­ku­pų raš­tų bu­vo ga­li­ma pa­ma­ty­ti vys­ku­pų Juo­zo Ar­nul­fo Gied­rai­čio, Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pa­ra­šus.

Pa­ro­dą pra­tę­sė nau­jes­ni do­ku­men­tai: XIX am­žiaus An­ta­no Šmulkš­čio-Pa­pa­ro­nio (1886–1951) per­ra­šy­ta Kra­žių baž­ny­čios už­da­ry­mo by­la, at­vers­tuo­se pus­la­piuo­se bu­vo ma­ty­ti liu­di­nin­kų pa­ro­dy­mai apie 1893 me­tų Kra­žių sker­dy­nes. Ša­lia eks­po­nuo­tos Kra­žių by­los nu­ken­tė­ju­sių­jų nu­teis­tų­jų fo­tog­ra­fi­jos.

V. Gi­ri­nin­kai­tės aki­mis, la­bai svar­bus do­ku­men­tas – rank­raš­ti­nė kny­ge­lė "Ke­lio­nė į Ku­dir­ką" (1899), at­si­mi­ni­mai apie ke­lio­nę į Nau­mies­tį ap­lan­ky­ti ser­gan­čio Vin­co Ku­dir­kos.

Ke­lio­nė­je da­ly­va­vo Pet­ras Avi­žo­nis, Po­vi­las Vi­šins­kis, Gab­rie­lė Pet­ke­vi­čai­tė-Bi­tė, se­se­rys Jad­vy­ga ir Ma­ri­ja Juš­ky­tės. Rank­raš­tį su­da­ro J. Juš­ky­tės teks­tas ir P. Vi­šins­kio da­ry­tos nuo­trau­kos.

Šiau­lių ir apy­lin­kių vaiz­dus bu­vo ga­li­ma pa­ma­ty­ti XX am­žiaus pra­džios nuo­trau­ko­se, at­vi­ru­kuo­se.

Eks­po­nuo­tas Pe­lik­so Bu­gai­liš­kio pri­si­mi­ni­mų "Gy­ve­ni­mo vieš­ke­liais" ma­šin­raš­tis, pa­pil­dy­tas rank­raš­ti­niais la­pais, nuo­trau­ko­mis, XX am­žiaus pra­džios Šiau­lių pa­vie­te Lie­tu­vių moks­lo drau­gi­jai už­ra­šy­tų dai­nų teks­tai, Pet­ro Avi­žo­nio pa­reng­ta "Lie­tu­viš­ka gra­ma­ti­kė­lė", Po­vi­lo Vi­šins­kio pa­ra­šy­tas "Ele­men­to­rius", Jo­no Šliū­po "Abė­cė­la ir taip mo­kin­tu­vė dėl vai­kų", žo­dy­nas, pa­ra­šy­tas Po­vi­lo Ma­tu­lio­nio, Jo­va­ro "Jaus­mų ki­birkš­tė­lė", spaus­din­ta Šiau­liuo­se 1908 me­tais, ir ki­ti lei­di­niai.

Pa­ro­do­je bu­vo ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir XX am­žiaus pra­džios Šiau­liuo­se vei­ku­sio koo­pe­ra­ty­vo blan­kų bei są­skai­tų: T. Vo­lo­vo pre­ky­bos me­ta­lais ir sta­ty­bi­nė­mis pre­kė­mis, I. Dem­bovs­kio gal­vos ap­dan­ga­lų ir ak­se­sua­rų par­duo­tu­vės. Alaus da­ryk­la "Gu­ber­ni­ja" 1941 me­tų ko­vo 5 die­ną bu­vo iš­siun­tu­si raš­te­lį, kad ne­bus pri­sta­to­mas alus klien­tui.

Eks­po­zi­ci­ją bai­gė du "Kri­vū­lės" lei­di­niai iš Vil­niaus uni­ver­si­te­to bib­lio­te­kos At­gi­mi­mo spau­dos rin­ki­nio.

Pa­sak V. Gi­ri­nin­kai­tės, su Šiau­liais su­si­ję do­ku­men­tai yra iš­skirs­ty­ti skir­tin­guo­se Vil­niaus uni­ver­si­te­to bib­lio­te­kos fon­duo­se, pa­ro­dai bu­vo at­rink­ta tik ne­di­de­lė da­lis, at­si­žvel­giant į geog­ra­fi­ją, gar­sius as­me­nis. Bib­lio­te­ki­nin­kė kvie­tė at­va­žiuo­ti į Vil­nių ir iš­sa­miau su­si­pa­žin­ti su sau­go­mais do­ku­men­tais.

Ren­gi­ny­je ne tik pri­sta­ty­ta pa­ro­da, bet ir skai­ty­ti pra­ne­ši­mai. Vil­niaus uni­ver­si­te­to bib­lio­te­kos Moks­li­nių ty­ri­mų ir pa­vel­do rin­ki­nių de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Ni­jo­lė Klin­gai­tė-Da­se­vi­čie­nė pri­sta­tė kul­tū­ros pa­vel­dą Vil­niaus uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ko­je, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos fa­kul­te­to pro­f. dr. Ar­vy­das Pa­ce­vi­čius kal­bė­jo apie Vil­niaus uni­ver­si­te­to do­ku­men­ti­nį pa­vel­dą Suo­mi­jos na­cio­na­li­nė­je bib­lio­te­ko­je ir pra­ras­tus kul­tū­ros tur­tus.

Šis ren­gi­nys bu­vo Vil­niaus uni­ver­si­te­to bib­lio­te­kos penk­tus me­tus tę­sia­mo pro­jek­to "Lie­tu­va Vil­niaus uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ko­je" da­lis.