Gyventojai dėl Linkuvos karvidžių kreipėsi į teismą

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Lin­ku­vos gy­ven­to­jai ne­ža­da gy­ven­ti kar­vi­džių kai­my­nys­tė­je – jie krei­pė­si į tei­sė­sau­gą.
Pak­ruo­jo ra­jo­no Lin­ku­vos mies­te­lio bend­ruo­me­nė, tik šių me­tų ru­de­nį su­ži­no­ju­si apie gy­ven­vie­tės kai­my­nys­tė­je esan­čio Laiš­ko­nių kai­mo lau­kuo­se nu­ma­to­mą kar­vi­džių komp­lek­so sta­ty­bą, štur­ma­vo pro­jek­tą pa­lai­mi­nu­sią Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę. Anot žmo­nių, vers­lo in­te­re­sai ker­ta­si su in­te­re­sais gy­ven­to­jų, ku­rie esą pa­tir­tų moralinį–materialinį nuo­sto­lį, neap­len­kiant ir ža­los svei­ka­tai.
Lin­ku­vos žmo­nės su pra­šy­mu ap­gin­ti jų vie­šą­jį in­te­re­są jau krei­pė­si ir į teis­mą.

Nus­te­bin­ti ir nu­si­vy­lę

Kol kas lin­ku­viams ky­la dau­gy­bė klau­si­mų. Es­mi­nis, ko­dėl da­bar­ti­nė ra­jo­no val­džia sto­vi ne sa­vo in­te­re­sus gi­nan­čių gy­ven­to­jų pu­sė­je ir su kar­vi­džių komp­lek­so sa­vi­nin­ke Lin­ku­vos že­mės ūkio bend­ro­ve neieš­ko abiems konf­lik­to pu­sėms pa­lan­kaus su­si­ta­ri­mo?

Anot vie­nos Lin­ku­vos gy­ven­to­jos, Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės va­do­vai pirš­tu vis baks­no­ja į bu­vu­sios ka­den­ci­jos val­džią su tuo­me­čiu me­ru Sau­liu­mi Ge­giec­ku prie­ša­ky­je, esą vis­ką nu­spren­dė "ana" val­džia ir šio­ji jau nie­ko ne­be­ga­lin­ti pa­da­ry­ti. Gal ne­no­ri­ma pri­siim­ti at­sa­ko­my­bės?

"Apie ko­kią "bu­vu­sią" val­džią kal­ba, jei di­de­lė da­lis jos, pra­de­dant nuo S. Ge­giec­ko, šiuo me­tu te­be­dir­ba Sa­vi­val­dy­bė­je?", – te­le­fo­nu "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė pa­šne­ko­vė.

Ji sa­kė tu­rin­ti in­for­ma­ci­jos, kad da­bar­ti­nis me­ras Sau­lius Mar­gis vis dar ga­lė­tų "kar­vi­džių pro­jek­tą" su­stab­dy­ti. Bet ne­stab­do.

Gy­ven­to­jams ke­lia nuo­sta­bą ir tai, kad kai ku­rie bu­vę ir esa­mi Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai, taip pat vi­ce­me­ras Vir­gi­ni­jus Ka­ci­le­vi­čius, me­ro pa­dė­jė­ja Si­mo­na Lips­ky­tė, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ilo­na Ge­laž­ni­kie­nė nors ir yra ki­lę iš Lin­ku­vos, ta­čiau kaž­ko­kie van­go­ki, kai rei­kia pa­ko­vo­ti už svei­ką mies­to ap­lin­ką.

Ne prieš vers­lą, bet gi­na vie­to­vę

Lin­ku­vos žmo­nių ini­cia­ty­vi­nės gru­pės at­sto­vo ir bend­ruo­me­nės na­rio Al­ber­tas Leš­čins­kas in­for­ma­vo, kad lin­ku­viai krei­pė­si į kau­nie­tį ad­vo­ka­tą Sau­lių Damb­raus­ką ir pa­pra­šė jį at­sto­vau­ti gy­ven­to­jams ir pa­dė­ti ap­gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są.

Anot A. Leš­čins­ko, žmo­nės nė­ra nu­si­tei­kę prieš vers­lą, ta­čiau įsi­ti­ki­nę, kad ke­li šim­tai met­rų nuo Lin­ku­vos mies­to pla­nuo­ja­mą kar­vių komp­lek­są ga­li­ma sta­ty­ti ato­kiau nuo mies­te­lio esan­čiuo­se iš­tuš­tė­ju­sių kai­mų te­ri­to­ri­jo­se.

"Šiau­lių kraš­to" ži­nio­mis, pra­šy­mas gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są teis­mui jau yra įteik­tas. Ar pra­šy­mas bus nag­ri­nė­ja­mas, teis­mas tu­rė­tų ap­si­spręs­ti iki gruo­džio 5 die­nos.

Pa­vė­luo­ta?

"Šiau­lių kraš­te" spa­lio pa­bai­go­je ra­šy­ta apie bręs­tan­tį Lin­ku­vos gy­ven­to­jų maiš­tą dėl mies­te­lio pa­šo­nė­je, ant aukš­čiau­sio kal­va­gūb­rio pla­nuo­ja­mos gal­vi­jų komp­lek­so sta­ty­bos.

Apie nu­ma­to­mą dvo­kią kai­my­nys­tę lin­ku­viai spa­lio 17 die­ną vy­ku­sia­me su­si­rin­ki­me su­ži­no­jo pir­mą­kart. Nors, kaip tei­gė šiuo vers­lu suin­te­re­suo­ti as­me­nys – bū­si­mo komp­lek­so di­rek­to­rius Lais­vū­nas Gud­jur­gis, komp­lek­so pro­jek­to ren­gė­jas UAB "Sa­va ran­ga" at­sto­vai, neišs­ki­riant ir Lin­ku­vos se­niū­ni­jos se­niū­nės Gi­ta­nos Pa­šiš­ke­vi­čie­nės, skel­bi­mas su šia ži­nia se­niū­ni­jos skel­bi­mų len­to­je ka­bo­jo nuo 2018 me­tų va­sa­ros. Esą gy­ven­to­jai tu­rė­jo da­ly­vau­ti ir reng­tuo­se su­si­rin­ki­muo­se, vie­na­me ku­rių ke­tin­ta pri­sta­ty­ti Lin­ku­vos ŽŪB gal­vi­jų komp­lek­so sta­ty­bos ir eksp­loa­ta­vi­mo po­vei­kio vi­suo­me­nės svei­ka­tai ver­ti­ni­mo ata­skai­tą (PVSV).

Da­bar žmo­nės esą jau pa­vė­la­vę ir vis­kas už juos nu­spręs­ta: komp­lek­sas (jau ket­vir­tas ap­link Lin­ku­vą) bus.

Ad­mi­nist­ra­ci­ja kliū­džių ne­ma­to

Ne­pai­sant vis pa­mi­ni­mo su­si­vė­li­ni­mo pa­reikš­ti pre­ten­zi­jas bend­ruo­me­nė jas su­ra­šė ir įtei­kė Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei.

Spaus­di­na­me ke­le­tą Lin­ku­vos bend­ruo­me­nės pre­ten­zi­jų ir Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Ilo­nos Ge­laž­ni­kie­nės pa­ra­šu pa­tvir­tin­tų at­sa­ky­mų. Do­ku­men­tas su­trum­pin­tas (aut. pa­sta­ba).

1. Fer­mų sta­ty­bų zo­na pa­ten­ka į gam­ti­nio kar­ka­so geoe­ko­lo­gi­nės ta­kos­ky­ros zo­ną, ku­rio tiks­las – kraš­to­vaiz­džio na­tū­ra­lu­mas. Gam­ti­nio kar­ka­so te­ri­to­ri­jo­se drau­džia­ma nau­jų pra­mo­nės įmo­nių, ku­rioms rei­ka­lin­gi tar­šos in­teg­ruo­tos pre­ven­ci­jos ir kont­ro­lės lei­di­mai, sta­ty­ba.

Ad­mi­nist­ra­ci­ja: Pla­nuo­ja­mi sta­ty­ti ki­tos (fer­mų) pa­skir­ties pa­sta­tai ne­pris­ki­ria­mi pra­mo­nės įmo­nių pa­sta­tų ka­te­go­ri­jai. Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jos bend­ra­sis pla­nas ne­drau­džia plė­to­ti gy­vu­li­nin­kys­tės vi­so­je ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je.

Lin­ku­vos ŽŪB pa­reng­tą at­ran­kos in­for­ma­ci­ją dėl Po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mą (PAV) pa­tei­kė at­sa­kin­gai ins­ti­tu­ci­jai – Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rai (AAA) priim­ti at­ran­kos iš­va­dą. Agen­tū­ra 2018 me­tų ge­gu­žės 30 die­ną priė­mė at­ran­kos iš­va­dą, ku­rio­je ra­šo­ma, kad Pak­ruo­jo ra­jo­no Lin­ku­vos ŽŪB pie­ni­nių gal­vi­jų au­gi­ni­mui Laiš­ko­nių kai­me, Lin­ku­vos se­niū­ni­jo­je po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mas ne­pri­va­lo­mas.

2. Pa­gal Pak­ruo­jo ra­jo­no bend­rą­jį pla­ną – ša­lia pla­nuo­ja­mo ob­jek­to yra tu­riz­mo tra­sa "Vė­jo ma­lū­nų ke­lias".

Ad­mi­nist­ra­ci­ja: Pla­nuo­ja­mas ob­jek­tas neap­ri­bos ga­li­my­bių ir to­liau nau­do­tis tu­riz­mo tra­sa "Vė­jo ma­lū­nų ke­lias".

3. Pa­gal Pak­ruo­jo ra­jo­no bend­rą­jį pla­ną ši te­ri­to­ri­ja pa­ten­ka į Lin­ku­vos van­den­vie­tės tar­šos ap­ri­bo­ji­mo zo­ną, kad drau­džia­ma įreng­ti mėš­lo kau­pi­mo ir sru­tų re­zer­vua­rus.

Ad­mi­nist­ra­ci­ja: Lie­tu­vos geo­lo­gi­jos tar­ny­bos di­rek­to­rius 2009 me­tų ko­vo 16 die­ną pa­tvir­ti­no sa­ni­ta­ri­nių ap­sau­gos zo­nų (SAZ) pro­jek­tą, ku­riuo bu­vo su­ma­žin­tos Lin­ku­vos van­den­vie­tės SAZ. Pa­gal šį pro­jek­tą nu­ma­to­ma ūki­nė veik­lą ne­pa­ten­ka į Lin­ku­vos van­den­vie­tės 3-ąją juos­tą.

4. Laiš­ko­nių kai­mas yra tik vie­no ki­lo­met­ro at­stu­mu nuo Lin­ku­vos, kva­pai kels gy­ven­to­jams ne­pa­to­gu­mus ir nei­gia­mai at­si­lieps jų svei­ka­tai.

Ad­mi­nist­ra­ci­ja: Lin­ku­vos ŽŪB pa­rink­ta UAB "Inf­rap­la­nas" 2018 me­tais pa­ren­gė pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los (PŪV) po­vei­kio vi­suo­me­nės svei­ka­tai ver­ti­ni­mą.

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Šiau­lių de­par­ta­men­tas 2018 me­tų rugp­jū­čio 10 die­ną pa­tei­kė iš­va­dą dėl Lin­ku­vos že­mės ūkio bend­ro­vės gal­vi­jų komp­lek­so sta­ty­bos ir eksp­loa­ta­vi­mo Laiš­ko­nių kai­me PŪV ga­li­my­bių. Iš­va­do­je ra­šo­ma, kad PŪV yra leis­ti­na pa­si­rink­to­je vie­to­je.

5. At­lie­kant po­vei­kio vi­suo­me­nės svei­ka­tos ver­ti­ni­mo pro­ce­dū­ras, neį­ver­tin­ta fer­mų kon­cent­ra­ci­ja ir po­vei­kis gy­ven­to­jų ser­ga­mu­mui.

Ad­mi­nist­ra­ci­ja: Lin­ku­vos ŽŪB pa­rink­ta UAB "Inf­rap­la­nas" 2018 me­tais pa­ren­gė PŪV po­vei­kio vi­suo­me­nės svei­ka­tai ver­ti­ni­mą.

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Šiau­lių de­par­ta­men­tas 2018 me­tų rugp­jū­čio 10 die­ną šis de­par­ta­men­tas pa­tei­kė iš­va­dą, kad pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los są­ly­gos ati­tin­ka vi­suo­me­nės svei­ka­tos sau­gos tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus – pla­nuo­ja­ma ūki­nė veik­la yra leis­ti­na pa­si­rink­to­je vie­to­je.

Pa­gal pro­jek­tą

Mi­nė­to­je te­ri­to­ri­jo­je, dėl ku­rios ku­rios ki­lo vi­suo­ti­nis ne­su­si­kal­bė­ji­mas, pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti dvi at­vi­ro ti­po kar­vi­des, tal­pi­nan­čias ge­ro­kai per tūks­tan­tį gal­vi­jų, mel­ži­mo blo­ką, ver­ši­dę, už­trū­ku­sių kar­vių bei prieaug­lio tvar­tą, ke­tu­ris skys­to mėš­lo re­zer­vua­rus su ten­ti­ne konst­ruk­ci­ja, pen­kias si­lo­so tran­šė­jas, pa­ša­rų sau­gyk­lą. Nu­ma­ty­ta mo­der­ni mėš­lo ir srū­tų ša­li­ni­mo tech­no­lo­gi­ja.

Lin­ku­vos že­mės ūkio bend­ro­vės di­rek­to­rius L. Gud­jur­gis die­na po spa­lio 17 die­ną Lin­ku­vos se­niū­ni­jo­je vy­ku­sio bend­ruo­me­nės su­si­rin­ki­mo "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, kad komp­ro­mi­sas su gy­ven­to­jais ne­beį­ma­no­mas – fer­ma bus ten, kur nu­ma­ty­ta, tik bus esą ma­žes­nė. Ūkio plėt­ra – per­spek­ty­vos rei­ka­las.