Linkuvos kalvagūbrį "papuoš" karvidė

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Lin­ku­vos bend­ruo­me­nės na­rys Al­ber­tas Leš­čins­kas ini­ci­ja­vo krei­pi­mą­si į ap­lin­kos mi­nist­rą, Sei­mą ir pa­pra­šė pa­lai­ky­mo.
Pak­ruo­jo ra­jo­ne Lin­ku­vo­je bręs­ta gy­ven­to­jų maiš­tas. Bend­ruo­me­nę su­krė­tė ži­nia, kad mies­te­lio pa­šo­nė­je, ant aukš­čiau­sio Lin­ku­vos kal­va­gūb­rio po me­tų ki­tų iš­dygs di­džiu­lis gal­vi­jų komp­lek­sas. Jis – jau ket­vir­tas mies­te­lio priei­go­se.
Į Lin­ku­vos se­niū­ni­jos sa­lė­je vy­ku­sį pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų ap­ta­ri­mą gau­siai su­si­rin­kę žmo­nės klo­jo ar­gu­men­tus, ko­dėl dar vie­nas komp­lek­sas tie­siog su­žlug­dy­tų is­to­ri­ne praei­ti­mi, ar­chi­tek­tū­ri­niu pa­vel­du tur­tin­gą gy­ven­vie­tę.

Žmo­nės esą pa­tys kal­ti

Ket­vir­ta­die­nį Lin­ku­vos se­niū­ni­jo­je vy­kęs bend­ruo­me­nės su­si­rin­ki­mas su komp­lek­so pro­jek­to ren­gė­jais, UAB "Sa­va ran­ga" at­sto­vais, vir­to ne tik sva­rių ar­gu­men­tų, bet ir ne­ma­lo­nių ne­ti­kė­tu­mų aiš­ki­ni­mo­si va­ka­ru.

Paaiš­kė­jo, kad žmo­nės dar nuo 2018 me­tų va­sa­ros tu­rė­ję ži­no­ti apie mies­te­lio pa­šo­nė­je esan­čio Laiš­ko­nių kai­mo lau­kuo­se nu­ma­to­mas sta­ty­bas. Tu­rė­ję da­ly­vau­ti ir anks­tes­niuo­se su­si­rin­ki­muo­se, vie­na­me ku­rių ke­tin­ta pri­sta­ty­ti Lin­ku­vos ŽŪB gal­vi­jų komp­lek­so sta­ty­bos ir eksp­loa­ta­vi­mo po­vei­kio vi­suo­me­nės svei­ka­tai ver­ti­ni­mo ata­skai­tą (PVSV). Į šį su­si­rin­ki­mą mįs­lin­gai neat­vy­ko nė vie­nas Lin­ku­vos gy­ven­to­jas, tik ke­tu­ri bū­si­mo komp­lek­so ini­cia­to­riai ir mi­nė­tos ata­skai­tos pri­sta­ty­to­jai. Nors, kaip teig­ta, skel­bi­mas apie nu­ma­to­mą PVSV ata­skai­tos ap­ta­ri­mą se­niū­ni­jos skel­bi­mų len­to­je ka­bo­jęs dar nuo 2018-ųjų lie­pos. Be to, in­for­ma­ci­jos gy­ven­to­jai ga­lė­ję ras­ti ir PVSV do­ku­men­tų ren­gė­jo UAB "Inf­rap­la­nas" tink­la­py­je...

Ži­no­jo tik se­niū­nė

Mi­nė­ti skel­bi­mai ir dar per­nai tu­rė­jęs įvyk­ti su­si­rin­ki­mas bei nu­ma­to­ma sta­ty­ba dau­ge­liui lin­ku­vių ta­po pri­tren­kian­čia nau­jie­na – apie gran­dio­zi­nius Lin­ku­vos ŽŪB pla­nus žmo­nės su­ži­no­jo tik da­bar. Di­džio­ji dau­gu­ma mies­te­lė­nų nė gir­dė­ti ne­bu­vo gir­dė­jęs, kad toks su­si­rin­ki­mas bu­vo šau­kia­mas. Veik­ta ty­liai.

Įdo­mu, kad nei apie šauk­tą su­si­rin­ki­mą, nei apie bū­si­mą pie­ni­nių kar­vių bei prieaug­lio komp­lek­są ne­gir­dė­jęs ir da­bar­ti­nis Pak­ruo­jo me­ras Sau­lius Mar­gis. Jis ti­ki­no, kad "spren­di­mai priim­ti ir pa­ra­šai su­dė­ti dar jam ne­va­do­vau­jant – anks­tes­nės Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Eri­kos Ki­žie­nės".

Apie bū­si­mas sta­ty­bas esą nein­for­muo­ti ir Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai Al­vy­das Žu­vi­nin­kas ir Vir­gi­ni­jus Ka­ci­le­vi­čius. Pas­ta­ra­sis ket­vir­ta­die­nio su­si­ti­ki­me su Lin­ku­vos gy­ven­to­jais iro­ni­za­vo pro­jek­to ren­gė­jams, už­si­mi­nu­siems apie skel­bi­mą, ku­rį bu­vo ga­li­ma su­si­ras­ti UAB "Inf­rap­la­nas" tink­la­py­je.

"Ry­te at­si­kė­lę žmo­nės ge­ria ka­vą, o ne len­da į kaž­ko­kius pus­la­pius, ne­ži­nia, ko ieš­ko­ti", – sa­kė po­li­ti­kas.

Vie­nin­te­lė Lin­ku­vos se­niū­nė Gi­ta­na Pa­šiš­ke­vi­čie­nė, pri­spaus­ta su­si­rin­ku­sių­jų, pri­si­pa­ži­no vis­ką ži­no­ju­si – skel­bi­mas ka­bė­jo!

Bet se­niū­nė esan­ti už vers­lą ly­giai taip pat, kaip ir už gy­ven­to­jus...

Vi­so­je ši­to­je ab­so­liu­taus ne­ži­no­ji­mo mig­lo­je per­ša­si min­tis, kad praė­ju­sio ket­vir­ta­die­nio su­si­rin­ki­mo, pa­na­šu, taip pat ga­lė­jo ne­bū­ti – in­for­ma­ci­jos žmo­nės ti­ki­no taip pat ne­tu­rė­ję. Sa­ko­ma, kad ži­nia Lin­ku­vą ap­skrie­jo, kai, anot su­si­rin­ki­mo da­ly­vių, "vie­na pen­si­nin­kė at­si­tik­ti­nai už­ma­tė skel­bi­mą".

Pro­jek­to ren­gė­jai, UAB "Sa­va ran­ga" at­sto­vai, ar­gu­men­tuo­ja: žmo­nės pa­tys kal­ti lai­ku ne­si­do­mė­ję apie bū­si­mo komp­lek­so sta­ty­bas ir ne­pa­reiš­kę pre­ten­zi­jų, pa­ste­bė­ji­mų, ne­pa­rei­ka­la­vę ko­rek­ci­jų. Da­bar bet koks ne­pa­si­ten­ki­ni­mas jau pa­vė­luo­tas.

Pa­si­duo­ti ne­ke­ti­na

Ži­nios apie bū­si­mą 1600–2000 gal­vi­jų komp­lek­so sta­ty­bą pri­blokš­ti lin­ku­viai pa­si­duo­ti ne­ke­ti­na: jei rei­kės, kreip­sis į tei­sė­sau­gą ir pra­šys gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są.

Žmo­nės sa­kė esan­tys ne prieš vers­lą, jie sie­kia su­ta­ri­mo, ku­ris bū­tų nau­din­gas ir Lin­ku­vos gy­ven­to­jams, ir že­mės ūkio bend­ro­vei. Siū­lo komp­lek­są sta­ty­ti kiek įma­no­ma ato­kiau nuo mies­te­lio.

Su­si­rin­ki­mo iš­va­ka­rė­se Lin­ku­vos bend­ruo­me­nės ini­cia­ty­vi­nė gru­pė raš­tu krei­pė­si į ap­lin­kos mi­nist­rą Kęs­tu­tį Ma­žei­ką, Sei­mo na­rį Sta­sį Tu­mė­ną, ki­tus po­li­ti­kus ir pa­pra­šė pa­gal­bos "ge­si­nant bū­si­mą eko­lo­gi­nę bom­bą ties Lin­ku­va".

Iš tri­jų pu­sių kiau­lių komp­lek­sais ap­sta­ty­tos Lin­ku­vos žmo­nės pra­šy­me, ku­ri pa­si­ra­šė ar­ti pus­penk­to šim­to, iš­sa­kė ne­ri­mą dėl su­dar­ko­mo au­ten­tiš­ko kraš­to­vaiz­džio, di­džiu­lės smar­vės, ku­ria kvė­puo­ti bus pri­vers­ti ne tik vie­ti­niai, bet ir ša­lia įsi­kū­ru­sių glo­bos na­mų gy­ven­to­jai.

Ne­ri­mą žmo­nės iš­sa­kė ir dėl komp­lek­se at­si­ra­sian­čių sru­tų re­zer­vua­rų – "jei sru­tos bus ve­ža­mos į ki­tas Lin­ku­vos ŽŪB fer­mas ar ki­tą te­ri­to­ri­ją, tai bus da­ro­ma va­žiuo­jant per Lin­ku­vos cent­rą". Dėl trans­por­to srau­to ga­li nu­ken­tė­ti ne tik mies­te­lio gat­vės, bet vib­ra­ci­ja pa­žeis­tų ir se­no­sios baž­ny­čios šven­to­riaus tvo­rą, ku­ri jau dfa­bar sky­li­nė­ja.

Sei­mo na­rys, lai­ki­no­sios Šiau­lių kraš­to bi­čiu­lių gru­pės pir­mi­nin­kas Sta­sys Tu­mė­nas, ga­vęs kraš­tie­čių krei­pi­mą­si, taip pat krei­pė­si į ap­lin­kos mi­nist­rą K. Ma­žei­ką ir pa­pra­šė įver­tin­ti si­tua­ci­ją, nes kar­vi­des nu­ma­to­ma sta­ty­ti ant vie­no gra­žiau­sių Lin­ku­vos kal­va­gūb­rio, ku­ris įei­na į gam­ti­nio kar­ka­so te­ri­to­ri­jos zo­ną.

Komp­ro­mi­so ga­li­my­bė?

Ket­vir­ta­die­nį Lin­ku­vo­je vy­ku­sia­me su­si­rin­ki­me da­ly­va­vęs S. Tu­mė­nas tei­gė, nu­vy­kęs prie kal­va­gūb­rio,įsi­ti­ki­no, kad komp­lek­so sta­ty­ba fi­ziš­kai dar ne­pra­si­dė­jo, va­di­na­si, komp­ro­mi­so ga­li­my­bė iš­lie­ka įma­no­ma.

"Len­kiuo­si ir pra­šau, ar ne­bū­tų įma­no­ma per­kel­ti sta­ty­bas kur nors la­biau į pa­kraš­tį, o ne sta­ty­ti fer­mą gra­žiau­sio­je Lin­ku­vos apy­lin­kių vie­to­je", – į sa­lė­je sė­din­tį Lin­ku­vos ŽŪB di­rek­to­rių Lais­vū­ną Gud­jur­gį krei­pė­si kraš­tie­tis po­li­ti­kas.

"Jei bū­čiau me­ras, pa­siū­ly­čiau sta­ty­to­jui pa­gy­ven­ti ko­kius me­tus prie tų fer­mų su ma­žais vai­kais. Ne­gi vers­li­nin­kas toks žiau­rus, kad skriaus­tų sa­vus žmo­nes", – kal­bė­jo S. Tu­mė­nas.

Po­li­ti­kas 100 pro­cen­tų pri­ta­rė žmo­nių nuo­gąs­ta­vi­mams dėl dar­ko­mo kraš­to­vaiz­džio, nio­ko­ja­mo vie­šo tur­to ir is­to­ri­nio pa­vel­do, ter­šia­mo oro, pa­ga­liau eko­no­mi­nės ža­los, ku­rią pa­tir­tų kiek­vie­nos so­dy­bos gy­ven­to­jai nu­kri­tus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tei.

Pa­gal pro­jek­tą

Iki šiol įvai­rių tar­ny­bų at­lik­tos ata­skai­tos, pa­reng­ti ver­ti­ni­mai ir pa­da­ry­tos iš­va­dos tei­gia, kad ūki­nė veik­la mi­nė­ta­me vie­nuo­li­kos hek­ta­rų plo­te yra ga­li­ma: sa­ni­ta­ri­nės ap­sau­gos zo­nos 500 met­rų at­stu­mas nuo gy­ven­vie­tės iš­lai­ky­tas, o tai esą ir reiš­kia, jog po­vei­kio vi­suo­me­nės svei­ka­tai bū­si­ma fer­ma ne­da­ry­tų. Trum­pai ta­riant, ter­šian­čių­jų me­džia­gų, kva­po ir triukš­mo dis­kom­for­to gy­ven­to­jai ne­pa­jus­tų.

Pa­gal pro­jek­tą mi­nė­to­je te­ri­to­ri­jo­je bū­tų pa­sta­ty­tos dvi at­vi­ro ti­po kar­vi­dės, tal­pi­nan­čios ge­ro­kai per tūks­tan­tį gal­vi­jų, mel­ži­mo blo­kas, ver­ši­dė, už­trū­ku­sių kar­vių bei prieaug­lio tvar­tas, ke­tu­ri skys­to mėš­lo re­zer­vua­rai su ten­ti­ne konst­ruk­ci­ja, pen­kios si­lo­so tran­šė­jos, pa­ša­rų sau­gyk­la, pa­tal­pos dar­buo­to­jams.

Plau­na­mo­se fer­mo­se nu­ma­ty­ta mo­der­ni mėš­lo ir srū­tų ša­li­ni­mo tech­no­lo­gi­ja – ša­li­ni­mas vyk­tų po­že­mi­niais tink­lais.

Fer­ma bus, bet ma­žes­nė

Pak­ruo­jo ra­jo­no Lin­ku­vos že­mės ūkio bend­ro­vės di­rek­to­rius L. Gud­jur­gis va­kar "Šiau­lių kraš­tą" už­tik­ri­no: joks komp­ro­mi­sas su gy­ven­to­jais ne­beį­ma­no­mas – fer­ma bus ten, kur ji ir nu­ma­ty­ta.

Šiuo me­tu že­mės ūkio bend­ro­vė lau­kia Sta­ty­bos lei­di­mo. Sta­ty­ba, bai­gus spręs­ti fi­nan­si­nius rei­ka­lus, grei­čiau­siai pra­si­dės jau ki­tų me­tų pra­džio­je ir truks apie po­rą me­tų.

L. Gud­jur­gis kiek pa­ko­re­ga­vo vie­šai dek­la­ruo­ja­mus ar­ti­miau­sius bū­si­mo komp­lek­so sta­ty­bos pla­nus. Esą per pir­mus dve­jus me­tus bus pa­sta­ty­ta tik vie­na 550 kar­vių fer­ma ir jų mel­ži­mo blo­kas.

Di­des­ni pla­nai ir ūkio plėt­ra – per­spek­ty­vos rei­ka­las.

"Tik­rai ne­si­ruo­šiam nie­kam kenk­ti. Per Lin­ku­vą mū­sų trans­por­tas ne­va­žiuos – tam tu­ri­me ir jau nau­do­ja­mės ap­link­ke­liu", – sa­kė ŽŪB va­do­vas.

Ar no­rės lin­ku­vių vai­kai grįž­ti į pra­smir­du­sią gim­ti­nę po stu­di­jų už­sie­ny­je? Abe­jo­ju.

Komentarai

kike    Ant, 2019-10-22 / 14:22
Tai labai gerai, kad stato, kad gyvulius augins. Bus darbo. Ar kalnagūbrį graušit, kaimiečiai. Matyt dirbti nenorit, tik pašalpų, tik daugintis, kad vaiko pinigų gauti. Tikri nedorėliai palikot, tinginiai. Karvės mat, kiaulės pradėjo smirdėti.
Atsakymas    Ant, 2019-10-22 / 17:49

In reply to by kike

Mes ne bado kraštas, čia nuolat kas nors ką nors stato. Renkamės, ką statyti, ko ne, kurie verslai tinka, kurie jau NEBE. Nemoralizuok dėl pašalpų (labai gerai žinai kažkodėl pašalpas, ar ne?), pats/pati su vištos galva - iš kalnagūbrių (turizmo, kaimo sodybų) jau ir uždirba šiuolaikiniai verslininkai, kiaulės karvės "nesmirda" tik užsilikusiems praeitame amžiuje su tūkstantinėmis "daniškomis" kiaulidėmis.
To kike    Ant, 2019-10-22 / 15:04
Matyt, komentatorius toli nuo Linkuvos gyvena. Neteko vasarą kiaulių komplekso smarvės uostyti. Net lango negali atidaryti. Niekas nekalba, kad ferma nereikalinga, tačiau vieta pasirinkta netinkamai. Kodėl nebuvo galima statyti toliau? Ir jokio triukšmo nebūtų kilę. O žmonių įžeidinėt nereikia, parodo tamstos išprusimo lygį toks komentaras ir tiek.
Emigrantas    Ant, 2019-10-22 / 17:55
Na, jei Erika pasirašė, tai baigtas kriukis, matyt savo kadensijos metu su lėktuvėliu ne tik virš Pakruojo, bet ir virš Linkuvos žvalgybiniams tikslams paskraidė.
Klausas    Ant, 2019-10-22 / 20:58
Kike, nesuprantu iš kur nukritus(ęs) esi? Jeigu specialiai kerasą pilt, tai išeina. Šiaip patylečiau, max bus papildomai 10 darbo vietų. 21 amžius gi. Automatika. Smarvė tai visais amžiais ta pati...
Villte    Ant, 2019-10-22 / 21:42
Anksčiau visi uoste dirbo ir neverkė. Smirda matai. Kam smirda varykit i didmiescius ir kvepėkit. Dirbkit ir dziaugites kad darbo bus, kad algas uzsidirbsit. Seniau fermos didziausios vidury kaimu stovejo ir neverkem kad smirdi. O cia alpsta kad kažkas nori sukurti ne tik sau bet ir kitiems. Atsibuskit . Dykaduoniais nebukit.
Klausas    Ant, 2019-10-22 / 22:08

In reply to by Villte

Aš taip galvoju, kad nei vienas dykaduonis čia ir neverkia. Gyvent smarvėj, tai smagumelis... iš kart jaučias kad ne didmiesty gyvena. Skalbk neskalbęs, vistiek neišskaklbsi. Fermos miestelio centre?!?
Lina    Tre, 2019-10-23 / 19:35

In reply to by D

Danų tauta didžiuojasi savo karaliene.Ekologija ir sveikata jiems svarbiausia.O ką darom mes? Danų fermos Lietuvoje, o produkcija Danijoje.Šaunu! Gal prie bažnyčios šventoriaus dar vieną mėšlo fabriką? Ko ne Škapliernos atlaidai? Nieko nebereikia lietuviui- kalbos,pinigų,krašto...Niekam paprasto žmogaus godos neįdomios.Sodybų tuštėjimo metas 2 serija.Kiaulės valdo.
Linkuvis    Tre, 2019-10-23 / 13:22
Nieks nematė, niekas negirdėjo, niekam neįdomu niekas, o dabar ieškome atpirkimo ožio.
Mikalojaus    Tre, 2019-10-23 / 14:01
Statykite ką norite ir iš Linkuvos žmones turtą greit pradės pardavinėti ,paliks alkoholikai kuriems niekas nerūpi nei darbas nei smarvė,kaži ar rasite kas dirbs ar ateiviai iš kosmoso
Buvusi linkuvietė    Tre, 2019-10-23 / 16:27
Labai įdomu, kiek jaunimo grįžo Linkuvon dirbti dabar iki statybų pradžios. Iš nuotraukų matyti, kad senjorams tos statybos labai rūpi, o dirbantiems žmonėms, kurie turi šeimas, rupi , darbo vietos. Pakruojo kraštas yra žemdirbių kraštas.
Žurnalistams    Tre, 2019-10-23 / 17:19
Žurnalistai, galėtumėt bent kabutes lietuviškas rašyt... Visgi gal specialistai esat, ne nuo gatvės paimti...
Protestuotojams    Tre, 2019-10-23 / 21:28
Nesijaudinkit senukai, jaunimas tikrai negriš gyventi į Linkuva, o ptiems neilgai reiks uostyti smarvę. 100% už statyma
Nesvarbu    Tre, 2019-10-23 / 21:59
Siūlau straipsnio rašytojam truputi daugiau pasidomėti rašant tokius straipsius "rašoma kad Linkuva supa iš visu triju pusiu kiaulidės"nu klystat kiek žinau tai kiaulidės tik vienos o va karvidžių tikrai daugiau
cirko žiūrovas    Ket, 2019-10-24 / 00:25
Ar tik tos statybos nesutrukde kito ūkininko planams plesti savo karvidziu verslo? Nebetelpa Linkuvos žemelej!!! o raudonieji apsimeta, kad nieko nezino, nes tas ūkininkas toks pat raudonas. Ha ha ha
Svečias    Ket, 2019-10-24 / 13:28

In reply to by cirko žiūrovas

Kaip žema kiršint žmones, tamsta ,,politikos apžvalgininke". Ar raudonieji statys fermą, ar kitos spalvos – smirda vienodai.
Pf    Sek, 2019-10-27 / 21:49
Kažkam pakiso koja fermos vadovas.state kiaulides- tyla, state karvyna- tyla,o dabar parupo, kloniai gamta.Nejuokinkit,o kur kita dalis linkuvieciu?ko neklausia jaunų šeimų?už kiaulyno smarve bjauresnes niekur nera.esam jauna dirbanti seima ir tik už statymą.padauges darbo vietu pliusas- atlyginimai geri- pliusas.zmones dirbs,nereiks nest kudasiu is Linkuvos -pliusas.o viena smarve daugiau ar maziau nepasiusit.kiek tu fermu yra jau to nieks nepakvepins.gyvenam Linkuvoje ,kas musu seimas ismaitins ?gal trys parduotuvės?ten visiems darbus duos?nieko ir taip cia nebėra.mes jauni žmonės,dirbti norim,gyventi ramiai ir maitinti savo vaikus o ne iš pašalpų sedeti ar mesti namus ir lekti kitur.tie streikuojantis senjorai savo penciju lai žiūri o ne is jaunu zmoniu darbus kaip atimti.
Vietinis     Pir, 2019-10-28 / 05:42
2018m. rajoniniame laikraštyje buvo skelbimas apie planuojamas statybas, kvietė susipažinti su projektu. Kur buvot tada, mokytojos? O seimūnas čia prieš rinkimus nori pasirodyti.Dabartinė ferma arčiau miestelio ir niekad nesmirdėjo, tai kaip pradės smirdėti toliau esanti? Kelias yra kitas, per centrą nereikia važinėti. Kam ta sumaištis naudinga?
Buvęs Linkuvietis    Ant, 2019-10-29 / 18:32
Puikus kalvagūbris. Buvo.... Kaip tik į pakalnę bus patogu šūdus link Linkuvos leisti. Ten dar ir į Mūšos Dvariukų užtvanką kaip tik kitas šlaitas... Kur gi tos srutos dėsis nuo 2000 karvių?? Reikia vienybės. Tik kartu galima tokius niekšus prispausti. Meras čia nepadės. Jis jau savo paėmė. Dabar atidirbinėja. Darbo vietų ten bus vos kelios. Normaliai apmokamų nei vienos. Nei jaunimui džiaugtis, nei vyresniems. O p. Gaidjurgiui ir už jo stovintiems reikia baigti su liaudimi juokauti. Durnių jau nėra. Gali ir ant šakių panešioti.
Buvusiam    Tre, 2019-10-30 / 12:47
Taip,tikrai Meras jau atidirbinėja. Ir visi kiti raudonsnukiai. Ne veltui džiaugėsi,kad ir seimūnas iš tos pačios gvardijos laimėjo rinkimus. O kur jus buvot anksčiau? Ko tikėjotės rinkdami naują valdžią? Nebedejuokit ir dekokit už versla bei naujas idejas!!!
Buvusiam    Tre, 2019-10-30 / 15:31

In reply to by Buvusiam

Fermų statybas palaiminęs meras jau nebedirba. Dirba kitas ir niekam už nieką jam nereikia atidirbinėti. Taip kad atsargiau su tokiais komentarais, nes jis gali panorėt sužinot kas yra tas tokius komentarus rašantis visažinis. O tada jau būtų labai negražu.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.