Linkuvos kalvagūbrį "papuoš" karvidė

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Lin­ku­vos bend­ruo­me­nės na­rys Al­ber­tas Leš­čins­kas ini­ci­ja­vo krei­pi­mą­si į ap­lin­kos mi­nist­rą, Sei­mą ir pa­pra­šė pa­lai­ky­mo.
Pak­ruo­jo ra­jo­ne Lin­ku­vo­je bręs­ta gy­ven­to­jų maiš­tas. Bend­ruo­me­nę su­krė­tė ži­nia, kad mies­te­lio pa­šo­nė­je, ant aukš­čiau­sio Lin­ku­vos kal­va­gūb­rio po me­tų ki­tų iš­dygs di­džiu­lis gal­vi­jų komp­lek­sas. Jis – jau ket­vir­tas mies­te­lio priei­go­se.
Į Lin­ku­vos se­niū­ni­jos sa­lė­je vy­ku­sį pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų ap­ta­ri­mą gau­siai su­si­rin­kę žmo­nės klo­jo ar­gu­men­tus, ko­dėl dar vie­nas komp­lek­sas tie­siog su­žlug­dy­tų is­to­ri­ne praei­ti­mi, ar­chi­tek­tū­ri­niu pa­vel­du tur­tin­gą gy­ven­vie­tę.

Žmo­nės esą pa­tys kal­ti

Ket­vir­ta­die­nį Lin­ku­vos se­niū­ni­jo­je vy­kęs bend­ruo­me­nės su­si­rin­ki­mas su komp­lek­so pro­jek­to ren­gė­jais, UAB "Sa­va ran­ga" at­sto­vais, vir­to ne tik sva­rių ar­gu­men­tų, bet ir ne­ma­lo­nių ne­ti­kė­tu­mų aiš­ki­ni­mo­si va­ka­ru.

Paaiš­kė­jo, kad žmo­nės dar nuo 2018 me­tų va­sa­ros tu­rė­ję ži­no­ti apie mies­te­lio pa­šo­nė­je esan­čio Laiš­ko­nių kai­mo lau­kuo­se nu­ma­to­mas sta­ty­bas. Tu­rė­ję da­ly­vau­ti ir anks­tes­niuo­se su­si­rin­ki­muo­se, vie­na­me ku­rių ke­tin­ta pri­sta­ty­ti Lin­ku­vos ŽŪB gal­vi­jų komp­lek­so sta­ty­bos ir eksp­loa­ta­vi­mo po­vei­kio vi­suo­me­nės svei­ka­tai ver­ti­ni­mo ata­skai­tą (PVSV). Į šį su­si­rin­ki­mą mįs­lin­gai neat­vy­ko nė vie­nas Lin­ku­vos gy­ven­to­jas, tik ke­tu­ri bū­si­mo komp­lek­so ini­cia­to­riai ir mi­nė­tos ata­skai­tos pri­sta­ty­to­jai. Nors, kaip teig­ta, skel­bi­mas apie nu­ma­to­mą PVSV ata­skai­tos ap­ta­ri­mą se­niū­ni­jos skel­bi­mų len­to­je ka­bo­jęs dar nuo 2018-ųjų lie­pos. Be to, in­for­ma­ci­jos gy­ven­to­jai ga­lė­ję ras­ti ir PVSV do­ku­men­tų ren­gė­jo UAB "Inf­rap­la­nas" tink­la­py­je...

Ži­no­jo tik se­niū­nė

Mi­nė­ti skel­bi­mai ir dar per­nai tu­rė­jęs įvyk­ti su­si­rin­ki­mas bei nu­ma­to­ma sta­ty­ba dau­ge­liui lin­ku­vių ta­po pri­tren­kian­čia nau­jie­na – apie gran­dio­zi­nius Lin­ku­vos ŽŪB pla­nus žmo­nės su­ži­no­jo tik da­bar. Di­džio­ji dau­gu­ma mies­te­lė­nų nė gir­dė­ti ne­bu­vo gir­dė­jęs, kad toks su­si­rin­ki­mas bu­vo šau­kia­mas. Veik­ta ty­liai.

Įdo­mu, kad nei apie šauk­tą su­si­rin­ki­mą, nei apie bū­si­mą pie­ni­nių kar­vių bei prieaug­lio komp­lek­są ne­gir­dė­jęs ir da­bar­ti­nis Pak­ruo­jo me­ras Sau­lius Mar­gis. Jis ti­ki­no, kad "spren­di­mai priim­ti ir pa­ra­šai su­dė­ti dar jam ne­va­do­vau­jant – anks­tes­nės Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Eri­kos Ki­žie­nės".

Apie bū­si­mas sta­ty­bas esą nein­for­muo­ti ir Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai Al­vy­das Žu­vi­nin­kas ir Vir­gi­ni­jus Ka­ci­le­vi­čius. Pas­ta­ra­sis ket­vir­ta­die­nio su­si­ti­ki­me su Lin­ku­vos gy­ven­to­jais iro­ni­za­vo pro­jek­to ren­gė­jams, už­si­mi­nu­siems apie skel­bi­mą, ku­rį bu­vo ga­li­ma su­si­ras­ti UAB "Inf­rap­la­nas" tink­la­py­je.

"Ry­te at­si­kė­lę žmo­nės ge­ria ka­vą, o ne len­da į kaž­ko­kius pus­la­pius, ne­ži­nia, ko ieš­ko­ti", – sa­kė po­li­ti­kas.

Vie­nin­te­lė Lin­ku­vos se­niū­nė Gi­ta­na Pa­šiš­ke­vi­čie­nė, pri­spaus­ta su­si­rin­ku­sių­jų, pri­si­pa­ži­no vis­ką ži­no­ju­si – skel­bi­mas ka­bė­jo!

Bet se­niū­nė esan­ti už vers­lą ly­giai taip pat, kaip ir už gy­ven­to­jus...

Vi­so­je ši­to­je ab­so­liu­taus ne­ži­no­ji­mo mig­lo­je per­ša­si min­tis, kad praė­ju­sio ket­vir­ta­die­nio su­si­rin­ki­mo, pa­na­šu, taip pat ga­lė­jo ne­bū­ti – in­for­ma­ci­jos žmo­nės ti­ki­no taip pat ne­tu­rė­ję. Sa­ko­ma, kad ži­nia Lin­ku­vą ap­skrie­jo, kai, anot su­si­rin­ki­mo da­ly­vių, "vie­na pen­si­nin­kė at­si­tik­ti­nai už­ma­tė skel­bi­mą".

Pro­jek­to ren­gė­jai, UAB "Sa­va ran­ga" at­sto­vai, ar­gu­men­tuo­ja: žmo­nės pa­tys kal­ti lai­ku ne­si­do­mė­ję apie bū­si­mo komp­lek­so sta­ty­bas ir ne­pa­reiš­kę pre­ten­zi­jų, pa­ste­bė­ji­mų, ne­pa­rei­ka­la­vę ko­rek­ci­jų. Da­bar bet koks ne­pa­si­ten­ki­ni­mas jau pa­vė­luo­tas.

Pa­si­duo­ti ne­ke­ti­na

Ži­nios apie bū­si­mą 1600–2000 gal­vi­jų komp­lek­so sta­ty­bą pri­blokš­ti lin­ku­viai pa­si­duo­ti ne­ke­ti­na: jei rei­kės, kreip­sis į tei­sė­sau­gą ir pra­šys gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są.

Žmo­nės sa­kė esan­tys ne prieš vers­lą, jie sie­kia su­ta­ri­mo, ku­ris bū­tų nau­din­gas ir Lin­ku­vos gy­ven­to­jams, ir že­mės ūkio bend­ro­vei. Siū­lo komp­lek­są sta­ty­ti kiek įma­no­ma ato­kiau nuo mies­te­lio.

Su­si­rin­ki­mo iš­va­ka­rė­se Lin­ku­vos bend­ruo­me­nės ini­cia­ty­vi­nė gru­pė raš­tu krei­pė­si į ap­lin­kos mi­nist­rą Kęs­tu­tį Ma­žei­ką, Sei­mo na­rį Sta­sį Tu­mė­ną, ki­tus po­li­ti­kus ir pa­pra­šė pa­gal­bos "ge­si­nant bū­si­mą eko­lo­gi­nę bom­bą ties Lin­ku­va".

Iš tri­jų pu­sių kiau­lių komp­lek­sais ap­sta­ty­tos Lin­ku­vos žmo­nės pra­šy­me, ku­ri pa­si­ra­šė ar­ti pus­penk­to šim­to, iš­sa­kė ne­ri­mą dėl su­dar­ko­mo au­ten­tiš­ko kraš­to­vaiz­džio, di­džiu­lės smar­vės, ku­ria kvė­puo­ti bus pri­vers­ti ne tik vie­ti­niai, bet ir ša­lia įsi­kū­ru­sių glo­bos na­mų gy­ven­to­jai.

Ne­ri­mą žmo­nės iš­sa­kė ir dėl komp­lek­se at­si­ra­sian­čių sru­tų re­zer­vua­rų – "jei sru­tos bus ve­ža­mos į ki­tas Lin­ku­vos ŽŪB fer­mas ar ki­tą te­ri­to­ri­ją, tai bus da­ro­ma va­žiuo­jant per Lin­ku­vos cent­rą". Dėl trans­por­to srau­to ga­li nu­ken­tė­ti ne tik mies­te­lio gat­vės, bet vib­ra­ci­ja pa­žeis­tų ir se­no­sios baž­ny­čios šven­to­riaus tvo­rą, ku­ri jau dfa­bar sky­li­nė­ja.

Sei­mo na­rys, lai­ki­no­sios Šiau­lių kraš­to bi­čiu­lių gru­pės pir­mi­nin­kas Sta­sys Tu­mė­nas, ga­vęs kraš­tie­čių krei­pi­mą­si, taip pat krei­pė­si į ap­lin­kos mi­nist­rą K. Ma­žei­ką ir pa­pra­šė įver­tin­ti si­tua­ci­ją, nes kar­vi­des nu­ma­to­ma sta­ty­ti ant vie­no gra­žiau­sių Lin­ku­vos kal­va­gūb­rio, ku­ris įei­na į gam­ti­nio kar­ka­so te­ri­to­ri­jos zo­ną.

Komp­ro­mi­so ga­li­my­bė?

Ket­vir­ta­die­nį Lin­ku­vo­je vy­ku­sia­me su­si­rin­ki­me da­ly­va­vęs S. Tu­mė­nas tei­gė, nu­vy­kęs prie kal­va­gūb­rio,įsi­ti­ki­no, kad komp­lek­so sta­ty­ba fi­ziš­kai dar ne­pra­si­dė­jo, va­di­na­si, komp­ro­mi­so ga­li­my­bė iš­lie­ka įma­no­ma.

"Len­kiuo­si ir pra­šau, ar ne­bū­tų įma­no­ma per­kel­ti sta­ty­bas kur nors la­biau į pa­kraš­tį, o ne sta­ty­ti fer­mą gra­žiau­sio­je Lin­ku­vos apy­lin­kių vie­to­je", – į sa­lė­je sė­din­tį Lin­ku­vos ŽŪB di­rek­to­rių Lais­vū­ną Gud­jur­gį krei­pė­si kraš­tie­tis po­li­ti­kas.

"Jei bū­čiau me­ras, pa­siū­ly­čiau sta­ty­to­jui pa­gy­ven­ti ko­kius me­tus prie tų fer­mų su ma­žais vai­kais. Ne­gi vers­li­nin­kas toks žiau­rus, kad skriaus­tų sa­vus žmo­nes", – kal­bė­jo S. Tu­mė­nas.

Po­li­ti­kas 100 pro­cen­tų pri­ta­rė žmo­nių nuo­gąs­ta­vi­mams dėl dar­ko­mo kraš­to­vaiz­džio, nio­ko­ja­mo vie­šo tur­to ir is­to­ri­nio pa­vel­do, ter­šia­mo oro, pa­ga­liau eko­no­mi­nės ža­los, ku­rią pa­tir­tų kiek­vie­nos so­dy­bos gy­ven­to­jai nu­kri­tus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tei.

Pa­gal pro­jek­tą

Iki šiol įvai­rių tar­ny­bų at­lik­tos ata­skai­tos, pa­reng­ti ver­ti­ni­mai ir pa­da­ry­tos iš­va­dos tei­gia, kad ūki­nė veik­la mi­nė­ta­me vie­nuo­li­kos hek­ta­rų plo­te yra ga­li­ma: sa­ni­ta­ri­nės ap­sau­gos zo­nos 500 met­rų at­stu­mas nuo gy­ven­vie­tės iš­lai­ky­tas, o tai esą ir reiš­kia, jog po­vei­kio vi­suo­me­nės svei­ka­tai bū­si­ma fer­ma ne­da­ry­tų. Trum­pai ta­riant, ter­šian­čių­jų me­džia­gų, kva­po ir triukš­mo dis­kom­for­to gy­ven­to­jai ne­pa­jus­tų.

Pa­gal pro­jek­tą mi­nė­to­je te­ri­to­ri­jo­je bū­tų pa­sta­ty­tos dvi at­vi­ro ti­po kar­vi­dės, tal­pi­nan­čios ge­ro­kai per tūks­tan­tį gal­vi­jų, mel­ži­mo blo­kas, ver­ši­dė, už­trū­ku­sių kar­vių bei prieaug­lio tvar­tas, ke­tu­ri skys­to mėš­lo re­zer­vua­rai su ten­ti­ne konst­ruk­ci­ja, pen­kios si­lo­so tran­šė­jos, pa­ša­rų sau­gyk­la, pa­tal­pos dar­buo­to­jams.

Plau­na­mo­se fer­mo­se nu­ma­ty­ta mo­der­ni mėš­lo ir srū­tų ša­li­ni­mo tech­no­lo­gi­ja – ša­li­ni­mas vyk­tų po­že­mi­niais tink­lais.

Fer­ma bus, bet ma­žes­nė

Pak­ruo­jo ra­jo­no Lin­ku­vos že­mės ūkio bend­ro­vės di­rek­to­rius L. Gud­jur­gis va­kar "Šiau­lių kraš­tą" už­tik­ri­no: joks komp­ro­mi­sas su gy­ven­to­jais ne­beį­ma­no­mas – fer­ma bus ten, kur ji ir nu­ma­ty­ta.

Šiuo me­tu že­mės ūkio bend­ro­vė lau­kia Sta­ty­bos lei­di­mo. Sta­ty­ba, bai­gus spręs­ti fi­nan­si­nius rei­ka­lus, grei­čiau­siai pra­si­dės jau ki­tų me­tų pra­džio­je ir truks apie po­rą me­tų.

L. Gud­jur­gis kiek pa­ko­re­ga­vo vie­šai dek­la­ruo­ja­mus ar­ti­miau­sius bū­si­mo komp­lek­so sta­ty­bos pla­nus. Esą per pir­mus dve­jus me­tus bus pa­sta­ty­ta tik vie­na 550 kar­vių fer­ma ir jų mel­ži­mo blo­kas.

Di­des­ni pla­nai ir ūkio plėt­ra – per­spek­ty­vos rei­ka­las.

"Tik­rai ne­si­ruo­šiam nie­kam kenk­ti. Per Lin­ku­vą mū­sų trans­por­tas ne­va­žiuos – tam tu­ri­me ir jau nau­do­ja­mės ap­link­ke­liu", – sa­kė ŽŪB va­do­vas.

Ar no­rės lin­ku­vių vai­kai grįž­ti į pra­smir­du­sią gim­ti­nę po stu­di­jų už­sie­ny­je? Abe­jo­ju.