Linkuvos fermų statyba stringa teismuose

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Lin­ku­vos bend­ruo­me­nė teis­me iš­gir­do: skun­do dėl gy­vu­li­nin­kys­tės komp­lek­so sta­ty­bos pa­tei­ki­mo ter­mi­nas at­nau­jin­tas.
Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas pa­nai­ki­no Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo 2019 me­tų gruo­džio 20 die­nos nu­tar­tį, už­kir­tu­sią ga­li­my­bę Pak­ruo­jo ra­jo­no aso­cia­ci­jai "Lin­ku­vos bend­ruo­me­nė" ko­vo­ti prieš mies­te­lio pa­šo­nė­je nu­ma­to­mo Lin­ku­vos že­mės ūkio bend­ro­vės pie­ni­nių gal­vi­jų komp­lek­so sta­ty­bą. Nors pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas pa­reiš­kė, kad Lin­ku­vos bend­ruo­me­nė pra­lei­do pla­nuo­ja­mų sta­ty­bų ap­skun­di­mo ter­mi­nus, Vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas kons­ta­ta­vo, kad bend­ruo­me­nė ne­ga­lė­jo ap­skųs­ti to, ko ne­ži­no­jo ar­ba bu­vo in­for­muo­ta ne­tin­ka­ma for­ma.

Skun­das grą­žin­tas nag­ri­nė­ti iš nau­jo

Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­ja kons­ta­ta­vo, kad pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­tis, ku­ria at­si­sa­ky­ta priim­ti pa­reiš­kė­jo skun­dą dėl pra­leis­to ap­skun­di­mo ter­mi­no, nė­ra tei­sė­ta.

Mi­nė­tą nu­tar­tį Vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas pa­nai­ki­no ne­skun­džia­ma nu­tar­ti­mi ir at­nau­ji­no aso­cia­ci­jai "Lin­ku­vos bend­ruo­me­nė" ter­mi­ną pa­duo­ti skun­dą dėl Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros 2019 me­tų lie­pos 5 die­nos pa­tai­sy­tos at­ran­kos iš­va­dos dėl Pak­ruo­jo ra­jo­no Lin­ku­vos že­mės ūkio bend­ro­vės pie­ni­nių gal­vi­jų au­gi­ni­mo po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo bei Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Pak­ruo­jo sky­riaus ve­dė­jo 2019 me­tų rug­sė­jo 5 die­nos įsa­ky­mo "Dėl že­mės skly­po, esan­čio Laiš­ko­nių kai­me, Lin­ku­vos se­niū­ni­jo­je, Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, kai­mo plėt­ros že­mėt­var­kos pro­jek­to tvir­ti­ni­mo" pa­nai­ki­ni­mo.

Aso­cia­ci­jos "Lin­ku­vos bend­ruo­me­nė" mi­nė­to skun­do priė­mi­mo klau­si­mas nag­ri­nė­ti iš nau­jo grą­žin­tas pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mui.

Apie komp­lek­so sta­ty­bą ne­ži­no­jo

Aso­cia­ci­ja "Lin­ku­vos bend­ruo­me­nė" skun­dą dėl mi­nė­tos iš­va­dos ir įsa­ky­mo pa­nai­ki­ni­mo, esant at­sa­ko­vams Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rai (AAA) ir Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai (tre­tie­ji suin­te­re­suo­ti as­me­nys – už­da­ro­ji ak­ci­nė bend­ro­vė "Sa­va ran­ga", Pak­ruo­jo ra­jo­no Lin­ku­vos že­mės ūkio bend­ro­vė, Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ras) bu­vo pa­tei­ku­si Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui. Aso­cia­ci­ja taip pat pra­šė at­nau­jin­ti gal­būt pra­leis­tą skun­do dėl Pa­tai­sy­tos at­ran­kos iš­va­dos ir Įsa­ky­mo pa­nai­ki­ni­mo pa­tei­ki­mo ter­mi­ną.

Skun­do pa­reiš­kė­jai nu­ro­dė, kad tik 2019 me­tų spa­lio 17 die­ną Lin­ku­vos se­niū­ni­jos sa­lė­je vy­ku­sia­me su­si­rin­ki­me vi­suo­me­nei bu­vo pri­sta­ty­ti ne tik pro­jek­ti­niai pa­siū­ly­mai, bet ir pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie tai, kad yra at­lik­tos vi­sos pri­va­lo­mos pro­ce­dū­ros ir priim­ti pro­ce­dū­ri­niai do­ku­men­tai pla­nuo­ja­mai pie­ni­nin­kys­tės veik­lai pra­dė­ti.

Po mi­nė­tą spa­lio 17 die­ną vy­ku­sio su­si­rin­ki­mo Lin­ku­vos bend­ruo­me­nė ėmė ieš­ko­ti tei­si­nės pa­gal­bos, siek­da­ma gau­ti rei­kia­mą in­for­ma­ci­ją tiek apie ga­li­mus tei­sės gy­ny­bos bū­dus, tiek ir apie jos nein­for­ma­vus priim­tus pro­ce­dū­ri­nius spren­di­mus. Paaiš­kė­jo, kad AAA in­ter­ne­to tink­la­py­je bu­vo ga­li­my­bė su­ras­ti in­for­ma­ci­ją tiek apie Pa­tai­sy­tą at­ran­kos iš­va­dą, tiek ir apie pir­mi­nę at­ran­kos iš­va­dą. Skun­de teis­mui aso­cia­ci­ja nu­ro­dė ne­ži­no­ju­si apie pla­nuo­ja­mą ūki­nę veik­lą, o skel­bi­mai, ku­riais vi­suo­me­nė tu­rė­jo bū­ti in­for­muo­ta, ne­pa­sie­kė ad­re­sa­tų.

Tu­rė­jo ži­no­ti, ir taš­kas

Ne­pai­sant Lin­ku­vos bend­ruo­me­nės ar­gu­men­tų, Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas 2019 me­tų gruo­džio 20 die­nos nu­tar­ti­mi jos skun­dą at­si­sa­kė priim­ti.

Teis­mas ak­cen­ta­vo, kad dėl pla­nuo­ja­mos gin­čo ūki­nės veik­los AAA dar 2018 me­tų ge­gu­žės 30 die­ną priė­mė at­ran­kos iš­va­dą, ku­rio­je nu­ro­dė pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los po­bū­dį – nu­ma­to­ma sta­ty­ti dvi kar­vi­des, mel­ži­mo blo­ką, prieaug­lio lai­ky­mo tvar­tą, už­trū­ku­sių kar­vių ir prieaug­lio lai­ky­mo tvar­tą, si­lo­so tran­šė­jas, krai­ki­nio mėš­lo mėš­li­dę, ke­tu­ris skys­to mėš­lo re­zer­vua­rus ir dar­ži­nę. Ši at­ran­kos iš­va­da bu­vo pa­skelb­ta AAA in­ter­ne­to tink­la­py­je ir esą bu­vo vie­šai priei­na­ma.

Be to, anot teis­mo, AAA in­ter­ne­to tink­la­py­je 2018 me­tų va­sa­rio 26 die­ną bu­vo pa­skelb­ta pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los at­ran­kos in­for­ma­ci­ja, ku­rio­je de­ta­liai nu­ro­dy­ta pla­nuo­ja­ma ūki­nė veik­la, do­ku­men­tų ren­gė­jas, pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los vie­ta, jos or­ga­ni­za­to­rius. Teis­mas pa­žy­mė­jo, kad pla­nuo­ja­ma ūki­nė veik­la, nu­ro­dy­ta tiek 2018 me­tų ge­gu­žės 30 die­nos at­ran­kos iš­va­do­je, tiek pa­reiš­kė­jo skun­džia­mo­je Pa­tai­sy­to­je at­ran­kos iš­va­do­je ne­pa­si­kei­tė, tai­gi vi­suo­me­nė jau 2018 me­tų ge­gu­žės 30 die­ną bu­vo in­for­muo­ta apie be­veik 50 hek­ta­rų skly­pe, esan­čia­me Lin­ku­vos se­niū­ni­jos Laiš­ko­nių kai­me, pla­nuo­ja­mą ūki­nę veik­lą.

Teis­mas pa­žy­mė­jo, kad apie pla­nuo­ja­mą ūki­nę veik­lą pa­reiš­kė­jas bu­vo in­for­muo­tas skel­bi­muo­se spau­do­je bei Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to tink­la­py­je.

Anot Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mo, bend­ruo­me­nė pa­vė­luo­tai krei­pė­si, siek­da­ma ap­gin­ti sa­vo gal­būt pa­žeis­tas tei­ses ar in­te­re­sus, ta­čiau ob­jek­ty­vių ap­lin­ky­bių, dėl ku­rių jis to­kios tei­sės ne­ga­lė­jo įgy­ven­din­ti lai­ku, ne­pa­tei­kė. Dėl to skun­dą ir bu­vo at­si­sa­ky­ta priim­ti.

Lin­ku­viams su­teik­ta nau­ja ga­li­my­bė

Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui ap­skun­du­si aso­cia­ci­ja "Lin­ku­vos bend­ruo­me­nė" dar kar­tą nu­ro­dė ne­tu­rė­ju­si ga­li­my­bės gin­ti sa­vo tei­sių teis­mi­niu ke­liu prieš­ta­rau­jant mi­nė­to pie­ni­nin­kys­tės komp­lek­so sta­ty­bai, nes lai­ku ne­su­ži­no­jo apie pla­nuo­ja­mą ūki­nę veik­lą. Pa­reiš­kė­jo nuo­mo­ne, iš­dės­ty­ti mo­ty­vai su­da­ro pa­grin­dą at­nau­jin­ti pra­leis­tą ter­mi­ną Pa­tai­sy­tai at­ran­kos iš­va­dai bei Įsa­ky­mui ap­skųs­ti.

Teis­mas at­si­žvel­gė į bend­ruo­me­nės mo­ty­vus ir pa­si­sa­kė, kad in­for­ma­ci­jos sklai­da mi­nė­tų pro­ce­dū­rų vyk­dy­mo me­tu iš­ties bu­vo pa­kan­ka­mai men­ka. Dėl to esą nė­ra pa­grin­do ne­su­tik­ti, kad prie­žas­tys, dėl ku­rių Lin­ku­vos bend­ruo­me­nė pra­lei­do ter­mi­ną pa­duo­ti skun­dą yra pa­kan­ka­mai svar­bios. Rem­da­ma­sis šiais mo­ty­vais, Teis­mas pa­reiš­kė­jo pra­šy­mą dėl ter­mi­no at­nau­ji­ni­mo ten­ki­no.

Spren­di­mas – žmo­nių per­ga­lė

Sei­mo na­rys Sta­sys Tu­mė­nas, ak­ty­viai at­sto­vau­jan­tis Lin­ku­vos gy­ven­to­jams val­džios ko­ri­do­riuo­se, Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo spren­di­mą api­bend­ri­no: Lin­ku­vos žmo­nės pa­sie­kė pir­mą ma­žy­tę per­ga­lę.

"Pa­ga­liau tei­sė­sau­ga, skir­tin­gai nei Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, žmo­nes iš­gir­do", – sa­kė po­li­ti­kas.

Sei­mū­nas tei­gė apie ga­li­mus gy­ven­to­jų in­te­re­sų pa­žei­di­mus ir da­li­ja­mas po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo ata­skai­tas, ne­ma­žai kal­bė­ję­sis su ap­lin­kos mi­nist­ru Kęs­tu­čiu Ma­žei­ka.

Anot po­li­ti­ko, jis yra pa­tei­kęs pro­jek­tą įsta­ty­mo pa­tai­sų dėl po­vei­kio ap­lin­kai, sa­ni­ta­ri­nių zo­nų tiks­li­ni­mo ir t.t., kad atei­ty­je pa­na­šių ne­su­sip­ra­ti­mų ne­be­bū­tų.

S. Tu­mė­no pa­siū­ly­ta­me pro­jek­te, ku­rį nu­ma­ty­ta svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je, siū­lo­ma, pla­nuo­jant atei­ties nau­jus ūki­nės veik­los sta­ti­nius, juos nuo gy­ven­vie­čių nu­to­lin­ti ne ma­žiau du ki­lo­met­rus. O sta­tant ant se­nų fer­mų pa­ma­tų – ne ar­čiau ne­gu 500 met­rų. Siū­lo­ma su­griež­tin­ti ir ver­ti­ni­mus.

"Ar nor­ma­lu, kad kar­vi­džių komp­lek­są su­gal­vo­ta sta­ty­ti ant gra­žiau­sio Lin­ku­vos kal­va­gūb­rio? To bū­ti ne­ga­li", – įsi­ti­ki­nęs po­li­ti­kas.

Akib­rokš­tas

"Šiau­lių kraš­te" 2019 me­tų spa­lio pa­bai­go­je ra­šy­ta apie bręs­tan­tį Lin­ku­vos gy­ven­to­jų maiš­tą dėl mies­te­lio pa­šo­nė­je, ant aukš­čiau­sio kal­va­gūb­rio, pla­nuo­ja­mos gal­vi­jų komp­lek­so sta­ty­bos.

Apie nu­ma­to­mą dvo­kią kai­my­nys­tę lin­ku­viai spa­lio 17 die­ną vy­ku­sia­me su­si­rin­ki­me su­ži­no­jo pir­mą­kart. Nors šiuo vers­lu suin­te­re­suo­ti as­me­nys – bū­si­mo komp­lek­so di­rek­to­rius Lais­vū­nas Gud­jur­gis, komp­lek­so pro­jek­to ren­gė­jas UAB "Sa­va ran­ga" at­sto­vai, neišs­ki­riant ir Lin­ku­vos se­niū­ni­jos se­niū­nės Gi­ta­nos Pa­šiš­ke­vi­čie­nės, skel­bi­mas su šia ži­nia se­niū­ni­jos skel­bi­mų len­to­je ka­bo­jo nuo 2018 me­tų va­sa­ros. Esą gy­ven­to­jai tu­rė­jo da­ly­vau­ti ir reng­tuo­se su­si­rin­ki­muo­se, vie­na­me ku­rių ke­tin­ta pri­sta­ty­ti Lin­ku­vos ŽŪB gal­vi­jų komp­lek­so sta­ty­bos ir eksp­loa­ta­vi­mo po­vei­kio vi­suo­me­nės svei­ka­tai ver­ti­ni­mo ata­skai­tą (PVSV).

Ta­čiau žmo­nės ne­da­ly­va­vo, tei­gia­ma, kad nie­kas, ne­tgi aso­cia­ci­jos "Lin­ku­vos bend­ruo­me­nė" pir­mi­nin­kas apie pla­nuo­ja­mas sta­ty­bas ne­bu­vo in­for­muo­tas. Su­ži­no­ję nau­jie­ną, žmo­nės bu­vo pa­sta­ty­ti prieš fak­tą: esą pa­vė­la­vę prieš­ta­rau­ti sta­ty­bai, nes vis­kas už juos jau nu­spręs­ta. Lin­ku­viai bu­vo šo­ki­ruo­ti ra­jo­no val­džios, ku­ri, jų žo­džiais, žiū­ri vien vers­lo, bet ne gy­ven­to­jų in­te­re­sų.