Linkuvos fermų statyba stringa teismuose

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Lin­ku­vos bend­ruo­me­nė teis­me iš­gir­do: skun­do dėl gy­vu­li­nin­kys­tės komp­lek­so sta­ty­bos pa­tei­ki­mo ter­mi­nas at­nau­jin­tas.
Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas pa­nai­ki­no Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo 2019 me­tų gruo­džio 20 die­nos nu­tar­tį, už­kir­tu­sią ga­li­my­bę Pak­ruo­jo ra­jo­no aso­cia­ci­jai "Lin­ku­vos bend­ruo­me­nė" ko­vo­ti prieš mies­te­lio pa­šo­nė­je nu­ma­to­mo Lin­ku­vos že­mės ūkio bend­ro­vės pie­ni­nių gal­vi­jų komp­lek­so sta­ty­bą. Nors pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas pa­reiš­kė, kad Lin­ku­vos bend­ruo­me­nė pra­lei­do pla­nuo­ja­mų sta­ty­bų ap­skun­di­mo ter­mi­nus, Vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas kons­ta­ta­vo, kad bend­ruo­me­nė ne­ga­lė­jo ap­skųs­ti to, ko ne­ži­no­jo ar­ba bu­vo in­for­muo­ta ne­tin­ka­ma for­ma.

Skun­das grą­žin­tas nag­ri­nė­ti iš nau­jo

Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­ja kons­ta­ta­vo, kad pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­tis, ku­ria at­si­sa­ky­ta priim­ti pa­reiš­kė­jo skun­dą dėl pra­leis­to ap­skun­di­mo ter­mi­no, nė­ra tei­sė­ta.

Mi­nė­tą nu­tar­tį Vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas pa­nai­ki­no ne­skun­džia­ma nu­tar­ti­mi ir at­nau­ji­no aso­cia­ci­jai "Lin­ku­vos bend­ruo­me­nė" ter­mi­ną pa­duo­ti skun­dą dėl Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros 2019 me­tų lie­pos 5 die­nos pa­tai­sy­tos at­ran­kos iš­va­dos dėl Pak­ruo­jo ra­jo­no Lin­ku­vos že­mės ūkio bend­ro­vės pie­ni­nių gal­vi­jų au­gi­ni­mo po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo bei Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Pak­ruo­jo sky­riaus ve­dė­jo 2019 me­tų rug­sė­jo 5 die­nos įsa­ky­mo "Dėl že­mės skly­po, esan­čio Laiš­ko­nių kai­me, Lin­ku­vos se­niū­ni­jo­je, Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, kai­mo plėt­ros že­mėt­var­kos pro­jek­to tvir­ti­ni­mo" pa­nai­ki­ni­mo.

Aso­cia­ci­jos "Lin­ku­vos bend­ruo­me­nė" mi­nė­to skun­do priė­mi­mo klau­si­mas nag­ri­nė­ti iš nau­jo grą­žin­tas pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mui.

Apie komp­lek­so sta­ty­bą ne­ži­no­jo

Aso­cia­ci­ja "Lin­ku­vos bend­ruo­me­nė" skun­dą dėl mi­nė­tos iš­va­dos ir įsa­ky­mo pa­nai­ki­ni­mo, esant at­sa­ko­vams Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rai (AAA) ir Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai (tre­tie­ji suin­te­re­suo­ti as­me­nys – už­da­ro­ji ak­ci­nė bend­ro­vė "Sa­va ran­ga", Pak­ruo­jo ra­jo­no Lin­ku­vos že­mės ūkio bend­ro­vė, Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ras) bu­vo pa­tei­ku­si Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui. Aso­cia­ci­ja taip pat pra­šė at­nau­jin­ti gal­būt pra­leis­tą skun­do dėl Pa­tai­sy­tos at­ran­kos iš­va­dos ir Įsa­ky­mo pa­nai­ki­ni­mo pa­tei­ki­mo ter­mi­ną.

Skun­do pa­reiš­kė­jai nu­ro­dė, kad tik 2019 me­tų spa­lio 17 die­ną Lin­ku­vos se­niū­ni­jos sa­lė­je vy­ku­sia­me su­si­rin­ki­me vi­suo­me­nei bu­vo pri­sta­ty­ti ne tik pro­jek­ti­niai pa­siū­ly­mai, bet ir pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie tai, kad yra at­lik­tos vi­sos pri­va­lo­mos pro­ce­dū­ros ir priim­ti pro­ce­dū­ri­niai do­ku­men­tai pla­nuo­ja­mai pie­ni­nin­kys­tės veik­lai pra­dė­ti.

Po mi­nė­tą spa­lio 17 die­ną vy­ku­sio su­si­rin­ki­mo Lin­ku­vos bend­ruo­me­nė ėmė ieš­ko­ti tei­si­nės pa­gal­bos, siek­da­ma gau­ti rei­kia­mą in­for­ma­ci­ją tiek apie ga­li­mus tei­sės gy­ny­bos bū­dus, tiek ir apie jos nein­for­ma­vus priim­tus pro­ce­dū­ri­nius spren­di­mus. Paaiš­kė­jo, kad AAA in­ter­ne­to tink­la­py­je bu­vo ga­li­my­bė su­ras­ti in­for­ma­ci­ją tiek apie Pa­tai­sy­tą at­ran­kos iš­va­dą, tiek ir apie pir­mi­nę at­ran­kos iš­va­dą. Skun­de teis­mui aso­cia­ci­ja nu­ro­dė ne­ži­no­ju­si apie pla­nuo­ja­mą ūki­nę veik­lą, o skel­bi­mai, ku­riais vi­suo­me­nė tu­rė­jo bū­ti in­for­muo­ta, ne­pa­sie­kė ad­re­sa­tų.

Tu­rė­jo ži­no­ti, ir taš­kas

Ne­pai­sant Lin­ku­vos bend­ruo­me­nės ar­gu­men­tų, Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas 2019 me­tų gruo­džio 20 die­nos nu­tar­ti­mi jos skun­dą at­si­sa­kė priim­ti.

Teis­mas ak­cen­ta­vo, kad dėl pla­nuo­ja­mos gin­čo ūki­nės veik­los AAA dar 2018 me­tų ge­gu­žės 30 die­ną priė­mė at­ran­kos iš­va­dą, ku­rio­je nu­ro­dė pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los po­bū­dį – nu­ma­to­ma sta­ty­ti dvi kar­vi­des, mel­ži­mo blo­ką, prieaug­lio lai­ky­mo tvar­tą, už­trū­ku­sių kar­vių ir prieaug­lio lai­ky­mo tvar­tą, si­lo­so tran­šė­jas, krai­ki­nio mėš­lo mėš­li­dę, ke­tu­ris skys­to mėš­lo re­zer­vua­rus ir dar­ži­nę. Ši at­ran­kos iš­va­da bu­vo pa­skelb­ta AAA in­ter­ne­to tink­la­py­je ir esą bu­vo vie­šai priei­na­ma.

Be to, anot teis­mo, AAA in­ter­ne­to tink­la­py­je 2018 me­tų va­sa­rio 26 die­ną bu­vo pa­skelb­ta pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los at­ran­kos in­for­ma­ci­ja, ku­rio­je de­ta­liai nu­ro­dy­ta pla­nuo­ja­ma ūki­nė veik­la, do­ku­men­tų ren­gė­jas, pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los vie­ta, jos or­ga­ni­za­to­rius. Teis­mas pa­žy­mė­jo, kad pla­nuo­ja­ma ūki­nė veik­la, nu­ro­dy­ta tiek 2018 me­tų ge­gu­žės 30 die­nos at­ran­kos iš­va­do­je, tiek pa­reiš­kė­jo skun­džia­mo­je Pa­tai­sy­to­je at­ran­kos iš­va­do­je ne­pa­si­kei­tė, tai­gi vi­suo­me­nė jau 2018 me­tų ge­gu­žės 30 die­ną bu­vo in­for­muo­ta apie be­veik 50 hek­ta­rų skly­pe, esan­čia­me Lin­ku­vos se­niū­ni­jos Laiš­ko­nių kai­me, pla­nuo­ja­mą ūki­nę veik­lą.

Teis­mas pa­žy­mė­jo, kad apie pla­nuo­ja­mą ūki­nę veik­lą pa­reiš­kė­jas bu­vo in­for­muo­tas skel­bi­muo­se spau­do­je bei Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to tink­la­py­je.

Anot Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mo, bend­ruo­me­nė pa­vė­luo­tai krei­pė­si, siek­da­ma ap­gin­ti sa­vo gal­būt pa­žeis­tas tei­ses ar in­te­re­sus, ta­čiau ob­jek­ty­vių ap­lin­ky­bių, dėl ku­rių jis to­kios tei­sės ne­ga­lė­jo įgy­ven­din­ti lai­ku, ne­pa­tei­kė. Dėl to skun­dą ir bu­vo at­si­sa­ky­ta priim­ti.

Lin­ku­viams su­teik­ta nau­ja ga­li­my­bė

Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui ap­skun­du­si aso­cia­ci­ja "Lin­ku­vos bend­ruo­me­nė" dar kar­tą nu­ro­dė ne­tu­rė­ju­si ga­li­my­bės gin­ti sa­vo tei­sių teis­mi­niu ke­liu prieš­ta­rau­jant mi­nė­to pie­ni­nin­kys­tės komp­lek­so sta­ty­bai, nes lai­ku ne­su­ži­no­jo apie pla­nuo­ja­mą ūki­nę veik­lą. Pa­reiš­kė­jo nuo­mo­ne, iš­dės­ty­ti mo­ty­vai su­da­ro pa­grin­dą at­nau­jin­ti pra­leis­tą ter­mi­ną Pa­tai­sy­tai at­ran­kos iš­va­dai bei Įsa­ky­mui ap­skųs­ti.

Teis­mas at­si­žvel­gė į bend­ruo­me­nės mo­ty­vus ir pa­si­sa­kė, kad in­for­ma­ci­jos sklai­da mi­nė­tų pro­ce­dū­rų vyk­dy­mo me­tu iš­ties bu­vo pa­kan­ka­mai men­ka. Dėl to esą nė­ra pa­grin­do ne­su­tik­ti, kad prie­žas­tys, dėl ku­rių Lin­ku­vos bend­ruo­me­nė pra­lei­do ter­mi­ną pa­duo­ti skun­dą yra pa­kan­ka­mai svar­bios. Rem­da­ma­sis šiais mo­ty­vais, Teis­mas pa­reiš­kė­jo pra­šy­mą dėl ter­mi­no at­nau­ji­ni­mo ten­ki­no.

Spren­di­mas – žmo­nių per­ga­lė

Sei­mo na­rys Sta­sys Tu­mė­nas, ak­ty­viai at­sto­vau­jan­tis Lin­ku­vos gy­ven­to­jams val­džios ko­ri­do­riuo­se, Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo spren­di­mą api­bend­ri­no: Lin­ku­vos žmo­nės pa­sie­kė pir­mą ma­žy­tę per­ga­lę.

"Pa­ga­liau tei­sė­sau­ga, skir­tin­gai nei Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, žmo­nes iš­gir­do", – sa­kė po­li­ti­kas.

Sei­mū­nas tei­gė apie ga­li­mus gy­ven­to­jų in­te­re­sų pa­žei­di­mus ir da­li­ja­mas po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo ata­skai­tas, ne­ma­žai kal­bė­ję­sis su ap­lin­kos mi­nist­ru Kęs­tu­čiu Ma­žei­ka.

Anot po­li­ti­ko, jis yra pa­tei­kęs pro­jek­tą įsta­ty­mo pa­tai­sų dėl po­vei­kio ap­lin­kai, sa­ni­ta­ri­nių zo­nų tiks­li­ni­mo ir t.t., kad atei­ty­je pa­na­šių ne­su­sip­ra­ti­mų ne­be­bū­tų.

S. Tu­mė­no pa­siū­ly­ta­me pro­jek­te, ku­rį nu­ma­ty­ta svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je, siū­lo­ma, pla­nuo­jant atei­ties nau­jus ūki­nės veik­los sta­ti­nius, juos nuo gy­ven­vie­čių nu­to­lin­ti ne ma­žiau du ki­lo­met­rus. O sta­tant ant se­nų fer­mų pa­ma­tų – ne ar­čiau ne­gu 500 met­rų. Siū­lo­ma su­griež­tin­ti ir ver­ti­ni­mus.

"Ar nor­ma­lu, kad kar­vi­džių komp­lek­są su­gal­vo­ta sta­ty­ti ant gra­žiau­sio Lin­ku­vos kal­va­gūb­rio? To bū­ti ne­ga­li", – įsi­ti­ki­nęs po­li­ti­kas.

Akib­rokš­tas

"Šiau­lių kraš­te" 2019 me­tų spa­lio pa­bai­go­je ra­šy­ta apie bręs­tan­tį Lin­ku­vos gy­ven­to­jų maiš­tą dėl mies­te­lio pa­šo­nė­je, ant aukš­čiau­sio kal­va­gūb­rio, pla­nuo­ja­mos gal­vi­jų komp­lek­so sta­ty­bos.

Apie nu­ma­to­mą dvo­kią kai­my­nys­tę lin­ku­viai spa­lio 17 die­ną vy­ku­sia­me su­si­rin­ki­me su­ži­no­jo pir­mą­kart. Nors šiuo vers­lu suin­te­re­suo­ti as­me­nys – bū­si­mo komp­lek­so di­rek­to­rius Lais­vū­nas Gud­jur­gis, komp­lek­so pro­jek­to ren­gė­jas UAB "Sa­va ran­ga" at­sto­vai, neišs­ki­riant ir Lin­ku­vos se­niū­ni­jos se­niū­nės Gi­ta­nos Pa­šiš­ke­vi­čie­nės, skel­bi­mas su šia ži­nia se­niū­ni­jos skel­bi­mų len­to­je ka­bo­jo nuo 2018 me­tų va­sa­ros. Esą gy­ven­to­jai tu­rė­jo da­ly­vau­ti ir reng­tuo­se su­si­rin­ki­muo­se, vie­na­me ku­rių ke­tin­ta pri­sta­ty­ti Lin­ku­vos ŽŪB gal­vi­jų komp­lek­so sta­ty­bos ir eksp­loa­ta­vi­mo po­vei­kio vi­suo­me­nės svei­ka­tai ver­ti­ni­mo ata­skai­tą (PVSV).

Ta­čiau žmo­nės ne­da­ly­va­vo, tei­gia­ma, kad nie­kas, ne­tgi aso­cia­ci­jos "Lin­ku­vos bend­ruo­me­nė" pir­mi­nin­kas apie pla­nuo­ja­mas sta­ty­bas ne­bu­vo in­for­muo­tas. Su­ži­no­ję nau­jie­ną, žmo­nės bu­vo pa­sta­ty­ti prieš fak­tą: esą pa­vė­la­vę prieš­ta­rau­ti sta­ty­bai, nes vis­kas už juos jau nu­spręs­ta. Lin­ku­viai bu­vo šo­ki­ruo­ti ra­jo­no val­džios, ku­ri, jų žo­džiais, žiū­ri vien vers­lo, bet ne gy­ven­to­jų in­te­re­sų.

Komentarai

Sigitas Kamarauskas    Ant, 2020-03-03 / 10:30
Reikia turėti geležinės kantrybės, nes teisinis kelia yra ilgas ir duobėtas.
Aha    Ant, 2020-03-03 / 14:48
O jus padekokit buvusiai administracijos direktorei konservatoriai ir seniunei linkuvos,turejo del ko matyt tyliai viska daryt
Petras    Tre, 2020-03-04 / 11:44
Juokus išdarinėja, Mravote stovi karvydės o Linkuvoje jokio kvapo nesijaučia, bet tik tinginiai ir pensininkai protestuoja, nes tinginiai gauna pašalpas, tai kam dirbti, o pensininkai palaiko tinginius. Km
kike    Pen, 2020-03-06 / 07:05
Žiūriu, atkuto kaimiečiai atlaisvėję. Jiems, matai, kiaulės, karvės smirdėti pradėjo. Gi Tarybiniais metais karvė kaime buvo bene pats mieliausias gyvulys. Šiandieną, beveik garantuoju, kiekvieno kaimiečio troba prasmirdusi šunimi, bet anie pripratę, nebejaučia.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.