Linkuvos kultūros centras atidarė naująjį kūrybos sezoną

Ri­tos Gri­ga­lie­nės nuo­tr.
Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rius Met­har­das Zu­bas.

Spa­lio 25 d. Pak­ruo­jo ra­jo­no Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­ras pa­kvie­tė į lai­dos „Ru­dens mu­zi­kos fies­ta“ fil­ma­vi­mą, juo pa­skelb­da­mas nau­jo­jo kū­ry­bos se­zo­no pra­džią. Pa­si­bai­gus lai­dos fil­ma­vi­mui, lau­kė vals­ty­bi­nio cho­ro „Vil­nius“ vo­ka­li­nių an­samb­lių pa­si­ro­dy­mas su pro­gra­ma „Swing and sing“. Ren­gi­nio sve­čiai tu­rė­jo pro­gą pa­svei­kin­ti Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­ro me­no ko­lek­ty­vus, kaip eks­per­tai pa­ko­men­tuo­ti mu­zi­kos sti­lius bei žan­rus.

Šį ru­de­nį Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­ras pa­žy­mi 10-ies me­tų su­kak­tį.