1,5 milijono eurų europinės paramos "nebeįkanda"

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Auš­ros alė­jos re­konst­ruk­ci­ja ne­pra­si­dės, kol ne­bus baig­ta Pri­si­kė­li­mo aikš­tės re­konst­ruk­ci­ja, o ji truks iki šių me­tų pa­bai­gos.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė šie­met ne­spės pa­nau­do­ti 1,5 mi­li­jo­no eu­rų eu­ro­pi­nės pa­ra­mos. Su mies­to Ta­ry­bos pa­lai­mi­ni­mu ši su­ma iš­brauk­ta iš mies­to biu­dže­to, kad nė akių ne­ba­dy­tų ir ne­ga­din­tų me­ti­nio re­zul­ta­to. Dar­bų nu­kė­li­mas į ki­tus me­tus tam­pa tra­di­ci­ja.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
De­nis Mi­cha­len­ko, mies­to Ta­ry­bos Kont­ro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, abe­jo­ja, ar pa­ti Sa­vi­val­dy­bė lai­ku pa­ren­gia ir skel­bia ran­gos kon­kur­sus.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ie­va Džiau­gie­nė, Pro­jek­tų val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja, sa­ko, jog di­džiau­sia su­ma – be­veik mi­li­jo­nas eu­rų – ne­bus pa­nau­do­ta už­terš­toms te­ri­to­ri­joms va­ly­ti, nes neį­vy­ko ran­gos kon­kur­sas.

 

Te­ko iš­brauk­ti

Mies­to Ta­ry­ba rug­sė­jo 5 die­ną pa­tvir­ti­no Sa­vi­val­dy­bės šių­me­ti­nio biu­dže­to pa­kei­ti­mus. Tarp jų – dėl ES pa­ra­mos lė­šų ir vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų, skir­tų pro­jek­tams pa­nau­do­ti, ma­ži­ni­mo.

ES pa­ra­mos lė­šos su­ma­žin­tos 1,510 mi­li­jo­no eu­rų, vals­ty­bės – 49,9 tūks­tan­čio eu­rų.

Šių pi­ni­gų ne­ga­li­ma per­skirs­ty­ti, ki­tiems tiks­lams pa­nau­do­ti. Tad jie tie­siog iš­brau­kia­mi, kad biu­dže­te "ne­ky­bo­tų" ir akių ne­ba­dy­tų, kai rei­kės su­ves­ti me­ti­nius biu­dže­to vyk­dy­mo re­zul­ta­tus.

Pas­ta­rų­jų ke­le­rių me­tų Sa­vi­val­dy­bės pra­kti­ka ro­do, kad kas­met įvai­rioms reik­mėms ne­pa­nau­do­ja­ma po dau­giau kaip de­šimt mi­li­jo­nų eu­rų biu­dže­to lė­šų. Per­nai, pa­vyz­džiui, ta su­ma su­da­rė 14 mi­li­jo­nų eu­rų.

Šių­me­ti­nia­me Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te eu­ro­pi­nės pa­ra­mos da­lis nė­ra men­ka. Pro­jek­tams fi­nan­suo­ti iš pra­džių su­pla­nuo­ta 20,6 mi­li­jo­no eu­rų ES lė­šų, da­bar ta su­ma su­ma­žė­jo iki 19,1 mi­li­jo­no eu­rų. Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas su­da­ro iš vi­so 152,3 mi­li­jo­no eu­rų.

Po­li­ti­kams aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te įvar­dy­ta, jog eu­ro­pi­nių lė­šų su­ma ma­ži­na­ma, "įver­ti­nus vyk­do­mų pro­jek­tų ir vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­rų ei­gą ir truk­mę."

"Sau­lė" vėl ati­de­da­ma

Sa­vi­val­dy­bės Pro­jek­tų val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja Ie­va Džiau­gie­nė "Šiau­lių kraš­tui" įvar­di­jo prie­žas­tis, ko­dėl ir ko­kiems pro­jek­tams šie­met pi­ni­gų ne­be­rei­kia.

170 tūks­tan­čių eu­rų ma­ži­na­mos lė­šos Kul­tū­ros cent­ro re­no­va­ci­jai, ku­ri ar­tė­ja prie pa­bai­gos.

"Ma­to­me, kad Kul­tū­ros cent­rui per di­de­lis lė­šų po­rei­kis bu­vo su­pla­nuo­tas", – tei­gė I. Džiau­gie­nė.

350 tūks­tan­čių eu­rų ne­be­nu­ma­to­ma skir­ti kon­cer­tų įstai­gos "Sau­lė" pa­sta­to re­no­va­ci­jai ir prie­sta­to sta­ty­bai. Šis pro­jek­tas jau ne kar­tą bu­vo ati­dė­tas ir šie­met dar ne­pra­si­dės.

"Dėl "Sau­lės" vė­lai bu­vo pa­si­ra­šy­ta pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tis ir gau­tos ES lė­šos – tik bir­že­lį. Sa­vi­val­dy­bės in­dė­lis taip pat bu­vo nu­ma­ty­tas, bet da­bar dar tik ren­gia­mi ran­gos dar­bų pir­ki­mo do­ku­men­tai ir dar­bų ne­pa­vyks pra­dė­ti, tad lė­šas ma­ži­nam", – var­di­jo prie­žas­tis ve­dė­ja.

Di­džiau­sia su­ma – net 950 tūks­tan­čių eu­rų ES lė­šų – lie­ka ne­pa­nau­do­ta už­terš­toms te­ri­to­ri­joms Šiau­liuo­se va­ly­ti.

Tai bend­ras mies­to ir Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pro­jek­tas, pa­gal ku­rį ša­lia oro uos­to nuo ter­ša­lų va­lo­ma da­lis Šiau­lių lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos te­ri­to­ri­jos ir da­lis ka­ri­nės te­ri­to­ri­jos.

"Bir­že­lį va­ly­mo dar­bų kon­kur­są ren­gė­me, bet jis neį­vy­ko, bu­vo trys da­ly­viai, vi­si pa­tei­kė ne­tvar­kin­gus do­ku­men­tus, – aiš­ki­no I. Džiau­gie­nė. – Su­gai­šo­me lai­ką ir šie­met dar­bų grei­čiau­siai jau ne­pra­dė­si­me, tik da­bar skel­bia­me ant­rą­jį kon­kur­są. Vo­kus su siū­ly­mais at­plė­ši­me rug­sė­jo 12 die­ną."

Talk­šos eže­ro pa­kran­tės su­tvar­ky­mo dar­bų pro­jek­ta­vi­mas už­tru­ko, tad dar­bai, ku­riems pi­ni­gai bu­vo ski­ria­mi, ne­pra­si­dės. Dar­bų pir­ki­mo do­ku­men­tai tik da­bar ren­gia­mi. Ve­dė­jos žo­džiais, "vė­luo­ja­me 4–5 mė­ne­sius".

Nep­ra­si­dės ir Po­vi­lo Vi­šins­kio gat­vės re­konst­ruk­ci­ja bei jos erd­vės pri­tai­ky­mas jau­ni­mo po­rei­kiams. Ran­gos dar­bų pir­ki­mai neį­vy­ko ir skel­bia­mi iš nau­jo.

Į ki­tus me­tus nu­ke­lia­ma Auš­ros alė­jos re­konst­ruk­ci­ja, nors ran­gos dar­bų pir­ki­mas įvy­kęs ir ran­gos su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta. Dar­bus lai­mė­jo bend­ro­vė "Šiau­lių plen­tas", ku­ri at­lie­ka ir Pri­si­kė­li­mo aikš­tės re­konst­ruk­ci­ją. Gal ran­go­vas pa­ti­ria sun­ku­mų, ne­bes­pė­ja?

"Mes pa­tys są­mo­nin­gai ati­de­da­me Auš­ros alė­jos re­konst­ruk­ci­ją, – tei­gė I. Džiau­gie­nė. – Spren­di­mas priim­tas dėl eis­mo sau­gu­mo, kad neuž­kimš­tu­me mies­to gat­vių, kol ne­baig­ta Pri­si­kė­li­mo aikš­tės ir jos priei­gų re­konst­ruk­ci­ja."

Iš nu­ma­ty­tų at­nau­jin­ti mies­to par­kų tik Cent­ri­nio par­ko re­konst­ruk­ci­jai ran­go­vas yra pa­rink­tas. Ar šie­met dar­bai pra­si­dės?

"Kol kas par­kų pro­jek­tams pi­ni­gų ne­ma­ži­na­me", – sa­kė I. Džiau­gie­nė.

Bet Didžd­va­rio par­ko re­konst­ruk­ci­jos dar­bų pir­ki­mas dar ne­pra­si­dė­jo. Vyks­ta tik Kaš­to­nų alė­jos re­konst­ruk­ci­jos dar­bų pir­ki­mas.

Ati­dė­ji­mai ke­lia ne­ri­mą

De­nis Mi­cha­len­ko, mies­to Ta­ry­bos Kont­ro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, jog ban­dė aiš­kin­tis, ko­dėl to­kia di­de­lė su­ma eu­ro­pi­nių pi­ni­gų ne­pa­nau­do­ja­ma.

"Pap­ra­šiau Ad­mi­nist­ra­ci­jos teik­ti pa­teik­tų pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo ter­mi­nus, dar­bų gra­fi­ką, iš­gir­dau, jog in­ter­ne­te vis­ką vie­ši­na, bet ten nie­ko aiš­kaus nė­ra, – tei­gė D. Mi­cha­len­ko. – Taip pro­jek­tus ati­dė­lio­jant, ky­la abe­jo­nių, ar jie lai­ku bus įgy­ven­din­ti ir ar ne­teks grą­žin­ti eu­ro­pi­nių lė­šų? Su to­kiais tem­pais vis­ko ga­li bū­ti."

Jis ak­cen­tuo­ja, jog ES lė­šos – in­ves­ti­ci­ja, ku­ri tu­ri at­neš­ti nau­dos mies­tui ir mies­tie­čiams.

"Ne­su­ge­bė­ji­mas lė­šų pa­nau­do­ti ro­do ne­ko­ky­biš­ką veik­lą, – ma­no po­li­ti­kas. – Ar tik­rai Ad­minst­ra­ci­ja pa­ti vis­ką da­ro lai­ku? Leng­viau­sia tei­sin­tis, jog ran­gos kon­kur­sas neį­vy­ko. O ka­da jis bu­vo pa­skelb­tas, ar ne per vė­lai? Ko­kie rei­ka­la­vi­mai bu­vo su­dė­lio­ti?"

Jis ste­bi­si, kad vyks­tant ran­gos dar­bams ima­ma pra­šy­ti pa­pil­do­mų lė­šų "ne­nu­ma­ty­tiems dar­bams".

"Pri­si­kė­li­mo aikš­tei ir jos priei­goms, pa­vyz­džiui, rei­kė­jo skir­ti dar 250 tūks­tan­čių eu­rų, – pri­si­mi­nė D. Mi­cha­len­ko. – Ky­la klau­si­mas, ko­kio ly­gio tuo­met bu­vo pro­jek­ta­vi­mo dar­bai? Ar čia mo­ka­me ran­go­vui už dar­bus, ku­rie at­lik­ti, bet tai­so­mi? Ži­nau, kad Til­žės gat­vė­je te­ko "lo­py­ti" at­si­ra­du­sias ke­lias duo­bes."

Iš­gir­dęs, jog Auš­ros alė­jos re­konst­ruk­ci­ja ati­de­da­ma pa­čios Sa­vi­val­dy­bės spren­di­mu, nu­ste­bo: "Kont­ro­lės ko­mi­te­tui rei­kės tuo pa­si­do­mė­ti – nu­kels ter­mi­nus, o po to liks kal­ta, kad dar­bai lai­ku bu­vo ne­pa­da­ry­ti."

Leng­viau­sia tei­sin­tis, jog ran­gos kon­kur­sas neį­vy­ko. O ka­da jis bu­vo pa­skelb­tas, ar ne per vė­lai?