Jo­niš­ky­je pir­mą­kart or­ga­ni­zuo­ta me­ro inau­gu­ra­ci­ja

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Pag­rin­di­nis inau­gu­ra­ci­jos ak­cen­tas: Jo­niš­kio vė­lia­vą nau­jajam me­rui Vi­ta­li­jui Gai­liui (de­ši­nė­je) per­duo­da bu­vęs me­ras Ge­di­mi­nas Če­pu­lis.
Ant­ra­die­nio va­ka­rą Jo­niš­kio Bal­to­ji si­na­go­ga bu­vo tie­siog už­tvin­dy­ta jo­niš­kie­čių, no­rė­ju­sių pa­ma­ty­ti pir­mą­ją ra­jo­no is­to­ri­jo­je me­ro inau­gu­ra­ci­ją. Vi­ta­li­jaus Gai­liaus pirm­ta­kai to­kio ren­gi­nio nie­ka­da neor­ga­ni­za­vo. Ja­me su­lauk­ta daug sve­čių – am­ba­sa­do­rių, Sei­mo na­rių, bend­ra­dar­biau­jan­čių mies­tų me­rų, įvai­rių įstai­gų bei jų pa­da­li­nių va­do­vų. Dau­giau­sia me­rui do­va­no­ta kny­gų, tar­si su po­teks­te, kad ra­jo­no gal­va priim­da­mas spren­di­mus nie­ka­da ne­sto­ko­tų iš­min­ties.

Jo­niš­kio ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius sce­no­je iš jau po­stą pa­li­ku­sio me­ro Ge­di­mi­no Če­pu­lio pe­rė­mė Jo­niš­kio ra­jo­no vė­lia­vą, ku­rią puo­šia Šv. My­ko­las Ar­chan­ge­las, ko­vo­jan­tis su sli­bi­nu. Ją pa­šven­ti­no Jo­niš­kio de­ka­nas Eduar­das Se­maš­ka.

Me­ras V. Gai­lius krei­pė­si į ra­jo­no žmo­nes, sa­vo šei­mą ir sa­kė, kad jį žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mas įpa­rei­go­ja bū­ti at­sa­kin­gu bei ža­dė­jo, nors vis­ko pa­si­tai­ky­tų, nie­ka­da ne­pa­si­duo­ti abe­jo­nei dėl pa­si­rink­to ke­lio.

Nau­ją­jį me­rą svei­kin­da­mas Ar­mė­ni­jos am­ba­sa­do­rius Tig­ra­nas Mkrčia­nas jį va­di­no bu­vus ge­riau­siu Ar­mė­ni­jos drau­gu Sei­me ir sa­kė be­si­ti­kin­tis to­les­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo. O Iz­rae­lio am­ba­sa­do­rius Ami­ras Mai­mo­nas kar­tu su nau­juo­ju ra­jo­no va­do­vu tą­dien ma­si­nė­je žy­dų ka­pa­vie­tė­je Vil­kiau­šio miš­ke už­de­gė žva­kę. Iz­rae­lio am­ba­sa­do­rius me­rui įtei­kė do­va­nų iš heb­ra­jų kal­bos iš­vers­tą kny­gą, o de­ka­nas E. Se­maš­ka do­va­no­jo Bib­li­ją. Tarp do­va­nų bū­ta ir dau­giau kny­gų – apie ly­de­rys­tę, tei­sę ir kt.

Bu­vu­sį ko­le­gą svei­ki­no Sei­mo na­riai, tarp jų – frak­ci­jos bei Šiau­lių kraš­to bi­čiu­lių gru­pės var­du – Vik­to­ri­ja Čmilytė–Nielsen, An­ta­nas Ma­tu­las, su ku­riuo kar­tu V. Gai­lius įtei­kė Vy­riau­sy­bei 3000 Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jų su­rink­tų pa­ra­šų, sie­kiant iš­lai­ky­ti Jo­niš­kio li­go­ni­nę. Pa­sak A. Ma­tu­lo, li­go­ni­nių už­da­ry­mo pro­jek­tas, ku­ris jau se­niai tu­rė­jo įgau­ti pa­grei­tį, kol kas su­sto­jo, tad pa­ra­šai bu­vo ne vel­tui.

Me­rą Vi­ta­li­jų Gai­lių, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rę Va­lę Kul­vins­kei­nę, vi­ce­me­rę Vai­dą Alek­na­vi­čie­nę svei­ki­no bend­ra­dar­biau­jan­čių Lat­vi­jos mies­tų, įvai­rių įstai­gų, or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai, bu­vu­sių me­rų var­du – Ro­mal­das Ga­dei­kis, Kriu­kų pa­grin­di­nė mo­kyk­la, ku­rią ka­dai­se bū­si­mas me­ras bai­gė, mies­te­lio žmo­nės su mo­ky­to­ja Va­le­ri­ja Ape­ra­vi­čie­ne prie­ša­ky­je.

Inau­gu­ra­ci­ją už­bai­gė kraš­tie­tės pia­nis­tės Bea­tos Ving­rai­tės ir so­lis­tės Ri­tos Preik­šai­tės kon­cer­ti­nė pro­gra­mą, ku­rio­je vie­nam kū­ri­niui akom­pa­nuo­ti ako­re­do­nu bu­vo pa­kvies­tas taip pat jo­niš­kie­tis, Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Mi­des­tas Juk­na.

Į ren­gi­nį su­si­rin­kę jo­niš­kie­čiai smal­sa­vo, ko­dėl me­rui neuž­dė­tos re­ga­li­jos – puoš­ni juos­ta su mies­to her­bu – ko­kias tu­ri dau­ge­lis Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių. Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė to­kių re­ga­li­jų nė­ra įsi­gi­ju­si.