"Akląsias" ir jų gydytoją išgydė teismas

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Danutė Milkintienė yra kalta. Medikė prarado teisę ketverius metus užsiimti gydymu.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė nuo­spren­dį jau ant­ro­jo­je Šiau­lių "ak­lų­jų", bu­vu­sio Sei­mo na­rio Ed­var­do Ža­ka­rio pa­dė­jė­jų, by­lo­je. Nors abi "li­go­nės" ir jų gy­dy­to­ja kal­tę dėl su­fab­ri­kuo­to ak­lu­mo at­kak­liai nei­gė, teis­mas tuo ne­pa­ti­kė­jo.
Nuosp­ren­džio iš­klau­sy­ti į teis­mo rū­mus va­kar at­vy­ko tik vie­na kal­ti­na­mo­ji, kar­tą už ana­lo­giš­kas vei­kas jau teis­ta gy­dy­to­ja of­tal­mo­lo­gė Da­nu­tė Mil­kin­tie­nė, ir ji už­tik­ri­no nuo­spren­dį skų­sian­ti.

Ka­lė­ji­mo baus­mės ati­dė­tos

Už ap­si­mes­ti­nį ak­lu­mą jau nu­teis­tos sei­mū­no E. Ža­ka­rio pa­dė­jė­jos Vir­gi­ni­jos Ra­čie­nės duk­rai Eg­lei Ruz­gie­nei, kal­tin­tai su­kčia­vi­mu, teis­mas sky­rė 150 MGL (5649 eu­rų) dy­džio bau­dą ir įpa­rei­go­jo ją kar­tu su gy­dy­to­ja D. Mil­kin­tie­ne so­li­da­riai at­ly­gin­ti vals­ty­bei pa­da­ry­tą 6 205,17 eu­ro ža­lą.

So­cia­li­ne dar­buo­to­ja dir­bu­siai Ri­tai Jan­kaus­kie­nei Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas pa­sky­rė tre­jų me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­mę, jos vyk­dy­mą ati­de­dant dve­jiems me­tams. R. Jan­kaus­kie­nė so­li­da­riai su of­tal­mo­lo­ge D. Mil­kin­tie­ne tu­rė­tų at­ly­gin­ti vals­ty­bei pa­da­ry­tą 18 386,83 eu­ro ža­lą.

Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Kon­sul­ta­ci­jų po­lik­li­ni­kos gy­dy­to­jai of­tal­mo­lo­gei D. Mil­kin­tie­nei pa­reikš­ti kal­ti­ni­mai dėl pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba, su­kčia­vi­mo ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo.

Ant­rą kar­tą už ana­lo­giš­ką nu­si­kals­ta­mą vei­ką tei­sia­ma me­di­kė iš­gir­do iš tei­sia­mos tri­ju­lės griež­čiau­sią baus­mę: lais­vės atė­mi­mas pus­ket­vir­tų me­tų ir 300 MGL (11 298 eu­rų) dy­džio bau­da. Ka­dan­gi šis teis­tu­mas gy­dy­to­jai jau ant­ras, baus­mė jai su­bend­rin­ta su neat­lik­ta baus­mės da­li­mi už pir­mą­jį nu­si­kal­ti­mą ir pa­skir­ta ga­lu­ti­nė baus­mė: ket­ve­ri me­tai ne­lais­vės, baus­mės vyk­dy­mo lai­ką ati­de­dant dve­jiems me­tams bei su­mo­kant 300 MGL bau­dą. Akių li­gų spe­cia­lis­tė pra­ra­do tei­se ket­ve­rius me­tus už­siim­ti me­di­ci­nos pra­kti­ka.

Me­di­kė ža­da nuo­spren­dį skųs­ti

Pas­kel­bęs ap­kal­ti­na­mą­jį nuo­spren­dį teis­mas nu­spren­dė in­for­muo­ti pro­ku­ra­tū­rą apie dar vie­ną ga­li­mai įvyk­dy­tą nu­si­kals­ta­mą vei­ką.

Tei­sė­jui ki­lo įta­ri­mo, kad Neį­ga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bos Kau­no 5-asis te­ri­to­ri­nis sky­rius, ver­tin­da­mas mi­nė­tų "ak­lų­jų" svei­ka­tos būk­lę ir pa­teik­tus do­ku­men­tus, ku­rių pa­grin­du mo­te­rims bu­vo pa­skir­tos neį­ga­lu­mo iš­mo­kos, pa­da­rė nu­si­kals­ta­mą vei­ką.

Išk­lau­sy­ti teis­mo nuo­spren­dį va­kar at­vy­ko tik gau­sus bū­rys žur­na­lis­tų ir vie­na iš tri­jų tei­sia­mų­jų – gy­dy­to­ja D. Mil­kin­tie­nė. Pas­kel­bus teis­mo nuo­spren­dį ir tei­sė­jui pa­si­tei­ra­vus, ar nu­teis­ta­jai aiš­ki ap­skun­di­mo tvar­ka, D. Mil­kin­tie­nė vie­šai pra­ne­šė nuo­spren­dį nea­be­jo­ti­nai skų­sian­ti.

Ar pa­skir­tas baus­mes skųs ir dvi kal­to­mis pri­pa­žin­tos D. Mil­kin­tie­nės pa­cien­tės R. Jan­kaus­kie­nė ir E. Ruz­gie­nė tu­rė­tų paaiš­kė­ti ar­ti­miau­siu me­tu.

Pel­nė­si iš ta­ria­mos ne­ga­lios

By­los duo­me­ni­mis, gy­dy­to­ja D. Mil­kin­tie­nė ga­li­mai pa­dė­jo dviem bu­vu­sio Sei­mo na­rio E. Ža­ka­rio pa­dė­jė­joms E. Ruz­gie­nei ir R. Jan­kaus­kie­nei ap­gau­le įgy­ti tei­sę į ne­va ne­tek­to dar­bin­gu­mo dėl re­gė­ji­mo funk­ci­jų su­tri­ki­mo pen­si­jų iš­mo­kas.

Pa­gal gy­dy­to­jos D. Mil­kin­tie­nės pa­reng­tus me­di­ci­ni­nius do­ku­men­tus abiem šiau­lie­tėms Neį­ga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bos Kau­no 5-aja­me te­ri­to­ri­nia­me sky­riu­je nu­sta­ty­tas tik­ro­vės nea­ti­tin­kan­tis dar­bin­gu­mo ly­gis.

Kad D. Mil­kin­tie­nė ži­no­jo, ką da­ro, įro­do ir kai ku­rie fak­tai. Kad ir tai, jog R. Jan­kaus­kie­nės "li­gos" do­ku­men­tuo­se bu­vo pa­žy­mė­ju­si, kad pas ją pa­cien­tė at­vy­ko, tu­rė­da­ma šei­mos gy­dy­to­jo siun­ti­mą. To­kiu bū­du už su­teik­tas gy­dy­mo pa­slau­gas mo­kė­jo ne R. Jan­kaus­kie­nė, o Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sa.

Pa­rei­gū­nų duo­me­ni­mis, E. Ruz­gie­nė ap­gau­le sa­vo nau­dai nuo 2014 iki 2016 me­tų iš Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do val­dy­bos Šiau­lių sky­riaus ga­vo 6 205,17 eu­ro iš­mo­kų dėl jai nu­sta­ty­to neį­ga­lu­mo – ne­va di­de­lių re­gė­ji­mo funk­ci­jų su­tri­ki­mų.

Ly­giai taip pat, tik ge­ro­kai di­des­nę su­mą – 18 386,83 eu­ro – nuo 2007 iki 2017 me­tų ga­vo ir R. Jan­kaus­kie­nė.

Vyks­tant iki­teis­mi­niam ty­ri­mui ir R. Jan­kaus­kie­nei pik­ty­biš­kai at­si­sa­kant pa­si­tik­rin­ti re­gė­ji­mo būk­lę, 2017 me­tais Neį­ga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­ba sa­vo spren­di­mu ją pri­pa­ži­no dar­bin­ga 100 pro­cen­tų.

E. Ruz­gie­nė po to, kai 2016 me­tais jai bai­gė ga­lio­ti su­ma­žin­tas dar­bin­gu­mo ly­gis, dėl jo to­li­mes­nio nu­sta­ty­mo į Neį­ga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bą ne­be­sik­rei­pė ir šiuo me­tu taip pat lai­ko­ma 100 pro­cen­tų dar­bin­ga.

Vyks­tant by­los nag­ri­nė­ji­mui, pro­ku­ro­ras iro­niš­kai pa­ste­bė­jo: nors tiek E. Ruz­gie­nės, tiek R. Jan­kaus­kie­nės li­gos kons­ta­tuo­tos kaip lė­ti­nės ir ne­pa­gy­do­mos, abi mo­te­rys, "gy­dant" tei­sė­sau­gai, kaž­ko­dėl pra­re­gė­jo ir vi­siš­kai pa­svei­ko.

Tei­sia­mo­sios tiek iki­teis­mi­nio ty­ri­mo, tiek teis­mi­nio pro­ce­so me­tu sa­vo kal­tę ka­te­go­riš­kai nei­gė.

2017 me­tų lapk­ri­tį Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas gy­dy­to­ją D. Mil­kin­tie­nę pri­pa­ži­no kal­ta dėl ana­lo­giš­kų nu­si­kals­ta­mų vei­kų ki­to­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je – dėl ne­pag­rįs­tai nu­sta­ty­to re­gė­ji­mo neį­ga­lu­mo bu­vu­siai Šiau­lių mies­to ta­ry­bos na­rei V. Ra­čie­nei. Pas­ta­ro­ji pri­pa­žin­ta kal­ta.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
"Ak­lo­sios" Eg­lė Ruz­gie­nė (de­ši­niau) ir Ri­ta Jan­kaus­kie­nė va­kar neat­vy­ko į Šiau­lių apy­gar­dos teis­mą iš­klau­sy­ti nuo­spren­džio.