47 piliečiai parėmė naktinę prekybą svaigalais

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
"Ma­gi­ja" sie­kia ir vėl svai­ga­lais pre­kiau­ti vią pa­rą, sa­vo no­rą pa­rė­mė 47 šiau­lie­čių pa­ra­šais.

„Sun­ku pa­ti­kė­ti, bet tie­sa“, – apie Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je gau­tą raš­tą sa­ko me­rą pa­va­duo­jan­tis vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius. 47 pi­lie­čių pa­si­ra­šy­ta­me krei­pi­me­si mies­to val­džios pra­šo­ma ir vėl leis­ti ba­rui „Ma­gi­ja“, esan­čiam Til­žės gat­vė­je 80, pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais vi­są pa­rą. Juos kar­tu su pra­šy­mu at­si­žvelg­ti į gy­ven­to­jų nuo­mo­nę at­siun­tė Sa­vi­val­dy­bei „Ma­gi­ją“ val­dan­ti įmo­nė.

At­siž­velg­da­ma į komp­li­kuo­tą kri­mi­no­ge­ni­nę si­tua­ci­ją, Šiau­lių mies­to ta­ry­ba šių me­tų ge­gu­žę ap­ri­bo­jo šio ba­ro pre­ky­bos al­ko­ho­liu lai­ką kas­dien nuo 10 ik 20 va­lan­dos, o sek­ma­die­niais iki 15 va­lan­dos. Toks ban­dy­mas bu­vo da­ry­tas dar dir­bant prieš tai bu­vu­sios ka­den­ci­jos Ta­ry­bai, ta­čiau ta­da dau­gu­mos po­li­ti­kų pa­lai­ky­mo ne­su­lau­kė.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei ri­bo­ti šio ob­jek­to pre­ky­bos al­ko­ho­liu lai­ką re­ko­men­da­vo Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kont­ro­lės de­par­ta­men­tas, sky­ręs įmo­nei, ba­ro sa­vi­nin­kei, bau­dą už pa­kar­to­ti­ną pre­ky­bos al­ko­ho­liu tai­syk­lių pa­žei­di­mą.

Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos in­for­ma­ci­jos ana­li­zės sky­riaus pa­tei­kė sa­vi­val­dy­bei pa­žy­mą, ku­rio­je nu­ro­do­ma, kad per pa­sta­ruo­sius pu­sant­rų me­tų bu­vo gau­ti 422 pra­ne­ši­mai apie įvy­kius Til­žės gat­vė­je 80 bei jos priei­go­se. Dau­giau­sia tai nak­ti­mis įvyk­dy­ti vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mai.

Iš­nag­ri­nė­ju­si šiuos fak­tus Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės maž­me­ni­nės pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais ri­bo­ji­mo ko­mi­si­ja re­ko­men­da­vo Ta­ry­bai ap­ri­bo­ti „Ma­gi­jos“ pre­ky­bos svai­ga­lais lai­ką.

D. Griš­ke­vi­čius pa­ko­men­ta­vo, kad vers­li­nin­kai ga­li teik­ti to­kius pra­šy­mus, juos per­duos svars­ty­ti tai pa­čiai Sa­vi­val­dy­bės maž­me­ni­nės pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais ri­bo­ji­mo ko­mi­si­jai.

„Į sa­vi­val­dy­bę plau­kia gy­ven­to­jų pa­dė­kos, kad ten ap­ri­bo­jo­me nak­ti­nę pre­ky­bą. Po­li­ci­jos sta­tis­ti­ka aiš­kiai ro­do, kad jau nuo ki­to mė­ne­sio pra­si­dė­jo tei­gia­mi po­ky­čiai. Tai lei­džia da­ry­ti iš­va­dą, kad anks­tes­nė si­tua­ci­ja bu­vo šių taš­kų bė­da. Įs­ta­ty­mai lei­džia Ta­ry­bai ri­bo­ti pre­ky­bos lai­ką, tą ji ir da­ro. Aš neį­si­vaiz­duo­ju grį­ži­mo at­gal. Taip, tam konk­re­čiam vers­lo ob­jek­tui yra su­dė­tin­giau. Bet yra ir bend­ruo­me­ni­niai in­te­re­sai, šiuo at­ve­ju ren­ka­mės juos“, – sa­kė vi­ce­me­ras.

Šią va­sa­rą mies­to Ta­ry­ba ap­ri­bo­jo pre­ky­bos lai­ką ir pa­sku­ti­niams ba­rams, svai­ga­lais pre­kia­vu­siems vi­są nak­tį, Ly­ros gat­vė­je 13. Ta­čiau ten to­kia pre­ky­ba lei­džia­ma šiek tiek il­giau. Ap­ri­bo­ta tik nuo 22 iki 8 va­lan­dos.