Ukrainos ambasadorių Šiaulių meras paliko už durų

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Kokios šalies interesams atstovauja Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, vis atrandantis priežasčių nepriimti Ukrainos ambasadoriaus?
Šeš­ta­die­nį į Šiau­lius, į uk­rai­nie­čių aso­cia­ci­jos "Kar­pa­tai" kul­tū­ri­nį ren­gi­nį at­vy­kęs Uk­rai­nos ne­pap­ras­ta­sis ir įga­lio­ta­sis am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Vo­lo­dy­myr Ja­cen­kivs­kis su­si­ti­ko su Šiau­lių ra­jo­no me­ru An­ta­nu Be­za­ru. Pa­sak uk­rai­nie­čių aso­cia­ci­jos "Kar­pa­tai" va­do­vo Ju­ri­jaus Jan­či­juk, Šiau­lių mies­to me­ras sve­čio priim­ti ne­pa­no­ro. A. Vi­soc­ko po­zi­ci­ja: ne­bu­vo gau­ta jo­kios ofi­cia­lios in­for­ma­ci­jos, kad mies­te lan­ky­sis Uk­rai­nos am­ba­sa­do­rius.

Ne pir­mas kar­tas

Šeš­ta­die­nį Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jaus Ža­liū­kių ma­lū­ni­nin­ko so­dy­bo­je skam­bė­jo uk­rai­nie­čių kal­ba ir dai­nos, kve­pė­jo uk­rai­nie­tiš­kais pa­tie­ka­lais – vy­ko uk­rai­nie­čių aso­cia­ci­jos "Kar­pa­tai" kul­tū­ri­nis ren­gi­nys.

Šven­tės pro­ga mies­te ap­si­lan­kė Uk­rai­nos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je V. Ja­cen­kivs­kis su žmo­na ir am­ba­sa­dos dar­buo­to­jais.

Į Šiau­lius at­vy­ku­sį Uk­rai­nos am­ba­sa­do­rių priė­mė ne Šiau­lių mies­to me­ras A. Vi­soc­kas, o Šiau­lių ra­jo­no me­ras A. Be­za­ras.

"Mū­sų mies­to me­ras ne­priė­mė, sa­ko, rei­kia ofi­cia­laus pra­šy­mo nuo am­ba­sa­do­riaus. Kad at­blo­kuo­tų Sa­vi­val­dy­bę (vi­zi­tas bu­vo šeš­ta­die­nį – red. past.), kad jis ne­tu­ri lė­šų vai­šin­ti", – me­ro iš­dės­ty­tas prie­žas­tis per­pa­sa­ko­ja J. Jan­či­juk.

Uk­rai­nie­čių aso­cia­ci­jos "Kar­pa­tai" va­do­vas tei­gia į Šiau­lių mies­to me­rą krei­pę­sis prieš dvi sa­vai­tes.

"Sa­kė, kad ren­gi­ny­je ga­li da­ly­vau­ti kaip sve­čias. Mes no­rė­jo­me pa­ra­mos – nė­ra lė­šų. Uk­rai­nos ne­ger­bia – per prie­var­tą jo ne­pri­ver­si."

J. Jan­či­juk nuo­sta­bą ke­lia, kad me­ras ne­priė­mė am­ba­sa­do­riaus – vals­ty­bės at­sto­vo: "Ne iš lau­ko atė­jęs žmo­gus."

Uk­rai­nie­tis pa­si­džiau­gė, kad ra­jo­no me­ras A. Be­za­ras su­kvie­tė vers­li­nin­kus, žem­dir­bius – no­rin­čius bend­ra­dar­biau­ti su Uk­rai­na. Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo ir Sei­mo na­rys Sta­sys Tu­mė­nas.

"Šeš­ta­die­nis – ne sek­ma­die­nis, to­dėl pa­dir­bė­jo­me iš pe­ties. Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je Šiau­lių uk­rai­nie­čių bend­ri­jos ir "Kar­pa­tų" aso­cia­ci­jos va­do­vo Ju­ri­jaus (Yu­ry) Ja­n­či­juk (Yan­chiyuk) ini­cia­ty­va pas me­rą An­ta­ną Be­za­rą priė­mė­me Uk­rai­nos am­ba­sa­do­rių Lie­tu­vo­je Vo­lo­dy­myr Yat­sen­kivs­kyi su žmo­na ir am­ba­sa­dos dar­buo­to­jus. Am­ba­sa­do­rių do­mi­no vers­lo par­tne­rys­tės ga­li­my­bės, to­dėl su­si­ti­ki­me apie tai kal­bė­jo Šiau­lių PPAR va­do­vas Vid­man­tas Ja­per­tas, Šiau­lių ra­jo­no vers­li­nin­kai. Sve­čią su­do­mi­no ir ga­li­my­bės at­vy­ku­siems stu­den­tams stu­di­juo­ti Šiau­lių uni­ver­si­te­te", – feis­bu­ko pa­sky­ro­je pra­ne­šė Sei­mo na­rys S. Tu­mė­nas.

"Ir me­ras pa­ten­kin­tas, ir vers­li­nin­kai pa­ten­kin­ti. Sa­kė, su­si­tik­si­me dar", – tei­gia J. Jan­či­juk.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Bend­rų­jų rei­ka­lų sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Vi­ta­lis Le­be­dis "Šiau­lių kraš­tą" in­for­ma­vo, kad mies­to Sa­vi­val­dy­bė ir me­ras ne­bu­vo ga­vę jo­kios ofi­cia­lios in­for­ma­ci­jos, kad mies­te lan­ky­sis Uk­rai­nos am­ba­sa­do­rius.

"Ne­bu­vo gau­ta ne­tgi kvie­ti­mo į ren­gi­nį, ku­ria­me lan­ky­sis am­ba­sa­do­rius. To­kių at­ve­jų, kai už­sie­nio vals­ty­bių am­ba­sa­do­riai at­vyks­ta į mies­te or­ga­ni­zuo­ja­mus ren­gi­nius pa­si­tai­ko ga­na daž­nai. Sa­vi­val­dy­bė apie tai gau­na in­for­ma­ci­ją iš or­ga­ni­za­to­rių ar­ba iš am­ba­sa­dų. Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai su am­ba­sa­dų dar­buo­to­jais su­de­ri­na vi­zi­to lai­ką, vie­tą ir ki­tas de­ta­les", – paaiš­ki­no V. Le­be­dis.

Pa­na­ši si­tua­ci­ja bu­vo su­si­klos­čiu­si ir 2015 me­tais, kai A. Vi­soc­kas su tuo­me­ti­niu Uk­rai­nos am­ba­sa­do­riu­mi Va­le­ri­ju­mi Žov­ten­ka su­si­ti­ko ne Sa­vi­val­dy­bė­je, o ka­vi­nė­je prie Kry­žių kal­no.

J. Jan­či­juk tą­kart pik­ti­no­si, kad me­ras am­ba­sa­do­riaus priim­ti Sa­vi­val­dy­bė­je ne­su­ti­ko. "Pra­šė­me. Ga­vo­me at­sa­ky­mą, kad to­kios ga­li­my­bės nė­ra. Neat­si­ra­do am­ba­sa­do­riui vie­tos Sa­vi­val­dy­bė­je. Pa­tys sa­vo lė­šo­mis suor­ga­ni­za­vo­me su­si­ti­ki­mą. Už me­ro ka­vą mo­kė­jo­me", – prieš ket­ve­rius me­tus pa­sa­ko­jo "Šiau­lių kraš­tui" aso­cia­ci­jos va­do­vas.

Mū­sų mies­to me­ras ne­priė­mė, sa­ko, rei­kia ofi­cia­laus pra­šy­mo nuo am­ba­sa­do­riaus. Kad at­blo­kuo­tų Sa­vi­val­dy­bę, kad jis ne­tu­ri lė­šų vai­šin­ti.

Skan­da­lui nu­skam­bė­jus ži­niask­lai­do­je, A. Vi­soc­kas tei­gė su Uk­rai­nos am­ba­sa­do­riu­mi su­si­ti­kę kaip į ren­gi­nį kvies­ti sve­čiai, o pa­gei­da­vi­mo, kad su­si­ti­ki­mas bū­ti­nai vyk­tų Sa­vi­val­dy­bė­je, ne­bu­vę.

"Prieš ofi­cia­lius am­ba­sa­do­rių vi­zi­tus, am­ba­sa­dų dar­buo­to­jai apie juos in­for­muo­ja Sa­vi­val­dy­bę, kar­tu su­de­rin­da­mi vi­zi­to dar­bot­var­kę. Iš Uk­rai­nos am­ba­sa­dos apie am­ba­sa­do­riaus vi­zi­tą Šiau­liuo­se Sa­vi­val­dy­bė ne­ga­vo jo­kios in­for­ma­ci­jos", – to­kia bu­vo me­ro po­zi­ci­ja 2015 me­tais.

Uk­rai­nie­tiš­ka die­na

Po su­si­ti­ki­mo Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je Uk­rai­nos am­ba­sa­dos de­le­ga­ci­ja da­ly­va­vo uk­rai­nie­čių aso­cia­ci­jos "Kar­pa­tai" kul­tū­ri­nia­me ren­gi­ny­je – "Vir­ti­nu­kų die­no­je" – Ža­liū­kių ma­lū­no so­dy­bo­je.

"Or­ga­ni­za­ci­jai su­ka­ko pen­ke­ri me­tai. Nusp­ren­dė­me pa­da­ry­ti uk­rai­nie­čių kul­tū­ros die­ną, pa­ro­dy­ti pa­pro­čius", – sa­ko J. Jan­či­juk.

Prie ma­lū­no kve­pė­jo uk­rai­nie­tiš­ka vir­tu­ve: bu­vo ver­da­mi še­šių rū­šių vir­ti­nu­kai su įvai­riais įda­rais: vyš­nių, ko­pūs­tų, troškintų bul­vių, brin­zos, varš­kės... Ga­ra­vo ir uk­rai­nie­tiš­ki barš­čiai. Vi­rė­jos ne tik vi­rė, bet ir vai­ši­no šven­tės da­ly­vius.

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo Šiau­lių uk­rai­nie­čių bend­ri­jos an­samb­lis "Ve­sel­ka", Klai­pė­dos uk­rai­nie­čių vo­ka­li­nis an­samb­lis "Ruš­ni­čiok", Jel­ga­vos uk­rai­nie­čių an­samb­lis "Sme­rič­ka", Kau­no uk­rai­nie­čių šo­kių an­samb­lis, Šiau­lių mies­to neįgalių  žmo­nių  klu­bo an­samb­lis "Na­dež­da", bal­ta­ru­sių folk­lo­ri­nis an­samb­lis, Šiau­lių šo­kių an­samb­lis "Ka­la­ti­nis", liau­diš­kų šo­kių gru­pė "Va­jau­nas", Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gi­mna­zi­jos akor­deo­nis­tai.

Pa­sak J. Jan­či­juk, tu­rė­jo at­va­žiuo­ti ir uk­rai­nie­čių iš Vo­kie­ti­jos, bet pa­ke­liui su­ge­do trans­por­tas.

"Vi­siems no­riu per­duo­ti "ačiū", – pa­vy­ku­sia šven­te džiau­gė­si aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kas.

Ar ge­rai jau­čia­si uk­rai­nie­čiai Šiau­liuo­se? "Nor­ma­liai. Tie, ku­rie vie­ti­niai, bė­dos ne­tu­ri. Tik dar­buo­to­jai krei­pia­si pa­dė­ti. Kuo ga­li­me, tuo pa­de­da­me", – sa­ko J. Jan­či­juk.

Aso­cia­ci­jos są­ra­še, pa­sak va­do­vo, yra 43 žmo­nės. O uk­rai­nie­čių, dir­ban­čių ofi­cia­liai Šiau­liuo­se – apie 6 000.