Tėvai gina savo vaikus, gimnazija – save

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Tė­vai bai­mi­na­si dėl sa­vo vai­kų Gruz­džių gim­na­zi­jo­je ir ban­do juos ap­gin­ti.
Šiau­lių ra­jo­no Gruz­džių gim­na­zi­jos moks­lei­vių tė­vai "Šiau­lių kraš­tui" pra­bi­lo apie ne­sėk­min­gas komp­ro­mi­so paieš­kas. Jų žo­džiais, gim­na­zi­jo­je jų vai­kai pa­ti­ria smur­tą ir pa­ty­čias. Anot tė­vų, gim­na­zi­ja gi­na­si ty­la net ir tuo­met, kai bend­ra­moks­liai su­si­ra­ši­nė­ja apie ga­li­my­bę gau­ti kvai­ša­lų ir juos iš­ban­dy­ti.
Gruz­džių gim­na­zi­jos di­rek­to­rius tai va­di­na pra­si­ma­ny­mu. Nors pri­pa­ži­no, jog apie "kiek­vie­ną smulk­me­ną" pa­val­di­niai jo nein­for­muo­ja.

Smur­tas ar ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas?

"Ne­be­ži­no­me, kur kreip­tis ir kas ga­lė­tų pa­dė­ti", – sa­ko į "Šiau­lių kraš­tą" už­su­ku­sios dvi Gruz­džių gim­na­zi­jos moks­lei­vių ma­mos. Pa­ti­ki­no, kad kal­bė­tis su žur­na­lis­tais ke­ti­no ir dau­giau tė­vų.

Ma­mų žo­džiais, siek­da­ma iš­lai­ky­ti ge­rą var­dą, gim­na­zi­ja už­glais­to to­kias pro­ble­mas, kaip fi­zi­nis smur­tas tarp bend­raam­žių, už­gau­lio­ji­mai, pe­da­go­gų iro­ni­ja ir jud­res­nių vai­kų "auk­lė­ji­mo" me­to­dai. Esą vei­kia­ma prin­ci­pu "Su­si­ža­lo­jo? Pats kal­tas, nes pa­ts už­kliu­vo!"

Vie­na ma­ma pa­pa­sa­ko­jo apie in­ci­den­tą prieš kū­no kul­tū­ros pa­mo­ką. Pa­ke­liui į spor­to sa­lę bend­rak­la­sis jos vai­kui pa­ki­šęs ko­ją, šis par­kri­to. Ki­tą die­ną ko­ja iš­ti­no, dėl stip­raus su­tren­ki­mo bu­vo už­dė­ta lan­ge­tė. Po gy­dy­mo grį­žęs į mo­kyk­lą vai­kas esą bu­vęs ap­spar­dy­tas. Po die­nos – vėl spy­ris į nu­ga­rą, vėl me­di­kai. Ma­ma ste­bi­si ty­la mo­kyk­lo­je: jo­kios ko­mi­si­jos, jo­kio svars­ty­mo. Iš­va­da – ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas.

Mo­te­ris pa­sa­ko­ja ir apie "baus­mes" jud­res­niems vai­kams, pa­vyz­džiui, dau­giau nei pen­kios pa­sta­bos per moks­lo me­tus – vai­kas nei­ma­mas į kla­sės eks­kur­si­ją.

Ma­ma sa­ko ne kar­tą ėju­si į gim­na­zi­jos ad­mi­nist­ra­ci­ją, pas so­cia­li­nę dar­buo­to­ją pa­si­tar­ti, kaip su­ma­žin­ti įtam­pą, dėl ku­rios vai­kas ne­be­no­ri ei­ti į mo­kyk­lą, ne­tu­ri mo­ty­va­ci­jos mo­ky­tis, jau­čia­si ne­sau­giai. Ta­čiau sa­ko su­lau­ku­si rep­li­kos, esą pa­ti bū­sian­ti per­duo­ta Vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tams už vai­ko ne­prie­žiū­rą.

"Ži­nau, kad vai­kas tu­ri mo­ky­mo­si sun­ku­mų, tu­rė­tų mo­ky­tis, bet tin­gi, yra iš­si­blaš­kęs, jud­rus – ne­to­le­ruo­ju to. Ta­čiau ne­no­riu, kad jaus­tų­si ig­no­ruo­ja­mas pe­da­go­gų", – sa­kė mo­te­ris.

Ki­ta ma­ma pa­sa­ko­jo, kad jos vai­kas dar 2015 me­tais pa­stum­tas mo­kyk­los te­ri­to­ri­jo­je kris­da­mas su­si­lau­žė rak­ti­kau­lį. Nors vai­kas ti­ki­no bu­vęs pa­stum­tas, gim­na­zi­jai, anot ma­mos, nau­din­ges­nė ver­si­ja "par­kri­to pa­ts".

Šie­met, ko­vo 13 die­ną, jis bu­vęs ap­spar­dy­tas bend­rak­la­sio. Vėl te­ko gy­dy­tis, bet su­lau­kė pa­siū­ly­mų: "Gal ne­pri­si­da­ry­kim pro­ble­mų..."

Jei bend­rak­la­siai pa­tvir­ti­na, kad vai­kas su­si­ža­lo­jo pa­ts, ar ga­li­ma jais ne­ti­kė­ti?

Ty­la ir po ži­nios apie kvai­ša­lus?

Ta­čiau la­biau­siai mo­te­ris bu­vo šo­ki­ruo­ta su­ži­no­ju­si, kad ki­to vai­ko bend­rak­la­sė per in­ter­ne­ti­nę su­si­ra­ši­nė­ji­mo pro­gra­mė­lę pa­siū­lė jam ko­kai­no, nes ži­no, kur gau­ti ir pa­ti yra jau iš­ban­džiu­si.

Šo­ko iš­tik­ta mo­te­ris tuč­tuo­jau pa­skam­bi­no gim­na­zi­jos so­cia­li­nei dar­buo­to­jai Ro­si­tai Vei­ka­lie­nei pa­si­tar­ti. Spe­cia­lis­tė pa­ža­dė­ju­si kreip­tis į po­li­ci­ją, ta­čiau reak­ci­jos ne­su­lauk­ta.

"Triukš­mo ne­ki­lę ir mo­kyk­lo­je – ty­la, lyg nie­ko ne­bū­tų nu­ti­kę", – sa­ko mo­te­ris.

Vis dėlto ty­la, anot pa­šne­ko­vės, bu­vo lai­ki­na. Į mo­kyk­lą atė­jęs vai­kas bend­ra­moks­lės bu­vo iš­va­din­tas skun­di­ku, pa­šiep­tas per pa­mo­kas ir per per­trau­kas, su­lau­kė rep­li­kų. Anot mo­ters, ne­beišt­vė­ręs kas­die­nio psi­cho­lo­gi­nio smur­to vai­kas vie­nai iš jį ap­sto­ju­sių bend­raam­žių už­si­mo­jo. Dėl to bu­vo esą bu­vo ap­klaus­tas Vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tų, svars­to­mas Vai­ko ge­ro­vės ko­mi­si­jos.

Mo­te­ris įsi­ti­ki­nu­si, jog gim­na­zi­jos va­do­vy­bė da­ro vis­ką, kad tik pro­ble­mos neiš­lįs­tų už įstai­gos ri­bų ir ne­su­tep­tų ge­ro Gruz­džių gim­na­zi­jos var­do. Sa­ko, jog kai ku­rie jau gal­vo­ja ki­tus moks­lo me­tus pra­dė­ti ki­to­se mo­kyk­lo­se.

Apie "smulk­me­nas" nein­for­muo­ja­mas

Gruz­džių gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Juo­zas Va­si­liaus­kas, "Šiau­lių kraš­to" pa­klaus­tas apie ži­nu­tes, ku­rio­se gim­na­zi­jos moks­lei­vė (pa­var­dė ži­no­ma) siū­lo pa­ban­dy­ti ko­kai­no, sa­ko nie­ko apie tai ne­ži­nan­tis: jis "apie kiek­vie­ną smulk­me­ną" nein­for­muo­ja­mas. Bet čia pat va­do­vas pri­du­ria, jog gim­na­zi­jo­je ba­lan­džio mė­ne­sį su­reng­ta po­li­ci­jos pre­ven­ci­nė nar­ko­ti­nių me­džia­gų paieš­kos ak­ci­ja – nie­ko ne­ras­ta.

Di­rek­to­rius ti­ki­na esan­tis in­for­muo­tas apie ne­su­ta­ri­mus mi­nė­to­je kla­sė­je, ta­čiau vis­kas da­bar jau iš­siaiš­kin­ta.

O kaip ug­dy­mo me­to­dai, kai la­biau pra­si­žen­gęs vai­kas ne­ve­ža­mas su kla­se į eks­kur­si­ją? Ne, di­rek­to­rius tam ne­pri­ta­ria, bet yra kla­sės su­si­ta­ri­mai.

Dėl ki­tų ne­su­ta­ri­mų? J. Va­si­liaus­kas nie­ko apie tai ne­ži­no, bet nea­be­jo­ja, jog mo­kyk­la dir­ba taip, kaip pri­klau­so: do­mi­si vai­kais, rū­pi­na­si, jo­kio nu­si­sta­ty­mo nie­kas ne­tu­ri, jo ir bū­ti ne­ga­li – tam ir yra mo­ky­to­jai.

Ko­dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo sie­kian­tys ir apie vai­ko pro­ble­mas gar­siai kal­ban­tys tė­vai su­lau­kia Vai­ko ge­ro­vės ko­mi­si­jos, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos? Anot di­rek­to­riaus, to­kių da­ly­kų iš­vis nė­ra. Na, ne­bent kraš­tu­ti­niu at­ve­ju.

"Jei tė­vai no­ri bend­ra­dar­biau­ti – bend­ra­dar­biau­ja­ma. Bet jei bend­ra­dar­biau­ti at­si­sa­ko­ma... Va, čia ir bė­da, – aiš­ki­no va­do­vas. – Ne­sa­kau, kad mo­kyk­la vis­ką ge­rai pa­da­ro. Ži­no­ma, kad ne. Ki­ta ver­tus, da­ro­ma la­bai daug: tai­ko­mos įvai­rios prie­mo­nės, vyk­do­mos pa­ty­čių pre­ven­ci­jos pro­gra­mos."

J. Va­si­liaus­kas ka­te­go­riš­kai at­me­ta ma­mų kal­ti­ni­mus, jog gim­na­zi­ja mė­gi­na nu­slėp­ti pro­ble­mas. "Nie­ko mes ne­sle­pia­me, nes ne­tu­ri­me, ko slėp­ti. O jei yra, ban­do­me spręs­ti", – sa­kė jis.

Gruz­džių gim­na­zi­jo­je šiuo me­tu mo­ko­si 240 mo­ki­nių.

Vis­kas tvar­ko­je

Kla­sės auk­lė­to­ja Ri­ma Ber­no­tie­nė sa­ko, kad ne­su­ta­ri­mai tarp bend­rak­la­sių – jau praei­ty­je, moks­lo me­tų pra­džio­je tvy­ro­ju­si įtam­pa at­lė­gu­si.

"Da­bar san­ty­kiai kla­sė­je – ge­ri. Kla­sė­je ne­tu­ri­me pa­ty­čių, bu­vo tik vie­nas smur­to at­ve­jis", – sa­kė R. Ber­no­tie­nė.

Auk­lė­to­jos žo­džiais, kiek­vie­na konk­re­ti si­tua­ci­ja iša­na­li­zuo­ja­ma, in­for­ma­ci­ja su­tei­kia­ma so­cia­li­nei pe­da­go­gei, ap­klau­sia­mi vai­kai, ku­rie pa­tei­kia sa­vo aiš­ki­ni­mus dėl kiek­vie­no in­ci­den­to.

"Jei bend­rak­la­siai pa­tvir­ti­na, kad vai­kas su­si­ža­lo­jo pa­ts, ar ga­li­ma jais ne­ti­kė­ti?" – svars­tė R. Ber­no­tie­nė. O kad vai­kas ig­no­ruo­ja­mas – vi­siš­ka ne­tie­sa.

"Tas vai­kas la­bai jud­rus, at­ro­do, kad atei­na į mo­kyk­lą tik links­min­tis: ne­nu­si­tei­kęs dirb­ti, ne­tu­ri dar­bo prie­mo­nių. O jei at­si­ne­ša, neiš­sii­ma jų iš kup­ri­nės. Ma­ma no­ri, kad vai­kas mo­ky­tų­si, kad pa­žy­miai bū­tų ge­ri, o jis, nors ir ga­bus, to ne­no­ri. In­te­re­sų konf­lik­tas", – sa­kė lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja Ra­sa Ma­li­naus­kie­nė.

Jos žo­džiais, pa­na­šu, kad vai­kui trūks­ta dė­me­sio, to­dėl ir rei­ka­lau­ja jo iš mo­ky­to­jų, iš bend­rak­la­sių.

"Jis no­ri bū­ti pa­ste­bi­mas. Ko­dėl rei­ka­lau­ja – klau­si­mas re­to­ri­nis. Jei rei­ka­lau­ja dė­me­sio čia, va­di­na­si, ki­to­se erd­vė­se dė­me­sio jam grei­čiau­siai trūks­ta", – ma­no pe­da­go­gė.

Kvai­ša­lų skan­da­las – be ty­ri­mo?

Gruz­džių gim­na­zi­jos so­cia­li­nė pe­da­go­gė Ro­si­ta Vei­ka­lie­nė paant­ri­no auk­lė­to­jai ir di­rek­to­riui, esą vi­sos pro­ble­mos mo­kyk­lo­je ne­del­siant spren­džia­mos, o apie jų slė­pi­mą ne­ga­li bū­ti nė kal­bos: kiek­vie­ną si­tua­ci­ją ap­svars­to pe­da­go­gai, ver­ti­na vai­kai, at­si­ra­dus rei­ka­lui, dir­ba mo­kyk­los psi­cho­lo­gas.

O kaip mi­nė­tas su­si­ra­ši­nė­ji­mas dėl nar­ko­ti­nių me­džia­gų? R. Vei­ka­lie­nė sa­ko apie jį in­for­ma­vu­si Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nę, pa­skui lan­kė­si ko­mi­sa­ria­te. Ta­čiau pa­rei­gū­nai ne­va pa­reiš­ki­mo ne­priė­mę, nes "nė­ra fak­to". Esą pa­pra­šę pa­čią mo­kyk­lą at­lik­ti ty­ri­mą – suor­ga­ni­zuo­ti ati­tin­ka­mą si­tua­ci­ją, kai kvai­ša­lai bus par­duo­da­mi, ir prieš dvi va­lan­das iki šio san­do­rio in­for­muo­ti po­li­ci­ją.

Ko­dėl spe­cia­lis­tė apie ži­nu­tes, ku­rio­se mi­ni­mi kvai­ša­lai, nein­for­ma­vu­si gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus? Sa­ko, kad in­for­ma­vo, nors va­do­vas to ir neat­si­me­na. Pre­ven­ci­nė nar­ko­ti­kų paieš­kos pro­gra­ma gim­na­zi­jo­je įvyk­dy­ta po be­veik mė­ne­sio.

Po­li­ci­ja in­for­muo­ta

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos at­sto­vė spau­dai Gai­lu­tė Smag­riū­nie­nė pa­tvir­ti­no, jog Gruz­džių gim­na­zi­jos so­cia­li­nė dar­buo­to­ja R. Vei­ka­lie­nė tik­rai krei­pė­si į po­li­ci­ją ir pa­tei­kė su­ne­rim­ti ver­čian­čių ži­nu­čių tu­ri­nį. In­for­ma­ci­ja bu­vo per­duo­ta kri­mi­na­lis­tams.

"Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas kol kas nė­ra pra­dė­tas, bet tai ne­reiš­kia, kad ne­bus", – sa­kė po­li­ci­jos at­sto­vė.

Komentarai

Mama    Pen, 2019-06-07 / 09:04
Senai aisku,kad mokykla viska slepia,kiek del sunaus,jau dabar nebesimokina, bet teko kreiptis,buvo ir ranka luzusi,ir suspardytas buvo,niekas nieko nepadare,pats kaltas buvo,dar yra pavaduotoja Š***,kuri taip pat dangsto viska mokykloje,ziauru ten,aciu dievui baiges mums tas etapas
Pašalinis    Pen, 2019-06-07 / 09:32
Manau, kad čia labiau tėvų problema-patys su vaikais nesusitvarko, neauklėja, o kaltina mokyklą. Jai vaikas nedrausmingas, nesimoko jam per prievartą "nesukiši" žinių... Pirma "išsikuopkime" savo kiemą, o paskui dairykimės į kitus (kaltinkim mokyklą)
Gruzdiete    Pen, 2019-06-07 / 10:02

In reply to by Pašalinis

Kalba eina apieKVAISALUS, patycias, fizini smurta! Zinau mokykloje egzistuojancia tvarka, ji yra butent tokia, kaip ir rasoma straipsnyje. Per ilgai uzsisedeje pedagogai ten, nera jaunu, entuziastingu pedagogu, dabartinis kolektyvas linkes tyliai ramiai sedeti savo vietelese ir uzsiimti vidinem intrigom, negu tiesioginiu darbu
Dalgenas Juozas    Pen, 2019-06-07 / 10:56
Ant tiek čia jau toi mokyloi, savo vaiko jau tikrai neleisiu į tokią sassy huy.
Airiduka Tėvs    Pen, 2019-06-07 / 11:04
Cirkų cirkai čia, mana vaiks irgi skundžiadi, žadam pas speciukus jau leist
Mama    Pen, 2019-06-07 / 11:04
Turi viena karta buti tvarka.Kiek gi galima vaikai buti kalti.O mokytojai sventi ir nekalti tegul maziau kavutes gurksnoja ir matys kas vyksta mokykloje.Ir kaip vaikai yra skriaudziami pertraukos metu pasikeistu valdzia ir mokytojai dirbtu atsakingiau.gana viena karto to melo mokyklos,kad nieko nenutinka.Policijos ir ligonines istaigu duris neuzsidaro del gruzdziu gimnanijos vaiku smurto.
Nebeverkit    Pen, 2019-06-07 / 11:26

In reply to by Mama

Tai jus mažiau savo vaikus po sparnu laikykit. Šiais laikais snargliai leidžia sau ką nori, nesiskaito nei su mokytojais, nei su kitais suaugusiais. Auklekit taip, kaip reikia ir vargo nebus. Mokytojai nekalti dėl jūsų vaikų auklėjimo stygiaus.
Tėvas Stasys    Pen, 2019-06-07 / 11:07
Mana sūnus visus toi mokykloi iš kairės į dešinę mėta, mažiau lei rūka tas jaunimas jibanas gal mažiau prasileistu.
Lankeme mokykla    Pen, 2019-06-07 / 11:08
Saunuoles mamos!!! Taip,cia tikrai viskas isdestyta kas vyksta ir vyko pries kelis metus.Mes sia mokykla palikome pries tris metus,kosmaras ten ne pedagogai,apie direktoriu,pavaduotoja ir socialine -geriau patyleti.Man labai uzstrigo R.B***, ar ji isvis gali buti aukletoja?ar ji turi pedagogo issilavinima??????STIPRYBES MAMOMS!!!
Mama Stasė    Pen, 2019-06-07 / 11:13
Ir aš noriu pridurti, jog mokyklos tuoletuose per pamokas, pertraukų metu vyksta kaip kaljano baruose pasisedejimai, sueina po 5 kuilius, i trauk sava brudus, betruksta švirkštu, nu žodžiu mokykla tai topinė, fu fu fu fu šlykštu, pati moteris aš fermoh dirbu, vaikus pasiemu darban, tai mano vaikai išauklėti tikrai.
Maryte    Pen, 2019-06-07 / 12:18

In reply to by Mama Stasė

O viešpatie, ar čia tiesa !? Bozie moi vėl pas daktarus teks važiuoti jau 5 savaitę iš ligoninės neišeinu, tokios žinios ir į kapus nuvaryti gali ***!
Juokinga    Pen, 2019-06-07 / 11:37
Negaliu klausytis ir skaityti tokio brutalo, kaip eilini karta, mamos , kurios neturi ka veikti gyvenime daugiau ir kelia sarsalus, visu pirma sutramdykit savo vaikus, auklekit kaip priklauso, o ne bloga mokykla, blogi mokytojai, blogas oras, bloga valstybe, bloga Lietuva. Jei taip blogai, pereikit i kita mokykla ir bus begalo gerai! Geros dienos!
Šv.Motina Aluiza    Pen, 2019-06-07 / 12:15
Tokius blogus vaikelius reike siųsti į bažnyčią kad demonus iš jų išvarytu. Jiems tik dievas tegali dabar padėti, o merginas į vienuolyną išauklėtos bus kaip reikalas.Klebonelis atbaus tikrai gerai už tokį elgesį !!!
1948.12.20    Pen, 2019-06-07 / 12:20
Pradėkit leist vaikus y kolūkius, normas paravėtu suprastu kas yra darbas, nebenoretu nei rukyt nei smaukyt nieka
Gimnaziste    Pen, 2019-06-07 / 12:20
Oi kiek daug dabar teiseju atsirado, bet ar kas zinot, kaip tie vaikai elgias patys mokykloj? Supermamytes gina savo vaikus, cia normalu, bet jie prie ju elgiasi kaip avineliai, o mokykloje kaip velniai. Taip kad maziau cia verkit ir atsimerkit viena karta. Mandagumo, kulturingumo ir atsakingumo turi ismokyti TEVAI, o mokykla visa tai tik gali padeti itvirtinti. Jei vaikas visiskai nutrukes nuo grandines, niekas jo neapsaugos, nebent patys tevai lai eina kartu i mokykla ir sedi salia tokio, tada nieks neskriaus, nemus, neuzkabines.
Ieškau žmonos    Pen, 2019-06-07 / 12:22
Sveikos vienišos mamos ir ne tik.Ieskau gražios ir tvarkingos moters, kad est padarytu ir dar prie to pačią mane.Vaikai ne problema, isauklesiu aš tokius snarglius greitai nieką nebenores***! Skambinkit ***
Ukininkas Belerusaitis    Pen, 2019-06-07 / 12:24
Tokius vaikus į Šimsynus tarp agrastu kur krūmai pilni p***!
Mama    Pen, 2019-06-07 / 13:39
Šaunu, kad kažkas išdėstė tiesą.Tikrai taip vyksta, problemos ne sprendžiamos, o užglaistomos. Kai kurių mokytojų elgesio kultūra stulbinanti... Pažiūrėjus į mažesnių miestelių mokyklas, net pavydu darosi, kokie žmonės entuziastingi, šilti ir draugiški. Gruzdžiuose apskritai situacija beviltiška. Bet lieka tikėti stebuklais 😆
Gruzdiete    Pen, 2019-06-07 / 14:18
Kiek kartu kreipiaus pas soc.Rosita,pas direktoriu,pas pavaduotoja,visada mano sunus buvo daromas kaltas,kol neivyko tragedija, manau jos zino apie ka as :)
Mokinė    Pen, 2019-06-07 / 14:57
Pirmiausia VISOS SUPER MAMYTES PRADĖKITE AUKLITE SAVO VAIKUS!!!! TO NEBŪTŲ JEIGU TAI NEATKELIAUTŲ IŠ ŠEIMOS!!!! KAIP VISADA SAVAS VAIKAS NIEKADA NIEKO BLOGO NEDARO!
Mama    Pen, 2019-06-07 / 15:34

In reply to by Mokinė

Apie auklėtoją Rimą galiu pasakyti tik gera auklėjo mano sūnų puiki mokytoja , o tiems , kurie nežino, kad be išsilavinimo negalėtų dirbti tai gėda patys neišprusę, nežinote įstatymų
Mama Rasa    Pen, 2019-06-07 / 15:32
O pagaliau kazkas sujudo!!Senai ten bardakas,sprendimas ju kaip suvaldyti vaikus,rakint mokykla!Tai gal i specukus pervadinam gimnazija?Mokytojai per pamokas palieka vaikus ir geria kava!!O ka jie?Daro ka nori,jei silpnesnis vaikas,aisku ant jo visi puola,tyčiojasi. Ten jaunu pedagogu reikia,o ne uzsisedejusiu ir amzinai surugusiu
To Mama Rasa    Pen, 2019-06-07 / 15:49

In reply to by Mama Rasa

Tai parodykit savo pilietiškumą, apsilankykit gimnazijoje, pateikite idėjų, suaktyvinkite tėvų veiklą.O kalbėti klišėmis "per pamokas palieka vaikus ir geria kava!" gal įvardinkite,kas?Ar turite įrodymų?Kiek žinau mokytojų pensininkų gimnazijoje nėra, kolektyvas pakankamai jaunas.
Jusu    Pen, 2019-06-07 / 15:49
Mamytė sako - "Ži­nau, kad vai­kas tu­ri mo­ky­mo­si sun­ku­mų, tu­rė­tų mo­ky­tis, bet tin­gi, yra iš­si­blaš­kęs, jud­rus" . Ir tuo viskas pasakyta.
op    Pen, 2019-06-07 / 15:54
Tai jei mokytojas, ar direktorius yra vyresnio amžiaus, reikia taip juos juodinti. Žinoma, pas mus jau taip įprasta-vyresnio amžiaus žmogus jau nurašytas.
Klausykit    Pen, 2019-06-07 / 15:55
Tai kam nors reikia mokyklos direktoriaus pareigų. Vat, kur šuo pakastas.
As    Pen, 2019-06-07 / 16:25

In reply to by Faktas

Dieve dieve, kaip lengva tokiem zmonem, kaip jus, gyvent :)) savo pasaulely, kur isivaizduojat, kad zinot daugiau uz visus. Ir kam jos "parduotos"? Tas direktorius kaip buvo, taip ir bus, ne kaimo boboms nuspresti, kada kas is pareigu iseis.
šiupylietis    Pen, 2019-06-07 / 16:34

In reply to by As

Kaimo kaimynai blogi po teismus tasosi dabar mokytojai blogi atsibusk moterie nurimk nueik į mokyklą atsiprašyk visų ramiai gyvensi ir vaikai ramiai gyvens
Siupylieti Atsibusk    Ant, 2019-06-11 / 12:53

In reply to by šiupylietis

Nesmeisk jei nezinai,kad ji niekur su niekuo nesitaso.O jos "gerieji"kaimynai tai tasosi su NZT,prisivoge kaimynu zemiu ir dar nori is mokesciu moketoju prisiteist.GEDA KAIMYNE!PURVA SAVO ISSIKUOPK O TADA SMEISK!!!!
Petras    Pen, 2019-06-07 / 17:21
Ką ten...Turiu beveik 40m.pedagoginio stažo...Buvo ir tada ir dabar"genialių"vaikų ir viską išmanančių"motkelių(vaikų žargonas...).Gaila,bet BEGALINĖS švietimo reformos ir vis "genialios"naujų ministrų mintys VISĄ mokymą,ugdymą,ruošimą gyvenimui palaidojo giliai giliai...Girdėtas anekdotas-ateina mama pas gydytoją su savo"genialiu"vaiku,kuris 8-9 klasėse net savo pavardėje daro rašybos klaidas ir VISIŠKAI NESIMOKO,prašo kokių nors tablečių,kurios padėtų vaikui matematikos išmokti...Daktaras,supratęs su kuo turi reikalą,pasibėdavojo kad matematikai skirtos tabletės pasibaigė...Liko tik istorijai ir lietuvių kalbai...Taigi...Genialių vaikų mamytės.Pirmiausia pasiekite,kad Jus Jūsų vaikai imtų vadinti MAMOMIS,TĖČIAIS.Kad išmoktų tarpusavyje bendrauti ir tik TADA reikalaukite,kad Jūsų augančiam drakoniukui kiti skirtų dėmesio.
    Pen, 2019-06-07 / 17:42

In reply to by Petras

super žodžiai visi dirba ten puikūs pedagogai puiki mokykla visi su išsilavinimais su darbo patirtimi ir 230 mokinių laimingi laksto mokykloje vienetams negerai tai keliaukite ten kur gerai laisvė pasirinkimui visos mokyklos atvertomis durimis tik suprantate patys kad tokių kaip jūsų super tinginių niekas nenori ir kur benuvažiuosit visur jūsų super vaikučiams bus blogai Klaupsitės ant kelių ir ašarosit, kad tik iš gailesčio ketvertą išvestų ir temptų už ausų tinginius
Taip pat mama    Pen, 2019-06-07 / 17:32
Kodėl mama, perskaičiusi žinutę apie vaikui siūlomus narkotikus, nesikreipė tiesiai į policiją? Juk lengviau nusimesti rūpestį nuo savęs ir užkrauti socialinei, mokyklai, auklėtojai. Jūs visi rūpinkitės mano vaiku, o aš jus pašokdinsiu.
Agnė    Pen, 2019-06-07 / 18:11
Mieli tėveliai, ateikite į susirinkimus, dalyvaukit mokyklos gyvenime, bendraukite, kurkit idėjas, padėkite mokytojams. Jie tokie pat žmonės, pervargę nuo šiuolaikinių reikalavimų ir nespėja visko vieni! Jūsų vaikai tikrai Jumis didžiuosis!
Mamyte    Pen, 2019-06-07 / 18:38
Skaitau komentarus ir mastau , kokie gi visi "protingi".....Kažkam visada buvo ir bus blogai , kad ir kur eitu, manyčiau pradėkite mamos mielos ir tėveliai savo auklėjimo spragas taisyti ir nereikės kaltinti gimnazijos , nesuprantu ....gal kažkas neturi ką veikti , neturi darbo..... kad reikia užsiimti na tikrai niekais..... Palinkėčiau visom piktom mamom daugiau skirti dėmesio savo atžalom , nepūsti didelio burbulo ir nelėkti tuoj skūsti kitų neišsiaiškinus situacijos ( kurios tik galvoja , kad mano vaikelis nekaltas), na nežinau reikėtų nusileisti iki savo žemiškos vietos....ką aš matau kas dedasi ir ką man vaikas papasakoja gryžęs iš mokyklos , yra akivaizdu , kad mamos kurios neturi užsiėmimo , darbo ir veiklos ir yra visų perdėtų konfliktų kaltininkės, ....na suprantama būtų visos protingos ir reiklesnės savo vaikam gi nebūtų ką veikti mokyklos darbuotojams.....
Jo    Pen, 2019-06-07 / 20:48
Klausykite,"tobulos"mamytės ir "krūti" tėveliai,pridėkite ranka prie širdies ir sąžiningai prisipažinkit,kuris,kiekvieną vakarą,sėdi su vaiku prie namų darbų? Garantuoju,kad tie,kurie čia verkšlena,nė vienas,o nori,kad jų vaikas būtų profesorius. Juokinga,jeigu nebūtų graudu. Kalti mokytojai!!!. Vaikas gauna kelias pastabas per dieną dėl elgesio,tėvai viską žino,bet ....kalti mokytojai!!! Tos "mamytės",kurios čia sukurpė straipsnį,sėdi namuose ir neturi ką veikti,visi jas pažįsta,skundais apipylusios visas instancijas. Bylą prieš kaimynus pralošė, tai dabar prisiminė gimnaziją. Ar jums neatrodo,kad jūs terorizuojat visą sūnaus klasę ir gimnazijos bendruomenę. Gal laikas susimąstyti? O komentatoriams, dėl senų mokytojų,dėl kavutės ir panašiai noriu pasakyti,kad greitai nebus kam mokyti jūsų "idealių" vaikų.
Pi    Pen, 2019-06-07 / 22:19
...demokratija gali klestėti tik esant laisvai spaudai, kai žurnalistai gali teikti objektyvią ir nepriklausomą informaciją pilietinei visuomenei. Ponia Edita,ar čia tikrai objektyvi nuomonė,suabejočiau. Aš manau,kad daug netiesos jūsų straipsnyje,bet nera sunku apšmeižti žmogų,bendruomenę,gimnaziją. Toks jūsų darbas,ne tik teikti objektyvia informacija,bet ir rašyti bobučių pasakas. Liūdna. Tai mano subjektyvi nuomonė.
Zosė    Pen, 2019-06-07 / 22:32
Gėda net skaityti iki kokio kaimo bobų lygio nusileido spauda 😊. Juk akivaizdu, kokios čia mamytės ir kokie sūneliai 😂😂😂 Tikrai mokytojai kalti, kad jūsų vaikučiai tokie tinginiai ir chamai, juk jie formavo jūsų vaikų charakterį ( seniai įrodyta, kad jis formuojamas iki 5 m). Mokytojai kalti, kad jūsų vaikai pradeda rūkyti ir vartoti alkoholį, narkotikus, kad jų žemas intelektas ir kad jie smurtauja 😂😂😂 O tėvų pareiga yra ne auklėti savo vaikus, o ieškoti kaltų kažkur kitur, jei vaikutis probleminis 😃😁😂
Saulė    Pen, 2019-06-07 / 23:07
Žinau, apie ką eina kalba... Jei jau taip blogai, tegul pasuka į kitą mokyklą. Skųsti, dergti kiekvienas gali. Tegul pirma pasižiūri į savo vaikus kiekvienas .... Visi blogi, tik ne motinėlės. Tvarkykitės su savo vaikais patys, auklėkit, o ne lokit ant mokytojų.
Rūta    Pen, 2019-06-07 / 23:11
mano patarimas: keiskit mokyklą, jei esate pats problemiškas... visiems bus geriau, o pirmiausia jums.
Nuomone    Šeš, 2019-06-08 / 00:35
Slykstu,klaiku!!!nuomones visi turime,jeigu ten tikrai taip gerai tai kodel tiek diskusiju ar nevertetu nekreipti demesio i si straipsni!?visais laikais buvo visko ir bus!Mano pamastymas:jeigu mamos ejo tai tikrai ne siaip sau, tikrai ne del mokyklos vardo garsinimo.Mieli komentatoriai:galvokite ka rasote, ar tikrai neapykanta tiems teveliams Jus uzvalde.Palaikyti reiketu tas mamas,junktis ir padeti taska tam kas vyksta uz mokyklos duru.Ar tie(tos) kurie sendiena dziaugesi rytoj nereikes verkti???!!!Kai sitokie faktai destomi spaudoje,tikrai ten nera viskas gerai.Ar nors vieni teveliai isdryso,padare toki zingsni del savo vaiku?Bailiai tik tai ir moka,pakomentuoti,apsmeizti.GEDA!!!
Rytas    Šeš, 2019-06-08 / 09:41

In reply to by Nuomone

Jūs tik rašote,kad tik rašyti , komentaruose aiškiai parašyta,kad visų pirmą vaikų auklėjimas prasideda nuo TÉVŲ,jai vaikai tinkamai išauklėti, jaučiama PAGARBA tėvams,mokytojams draugams, nemanau,kad kiltų problemų. Išvada paprasta ,tiesiog pagalvokite ką ne taip padarėte, kad tokie dalykai vyksta.
Janina    Šeš, 2019-06-08 / 11:22
Miela mama kuo skubiau keiskite mokykla. Tegu ir toliau vaziuot. Atsiras noras mokytis pasikeis jo paties elgesys. Sakau nes zinau daug panasiu atveju. As tai vadinu stebuklais

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.