Tėvai gina savo vaikus, gimnazija – save

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Tė­vai bai­mi­na­si dėl sa­vo vai­kų Gruz­džių gim­na­zi­jo­je ir ban­do juos ap­gin­ti.
Šiau­lių ra­jo­no Gruz­džių gim­na­zi­jos moks­lei­vių tė­vai "Šiau­lių kraš­tui" pra­bi­lo apie ne­sėk­min­gas komp­ro­mi­so paieš­kas. Jų žo­džiais, gim­na­zi­jo­je jų vai­kai pa­ti­ria smur­tą ir pa­ty­čias. Anot tė­vų, gim­na­zi­ja gi­na­si ty­la net ir tuo­met, kai bend­ra­moks­liai su­si­ra­ši­nė­ja apie ga­li­my­bę gau­ti kvai­ša­lų ir juos iš­ban­dy­ti.
Gruz­džių gim­na­zi­jos di­rek­to­rius tai va­di­na pra­si­ma­ny­mu. Nors pri­pa­ži­no, jog apie "kiek­vie­ną smulk­me­ną" pa­val­di­niai jo nein­for­muo­ja.

Smur­tas ar ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas?

"Ne­be­ži­no­me, kur kreip­tis ir kas ga­lė­tų pa­dė­ti", – sa­ko į "Šiau­lių kraš­tą" už­su­ku­sios dvi Gruz­džių gim­na­zi­jos moks­lei­vių ma­mos. Pa­ti­ki­no, kad kal­bė­tis su žur­na­lis­tais ke­ti­no ir dau­giau tė­vų.

Ma­mų žo­džiais, siek­da­ma iš­lai­ky­ti ge­rą var­dą, gim­na­zi­ja už­glais­to to­kias pro­ble­mas, kaip fi­zi­nis smur­tas tarp bend­raam­žių, už­gau­lio­ji­mai, pe­da­go­gų iro­ni­ja ir jud­res­nių vai­kų "auk­lė­ji­mo" me­to­dai. Esą vei­kia­ma prin­ci­pu "Su­si­ža­lo­jo? Pats kal­tas, nes pa­ts už­kliu­vo!"

Vie­na ma­ma pa­pa­sa­ko­jo apie in­ci­den­tą prieš kū­no kul­tū­ros pa­mo­ką. Pa­ke­liui į spor­to sa­lę bend­rak­la­sis jos vai­kui pa­ki­šęs ko­ją, šis par­kri­to. Ki­tą die­ną ko­ja iš­ti­no, dėl stip­raus su­tren­ki­mo bu­vo už­dė­ta lan­ge­tė. Po gy­dy­mo grį­žęs į mo­kyk­lą vai­kas esą bu­vęs ap­spar­dy­tas. Po die­nos – vėl spy­ris į nu­ga­rą, vėl me­di­kai. Ma­ma ste­bi­si ty­la mo­kyk­lo­je: jo­kios ko­mi­si­jos, jo­kio svars­ty­mo. Iš­va­da – ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas.

Mo­te­ris pa­sa­ko­ja ir apie "baus­mes" jud­res­niems vai­kams, pa­vyz­džiui, dau­giau nei pen­kios pa­sta­bos per moks­lo me­tus – vai­kas nei­ma­mas į kla­sės eks­kur­si­ją.

Ma­ma sa­ko ne kar­tą ėju­si į gim­na­zi­jos ad­mi­nist­ra­ci­ją, pas so­cia­li­nę dar­buo­to­ją pa­si­tar­ti, kaip su­ma­žin­ti įtam­pą, dėl ku­rios vai­kas ne­be­no­ri ei­ti į mo­kyk­lą, ne­tu­ri mo­ty­va­ci­jos mo­ky­tis, jau­čia­si ne­sau­giai. Ta­čiau sa­ko su­lau­ku­si rep­li­kos, esą pa­ti bū­sian­ti per­duo­ta Vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tams už vai­ko ne­prie­žiū­rą.

"Ži­nau, kad vai­kas tu­ri mo­ky­mo­si sun­ku­mų, tu­rė­tų mo­ky­tis, bet tin­gi, yra iš­si­blaš­kęs, jud­rus – ne­to­le­ruo­ju to. Ta­čiau ne­no­riu, kad jaus­tų­si ig­no­ruo­ja­mas pe­da­go­gų", – sa­kė mo­te­ris.

Ki­ta ma­ma pa­sa­ko­jo, kad jos vai­kas dar 2015 me­tais pa­stum­tas mo­kyk­los te­ri­to­ri­jo­je kris­da­mas su­si­lau­žė rak­ti­kau­lį. Nors vai­kas ti­ki­no bu­vęs pa­stum­tas, gim­na­zi­jai, anot ma­mos, nau­din­ges­nė ver­si­ja "par­kri­to pa­ts".

Šie­met, ko­vo 13 die­ną, jis bu­vęs ap­spar­dy­tas bend­rak­la­sio. Vėl te­ko gy­dy­tis, bet su­lau­kė pa­siū­ly­mų: "Gal ne­pri­si­da­ry­kim pro­ble­mų..."

Jei bend­rak­la­siai pa­tvir­ti­na, kad vai­kas su­si­ža­lo­jo pa­ts, ar ga­li­ma jais ne­ti­kė­ti?

Ty­la ir po ži­nios apie kvai­ša­lus?

Ta­čiau la­biau­siai mo­te­ris bu­vo šo­ki­ruo­ta su­ži­no­ju­si, kad ki­to vai­ko bend­rak­la­sė per in­ter­ne­ti­nę su­si­ra­ši­nė­ji­mo pro­gra­mė­lę pa­siū­lė jam ko­kai­no, nes ži­no, kur gau­ti ir pa­ti yra jau iš­ban­džiu­si.

Šo­ko iš­tik­ta mo­te­ris tuč­tuo­jau pa­skam­bi­no gim­na­zi­jos so­cia­li­nei dar­buo­to­jai Ro­si­tai Vei­ka­lie­nei pa­si­tar­ti. Spe­cia­lis­tė pa­ža­dė­ju­si kreip­tis į po­li­ci­ją, ta­čiau reak­ci­jos ne­su­lauk­ta.

"Triukš­mo ne­ki­lę ir mo­kyk­lo­je – ty­la, lyg nie­ko ne­bū­tų nu­ti­kę", – sa­ko mo­te­ris.

Vis dėlto ty­la, anot pa­šne­ko­vės, bu­vo lai­ki­na. Į mo­kyk­lą atė­jęs vai­kas bend­ra­moks­lės bu­vo iš­va­din­tas skun­di­ku, pa­šiep­tas per pa­mo­kas ir per per­trau­kas, su­lau­kė rep­li­kų. Anot mo­ters, ne­beišt­vė­ręs kas­die­nio psi­cho­lo­gi­nio smur­to vai­kas vie­nai iš jį ap­sto­ju­sių bend­raam­žių už­si­mo­jo. Dėl to bu­vo esą bu­vo ap­klaus­tas Vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tų, svars­to­mas Vai­ko ge­ro­vės ko­mi­si­jos.

Mo­te­ris įsi­ti­ki­nu­si, jog gim­na­zi­jos va­do­vy­bė da­ro vis­ką, kad tik pro­ble­mos neiš­lįs­tų už įstai­gos ri­bų ir ne­su­tep­tų ge­ro Gruz­džių gim­na­zi­jos var­do. Sa­ko, jog kai ku­rie jau gal­vo­ja ki­tus moks­lo me­tus pra­dė­ti ki­to­se mo­kyk­lo­se.

Apie "smulk­me­nas" nein­for­muo­ja­mas

Gruz­džių gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Juo­zas Va­si­liaus­kas, "Šiau­lių kraš­to" pa­klaus­tas apie ži­nu­tes, ku­rio­se gim­na­zi­jos moks­lei­vė (pa­var­dė ži­no­ma) siū­lo pa­ban­dy­ti ko­kai­no, sa­ko nie­ko apie tai ne­ži­nan­tis: jis "apie kiek­vie­ną smulk­me­ną" nein­for­muo­ja­mas. Bet čia pat va­do­vas pri­du­ria, jog gim­na­zi­jo­je ba­lan­džio mė­ne­sį su­reng­ta po­li­ci­jos pre­ven­ci­nė nar­ko­ti­nių me­džia­gų paieš­kos ak­ci­ja – nie­ko ne­ras­ta.

Di­rek­to­rius ti­ki­na esan­tis in­for­muo­tas apie ne­su­ta­ri­mus mi­nė­to­je kla­sė­je, ta­čiau vis­kas da­bar jau iš­siaiš­kin­ta.

O kaip ug­dy­mo me­to­dai, kai la­biau pra­si­žen­gęs vai­kas ne­ve­ža­mas su kla­se į eks­kur­si­ją? Ne, di­rek­to­rius tam ne­pri­ta­ria, bet yra kla­sės su­si­ta­ri­mai.

Dėl ki­tų ne­su­ta­ri­mų? J. Va­si­liaus­kas nie­ko apie tai ne­ži­no, bet nea­be­jo­ja, jog mo­kyk­la dir­ba taip, kaip pri­klau­so: do­mi­si vai­kais, rū­pi­na­si, jo­kio nu­si­sta­ty­mo nie­kas ne­tu­ri, jo ir bū­ti ne­ga­li – tam ir yra mo­ky­to­jai.

Ko­dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo sie­kian­tys ir apie vai­ko pro­ble­mas gar­siai kal­ban­tys tė­vai su­lau­kia Vai­ko ge­ro­vės ko­mi­si­jos, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos? Anot di­rek­to­riaus, to­kių da­ly­kų iš­vis nė­ra. Na, ne­bent kraš­tu­ti­niu at­ve­ju.

"Jei tė­vai no­ri bend­ra­dar­biau­ti – bend­ra­dar­biau­ja­ma. Bet jei bend­ra­dar­biau­ti at­si­sa­ko­ma... Va, čia ir bė­da, – aiš­ki­no va­do­vas. – Ne­sa­kau, kad mo­kyk­la vis­ką ge­rai pa­da­ro. Ži­no­ma, kad ne. Ki­ta ver­tus, da­ro­ma la­bai daug: tai­ko­mos įvai­rios prie­mo­nės, vyk­do­mos pa­ty­čių pre­ven­ci­jos pro­gra­mos."

J. Va­si­liaus­kas ka­te­go­riš­kai at­me­ta ma­mų kal­ti­ni­mus, jog gim­na­zi­ja mė­gi­na nu­slėp­ti pro­ble­mas. "Nie­ko mes ne­sle­pia­me, nes ne­tu­ri­me, ko slėp­ti. O jei yra, ban­do­me spręs­ti", – sa­kė jis.

Gruz­džių gim­na­zi­jo­je šiuo me­tu mo­ko­si 240 mo­ki­nių.

Vis­kas tvar­ko­je

Kla­sės auk­lė­to­ja Ri­ma Ber­no­tie­nė sa­ko, kad ne­su­ta­ri­mai tarp bend­rak­la­sių – jau praei­ty­je, moks­lo me­tų pra­džio­je tvy­ro­ju­si įtam­pa at­lė­gu­si.

"Da­bar san­ty­kiai kla­sė­je – ge­ri. Kla­sė­je ne­tu­ri­me pa­ty­čių, bu­vo tik vie­nas smur­to at­ve­jis", – sa­kė R. Ber­no­tie­nė.

Auk­lė­to­jos žo­džiais, kiek­vie­na konk­re­ti si­tua­ci­ja iša­na­li­zuo­ja­ma, in­for­ma­ci­ja su­tei­kia­ma so­cia­li­nei pe­da­go­gei, ap­klau­sia­mi vai­kai, ku­rie pa­tei­kia sa­vo aiš­ki­ni­mus dėl kiek­vie­no in­ci­den­to.

"Jei bend­rak­la­siai pa­tvir­ti­na, kad vai­kas su­si­ža­lo­jo pa­ts, ar ga­li­ma jais ne­ti­kė­ti?" – svars­tė R. Ber­no­tie­nė. O kad vai­kas ig­no­ruo­ja­mas – vi­siš­ka ne­tie­sa.

"Tas vai­kas la­bai jud­rus, at­ro­do, kad atei­na į mo­kyk­lą tik links­min­tis: ne­nu­si­tei­kęs dirb­ti, ne­tu­ri dar­bo prie­mo­nių. O jei at­si­ne­ša, neiš­sii­ma jų iš kup­ri­nės. Ma­ma no­ri, kad vai­kas mo­ky­tų­si, kad pa­žy­miai bū­tų ge­ri, o jis, nors ir ga­bus, to ne­no­ri. In­te­re­sų konf­lik­tas", – sa­kė lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja Ra­sa Ma­li­naus­kie­nė.

Jos žo­džiais, pa­na­šu, kad vai­kui trūks­ta dė­me­sio, to­dėl ir rei­ka­lau­ja jo iš mo­ky­to­jų, iš bend­rak­la­sių.

"Jis no­ri bū­ti pa­ste­bi­mas. Ko­dėl rei­ka­lau­ja – klau­si­mas re­to­ri­nis. Jei rei­ka­lau­ja dė­me­sio čia, va­di­na­si, ki­to­se erd­vė­se dė­me­sio jam grei­čiau­siai trūks­ta", – ma­no pe­da­go­gė.

Kvai­ša­lų skan­da­las – be ty­ri­mo?

Gruz­džių gim­na­zi­jos so­cia­li­nė pe­da­go­gė Ro­si­ta Vei­ka­lie­nė paant­ri­no auk­lė­to­jai ir di­rek­to­riui, esą vi­sos pro­ble­mos mo­kyk­lo­je ne­del­siant spren­džia­mos, o apie jų slė­pi­mą ne­ga­li bū­ti nė kal­bos: kiek­vie­ną si­tua­ci­ją ap­svars­to pe­da­go­gai, ver­ti­na vai­kai, at­si­ra­dus rei­ka­lui, dir­ba mo­kyk­los psi­cho­lo­gas.

O kaip mi­nė­tas su­si­ra­ši­nė­ji­mas dėl nar­ko­ti­nių me­džia­gų? R. Vei­ka­lie­nė sa­ko apie jį in­for­ma­vu­si Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nę, pa­skui lan­kė­si ko­mi­sa­ria­te. Ta­čiau pa­rei­gū­nai ne­va pa­reiš­ki­mo ne­priė­mę, nes "nė­ra fak­to". Esą pa­pra­šę pa­čią mo­kyk­lą at­lik­ti ty­ri­mą – suor­ga­ni­zuo­ti ati­tin­ka­mą si­tua­ci­ją, kai kvai­ša­lai bus par­duo­da­mi, ir prieš dvi va­lan­das iki šio san­do­rio in­for­muo­ti po­li­ci­ją.

Ko­dėl spe­cia­lis­tė apie ži­nu­tes, ku­rio­se mi­ni­mi kvai­ša­lai, nein­for­ma­vu­si gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus? Sa­ko, kad in­for­ma­vo, nors va­do­vas to ir neat­si­me­na. Pre­ven­ci­nė nar­ko­ti­kų paieš­kos pro­gra­ma gim­na­zi­jo­je įvyk­dy­ta po be­veik mė­ne­sio.

Po­li­ci­ja in­for­muo­ta

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos at­sto­vė spau­dai Gai­lu­tė Smag­riū­nie­nė pa­tvir­ti­no, jog Gruz­džių gim­na­zi­jos so­cia­li­nė dar­buo­to­ja R. Vei­ka­lie­nė tik­rai krei­pė­si į po­li­ci­ją ir pa­tei­kė su­ne­rim­ti ver­čian­čių ži­nu­čių tu­ri­nį. In­for­ma­ci­ja bu­vo per­duo­ta kri­mi­na­lis­tams.

"Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas kol kas nė­ra pra­dė­tas, bet tai ne­reiš­kia, kad ne­bus", – sa­kė po­li­ci­jos at­sto­vė.