Gim­na­zis­tams – apie ug­nia­ge­sio gel­bė­to­jo spe­cia­ly­bę

Šiaulių PGV nuotr.
Šiau­lių mies­to gim­na­zi­jų moks­lei­viai "ma­ta­vo­si" ug­nia­ge­sio gel­bė­to­jo pro­fe­si­ją.

Ba­lan­džio mė­ne­sį Šiau­lių prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo val­dy­ba at­vė­rė du­ris Šiau­lių mies­to gim­na­zi­jų moks­lei­viams, kad jiems pa­dė­tų ap­si­spręs­ti, ko­kią pro­fe­si­ją pa­si­rink­ti, juk pro­fe­si­jos pa­si­rin­ki­mas – vie­nas svar­biau­sių spren­di­mų jau­no žmo­gaus gy­ve­ni­me.

Šiau­lių mies­to gim­na­zi­jų moks­lei­viai bu­vo su­pa­žin­din­ti su ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų dar­bo spe­ci­fi­ka, pa­grin­di­nė­mis veik­lo­mis bei vi­daus tvar­ka. Per dvi die­nas moks­lei­viai tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­žin­ti įvai­rias ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų užim­tu­mo sri­tis, pro­fe­si­jos ypa­tu­mus ir kar­je­ros ga­li­my­bes.

Vi­zi­tų me­tu mo­ki­niams bu­vo su­reng­tos eks­kur­si­jos Šiau­lių prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos ug­nia­ge­sių ko­man­do­se, su­pa­žin­din­ta su ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų die­not­var­ke, at­lik­ti ke­li ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų nor­ma­ty­vai – per 1 mi­nu­tę ap­si­reng­ta ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų ap­sau­gi­niais rū­bais su eki­puo­te, riš­ti gel­bė­ji­mo­si maz­gai, iš ko­man­dos vyk­ta imi­tuo­jant in­ci­den­tą.