"Žalgiris" lankėsi Kražiuose

Do­mi­ny­ko TA­RAŠ­KE­VI­ČIAUS nuo­tr.
"Žal­gi­rio" vi­zi­tą Kra­žiuo­se pri­mins Ša­rū­no Ja­si­ke­vi­čiaus ir Pau­liaus Jan­kū­no pa­so­din­tas me­dis. Cent­re – gi­ma­na­zi­jos di­rek­to­rė Ri­ta And­ru­lie­nė.
Kau­no "Žal­gi­rio" krep­ši­nin­kai ir tre­ne­riai praė­ju­sį šeš­ta­die­nį lan­kė­si Kel­mės ra­jo­no Kra­žių Žy­gi­man­to Liauks­mi­no gim­na­zi­jo­je, ku­ri nu­ga­lė­jo pro­jek­te "Žal­gi­ris – ta­vo mo­kyk­lo­je".

Su kra­žiš­kiais bend­ra­vo, žai­dė, as­me­nu­kes da­rė­si vi­sas "Žal­gi­rio" žvaigž­dy­nas: Ša­rū­nas Ja­si­ke­vi­čius, Da­rius Mas­ko­liū­nas, Pau­lius Jan­kū­nas, Tho­mas Wal­kup, Bran­don Da­vies, Ar­tū­ras Mi­lak­nis, An­ta­nas Ka­va­liaus­kas, Ma­rius Gri­go­nis ir ki­ti.

Š. Ja­si­ke­vi­čius mo­kyk­los di­rek­to­rei Ri­tai And­ru­lie­nei do­va­no­jo ko­man­dos marš­ki­nė­lius su au­tog­ra­fais, o nuo kra­žiš­kių ga­vo sky­dą.

Žal­gi­rie­čių vi­zi­tą pri­mins prie gim­na­zi­jos pa­so­din­tas me­dis.

Kel­mės kryp­tis "Žal­gi­rio" ko­man­dai jau ge­rai ži­no­ma: per­nai šį kon­kus­rą lai­mė­jo Kel­mės "Au­ku­ro" pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai, už­per­nai – Kel­mės Jo­no Grai­čiū­no gim­na­zi­ja.

Ak­ci­ja "Žal­gi­ris – ta­vo mo­kyk­lo­je" vyks­ta vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės. Jos me­tu mo­kyk­los re­gist­ruo­ja­si ir lan­ko­si Kau­no "Žal­gi­rio" na­mų rung­ty­nė­se, o ak­ty­viau­sia mo­kyk­la su­lau­kia ypa­tin­gos do­va­nos – be­si­bai­giant moks­lo me­tams vi­si žal­gi­rie­čiai at­vyks­ta pas juos į mo­kyk­lą.