Šimtas Šeduvos gimnazijos metų

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
1965 me­tais gim­na­zi­ją bai­gu­sios Ma­ri­ja Dan­guo­lė Mo­te­kai­ty­tė-Vai­tie­kū­nie­nė ir jos kla­sio­kė Da­nu­tė Gval­dai­tė-Pal­ke­vič sten­do nuo­trau­ko­se ra­do sa­ve.
Šim­to me­tų su­lau­ku­si Radviliškio rajono Še­du­vos gim­na­zi­ja ju­bi­lie­jui pra­dė­jo ruoš­tis ko­ne prieš me­tus, o sa­vait­ga­lį mo­kyk­lo­je praū­žė fi­na­li­nė šven­tė. Jo­je ati­deng­tas pa­mink­li­nis ak­muo, ra­te­ly­je su­ko­si įvai­rių kar­tų šo­kių bū­re­lio šo­kė­jai, lie­jo­si jaus­min­gi pri­si­mi­ni­mai.

Ati­deng­tas šimt­me­čio pa­mink­li­nis ak­muo

Po šv. Mi­šių Še­du­vos Šven­to Kry­žiaus At­ra­di­mo baž­ny­čio­je, Mišiose da­ly­va­vo ir Jo Eks­ce­len­ci­ja Šiau­lių vys­ku­pas Eu­ge­ni­jus Bar­tu­lis, bu­vę bei da­bar­ti­niai gim­na­zi­jos moks­lei­viai ir mo­ky­to­jai, gau­sus bū­rys sve­čių rin­ko­si prie vie­no iš gim­na­zi­jos pa­sta­tų, kur bu­vo ati­deng­tas pa­mink­li­nis ak­muo.

Bu­vę gim­na­zi­jos pa­sta­tai te­bė­ra iš­li­kę Kė­dai­nių, Pro­gim­na­zi­jos, Pa­ne­vė­žio gat­vė­se.

Ne vie­nas iš at­vy­ku­sių­jų – jau se­niai išė­ję į už­tar­nau­tą poil­sį, kai ku­rie – sun­kiai ei­nan­tys, ta­čiau vis dar ne­pa­mir­šę sa­vo­sios mo­kyk­los.

Še­du­vio Re­nal­do Skro­ma­no su­kur­tą ir gim­na­zi­jai pa­do­va­no­tą pa­mink­li­nį ak­me­nį ati­den­gė bu­vę gim­na­zi­jos di­rek­to­riai – An­ta­nas La­pins­kis, Va­len­ti­nas Pa­liū­nis, Ka­zi­mie­ras Au­gu­lis, o juos pa­svei­ki­no da­bar­ti­nis di­rek­to­rius Lai­mu­tis Šklei­ni­kas.

Ju­bi­lie­jaus die­ną gim­na­zi­jos sta­dio­no tvo­rą pa­puo­šu­sios vi­sų lai­dų abi­tu­rien­tų vin­je­tės bei ­nuot­rau­kos ne­ju­čio­mis grą­ži­no bu­vu­sius gim­na­zi­jos mo­ki­nius į jau­nys­tės die­nas.

"Čia pra­bė­go mū­sų jau­nys­tė"

Vie­na vy­riau­sių ju­bi­lie­ji­nį ren­gi­nį ap­lan­kiu­sių gim­na­zis­čių Rad­vi­liš­kio kraš­to gar­bės pi­lie­tė Emi­li­ja Bra­jins­kie­nė, ku­riai šį pa­va­sa­rį su­ka­ko 89-eri.

"Mo­ky­tis pra­dė­jau de­šim­ties me­tų. Mo­kiau­si ir Ja­nu­šaus­ko na­muo­se įsi­kū­ru­sio­je mo­kyk­lo­je, ir čia, Pa­ne­vė­žio gat­vė­je.

Kai aš mo­kiau­si, mo­ky­to­jai ne­strei­ka­vo, jie bu­vo di­de­lė­je pa­gar­bo­je. Są­ly­gos dirb­ti bu­vo la­bai sun­kios – mo­kyk­los lan­gai nuo bom­bų iš­dau­žy­ti, mo­kyk­la šal­ta. Mes, mo­ki­niai, va­žiuo­da­vo­me per ato­sto­gas į miš­ką kirs­ti mal­kų.

Pa­ty­čioms są­ly­gų mū­sų lai­kais ne­bu­vo. Paiš­dy­ka­vi­mų, aiš­ku, bu­vo, tad ir kam­pe ne­klau­ža­doms tek­da­vo pa­sto­vė­ti, ir iš kla­sės juos iš­va­ry­da­vo.

Da­bar­ti­niai moks­lai per karš­čius – nu­si­kal­ti­mas. Ge­riau pri­dė­kit me­tus moks­lų, bet ne kan­kin­kit vai­kus va­sa­rą", – se­nuo­sius ir da­bar­ti­nius moks­lo me­tus pri­si­mi­nė Še­du­vos švie­suo­lė.

Į gim­na­zi­jos ju­bi­lie­jų at­vy­ku­sios XXII lai­dos abi­tu­rien­tės, mo­kyk­lą bai­gu­sios 1965 me­tais, Ma­ri­ja Dan­guo­lė Mo­te­kai­ty­tė-Vai­tie­kū­nie­nė ir jos kla­sio­kė Da­nu­tė Gval­dai­tė-Pal­ke­vič re­dak­ci­jai sa­kė, jog pa­sku­ti­nį kar­tą mo­kyk­lo­je lan­kė­si prieš ket­ve­rius me­tus ir tuo­met pa­mi­nė­jo mo­kyk­los bai­gi­mo pen­kias­de­šimt­me­tį. Abi vi­sa­da sten­gė­si ne­pra­leis­ti ir ki­tų su­si­ti­ki­mų.

"Čia pra­bė­go gra­žiau­si mū­sų me­tai, mū­sų jau­nys­tė, čia mes, 24 moks­lei­viai, bai­gė­me mo­kyk­lą", – su nos­tal­gi­ja kal­bė­jo sa­vo ir bu­vu­sių kla­sės drau­gų nuo­trau­kas ap­žiū­rin­čios, prieš pu­sę am­žiaus gim­na­zi­ją bai­gu­sios mo­te­rys.

Šimt­me­čiui – ren­gi­niai ir re­gi­niai

Ne tik šios jau­nų die­nų nuo­trau­kos lau­kė bu­vu­sių gim­na­zi­jos mo­ki­nių. Mo­kyk­los ko­ri­do­riaus sie­nos taip pat bu­vo pa­puoš­tos gau­sy­be fo­to­nuot­rau­kų iš ju­bi­lie­jui skir­tos fo­to­pa­ro­dos "100 is­to­ri­jos aki­mir­kų".

Tą­dien vi­siems at­vy­ku­siems sve­tin­gai du­ris at­vė­rė ir mo­kyk­lo­je įkur­tas kraš­to­ty­ri­nin­ko An­ta­no Bu­kaus­ko mu­zie­jus, gar­bin­gą ir ku­pi­ną svar­bių įvy­kių praei­tį liu­di­jo li­te­ra­tū­ro­lo­go Jo­no Lin­ke­vi­čiaus iš­leis­tos kny­gos apie Še­du­vą, 25-erius me­tus moks­lei­vių lei­džia­mas laik­raš­tis "Esa­me gim­na­zis­tai".

Bir­že­lio 12 die­ną da­le­lė gim­na­zi­jos is­to­ri­jos bu­vo įam­žin­ta pa­mink­li­ne len­ta. Ji ati­deng­ta ant pri­va­taus na­mo, ku­ria­me 1919 me­tų sau­sio 7 die­ną įvy­ko Pir­ma­sis pe­da­go­gų ta­ry­bos po­sė­dis ir pra­dė­jo veik­ti "Sau­lės" pro­gim­na­zi­ja, sie­nos.

Gim­na­zi­jos is­to­ri­ja pri­si­min­ta ir ju­bi­lie­ji­niuo­se su­si­ti­ki­muo­se "100 su­si­ti­ki­mų", ku­rių me­tu bu­vę įvai­rių lai­dų mo­ki­niai su­si­ti­ko su šian­die­ni­niais moks­lei­viais da­li­jo­si pri­si­mi­ni­mais ir pa­tir­ti­mi.

O kur dar is­to­ri­jos mo­ky­to­jos Jo­lan­tos Sa­bu­tie­nės su­kur­tas fil­mas apie bu­vu­sius mo­ky­to­jus, ki­ti ne­pa­mirš­ta­mi ren­gi­niai ir re­gi­niai.

Tarp jų – mo­kyk­los ve­te­ra­nės Joa­nos Va­si­liaus­kie­nės do­va­na gim­na­zi­jai ir vi­sai Še­du­vai: bend­ras šo­kių bū­re­lį lan­kiu­sių įvai­rių lai­dų moks­lei­vių šo­kis.

Li­tua­nis­tė mo­ky­to­ja eks­per­tė J. Va­si­liaus­kie­nė ži­no­ma ir ger­bia­ma kaip pui­ki liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vų va­do­vė, šok­ti mo­kan­ti jau 65-erius kū­ry­bi­nio dar­bo me­tus.

Kas ma­tė da­bar­ti­nių ir bu­vu­sių jos šo­kė­jų bend­ro šo­kio re­pe­ti­ci­jas, ne­ga­lė­jo ati­trauk­ti akių nuo šios val­din­gos, griež­tes­nio žo­džio ne­ven­gian­čios, ta­čiau iš tik­ro – šir­din­gos ir "sa­vo vai­kus" my­lin­čios pro­fe­sio­na­lės.

Ne­ vel­tui ko­lek­ty­vas ją skrai­di­no į orą, ant gal­vos jai bu­vo už­dė­ta ka­ra­lie­nės ka­rū­na, ve­te­ra­nė ap­do­va­no­ta me­ro Pa­dė­kos ženk­lu.

Toks pat ženk­las įteik­tas ir bu­vu­siam il­ga­me­čiam gim­na­zi­jos di­rek­to­riui An­ta­nui La­pins­kiui.